Vydáno: 1. 2. 2006

 

Zákon č. 67/2006 Sb.

změna zákona o pohřebnictví


Schválený 1. 2. 2006 Účinný od 1. 5. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pohřební služby. Pochovávání. Kremace. Pohřebnictví.; Operativní evidence.; Majetkové sankce. Penále.; Pokuty. Blokové pokuty.;

67/2006 Sb. ZÁKON ze dne 1. února 2006, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 122/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 2 písm. c) se za slovo "veřejném" vkládají slova "nebo neveřejném". 2. V § 3 odst. 3 se slova "§ 22 odst. 1 až 4" nahrazují slovy "§ 22 odst. 1 až 5". 3. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova "s výjimkou postupu podle § 3," zrušují. 4. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova "jejím dokončení," vkládá slovo "bezplatně". 5. V § 4 odst. 3 písm. b) se za slovo "musí" vkládá slovo "bezplatně". 6. V § 4 se na začátek odstavce 4 vkládá věta "Jestliže došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v ústavu sociální péče, hradí toto zdravotnické zařízení nebo ústav sociální péče po dobu 48 hodin od úmrtí náklady spojené s uložením lidských pozůstatků; byla-li provedena pitva, počítá se lhůta 48 hodin od provedení pitvy.". 7. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní: "(5) Náklady spojené s převozy lidských pozůstatků a úkony s tím spojené, vyjma převozů lidských pozůstatků na pitvu, a náklady spojené s výzvou učiněnou podle § 7 odst. 1 písm. d) hradí ten, kdo sjednal pohřbení podle odstavce 1.". 8. V § 6 odst. 4 písm. a) se slova "§ 7 odst. 1 písm. e)" nahrazují slovy "§ 7 odst. 1 písm. f)". 9. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní: "b) v prostorách zdravotnického zařízení nebo ústavu sociální péče se zdržet sjednávání pohřbení, a to i prostřednictvím jiné osoby,". 10. V § 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: "d) převzít lidské pozůstatky bez zbytečného odkladu po výzvě lékaře nebo Policie České republiky; účelně vynaložené náklady včetně přiměřeného zisku nese ten, v jehož zájmu vznikly,". Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f). 11. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) Provozovatel pohřební služby nesmí mít v nájmu chladicí nebo mrazicí zařízení a jiné místnosti ve zdravotnickém zařízení nebo v ústavu sociální péče.". 12. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Lidské pozůstatky může vedle provozovatele pohřební služby přepravovat k provedení pitvy jako součásti zdravotnické péče též zdravotnické zařízení za podmínek stanovených v § 9 odst. 1.". 13. V § 13 odst. 2 písm. a) a b) se slova "oboru provozování" nahrazují slovem "provozu". 14. V § 13 odst. 4 se slova "§ 7 odst. 1 písm. e)" nahrazují slovy "§ 7 odst. 1 písm. f)". 15. V § 14 odst. 1 se za slovo "doloženo" vkládají slova "úmrtním listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo". 16. V § 14 odst. 1 se slova "prohlížejícím lékařem a v případě provedení pitvy doplněným o příslušné údaje lékařem, který pitvu provedl" nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu". 17. V § 14 odst. 2 písm. d) se slova "§ 7 odst. 1 písm. e)" nahrazují slovy "§ 7 odst. 1 písm. f)" a na konci písmene d) se čárka nahrazuje tečkou a doplňují se slova "To neplatí, provede-li zpopelnění lidských pozůstatků do 48 hodin od jejich převzetí; v tomto případě je provozovatel krematoria povinen zajistit uložení lidských pozůstatků do doby zpopelnění v chladicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty v rozmezí od 0 st.C do +2 st.C, i když lhůta od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem přesáhla nebo přesáhne 1 týden,". 18. V § 14 odst. 2 se písmeno g) zrušuje. Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g). 19. V § 15 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují slova "bylo-li přiděleno,". 20. V § 15 odst. 2 se písmeno f) zrušuje. Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f). 21. V § 15 odst. 2 písm. f) se slova "§ 14 odst. 2 písm. h)" nahrazují slovy "§ 14 odst. 2 písm. g)". 22. V § 18 odst. 1 se za slovo "pohřbívání" vkládají slova "lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů nebo hrobek". 23. V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , do kterých lze pohřbívat pouze v rakvích celodubových nebo z jiných tvrdých dřev, do kterých bude vložena spodní část zinkové vložky, nebo v rakvích kovových s nepropustným dnem". 24. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova "§ 22 odst. 2" nahrazují slovy "§ 22 odst. 3". 25. V § 20 písm. e) se slova "§ 22 odst. 2" nahrazují slovy "§ 22 odst. 3". 26. V § 21 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova "bylo-li přiděleno,". 27. V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Provozovatel pohřebiště je oprávněn převzít lidské pozůstatky k pohřbení do hrobu nebo hrobky jen tehdy, je-li úmrtí doloženo úmrtním listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce mrtvého; v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, který je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu10).". Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 28. V § 26 odst. 1 písm. f) se slova "s výjimkou postupu podle § 3," zrušují. Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.