Obsah dokumentu

Vydáno: 12. 10. 2005

 

Zákon č. 444/2005 Sb.

změna zákona o územních finančních orgánech a dalších zákonů


Schválený 12. 10. 2005 Účinný od 1. 1. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

CIZINECKÝ REŽIM.; Pojišťovny a zajišťovny.; Státní kontrola.; MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ SANKCE.; Právo na ochranu osobních údajů.; Rodné číslo.; Plemenářství.; Zbraně a střelivo (obecně).; Elektronický podpis.; Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.; Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.; Právo na život a zdraví.; SPOLUPRÁCE V ZEMĚDĚLSTVÍ.; Rozvoj informačních systémů.; STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.; Semenářství. Semena.; VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.; STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.; Jakost vod. Ochrana vod. Ukazatele přípustného stupně znečištění vod.; MYSLIVOST.; Obaly.; PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.; PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.; KATEGORIZACE, TVORBA A PĚSTĚNÍ LESŮ.; RYBÁŘSTVÍ. RYBY.; Ochrana volně žijících živočichů.; Pošta. Držitel poštovní licence.; Vinařství. Víno.; Rostlinolékařská péče.; ARCHIVNICTVÍ.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Legalizace příjmů z trestné činnosti. Praní špinavých peněz.; Poplatky správní.; EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; Geologický průzkum.; METROLOGIE. MĚROVÁ SLUŽBA.; ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.; PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU.; Komoditní burzy.; Odvody do státního rozpočtu.; Elektronická pošta. Elektronické prostředky.; Daně obecně.; Prodejny, obchody, obchodní domy, tržiště.; Prodej v obchodě.; Penzijní připojištění se státním příspěvkem.; Zeměměřictví.; Reklama. Marketing. Propagace.; Devizové hospodářství.; Ochrana lesního fondu.; Poplatky ostatní.; Živočišná výroba.; Chmelařství. Chmel. Chmelnice.; Státní monopoly. Tabákový průmysl.; Ochrana půdního fondu před odnětím z dosavadního užívání.; Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.; OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.; Ochrana zdravého stavu půdy.; Orgány státní zemědělské a veterinární správy a jejich pravomoci.; Azyl. Uprchlíci. Právní postavení utečenců.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Pokuty. Blokové pokuty.; Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.; Působnost státní finanční správy.; Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;

