Obsah dokumentu

Vydáno: 14. 3. 2006

 

Zákon č. 186/2006 Sb.

změna některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění


Schválený 14. 3. 2006 Účinný od 11. 5. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.; Projektová a rozpočtová dokumentace.; Územní plánování, investiční výstavba.;

186/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Změna: 186/2006 Sb. Změna: 201/2012 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 256/2013 Sb., 340/2013 Sb. ,344/2013 Sb. Změna: 541/2020 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní památkové péči Čl.I Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., se mění takto: 1. Poznámka pod čarou č. 1 zní: "1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).". 2. V § 11 odst. 1 větě první se slova "po předchozí dohodě s příslušným orgánem" nahrazují slovy "na základě závazného stanoviska2a) příslušného orgánu". Poznámka pod čarou č. 2a zní: "2a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". 3. V § 11 odstavec 3 zní: "(3) Správní úřady a orgány krajů a obcí vydávají svá rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití, jen na základě závazného stanoviska2a) obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památky, jen na základě závazného stanoviska krajského úřadu.". 4. V § 12 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1 a poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje. 5. V § 14 odst. 2 se slova "stavební změně" nahrazují slovy "změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin" a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova " , není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 17)". 6. V § 14 odstavec 4 zní: "(4) V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních úprav1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče9), nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami1), umístěním nebo odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu.". 7. V § 14 odst. 5 se slova "drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce" nahrazují slovy "stavbu, změnu stavby, terénní úpravy1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovací práce". 8. V § 14 odst. 7 se slova "stavební změny" nahrazují slovy "změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin". 9. V § 15 odst. 3 větě první se slovo "stavebního" nahrazuje slovem "vyvlastňovacího" a ve větě druhé se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací". 10. Poznámka pod čarou č. 12 zní: "12) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).". 11. V § 17 odstavec 1 zní: "(1) Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče územní rozhodnutí o ochranném pásmu1) a určí, u kterých nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy dřevin, je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2; tato povinnost je vyloučena vždy, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může v ochranném pásmu omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu.". Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje. 12. V § 17 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 15 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 12 a poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje. 13. V § 17 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí: "(5) O změně ochranného pásma nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností na návrh krajského úřadu, který tento návrh předem dohodne s ministerstvem kultury. (6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může po vyjádření odborné organizace státní památkové péče pravomocné rozhodnutí vydané podle odstavce 1 nebo 3 změnit, pokud se změnil účel, pro který bylo ochranné pásmo vymezeno, a může je i zrušit, pokud zanikl předmět ochrany.". Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7. 14. V § 23 odst. 6 se odkaz na poznámku pod čarou č. 18 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1 a poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje. 15. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který včetně nadpisu zní: "§ 23b Plány území s archeologickými nálezy (1) Kraj může vydat v dohodě s ministerstvem kultury nařízením kraje plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části kraje, ve kterém se vyznačí území, na nichž se vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy, a který slouží pro zabezpečení archeologického dědictví17a) a jako podklad pro plnění oznamovací povinnosti stavebníka podle § 22 odst. 2. (2) Plán území s archeologickými nálezy lze vydat na dobu nejdéle 20 let. (3) Plán území s archeologickými nálezy lze změnit, pokud se významně změnily vědecké poznatky o archeologických nálezech a jejich výskytu v území. Pro vydání změny plánu území s archeologickými nálezy se použije odstavec 1 obdobně. (4) Archeologický ústav a odborná organizace státní památkové péče poskytují kraji na požádání bezplatně potřebnou odbornou pomoc a odborné podklady, údaje a informace nezbytné pro vydání plánu území s archeologickými nálezy. (5) Náležitosti a obsah plánu území s archeologickými nálezy stanoví ministerstvo kultury prováděcím právním předpisem.". 16. V § 26 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 18b zní: "c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje, a dále stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková rezervace, nebo nemovitá věc nebo soubor nemovitých věcí zapsané na Seznamu světového dědictví18b), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území, 18b) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 159/1991 Sb.". Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k). 