Vydáno: 3. 5. 2005

 

Zákon č. 215/2005 Sb.

zákon o registračních pokladnách


Schválený 3. 5. 2005 Účinný od 1. 7. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.; Daň z příjmů fyzických osob.; Daň z příjmů právnických osob.; Daň z přidané hodnoty. DPH.; Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.; Platební vztahy. Placení. Inkaso.; Prvotní evidence.; Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.; Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.; Účetnictví.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Pokuty. Blokové pokuty.; Působnost státní finanční správy.; Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.; Prodejny, obchody, obchodní domy, tržiště.;

215/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) Změna: 358/2005 Sb. Změna: 545/2005 Sb. Změna: 494/2006 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena § 1 zrušen § 2 zrušen § 3 zrušen § 4 zrušen § 5 zrušen § 6 zrušen § 7 zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen § 10 zrušen § 11 zrušen § 12 zrušen § 13 zrušen § 14 zrušen § 15 zrušen § 16 zrušen § 17 zrušen § 18 zrušen § 19 zrušen § 20 zrušen § 21 zrušen § 22 zrušen § 23 zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena § 24 zrušen ČÁST TŘETÍ zrušena § 25 zrušen ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o dani z přidané hodnoty § 26 V § 71 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který včetně poznámky pod čarou č. 49a zní: "(14) Od daně je osvobozen dovoz zboží zabaveného a propadlého při řízení podle zvláštního právního předpisu49a), pokud je zboží bezúplatně předáno humanitárním a charitativním organizacím nebo sociálním a zdravotnickým zařízením činným na území České republiky k bezúplatnému rozdání zboží sociálně potřebným osobám. 49a) Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". Dosavadní odstavce 14 až 17 se označují jako odstavce 15 až 18. ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST § 27 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r. Příl 1 zrušena Příl 2 zrušena Příl 3 zrušena 1) § 132 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 2) § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 36/1967 Sb., o soudních znalcích a tlumočnících. 5) § 9 odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb. 6) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.