Vydáno: 2. 1. 2006

 

Vyhláška č. 9/2006 Sb.

změna vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel


Schválený 2. 1. 2006 Účinný od 12. 1. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

METROLOGIE. MĚROVÁ SLUŽBA.; Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.; Technická bezpečnost zařízení.; Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.; Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;

9/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 44 odst. 6, § 45 odst. 1, 5 a 6, § 47 odst. 4, § 48 odst. 1 a 4, § 53 odst. 2, § 54 odst. 6, § 57 odst. 5, § 58 odst. 1 písm. b) a c), § 60 odst. 3, § 62 odst. 2, § 63 odst. 6, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1 písm. b) a c), § 69 odst. 3, § 71 odst. 2, § 72 odst. 3 a § 79 odst. 5 zákona: Čl. I Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje. 2. V § 2 odst. 5 větě první se za slova "k měření emisí" vkládají slova "mimo přístroj uvedený v odstavci 2 písm. e)". 3. V § 4 odst. 2 se slova "dovolené kouřivosti" nahrazují slovy "korigovaného součinitele absorpce". 4. V § 8 odst. 1 se za slovo "provádějí" vkládají slova "tyto druhy technických prohlídek:". 5. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: "g) technická prohlídka před registrací vozidla.". 6. V § 8 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Pojem opakovaná technická prohlídka se vztahuje i na druhy technických prohlídek uvedených v odstavci 1 pod písmeny c), d) a g).". 7. V § 8 se doplňuje odstavec 9, který zní: "(9) Technickou prohlídkou před registrací vozidla se rozumí technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost byla již schválena, ale vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla a jeho dokladů dle přílohy č. 20 této vyhlášky.". 8. V § 9 odstavec 1 zní: "(1) Žadatel o provedení technické prohlídky předloží stanici technické kontroly doklady v závislosti na požadovaném druhu technické prohlídky podle přílohy č. 20 této vyhlášky.". 9. V § 11 odst. 4 se slova "v odstavci 1" nahrazují slovy "v odstavci 2". 10. V § 12 se vkládá nový odstavec 1, který zní: "(1) Protokol o technické prohlídce se vyhotovuje bezprostředně po ukončení technické prohlídky, a to podle údajů uvedených v záznamníku závad, jímž se rozumí formulář s vyplněnými údaji o vozidle, které kontrolní technik zkontroluje, a do kterého v průběhu technické prohlídky zapisuje nalezené závady a poznámky. Záznamník závad se ve stanici technické kontroly uchovává společně s protokolem o technické prohlídce, který byl na jeho základě vystaven.". Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3. 11. V § 12 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: "j) výsledek evidenční kontroly,". Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena k) až n). 12. V § 12 odst. 2 písm. m) se za slovo "jméno" vkládají slova "a evidenční číslo profesního osvědčení". 13. V § 12 odstavec 3 zní: "(3) Vzor protokolu o technické prohlídce a evidenční kontrole je uveden v příloze č. 10.". 14. § 14 včetně nadpisu zní: "§ 14 Informační systém stanic technické kontroly (K § 48 odst. 4 zákona) (1) Činnost stanic technické kontroly je evidována a vyhodnocována v automatizovaném informačním systému stanic technické kontroly (dále jen "automatizovaný systém"), který je centralizovaným informačním systémem pracujícím v reálném čase. (2) Základní funkcí automatizovaného systému je tvorba protokolů o technické prohlídce, evidence kontrolních nálepek a shromažďování a ukládání dat v reálném čase v datovém úložišti správce systému. Zde jsou tato data archivována a vyhodnocována. Tisk protokolů o technické prohlídce je možný výhradně z těchto dat a pouze programem správce systému. (3) Stanice technické kontroly prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného správcem systému provádějí vkládání aktuálních informací o prováděných technických prohlídkách. Komunikace v rámci automatizovaného systému probíhá prostřednictvím stálého internetového připojení stanice technické kontroly. (4) Správce systému přiděluje přístupová práva stanicím technické kontroly pro přístup do automatizovaného systému. Přístup k aplikaci se provádí bezpečným způsobem prostřednictvím veřejné sítě Internet šifrovaným komunikačním kanálem využívajícím moderní, standardizované a silné kryptografické metody a protokoly. Vícenásobná autentizace a autorizace oprávněných uživatelů je založena na přístupovém seznamu povolených neměnných adres jednoznačně identifikujících klientský počítač v síti Internet (dále jen "pevné adresy") a na silné kryptografické identifikaci uživatelů využívající technologii kvalifikovaných certifikátů umístěných na