17. V § 28 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí: "c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá národní kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území, d) je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů, k nimž došlo při řízení nebo postupu podle zvláštního právního předpisu1), nejde-li o nálezy učiněné při přípravě nebo provádění obnovy kulturní památky nebo při přípravě nebo provádění prací v území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče9), e) vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2a) a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů19), jde-li o zabezpečení péče o národní kulturní památky, 19) Například zákon č. 183/2006 Sb.". Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena f) a g). 18. V § 28 odst. 2 písm. f) se slova "státní stavební dohled" nahrazují slovem "dozor". 19. V § 29 odst. 2 písmeno b) zní: "b) zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17), a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2a) a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů19),". 20. V § 29 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: "c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,". Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i). 21. V § 29 odst. 2 písmeno g) zní: "g) vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče1),". Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje. 22. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a je současně poskytovatelem údajů podle zvláštního právního předpisu1)". 23. V § 35 odst. 1 písm. h) se slova "stavební změnu" nahrazují slovy "změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin" a na konci textu písmene h) se doplňují slova " , nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17)". 24. V § 39 odst. 1 písm. g) se slova "stavební změnu" nahrazují slovy "změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin" a na konci textu písmene g) se doplňují slova " , nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17)". 25. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní: "§ 44a Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu1), je samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.". 26. V § 45 odst. 1 se za slova "§ 20 odst. 4," vkládají slova "§ 23b odst. 5,". 27. V § 45 odst. 2 písm. a) se číslo "5" nahrazuje číslem "7". ČÁST DRUHÁ Změna autorského zákona Čl.II V § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), se za slovo "rozhodnutí," vkládají slova "opatření obecné povahy,". ČÁST TŘETÍ Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl.III Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 41 odst. 3 se za slova "skupin 2 až 4" vkládají slova " , jakož i opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu". 2. V § 80 odst. 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní: "r) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.". 3. V § 82 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: "j) uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik,". Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena k) až v). 4. V § 94 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu56a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.". Poznámka pod čarou č. 56a zní: "56a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". ČÁST ČTVRTÁ Změna lázeňského zákona Čl.IV Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 33 odst. 3 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací". Poznámka pod čarou č. 6 zní: "6) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).". 2. § 37 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22, 23 a 23a zní: "§ 37 Závazné stanovisko k některým činnostem (1) V ochranných pásmech a na území lázeňského místa je ministerstvo pro pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace a v územním řízení22) dotčeným orgánem. (2) V ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa, pokud dále není stanoveno jinak, nelze podle zvláštních právních předpisů23) bez závazného stanoviska ministerstva a) schválit plán hlavních povodí, plány oblastí povodí a plány rozvoje vodovodů a kanalizací, b) povolit hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, pokud je spojena se zásahem do pozemku, c) vydat povolení k provedení trhacích prací, d) vydat rozhodnutí o pozemkových úpravách a vydat pozemky v rámci náhradních restitucí, e) vydat povolení k nakládání s podzemními vodami podle zvláštního právního předpisu23a), f) vydat povolení k nakládání s povrchovými vodami, povolení k vodním dílům a k některým činnostem a udělit souhlas vodoprávním úřadem, pokud nesouvisí se stavbami uvedenými v odstavci 3 písm. b), g) schválit lesní hospodářské plány a předat lesní hospodářské osnovy. (3) V ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa, pokud dále není stanoveno jinak, nelze podle zvláštního právního předpisu22) bez závazného stanoviska ministerstva, pokud bylo uplatněno ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, kolaudační souhlas, rozhodnutí o změně užívání stavby, povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení nebo nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení pro a) stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnitřním území lázeňského místa a v ochranném pásmu I. stupně, s výjimkou stavebních úprav, při nichž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby a zároveň nedochází ke změně v užívání stavby, b) stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnějším území lázeňského místa a v ochranném pásmu II. stupně, s výjimkou těch, které jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a které zároveň 1. nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas,2. nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,3. vyžadují ohlášení,4. mají charakter staveb pro bydlení, staveb pro