Vydáno: 14. 12. 2005

 

Vyhláška č. 519/2005 Sb.

změna vyhlášky o příjmech a výdajích fondů zdravotního pojištění


Schválený 14. 12. 2005 Účinný od 1. 1. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; Fondy.;

519/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2005, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 656/2004 Sb. Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.: Čl.I Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 656/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 1 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 4a zní: "e) pohledávky za uhrazenou zdravotní péči poskytnutou v České republice cizím pojištěncům, kterými jsou fyzické osoby, za které byla zdravotní péče uhrazena v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4a), 4a) Například Nařízení Rady EHS 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství, Nařízení Rady EHS 574/72 stanovující postup provádění Nařízení Rady EHS 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství.". 2. V § 1 odst. 1 se písmeno f) zrušuje. Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i). 3. V § 1 odst. 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 13 zní: "b) závazky vyplývající z poskytnutého léčení pojištěnců v cizině13), včetně dodatečných oprav vyúčtování, 13) § 14 a 55a zákona č. 48/1997 Sb.". 4. V § 1 odst. 4 písmeno c) zní: "c) závazky vyplývající z poskytnuté zdravotní péče vyúčtované zdravotní pojišťovně zdravotnickými zařízeními za cizí pojištěnce, kterými jsou fyzické osoby, kterým byla zdravotní péče poskytnuta v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4a),". 5. V § 1 odst. 4 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena d) až k). 6. V § 3 odst. 4 písm. c) se slovo "základního" nahrazuje slovem "rezervního". 7. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slovo "podle" vkládají slova "§ 3 odst. 4 písm. a) a". 8. V § 6 odst. 2 písm. c) se slova "písm. l)," nahrazují slovy "písm. k),". 9. V § 7 odstavec 2 zní: "(2) Výše limitu finančních prostředků tvořící součet přídělů do provozního fondu, do sociálního fondu a do fondu reprodukce investičního majetku se propočte podle tohoto vzorce:
               L = (PC : 100) x koef.,
kde:
L . . .   představuje limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny
      propočtený z prostředků veřejného zdravotního pojištění v Kč,
PC . . .  představují příjmy v Kč za kalendářní rok z veřejného zdravotního 
      pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek
      k pojistnému a náhrad škod,
koef. . . . představuje koeficient v procentech, zaokrouhlený na dvě 
      desetinná místa a vypočtený podle vzorce

     koef. = - 0,58/P x p + 3,71 + 0,58/P x 50,
kde:
P . . .   představuje hodnotu 10 310 vyjadřující jednu tisícinu průměrného 
      počtu pojištěnců systému veřejného zdravotního pojištění zahrnutou 
      do propočtu limitu,
p . . .   představuje jednu tisícinu průměrného počtu pojištěnců zdravotní 
      pojišťovny, propočteného z měsíčních údajů pro přerozdělování 
      za hodnocené období včetně opravných hlášení, zaokrouhlenou směrem 
      nahoru na celé číslo.".
10. V § 7 odst. 3 písm. b) se za slovo "odpisů" vkládají slova "veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku". 11. V § 7 odst. 4 větě první se slova "odst. 9" nahrazují slovy "odst. 10".
Čl.II Přechodné ustanovení Propočet podle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé pro případy spadající do účetního období roku 2006. Čl.III Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. Ministr: Mgr. Sobotka v. r.