Vydáno: 28. 7. 2005

 

Zákon č. 344/2005 Sb.

změna zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a změna dalších zákonů


Schválený 28. 7. 2005 Účinný od 13. 10. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Legalizace příjmů z trestné činnosti. Praní špinavých peněz.; NOTÁŘI.;

344/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 254/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ Změna notářského řádu Čl.II Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb. a zákona č. 216/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 2 větě druhé se slova "Ministr spravedlnosti České republiky (dále jen "ministr") na návrh Notářské komory (dále jen "Komora") může do" nahrazují slovem "Do", slovo "započítat" se nahrazuje slovy "se započte" a za slova "Nejvyššího soudu a" se vkládají slova "Nejvyššího správního soudu,". 2. V § 7 odst. 3 větě druhé se slova "Ministr může na návrh Komory uznat" nahrazují slovy "Za osobu, která složila notářskou zkoušku, se považuje i ten, kdo složil". 3. V § 8 odst. 1 se slovo "Komory" nahrazuje slovy "Notářské komory České republiky (dále jen "Komora")". 4. V § 56 odst. 6 se slova "vůči příslušné organizační složce Ministerstva financí" zrušují. 5. V § 57 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 4b znějí: "(2) Notář se odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm bylo možno požadovat. (3) Odpovědnost státu za škodu podle zvláštního právního předpisu4b) tím není dotčena. 4b) § 4 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.". ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 284/2004 Sb. Čl.III V části první čl. II zákona č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se bod 3 včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje. ČÁST ČTVRTÁ Účinnost Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.