Obsah dokumentu

Vydáno: 2. 2. 2006

 

Zákon č. 68/2006 Sb.

změna zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech


Schválený 2. 2. 2006 Účinný od 15. 3. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.; Rodné číslo.; STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; Rozvoj informačních systémů.; Hlášení pobytu. Kočující osoby.; Právo na ochranu osobních údajů.; Povinnost zachovávat mlčenlivost.;

68/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 6a písm. a) bodu 7 se čárka za slovy "datum narození" nahrazuje středníkem a doplňují se slova "tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,". 2. V § 7 písm. c) se za bod 5 vkládá nový bod 6, který včetně poznámky pod čarou č. 7a zní: "6. rodná čísla otce a matky7a); pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména a příjmení; tento údaj se neoznamuje, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, 7a) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.". Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 7. 3. V § 10 odst. 3 se za slovem "matky" doplňují slova " , pokud se rodiče nedohodnou jinak". 4. V § 10 se na konci textu odstavce 4 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 12b zní: "obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem12b). 12b) § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.