předepsaném úložišti certifikátů výpočetního prostředí uživatele. Certifikát přidělí správce systému pouze takové osobě, která absolvovala školení zakončené testem a je držitelem osvědčení obsluhy automatizovaného systému. Certifikát má omezenou časovou platnost. (5) Pro zabezpečení chodu automatizovaného systému (shromažďování a přenosu informací) musí být stanice technické kontroly vybavena odpovídající technikou: a) osobním počítačem, b) spolehlivým a dostatečně rychlým připojením do veřejné sítě Internet s pevnou adresou, která bude evidována v seznamu povolených pevných adres oprávněných klientských počítačů jednotlivých stanic technické kontroly, c) předepsaným programovým vybavením pro bezpečný přístup do automatizovaného systému pomocí technologie virtuálních privátních sítí využívající silné standardizované kryptografické algoritmy a protokoly, d) platným kvalifikovaným certifikátem umístěným na předepsaném bezpečném úložišti certifikátů výpočetního prostředí uživatele (např. ve speciálním hardwarovém tokenu apod.). (6) Stanice technické kontroly pouze pro zvláštní vozidla může být pro komunikaci v rámci automatizovaného systému vybavena i jiným připojením do sítě Internet, než je uvedeno v odstavci 5 písm. b). (7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na stanice technické kontroly, které provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby.". 15. V § 15 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: "c) stanice technické kontroly kombinované pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1, O1 a O2, M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 a O4 a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, OT1, OT2, OT3 a OT4 (stanice technické kontroly kombinovaná pro osobní a užitkové automobily),". Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d). 16. V § 15 se doplňuje písmeno e), které zní: "e) působnost stanice technické kontroly pro osobní automobily může být rozšířena o provádění technických prohlídek zvláštních vozidel kategorií T, OT1, OT2, OT3 a OT4.". 17. V § 16 odst. 1 se za slova "osobní automobily musí" vkládají slova "být průjezdná a musí". 18. V § 16 odst. 2 se za slova "užitkové automobily musí" vkládají slova "být průjezdná a musí". 19. V § 16 odst. 3 se ve větě první a druhé slova "Kapacita kontrolní linky" nahrazují slovy "Teoretická kapacita kontrolní linky". 20. V § 16 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí: "(9) Povinnost vybavení podle požadavků uvedených v odstavci 8 písm. d) a e) se vztahuje i na stanice technické kontroly pro zvláštní vozidla. (10) Jednotlivá pracovní stání kontrolní linky stanice technické kontroly musí být vybavena dobře čitelnými seznamy kontrolních úkonů prováděných na těchto pracovištích.". Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 11. 21. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní: "§ 16a Způsob a rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly (K § 54 odst. 6 zákona) (1) Způsob a rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly se určí na základě posouzení kapacitních potřeb správního obvodu a kapacit stanic technické kontroly. Výsledkem posouzení nesmí být překročení kapacitní potřeby technických prohlídek území okresu, který je součástí správního obvodu příslušného kraje a v němž má být uvažovaná stanice technické kontroly provozována, nebo překročení kapacitní potřeby technických prohlídek území příslušného kraje o více než 20 %. (2) Způsob výpočtu kapacitní potřeby správního obvodu a teoretické kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly je uveden v příloze č. 19. Rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly je překročen, a) je-li kapacitní potřeba technických prohlídek příslušného druhu vozidel nižší než součet teoretických nebo, jsou-li známy, skutečných kapacit stanic technické kontroly v příslušném správním obvodu určených podle přílohy č. 19, a to včetně těch, pro které již bylo uděleno oprávnění k provozování stanice technické kontroly, nebo b) tvoří-li rozdíl mezi kapacitní potřebou technických prohlídek příslušného druhu vozidel ve správním obvodu a součtem teoretických nebo skutečných kapacit všech stanic technické kontroly ve správním obvodu méně než 60 % teoretické kapacity nově uvažované kontrolní linky stanice technické kontroly určené podle § 16 odst. 3. (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na stanice technické kontroly, které provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby.". 22. V nadpisu § 17 se slova v závorce "K § 57 odst. 3 zákona" nahrazují slovy "K § 57 odst. 5 zákona". 