Vydáno: 14. 3. 2006

 

Zákon č. 140/2006 Sb.

změna některých zákonů v souvislosti s přijetím koncesního zákona


Schválený 14. 3. 2006 Účinný od 1. 7. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;

140/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna rozpočtových pravidel Čl.I Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 546/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 4e zní: "k) přehled závazků státu vyplývajících ze schválených koncesních smluv4e). 4e) § 16 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).". 2. V § 4 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta "U závazků státu vyplývajících ze schválených koncesních smluv podle odstavce 1 písm. k) odpovídá období střednědobého výhledu době trvání závazku.". ČÁST DRUHÁ Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl.II V § 12 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb., se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Při sjednávání koncesní smlouvy podle zvláštního právního předpisu18a) se věta první a věta druhá nepoužijí.". Poznámka pod čarou č. 18a zní: "18a) Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).". ČÁST TŘETÍ Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl.III V § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odstavec 2 zní: "(2) Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.". ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.