Obsah dokumentu

Vydáno: 28. 4. 2005

 

Zákon č. 179/2005 Sb.

změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zrušení FNM


Schválený 28. 4. 2005 Účinný od 1. 1. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.; Převody vlastnictví a práva hospodaření.; CENNÉ PAPÍRY.; Naturálie. Naturální mzda.; Privatizace národního majetku.; SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.; Fondy.; Působnost ústředních orgánů státní správy.; Společné zásady pro činnost obchodních společností. Podíl.; Účetnictví.; POZEMKOVÉ PRÁVO.; Družstva a družstevní svazy. Výrobní a spotřební družstva.; STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.; Parlament České republiky. Česká národní rada (ČNR).; Vláda ČR.; Daň z nemovitých věcí.; Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.; Daň z příjmů právnických osob.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Státní kontrola.; ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.; FINANCOVÁNÍ.; Zadávání veřejných zakázek.; Správa železniční dopravní cesty.; Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.; Vlastnictví bytů a nebytových prostor.; Bytová družstva. Stavební bytová družstva.Společenství vlastníků jednotek.; Daň z vína.; Privatizační projekt.;

179/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky Změna: 179/2005 Sb. (část) Změna: 138/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 89/2012 Sb., 340/2013 Sb. ,344/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 500/1990 Sb. Čl.I V § 16a odst. 2 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se slova "a Fondu národního majetku České republiky" a slova "nebo Fond národního majetku České republiky" zrušují. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl.II Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 118 odst. 3 písmeno c) zní: "c) informace o všech peněžních a naturálních příjmech, které přijali za účetní období vedoucí osoby a členové dozorčích rad od emitenta a od osob ovládaných emitentem, a to souhrnně za všechny členy představenstva, souhrnně za všechny ostatní vedoucí osoby a souhrnně za všechny členy dozorčí rady.". 2. V § 118 odst. 3 písmeno d) zní: "d) informace o počtu akcií vydaných emitentem, které jsou ve vlastnictví statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady, včetně osob těmto osobám blízkých, informace o opčních a obdobných smlouvách, jejichž podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou uzavřeny ve prospěch uvedených osob; informace se uvádějí souhrnně za všechny členy představenstva, souhrnně za všechny ostatní vedoucí osoby, souhrnně za všechny členy dozorčí rady a souhrnně za osoby těmto osobám blízké; uvedené osoby oznámí emitentovi potřebné údaje.". ČÁST TŘETÍ Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby Čl.III Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona 220/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 6a odst. 1 se slova "ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci" nahrazují slovy "Ministerstvu financí". 2. V § 10 odstavec 8 zní: "(8) Podle odstavce 7 lze postupovat pouze do převodu privatizovaného majetku na Ministerstvo financí. Je-li metodou privatizace vložení privatizovaného majetku do obchodní společnosti, lze podle odstavce 7 postupovat až do převodu majetkové účasti státu v této obchodní společnosti na jinou osobu.". 3. V § 10 se doplňuje odstavec 9, který zní: "(9) Vláda může na návrh ministerstva prominout nebo změnit podmínku stanovenou v rozhodnutí o privatizaci, které již bylo realizováno, pokud ministerstvo zjistí, že tato podmínka je z důvodů, které nabyvatel privatizovaného majetku nezpůsobil, nesplnitelná a nebo nutnost splnění této podmínky dodatečně odpadla.". 4. V § 10a odst. 4 se písmeno b) zrušuje. 5. V § 10a odst. 1 písm. h) se slovo "Fond" nahrazuje slovy "ministerstvo jménem státu". 6. V § 10a odstavec 6 zní: "(6) V rozhodnutí o privatizaci, kterým se schvaluje privatizační projekt na účast, lze uložit, že oprávněným osobám bude prodán, popř. vydán majetek, na jehož vydání jim vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů.2) Toto rozhodnutí zajistí ministerstvo, které v příslušné akciové společnosti vykonává jménem státu práva akcionáře.4d)". 7. Nadpis části třetí zní: "Užití privatizovaného majetku". 8. V § 11 odst. 1 se slovo "Fondem" nahrazuje slovem "ministerstvem". 9. V § 11 odstavec 2 zní: "(2) Dnem zrušení podniku nebo dnem vynětí části majetku podniku převede zakladatel majetek zrušeného podniku nebo jeho část na ministerstvo.". 10. V § 11 odst. 5 se slova "ke dni určenému Fondem tyto majetkové účasti na Fond" nahrazují slovy "ke dni určenému v tomto rozhodnutí tyto majetkové účasti na ministerstvo". 11. V § 12 odst. 1 se slova "Majetek Fondu" nahrazují slovy "Privatizovaný majetek". 12. V § 12 odst. 2 se v úvodní části textu slova "Majetek Fondu" nahrazují slovy "Privatizovaný majetek". 13. V § 12 odst. 3 se slova "majetku Fondu" nahrazují slovy "privatizovaného majetku". 14. V § 12 odst. 4 se slova "Majetku Fondu" nahrazují slovy "Privatizovaného majetku". 