23. V § 23 odstavec 4 zní: "(4) Stanici měření emisí může provozovat i provozovatel stanice technické kontroly, pokud splňuje podmínky uvedené v odstavci 3, nebo jehož pracovníci splňují požadavky specializovaného školení mechaniků podle odstavce 7, a pokud disponuje technickým vybavením a dokumentací k vozidlům továrních značek, u kterých bude měření emisí provádět. Pracoviště měření emisí musí být samostatné a musí být situováno mimo kontrolní linku stanice technické kontroly.". 24. V § 23 odstavec 7 zní: "(7) Pověření výrobce vozidla nebo výrobce emisního systému, představované obchodní smlouvou o servisním zastoupení (o smluvní opravně), lze nahradit specializovaným školením mechaniků ve školicím zařízení zaměřeným na diagnostiku a opravy emisních systémů vozidel. Školicí zařízení musí být pro tyto účely pověřené ministerstvem. Poskytování vzdělávacích služeb nesmí být vázáno na jiné obchodní aktivity a dokumentace musí být poskytována za přiměřenou a nediskriminující cenu.". 25. V příloze č. 1 poznámce pod čarou č. 1 se slova "Ústav pro výzkum motorových vozidel s. r. o." nahrazují slovy "TÜV UVMV s. r. o.". 26. V příloze č. 3 odstavci čtvrtém větě třetí se slova "schváleným typem" nahrazují slovy "schválenými požadavky". 27. V příloze č. 5 se věta druhá nahrazuje větou "Osvědčení o měření emisí má rozměr 19 cm x 7 cm a je v polovině délky přeloženo.". 28. V příloze č. 12 se za bod 7 vkládá nový bod 8, který zní: "8. Identifikační znaky vozidla (skup. kontrol. úkonů 100)". Dosavadní body 8 až 16 se označují jako body 9 až 17. 29. V příloze č. 12 se za bod 15 vkládá nový bod 16, který zní: "16. Předepsaná a zvláštní výbava (skup. kontrol. úkonů 900)". Dosavadní body 16 a 17 se označují jako body 17 a 18. 30. Za přílohu č. 18 se doplňují přílohy č. 19 a č. 20, které včetně nadpisu znějí: "Příloha č. 19 k vyhlášce č. 302/2001 Sb. Způsob výpočtu kapacitní potřeby správního obvodu a kapacit stanic technické kontroly Ke stanovení kapacitní potřeby správního obvodu (z hlediska zajištění potřebného počtu technických prohlídek) se vychází z počtu vozidel evidovaných v tomto správním obvodu. Jednotlivé druhy a kategorie vozidel se výpočtem převádějí na základní druh vozidla, kterým je osobní automobil (OA) nebo užitkový automobil (UA). Konkrétně počet vozidel kategorií M1, N1, O1, O2 a L se převádí na počet O A, počet vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na počet UA. Tím se dostane tzv. upravený počet OA nebo UA, dále označovaný jako OAU nebo UAU. 1. Výpočet potřebné kapacity (počtu) technických prohlídek pro správní obvod Kromě počtu vozidel evidovaných ve správním obvodu se do výpočtu zahrnuje i rozdílná pracnost technických prohlídek (dále jen "TPr") vozidel kategorií O a L vůči automobilům. Pracnost TPr vozidel kategorií O a L je vůči automobilům přibližně poloviční a je vyjádřena koeficientem kp (kp= 0,5). Ve výpočtu se zohledňují i různé lhůty provádění pravidelných TPr proti osobním automobilům, a to takto: a) pro přípojná vozidla koeficientem a (dvojnásobná lhůta, čtyři roky, a = 0,5), b) pro motocykly koeficientem b (lhůta 2 nebo 4 roky, b = 2/3), 1.1. Potřebná kapacita STK pro OA Upravený počet OA pro daný správní obvod se vypočte ze vzorců:
 OAu = M1 + N1 + a . kp. (O1 + O2)  +  b . kp. L
Po dosazení hodnot koeficientů:
 OAU = M1 + N1 + 0,25 . (O1 + O2) +  0,33 . L
Potřebná roční kapacita technických prohlídek OA, PKOA, se vypočte vynásobením upraveného počtu OAU koeficientem kOA.
Koeficient kOA zohledňuje: a) počet OA mladších 4 roky koeficient c (uvažuje se, že 14 % OA je mladších 4 let; c = 0,14) b) potřebu opakovaných technických prohlídek koeficient oOA (předpokládá se 10 % opakovaných prohlídek; oOA = 0,10), c) lhůtu pravidelných technických prohlídek OA koeficient lh = 2 roky, d) potřebu evidenčních kontrol, které představují zvýšení nároků na kapacitu o 7 % . Vyjadřuje je koeficientem ekOA= 0,07.
kOA = (1 - c). (1 + oOA).(1 + ekOA) / lh
kOA = (1 - 0,14) . (1 + 0,10) . (1 + 0,07)/ 2 = 0,506
Kapacitní potřeba technických prohlídek STK pro OA:
 PKOA = kOA * OAU =  0,506 . OAU 
1.2. Potřebná kapacita STK pro UA
Upravený počet UA pro daný územní obvod se vypočte ze vzorce:
 UAU = M2 + M3 + N2 + N3 + kp . (O3 + O4)
 Po dosazení hodnoty koeficientu:
 UAU = M2 + M3  + N2 + N3 + 0.5 . (O3 + O4)
 U užitkových automobilů se předpokládá 15 % opakovaných prohlídek
(oUA - 0,15), lhůta pravidelných technických prohlídek 1h = 1
rok, a evidenčních kontrol 2 % (ekUA = 0,02)
kUA = (1 + oUA). (1 + ekUA) = (1 + 0,15). (1 + 0,02) = 1,173
Kapacitní potřeba technických prohlídek STK pro UA:
 PKUA = kUA . UAU = 1,173 .  UAU 
2. Výpočet teoretické kapacity technických prohlídek kontrolních linek STK
Fond pracovního času

