Vydáno: 28. 4. 2005

 

Zákon č. 190/2005 Sb.

změna z. o válečných veteránech a z. o ochraně utajovaných skut.


Schválený 28. 4. 2005 Účinný od 23. 5. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

NÁRODNÍ BOJ ZA OSVOBOZENÍ.; SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.; Oběti války a fašistické perzekuce. Váleční poškozenci.; Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.; OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.; Ohrožení utajované skutečnosti. Ohrožení státního tajemství.;

190/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Změna zákona o válečných veteránech Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, se mění takto: 1. V § 2 nadpis zní: "Armáda a policie". 2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Policií se pro účely tohoto zákona rozumí Policie České republiky.". 3. V § 3 odst. 1 se za slovo "armády" vkládají slova "nebo policie". 4. V § 3 odst. 2 se za slovo "armády" vkládají slova "nebo policie". 5. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Ministerstvo vnitra poskytne ministerstvu údaje o splnění podmínek pro vydání osvědčení válečného veterána policistům podle § 3.". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 6. V příloze č. 1 k zákonu č. 170/2002 Sb. se v bodu 1 za slova "č. 170/2002 Sb.," vkládají slova "ve znění zákona č. 190/2005 Sb.". 7. V příloze č. 1 k zákonu č. 170/2002 Sb. se v bodu 2 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: "f) jako příslušník policie,". Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g). 8. V příloze č. 2 k zákonu č. 170/2002 Sb. se za slova "č. 170/2002 Sb.," vkládají slova "ve znění zákona č. 190/2005 Sb.". Čl.II Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb., se mění takto: V § 89 odstavec 2 zní: "(2) Tento zákon pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2005.". Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.