15. V § 14 odst. 1 a 2 se slovo "Fond" nahrazuje slovem "ministerstvo". 16. § 14a se zrušuje. 17. V § 15 se odstavec 3 zrušuje. 18. V § 19 odst. 1 se slovo "Fond" nahrazuje slovy "stát, jehož jménem jedná ministerstvo,". 19. V § 19 odst. 5 se slova "vůči Fondu" nahrazují slovy "vůči státu". 20. § 21 zní: "§ 21 Při předávání věcí a sepisování zápisů o převzetí vystupují za stát osoby oprávněné ke dni zrušení podniku nebo vynětí části majetku podniku jednat jménem podniku, pokud ministerstvo nerozhodne jinak. Za tuto činnost jsou tyto osoby odpovědny ministerstvu.". 21. § 46 včetně poznámky pod čarou č. 16 se zrušuje. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona č. 438/1991 Sb. Čl.IV V zákoně č. 438/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., se článek II zrušuje. ČÁST PÁTÁ zrušena Čl.V zrušen ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o účetnictví Čl.VI Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 8 písmeno k) zní: "k) postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku, a to pro jednotlivé skupiny účetních jednotek a pro Pozemkový fond České republiky.". 2. V § 18 odst. 1 písm. b) se slova "Fond národního majetku České republiky" zrušují. ČÁST SEDMÁ zrušena Čl.VII zrušen ČÁST OSMÁ Změna zákona č. 42/1992 Sb. Čl.VIII V § 18 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákona č. 144/1999 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., odstavec 3 zní: "(3) V případě zániku družstva do 10 let se částka převedená při transformaci do nedělitelného fondu družstva převede na Ministerstvo financí a bude použita pro podporu družstevního podnikání podle zvláštních právních předpisů.". ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona č. 162/1992 Sb. Čl.IX V zákoně č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., § 8 zní: "§ 8 Výnos z prodeje věcí, které Česká republika nabyla do svého vlastnictví podle § 23a, je ve výši 80 % příjmem státního rozpočtu a ve výši 20 % příjmem rozpočtu obce a v hlavním městě Praze městské části, v jejímž územním obvodu se věc nachází.". ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o střetu zájmů Čl.X Zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 228/1997 Sb., zákona č. 15/2002 Sb. a zákona č. 96/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 5 větě první se slova " , Fond národního majetku České republiky anebo obě tyto osoby" zrušují. 2. V § 12a odst. 1 písm. b) se slova "Fondu národního majetku České republiky" zrušují. ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona č. 282/1992 Sb. Čl.XI V zákoně č. 282/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje. ČÁST DVANÁCTÁ zrušena Čl.XII zrušen ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona o dani z nemovitostí Čl.XIII Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova "na Fond národního majetku ČR" nahrazují slovy "na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí". 2. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova "nebo převedené podle zvláštního právního předpisu na Fond národního majetku České republiky" včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušují. 3. § 8 včetně nadpisu zní: "§ 8 Poplatníci daně (1) Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. (2) Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu, je poplatníkem daně a) organizační složka státu4a) nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů,4b) b) právnická osoba, které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu.4a) (3) Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor, spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, jsou poplatníky tyto subjekty. (4) Jde-li o stavbu nebo samostatný nebytový prostor, s výjimkou stavby obytného domu, spravované Pozemkovým fondem České republiky, Správou státních hmotných rezerv nebo převedené na Ministerstvo financí na základě rozhodnutí o privatizaci, které jsou pronajaty, je poplatníkem daně nájemce. (5) Má-li ke stavbě, bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru více subjektů vlastnické právo, právo nájmu nebo právo trvalého užívání se u těchto subjektů změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu4a) nebo jim přísluší hospodaření s majetkem státu podle zvláštních právních předpisů,4b) jsou tyto subjekty povinny platit daň společně a nerozdílně.". 4. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova "nebo převedené podle zvláštního právního předpisu na Fond národního majetku České republiky" zrušují. ČÁST ČTRNÁCTÁ zrušena Čl.XIV zrušen ČÁST PATNÁCTÁ Změna zákona o daních z příjmů Čl.XV Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 18 odst. 9 se slova "Fondu národního majetku České republiky18) a" včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušují. 2. V § 25 odst. 1 písm. w) se slova "na Fond národního majetku18)" zrušují. ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu Čl.XVI V § 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb. a zákona č. 282/2002 Sb., se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1b zrušuje. ČÁST SEDMNÁCTÁ Změna zákona č. 210/1993 Sb. Čl.XVII V článku IV zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, se bod 2 zrušuje. ČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona č. 224/1994 Sb. Čl.XVIII V zákoně č. 224/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se článek II zrušuje. ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna zákona č. 135/1996 Sb. Čl.XIX V zákoně č. 135/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se článek III zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ zrušena Čl.XX zrušen ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury Čl.XXI Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní: "a) převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí,". 2. Část druhá se zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení Čl.XXII V zákoně č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o České konsolidační agentuře Čl.XXIII Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 15 písmeno f) zní: "f) výnosů z prodeje privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit ministerstvu.". 2. Část devátá se zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona č. 15/2002 Sb. Čl.XXIV V zákoně č. 15/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ Změna zákona č. 320/2002 Sb. Čl.XXV V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část šestá zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona č. 480/2003 Sb. Čl.XXVI V zákoně č. 480/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ zrušena Čl.XXVII zrušen ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ Změna zákona č. 293/2004 Sb. Čl.XXVIII V zákoně č. 293/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb. a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ zrušena Čl.XXIX zrušen Čl.XXX zrušen ČÁST TŘICÁTÁ zrušena Čl.XXXI zrušen ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o spotřebních daních Čl.XXXII Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 429/2003 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb. a zákona č. 693/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 92 odst. 1 se číslo "1 000" nahrazuje číslem "2 000". 2. V § 97 odst. 3 se číslo "1 000" nahrazuje číslem "2 000". ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o vinohradnictví a vinařství Čl.XXXIII Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých dalších zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), se mění takto: 1. V § 31 odst. 2 druhé větě se za slovo "odvod" vkládají slova "a podporu státu". 2. V § 31 odst. 6 se na konci doplňují věty "Veřejnou správu vykonává Rada, její předseda a ředitel. Mimo obnovu řízení o opravných prostředcích podle zvláštních zákonů rozhoduje předseda Rady, na jeho rozhodování se přiměřeně použijí ustanovení o vedoucím ústředního správního úřadu.". 3. V § 31 se odstavec 10 zrušuje. 4. V § 32 odst. 1 se ve větě druhé za slovo "Rady" vkládá čárka a slova "kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon,". 5. V § 34 odst. 1 se ve větě třetí za slovo "rady" vkládá čárka a slova "kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu, soudci nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon,". 6. V § 34 odst. 2 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena c) až j). 7. V § 34 odst. 2 se v písmenu j) slova "návrh organizačního řádu" nahrazují slovy "organizační řád". 8. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se slovo "čtyřleté" nahrazuje slovem "pětileté". 9. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova "finanční podpora státu (dále jen "podpora státu")" nahrazují slovy "podpora státu" a za slovo "ve" se vkládá slovo "finanční". 10. V § 35 odst. 1 písm. k) se slova "odvodů stanovené" nahrazují slovy "odvodů či státní podpory stanovené", za slovem "splatnosti" se vypouští slovo "odvodu", slova "dvojnásobku odvodu" se nahrazují slovy "dvojnásobku odvodu nebo státní podpory" a za slovem "výrobce" se vkládají slova "či stát". 11. V § 35 odst. 3 se doplňuje nová věta, která zní: "Obdobně postupuje stát při výplatě podpory státu.". 12. V § 35 odst. 4 se v první větě zrušují slova "stanoveného prováděcím právním předpisem" a druhá věta nově zní: "Vzor stanoví Fond jako přílohu organizačního řádu, zveřejní jej dálkovým způsobem a rozešle na obecní úřady vinařských obcí.". 13. V § 35 odst. 9 se za slovo "Odvody" vkládají slova "a podporu státu". 14. V § 42 odst. 1 se zrušuje čárka a následující slova "§ 31 odst. 10 a § 35 odst. 4". Čl.XXXIV Přechodné ustanovení Funkční období podle tohoto zákona stávajících členů voleného orgánu Vinařského fondu počne běžet dnem účinnosti tohoto ustanovení. ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ zrušena Čl.XXXV zrušen ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.XXXVI 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou částí druhé, páté, dvacáté deváté, třicáté, třicáté první, třicáté druhé a třicáté třetí, které nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení. 2. Část třicátá třetí pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2006. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.