Při kalkulaci se vychází z těchto údajů:
počet pracovních dnů/rok/        253
dovolená /den/              25
nemoc /den/                3
sanitární dny, plnění jiných úkolů /den/ 22
počet produktivních dnů v roce (d)    203
efektivní denní pracovní čas/hod/ (h)   8

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 302/2001 Sb. Doklady předkládané před provedením technické prohlídky 1) Pravidelná technická prohlídka: - technický průkaz vozidla, - osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, - osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno, - protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno. 2) Opakovaná technická prohlídka: - technický průkaz vozidla, - osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, - osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno, - protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno, - protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka. 3) Evidenční kontrola: - technický průkaz vozidla, - osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, 4) Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla: a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla: - osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,- protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno. b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla: - osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,- protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,- doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny. c) v případě přestavby vozidla: - technický průkaz vozidla,- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,- osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,- protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,- doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny. 5) Technická prohlídka před registrací vozidla: - technický průkaz vozidla, - osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno, - protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno. 6) Technická prohlídka ADR: - technický průkaz vozidla, - osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, - protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu), - doklad o provedených prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnné nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekční zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí být v certifikátu vydaném po 31.12.2002 uveden vždy kód cisterny a případně zvláštní ustanovení, která tato cisterna splňuje, - doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít), - osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno. 7) Technická prohlídka na žádost zákazníka: - pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.".
Čl. II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou bodu 14, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2006. Ministr: Ing. Šimonovský v. r.