Vydáno: 19. 8. 2005

 

Zákon č. 381/2005 Sb.

změna zákona o Veřejném ochránci práv a některých dalších zákonů


Schválený 19. 8. 2005 Účinný od 1. 1. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Právo na život a zdraví.; Právo na ochranu zdraví.; Pojišťovny a zajišťovny.; Sociálně právní ochrana dětí.; Komise pro cenné papíry.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.; STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. PROKURATURA.; Svoboda projevu a právo na informace.; Veřejný ochránce práv. Ombudsman.;

381/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Veřejném ochránci práv Čl.I Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 1 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: "(3) Ochránce provádí systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. (4) Působnost ochránce podle odstavce 3 se vztahuje na a) zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova anebo ochranné léčení, b) další místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí, zejména policejní cely, zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení, c) místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči, zejména ústavy sociální péče a jiná zařízení poskytující obdobnou péči, zdravotnická zařízení a zařízení sociálně-právní ochrany dětí

(dále jen "zařízení").".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.
2. V § 1 odst. 5 se za slova "s výjimkou orgánů" vkládají slova "správy státního zastupitelství a". 3. V § 1 odst. 6 se za slovo "úřadů" vkládají slova "a zařízení". 4. V § 4 odst. 1 se tečka za slovem "sněmovny" nahrazuje čárkou a doplňují se slova "ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy uplynulo funkční období dosavadního ochránce; do složení slibu nově zvoleného ochránce vykonává jeho působnost ochránce, jehož funkční období skončilo.". 5. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) Nesloží-li ochránce slib do 10 dnů ode dne zvolení nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něj, jako by nebyl zvolen.". 6. V § 6 odstavec 5 zní: "(5) Volba ochránce se koná ve lhůtě počínající šedesátým dnem před uplynutím funkčního období ochránce a končící dnem jeho uplynutí.". 7. V § 6 se za odstavec 5 doplňují nové odstavce 6 a 7, které znějí: "(6) Uvolní-li se funkce ochránce před skončením jeho funkčního období, koná se volba ochránce do 60 dnů. (7) Nebyl-li ochránce ve lhůtě podle odstavce 5 nebo 6 zvolen, koná se nová volba ve lhůtě 60 dnů.". 8. V § 7 odst. 1 se slova "je trestní stíhání do skončení funkčního období ochránce vyloučeno" nahrazují slovy "je trestní stíhání ochránce vyloučeno po dobu výkonu působnosti ochránce". 9. V § 7 odst. 2 se slova "jeho kanceláře" nahrazují slovy "Kanceláře Veřejného ochránce práv (dále jen "Kancelář")". 10. V § 7 odst. 3 se slova "jeho kanceláře" nahrazují slovem "Kanceláře". 11. V § 10 odst. 1 se slova "(§ 1)" nahrazují slovy "podle § 1 odst. 1 a 2". 12. V § 10 odst. 2 se slova "osoby, která je zbavena osobní svobody," zrušují. 13. V § 15 odst. 1 písm. c) se za slova "v zařízeních" vkládají slova "podle § 1 odst. 2" a slova "v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova anebo ochranné léčení," se zrušují. 14. V § 15 odstavec 4 zní: "(4) Pro účely šetření podle předchozích odstavců zprostí na žádost ochránce osoba k tomu oprávněná podle zvláštního zákona jednotlivé zaměstnance úřadu mlčenlivosti, je-li jim zvláštním zákonem uložena. Nestanoví-li zvláštní zákon, kdo je osobou oprávněnou zprostit povinnosti mlčenlivosti, je jí pro účely tohoto zákona v případě zaměstnance úřadu vedoucí úřadu, v případě vedoucího úřadu vedoucí úřadu jemu nadřízeného, a není-li takového úřadu, předseda vlády. Pro účely šetření podle tohoto zákona se vůči ochránci nelze dovolávat povinnosti mlčenlivosti uložené smlouvou.". 15. V § 20 odst. 2 písmeno b) zní: "b) může o svých zjištěních informovat veřejnost včetně sdělení jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem úřadu.". 16. V § 20 odst. 3 se slova "§ 15 odst. 1 až 3" nahrazují slovy "§ 15 a 16". 17. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní: "§ 21a (1) Pro návštěvy zařízení (§ 1 odst. 3 a 4) platí ustanovení § 15 a 16 přiměřeně. (2) Ochránce po návštěvě zařízení nebo po souvisejících návštěvách více zařízení vypracuje zprávu o svých zjištěních. Součástí této zprávy mohou být doporučení nebo návrhy opatření k nápravě. (3) Ochránce vyzve zařízení, aby se k jeho zprávě, doporučením nebo návrhům na opatření k nápravě vyjádřilo ve lhůtě stanovené ochráncem. Takto může ochránce vyzvat i zřizovatele zařízení nebo příslušné úřady. Shledá-li ochránce jejich vyjádření dostatečnými, zařízení, popřípadě jeho zřizovatele nebo příslušné úřady o tom vyrozumí. Jinak ochránce po obdržení vyjádření nebo po marném uplynutí lhůty může postupovat obdobně podle § 20 odst. 2. (4) V případě nesplnění povinnosti součinnosti podle § 15 a 16 může ochránce postupovat podle § 20 odst. 2.". 18. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní: "(3) Ochránce je oprávněn navrhnout nejvyššímu státnímu zástupci podání žaloby k ochraně veřejného zájmu1). Pokud nejvyšší státní zástupce žalobu nepodá, postupuje podle zvláštního zákona2). 1) § 66 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 2) § 12 odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.". 19. V § 23 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Zprávy z návštěv zařízení včetně obdržených vyjádření a vybrané zprávy o ukončených šetřeních v jednotlivých věcech ochránce vhodným způsobem zveřejňuje; ustanovení § 20 odst. 2 písm. b) platí obdobně.". 20. V § 25 odst. 1 se slova "Veřejného ochránce práv (dále jen "Kancelář")" zrušují a slova "rozpočtovou organizací" se nahrazují slovy "organizační složkou státu". 21. V § 25 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní: "(3) Ochránce může pověřit jednotlivé zaměstnance Kanceláře, aby prováděli šetření ve věci podle § 15, 16 a § 21a odst. 1 a aby jednali jeho jménem v příslušném řízení před soudem nebo Ústavním soudem3). 3) § 64 odst. 2 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 18/2000 Sb.".
ČÁST DRUHÁ Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl.II V § 89 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: "i) Veřejnému ochránci práv v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.". ČÁST TŘETÍ zrušena Čl.III zrušen ČÁST ČTVRTÁ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST PÁTÁ Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl.V V § 51 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno e), které zní: "e) poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá při šetření podle zvláštního zákona.". ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o Komisi pro cenné papíry Čl.VI V § 26 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: "h) Veřejnému ochránci práv v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.". ČÁST SEDMÁ Změna zákona o státní sociální podpoře Čl.VII V § 64 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: "c) poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.". ČÁST OSMÁ Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl.VIII V § 23 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 138/2001 Sb. a zákona č. 49/2002 Sb., se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: "f) Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.". ČÁST DEVÁTÁ zrušena Čl.IX zrušen ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl.X V § 14 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: "l) Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.". ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona o státním zastupitelství Čl.XI V § 12 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 1b zní: "(7) Nejvyšší státní zástupce vyrozumí Veřejného ochránce práv o způsobu vyřízení jeho návrhu na podání žaloby k ochraně veřejného zájmu podle zvláštního zákona1b), a to nejpozději do 3 měsíců od doručení návrhu. Nevyhovění návrhu nejvyšší státní zástupce odůvodní. 1b) § 22 odst. 3 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 381/2005 Sb.". Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. ČÁST DVANÁCTÁ ÚČINNOST Čl.XII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.