Vydáno: 8. 3. 2006

 

Vyhláška č. 86/2006 Sb.

změna vyhlášky o podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty


Schválený 8. 3. 2006 Účinný od 1. 4. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.; Povolení k některým činnostem.; Právo na ochranu zdraví.; Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;

86/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. března 2006, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 38 písm. h) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb.: Čl.I Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, se mění takto: 1. V § 9 nadpis zní: "Náležitosti havarijního plánu a rozsah ministerstvem zveřejněných informací o havarijním plánu (K § 20 odst. 4 a 5 zákona)". 2. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Informacemi o havarijním plánu podle § 20 odst. 5 zákona se rozumí údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), d), e), h), j) až m).". Čl.II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení. Ministr: RNDr. Ambrozek v. r.