Vydáno: 9. 11. 2005

 

Vyhláška č. 460/2005 Sb.

změna vyhlášky o bezpečnostním listu k nebezpečné chemické látce


Schválený 9. 11. 2005 Účinný od 28. 11. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Chemický průmysl. Chemie.; Ochrana proti chemicky škodlivým látkám (jedy, žíraviny).;

460/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. listopadu 2005, kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 23 odst. 9 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 345/2005 Sb.: Čl.I Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví po-drobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, se mění takto: 1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: "§ 1 Podrobný obsah bezpečnostního listu1) k nebezpečné chemické látce (dále jen "látka") a chemickému přípravku (dále jen "přípravek") je uveden v příloze k této vyhlášce. 1) § 23 odst. 1 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 345/2005 Sb. Čl. 27 směrnice Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (67/548/EHS), naposledy změněna směrnicí Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Čl. 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, naposledy změněna nařízením (ES) č. 1882/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. září 2003, kterým se rozhodnutí Rady 1999/468/ES přizpůsobují ustanovení týkající se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí stanovených v opatřeních přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES. Směrnice Komise ze dne 5. března 1991, kterou se k provedení článku 10 směrnice 88/379/EHS vymezují a stanoví podrobnosti k systému specifických informací pro nebezpečné přípravky (91/155/EHS), naposledy změněna směrnicí Komise 2001/58/ES ze dne 27. července 2001, kterou se podruhé mění směrnice 91/155/EHS, kterou se vymezují a stanoví podrobnosti k systému specifických informací pro nebezpečné přípravky podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES a pro nebezpečné látky podle článku 27 směrnice Rady 67/548/EHS (bezpečnostní listy).". 2. § 2 se včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje. 3. V příloze v bodě 1 se slova "výrobce nebo dovozce" nahrazují slovy "výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora". 4. V příloze bod 1.3 zní: "1.3 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora U výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora se uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, místo podnikání a telefonní číslo, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní firma, právní forma, sídlo a telefonní číslo, jde-li o osobu právnickou. V případě, že se jedná o látku nebo přípravek přepravené na území České republiky z jiné členské země Evropských společenství, uvede první distributor uvedené identifikační údaje o své osobě a o výrobci, dovozci nebo distributorovi se sídlem na území jiné členské země Evropských společenství (§ 23 odst. 2 zákona).". 5. V příloze v bodě 16 se slova "výrobce nebo dovozce" nahrazují slovy "výrobce, dovozce nebo první distributor". Čl.II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Urban v. r.