Vydáno: 19. 8. 2005

 

Zákon č. 358/2005 Sb.

o státní záruce na zajištění úvěru na nákup železničních vozidel


Schválený 19. 8. 2005 Účinný od 19. 9. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.; Právní otázky stavby a provozu železnic.;

358/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O POSKYTNUTÍ STÁTNÍ ZÁRUKY ČESKÉ REPUBLIKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU POSKYTNUTÉHO SPOLEČNOSTÍ EUROFIMA ZA ÚČELEM FINANCOVÁNÍ NÁKUPU ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL § 1 (1) Česká republika poskytne státní záruku na zajištění úvěru, který akciové společnosti České dráhy poskytne Evropská společnost pro financování železničních vozů EUROFIMA za účelem financování nákupu osobních železničních vozů, elektrických lokomotiv řady 380 a elektrických jednotek řady 471 pro příměstskou dopravu. (2) Státní záruka podle odstavce 1 se poskytne na jistinu úvěru ve výši 45 000 000 EUR a úroky a poplatky spojené s poskytnutím úvěru podle příslušné smlouvy o úvěru, pokud tento úvěr bude splatný ve lhůtě do 31. prosince 2018. ČÁST DRUHÁ Změna živnostenského zákona § 2 V § 31 odst. 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 215/2005 Sb., se ve větě první slovo "zákazníkovi" nahrazuje slovy "na žádost zákazníka" a slova " , přesahuje-li cena částku 50 Kč" se zrušují. ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 3 Zrušovací ustanovení Část druhá zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), se zrušuje. § 4 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.