Vydáno: 15. 3. 2006

 

Zákon č. 158/2006 Sb.

změna školského zákona


Schválený 15. 3. 2006 Účinný od 1. 7. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Speciální (pomocné) školy.; Školy základní.;

158/2006 Sb. ZÁKON ze dne 15. března 2006, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna školského zákona Čl.I Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto: V § 55 odstavec 2 zní: "(2) Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s příslušným úřadem práce.". ČÁST DRUHÁ ÚČINNOST Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.