Obsah dokumentu

Vydáno: 14. 7. 2005

 

Vyhláška č. 295/2005 Sb.

změna vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel


Schválený 14. 7. 2005 Účinný od 25. 7. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; Technická bezpečnost a cejchování lodí.; Přepravní řád ve vnitrozemské vodní dopravě.;

295/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. července 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb., (dále jen "zákon"): Čl.I Vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, se mění takto: 1. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "není-li dále stanoveno jinak,". 2. V § 2 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: "f) plavidlo, kterým je provozována koncesovaná vodní doprava1). 1) § 33 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.". Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 7, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. Dosavadní poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 3. V § 4 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: "(1) Osoba bez průkazu způsobilosti, která je seznámena s technikou vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti včetně povoleného zatížení do 1000 kg nebo plachetnice s celkovou plochou plachet do 12 m2 a v rozsahu potřebném pro jejich vedení též s pravidly plavebního provozu2), může vést takové plavidlo na všech vodních cestách v České republice. 2) Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky.". Dosavadní poznámka pod čarou č. 2 se označuje jako poznámka pod čarou č. 8, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. Dosavadní poznámka pod čarou č. 8 se označuje jako poznámka pod čarou č. 13, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 4. V § 4 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které včetně poznámek pod čarou č. 3 až 6 znějí: "(2) Osoba bez průkazu způsobilosti, která je seznámena s technikou vedení malého plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu, může vést malé plavidlo během povoleného sportovního podniku3) nebo výcviku pod odborným dozorem ve vyhrazeném úseku vodní cesty3). (3) Osoba bez průkazu způsobilosti po dosažení věku 15 let, která je seznámena s technikou vedení malého plavidla s vlastním strojním pohonem do výkonu 4 kW a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu, může vést takové plavidlo na všech vodních cestách v České republice v souladu se zvláštními právními předpisy, které upravují rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě4). (4) Osoba bez průkazu způsobilosti po dosažení věku 18 let může vést a) malé plavidlo s vlastním strojním pohonem do výkonu 20 kW, schopné pouze výtlačné plavby a maximální rychlosti 20 km/hod., na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy a vodních cestách účelových5), jestliže je seznámena s technikou vedení tohoto plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu,b) malé plavidlo schopné pouze výtlačné plavby a maximální rychlosti 12 km/hod., schválené plavební správou pro provoz v půjčovně malých plavidel zápisem v lodním osvědčení plavidla a provozované na úsecích vodní cesty dopravně významné využívané 0. třídy a vodních cest účelových zapsaných v lodním osvědčení plavidla6), jestliže je seznámena s technikou vedení tohoto plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu. 3) Články 1.19, 1.22 a 1.23 přílohy vyhlášky č. 344/1991 Sb. 4) Například § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. 5) § 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. § 2 odst. 4 a § 3 vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. 6) Článek 9.02 bod 8 přílohy vyhlášky č. 344/1991 Sb.". Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5. Dosavadní poznámky pod čarou č. 3 až 6 se označují jako poznámky pod čarou č. 9 až 12, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Šimonovský v. r.