444/2005 Sb. ZÁKON ze dne 12. října 2005, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 230/2006 Sb. Změna: 254/2008 Sb. Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 201/2012 Sb. Změna: 456/2011 Sb. Změna: 250/2014 Sb. Změna: 297/2016 Sb. Změna: 323/2016 Sb. Změna: 170/2018 Sb. Změna: 541/2020 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen Čl.II Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném k 1. lednu 2006. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o České obchodní inspekci Čl.III V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán3l)" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST TŘETÍ Změna zákona o geologických pracích Čl.IV V § 20 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady". ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o metrologii Čl.V V § 23 odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu". ČÁST PÁTÁ Změna živnostenského zákona Čl.VI Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto: 1. Za § 60d se vkládá nový § 60e, který zní: "§ 60e Kontrolu plnění povinnosti označit provozovnu, stanovenou v § 17 odst. 7 a 8, provádějí při správě daní rovněž územní finanční orgány a celní úřady.". 2. V § 65 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Územní finanční orgán nebo celní úřad mohou uložit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč, jestliže podnikatel poruší povinnost označit provozovnu, stanovenou v § 17 odst. 7 a 8.". 3. V § 65 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Řízení o uložení pokuty podle odstavce 2 provede ten orgán, který porušení povinnosti zjistil jako první.". 4. V § 66 odst. 2 se za slova "živnostenský úřad" vkládají slova " , územní finanční orgán nebo celní úřad". 5. V 66 odst. 3 se slova "Živnostenský úřad" nahrazují slovem "Orgán". 6. V § 66 odst. 5 se za slova "živnostenského úřadu" vkládají slova " , územního finančního orgánu nebo celního úřadu". ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl.VII V § 88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady". ČÁST SEDMÁ Změna zákona o komoditních burzách Čl.VIII V § 36 odst. 6 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 105/1995 Sb., se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu". ČÁST OSMÁ Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl.IX Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 12 odst. 3 a v § 20 odst. 6 se slova "finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". 2. V § 12 odst. 4 se slova "Finanční orgán21a)" nahrazují slovy "Celní úřad". Poznámka pod čarou č. 21a se zrušuje. ČÁST DEVÁTÁ zrušena Čl.X zrušen ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl.XI V § 24 odst. 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl.XII V § 43e odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 36/2004 Sb., se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona o zeměměřictví Čl.XIII V § 17c odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona o regulaci reklamy Čl.XIV V § 8 odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2002 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST ČTRNÁCTÁ zrušena Čl.XV zrušen ČÁST PATNÁCTÁ Změna lesního zákona Čl.XVI Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 17 odst. 3 se slova "finančnímu orgánu11)" nahrazují slovy "celnímu úřadu". Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje. 2. V § 18 odst. 2 se slova "finanční orgán11)" nahrazují slovy "celní úřad". 3. V § 18 odst. 3 a 4 se slova "finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna zákona o krmivech Čl.XVII V § 19 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 21/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán11)" nahrazují slovy "celní úřad". Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje. ČÁST SEDMNÁCTÁ Změna zákona o ochraně chmele Čl.XVIII V § 8 odst. 7 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 322/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán20)" nahrazují slovy "celní úřad". Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje. ČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích Čl.XIX V § 17 odst. 18 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán17a)" nahrazují slovy "celní úřad". Poznámka pod čarou č. 17a se zrušuje. ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna zákona o zemědělství Čl.XX V § 5 odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán5e)" nahrazují slovy "celní úřad". Poznámka pod čarou č. 5e se zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností Čl.XXI Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 72 odst. 3 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady". 2. V § 81r odst. 3 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady". ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o hnojivech Čl.XXII V § 14c odst. 6 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán18)" nahrazují slovy "celní úřad". Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Změna veterinárního zákona Čl.XXIII V § 74 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o azylu Čl.XXIV V § 93a odst. 5 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl.XXV Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 156 odst. 7 se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad". 2. V § 157 odst. 5 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady". ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ zrušena Čl.XXVI zrušen ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán Čl.XXVII V § 8 odst. 7 zákona č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti Čl.XXVIII V § 8 odst. 7 zákona č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl.XXIX V § 46 odst. 7 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb., se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o evidenci obyvatel Čl.XXX V § 17e odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST TŘICÁTÁ Změna plemenářského zákona Čl.XXXI V § 26 odst. 3 a v § 28 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů Čl.XXXII V § 22 odst. 7 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., se slova "územní finanční orgány24)" nahrazují slovy "celní úřady". Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ zrušena Čl.XXXIII zrušen ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Čl.XXXIV V § 26 odst. 7 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu". ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o ekologickém zemědělství Čl.XXXV V § 33 odst. 14 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se slova "územní finanční orgán41)" nahrazují slovy "celní úřad". Poznámka pod čarou č. 41 se zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Čl.XXXVI V § 93 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "územní finanční orgán54)" nahrazují slovy "celní úřad". Poznámka pod čarou č. 54 se zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech Čl.XXXVII V § 28 odst. 2 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "finanční úřad podle zvláštního právního předpisu8)" nahrazují slovy "celní úřad podle zákona upravujícího správu daní a poplatků". Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl.XXXVIII V § 7 odst. 6 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ Změna zákona o ochraně práv k odrůdám Čl.XXXIX V § 22 odst. 4 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), se slova "územní finanční orgán12)" nahrazují slovy "celní úřad". Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ Změna lázeňského zákona Čl.XL Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 11 a v § 16 odst. 1 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu". 2. V § 20 odst. 4 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady". ČÁST ČTYŘICÁTÁ zrušena Čl.XLI zrušen ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ Změna vodního zákona Čl.XLII Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 88 odst. 4 a v § 99 odst. 1 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady". 2. V § 88 odst. 7 se slova "finančnímu úřadu místně příslušnému36b)" nahrazují slovy "celnímu úřadu místně příslušnému". Poznámka pod čarou č. 36b se zrušuje. 3. V § 88 odst. 12 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu". 4. V § 88 odst. 13 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu", slova "finančního úřadu" se nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad". 5. V § 93 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu". 6. V § 94 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu", slova "finančního úřadu" se nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad". 7. V § 96 odst. 1 a v § 97 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu". 8. V § 99 odst. 2 se slova "finančního úřadu" nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o myslivosti Čl.XLIII V § 64 odst. 9 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o obalech Čl.XLIV V § 46 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), se slova "finanční úřad30)" nahrazují slovy "celní úřad". Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje. ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o integrované prevenci Čl.XLV Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 40 se slova "finančním úřadem" nahrazují slovy "celním úřadem". 2. V § 41 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu". ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ zrušena Čl.XLVI zrušen ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o zbraních Čl.XLVII V § 76 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu". ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl.XLVIII V § 11 odst. 9 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "územní finanční orgán26)" nahrazují slovy "celní úřad". Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje. ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů Čl.XLIX V § 23 odst. 3 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl.L V § 35 odst. 5 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST PADESÁTÁ Změna zákona o oběhu osiva a sadby Čl.LI V § 41 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ zrušena Čl.LII zrušen ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o rybářství Čl.LIII V § 31 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl.LIV V § 31 odst. 2 a § 32 odst. 4 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o poštovních službách Čl.LV V § 37b odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb. a zákona č. 95/2005 Sb., se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o vinohradnictví a vinařství Čl.LVI V § 40 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), se slova "finanční orgán91)" nahrazují slovy "celní úřad". Poznámka pod čarou č. 91 se zrušuje. ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl.LVII V § 78 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ zrušena Čl.LVIII zrušen ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl.LIX V § 76 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu Čl.LX V zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, se část třináctá zrušuje. ČÁST ŠEDESÁTÁ zrušena Čl.LXI zrušen ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o správních poplatcích Čl.LXII Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto: 1. V položce 1 se za bod 2 doplňuje bod 3, který zní:
 "3. a) Vydání osvědčení o certifikaci typu fiskální
     registrační pokladny                Kč 20 000 
   b) Udělení autorizace servisnímu středisku       Kč 10 000".
2. V položce 135 se dosavadní ustanovení označuje jako písmeno b) a před něj se vkládá písmeno a), které zní:
 "a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru          Kč 1 000 
   - pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) 
    výlučně původce(i)                   Kč 500".
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o zaměstnanosti Čl.LXIII V § 82 odst. 4 a v § 141 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o některých službách informační společnosti Čl.LXIV V § 12 odst. 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad". ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice Čl.LXV V § 8 odst. 10 zákona č. 4/2005 Sb., o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice, se slova "Finanční úřad pro Prahu 1" nahrazují slovy "Celní úřad Praha 1". ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Čl.LXVI 1. Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními orgány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, který řízení zahájil. 2. Při změně podmínek pro určení místní příslušnosti v důsledku nového vymezení územní působnosti územních finančních orgánů tímto zákonem provede přeregistraci daňových subjektů správce daně z moci úřední. Do dne přeregistrace vykonává správu daní daňového subjektu správce daně místně příslušný před účinností tohoto zákona. ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ ÚČINNOST Čl.LXVII (1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18, 22, 23 a 25, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 až 5, čl. LXI a čl. LXII. (2) Ustanovení čl. I bodů 18, 23 a 25 a čl. XLII bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007. (3) Ustanovení čl. I bodu 22, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 a 5, čl. LXI a čl. LXII nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.