rekreaci, staveb pro shromažďování většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb ubytovacích zařízení, staveb škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení a současně nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu,5. mají charakter liniových staveb a současně nezasahují do hloubky více než 2 metry pod úroveň terénu, c) stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti na území lázeňského místa. (4) V ochranných pásmech nelze bez závazného stanoviska ministerstva provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku. (5) Vodoprávní úřad v ochranných pásmech zdrojů, jejichž výtěžkem je pouze neuhličitá voda, vykonává kompetence stanovené v odstavcích 2 až 4. (6) V ochranných pásmech a na území lázeňského místa se závazné stanovisko ministerstva podle odstavce 2 písm. b), c), e) a f) a odstavců 3 a 4 nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena. 22) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 23) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 23a) § 8 až 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.". 3. V § 38 se slovo "souhlas" nahrazuje slovy "závazné stanovisko". 4. V § 43 se na konci odstavce 2 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlasy a stanoviska vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.". Poznámka pod čarou č. 25a zní: "25a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". ČÁST PÁTÁ Změna zákona o požární ochraně Čl.V Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 24 odst. 2 se slova "staveb a" zrušují. 2. V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb, a to za účelem omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, evakuace osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo při požáru a umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. Pro podrobnější vymezení těchto podmínek lze využít hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb.". 3. V § 31 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3f zní: "(3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. U ohlašovaných staveb podle zvláštního právního předpisu3f) se státní požární dozor vykonává a) u podzemních staveb, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m, b) u staveb, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a výška 10 m a staveb hal o zastavěné ploše do 1000 m2 a výšce do 15 m, pokud budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a budou povolovány jako stavby dočasné na dobu nejdéle 3 let, c) u stavebních úprav pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí, d) u udržovacích prací na stavbě, pokud mohou negativně ovlivnit požární bezpečnost, e) u změny v užívání stavby, pro kterou je podle zvláštního právního předpisu3f) třeba souhlas nebo rozhodnutí stavebního úřadu. 3f) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).". 4. Na konci § 95 se doplňují věty "Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas jsou závazným stanoviskem podle správního řádu11) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.". Poznámka pod čarou č. 11 zní: "11) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". 5. § 99 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní: "§ 99 Autorizovaný inženýr nebo technik, kterému byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb12) (dále jen "autorizovaná osoba"), je při realizaci technických podmínek požární ochrany staveb stanovených prováděcím právním předpisem vydaným podle § 24 odst. 3 oprávněn použít postup odlišný od postupu, který stanoví česká technická norma nebo jiný technický dokument upravující podmínky požární ochrany. Při použití takového postupu však musí autorizovaná osoba dosáhnout alespoň stejného výsledku, kterého by dosáhla při postupu podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 24 odst. 3. 12) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.". Čl.VI Přechodná ustanovení 1. Výkon státního požárního dozoru podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zahájený před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 2. Stanoviska vydaná podle § 31 odst. 4 před účinností tohoto zákona zůstávají pro účely stavebního řízení podle zvláštního právního předpisu3f) v platnosti do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. 3. Po nabytí účinnosti tohoto zákona se při ověřování dodržení podmínek podle § 31 odst. 1 písm. c) spojeného zpravidla s místním šetřením zjišťuje, zda stavba odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení, podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a stanoviskům vydaným k této dokumentaci ještě před účinností tohoto zákona. 4. Stanovením postupu a lhůt podle bodů 1 až 3 nejsou dotčeny požadavky na stavební výrobky stanovené zvláštním právním předpisem13). 5. Jedná-li se o stavby, nad kterými není vykonáván státní požární dozor podle § 31 odst. 3, postupuje stavební úřad při posuzování požární bezpečnosti staveb, které bylo zahájeno před nabytím účinnosti tohoto zákona, podle bodů 1 a 2; pokud si stavební úřad před nabytím účinnosti tohoto zákona vyžádal k posouzení požární bezpečnosti staveb odbornou pomoc orgánu vykonávajícího státní požární dozor, postupuje se podle bodů 1 a 2. ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl.VII Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní: "h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události,". Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k). 2. V § 7 odst. 7 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje. 3. V § 10 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: "j) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události.". 4. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: "i) uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své působnosti v požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události.". 5. V § 15 odstavec 5 zní: "(5) Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.". 6. V § 33 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.". Poznámka pod čarou č. 25a zní: "25a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". 7. V § 35 se odstavec 4 zrušuje. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4. 8. V části třetí se hlava II včetně nadpisu zrušuje. ČÁST SEDMÁ Změna zákona o obcích (obecní zřízení) Čl.VIII Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 84 odst. 2 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 28 zrušuje. Dosavadní písmena c) až y) se označují jako písmena b) až x). 2. V § 84 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní: "y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.". ČÁST OSMÁ Změna zákona o krajích (krajské zřízení) Čl.IX Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 35 odst. 2 se písmeno e) zrušuje. Dosavadní písmena f) až v) se označují jako písmena e) až u). 2. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní: "n) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.". ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o hlavním městě Praze Čl.X Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 18 odst. 1 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h). 2. V § 59 odst. 2 písmeno c) zní: "c) vydávat územně plánovací dokumentaci pro celé území hlavního města Prahy,". 3. V § 59 odst. 2 se písmeno e) zrušuje. Dosavadní písmena f) až v) se označují jako písmena e) až u). 4. V § 89 odst. 1 se písmeno g) zrušuje. Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena g) až n). ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o hospodaření energií Čl.XI Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb. a zákona č. 180/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 4 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "s výjimkou technických řešení navrhujících umístění staveb a zařízení". 2. V § 6 odst. 4 se za slova "Vlastník budovy" vkládá slovo " , stavebník". ČÁST JEDENÁCTÁ Změna energetického zákona Čl.XII Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 16 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: "h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje.". 2. V § 24 odst. 4 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací". 3. V § 25 odst. 5 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací". 4. V § 46 odstavec 11 zní: "(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, fyzická nebo právnická osoba provozující příslušné části elektrizační soustavy nebo provozovatel přímého vedení a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, b) může udělit písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.". 5. V § 46 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní: "(12) Podmínky nebo souhlas se připojují k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí a orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, podmínky nepřezkoumává.". Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13. 6. V § 58 odst. 2 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací". 7. V § 59 odst. 2 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací". 8. V § 60 odst. 2 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací". 9. V § 68 odstavec 6 zní: "(6) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, fyzická nebo právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu či podzemní zásobník plynu nebo přímý plynovod či plynovodní přípojku a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, b) může udělit písemný souhlas se stavební činností, umisťováním staveb neuvedených v písmenu a), zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.". 10. V § 68 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: "(7) Podmínky nebo souhlas se připojují k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí a orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, podmínky nepřezkoumává.". Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. 11. V § 69 odstavec 3 zní: "(3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze v bezpečnostním pásmu a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení, b) umístit stavbu neuvedenou v písmenu a) pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.". 12. V § 76 odst. 7 se slovo "stavební" nahrazuje slovem "vyvlastňovací". 13. V § 87 odstavec 4 zní: "(4) V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, stanoví provozovatel tohoto zařízení podmínky. Ostatní stavební činnosti, umisťování staveb, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele tohoto zařízení. Podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojují k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí; orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, podmínky nepřezkoumává.". 14. V § 94 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní: "(2) Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán, uplatňuje stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu plánu a závazná stanoviska v územním řízení a stavebním řízení15). 15) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). § 13 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.". 15. V § 96 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu17) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.". Poznámka pod čarou č. 17 zní: "17) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje Čl.XIII Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 5 odst. 2 se za slova "plánovací podklady" vkládají slova " , politiku územního rozvoje". 2. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) Podpory podle tohoto zákona nesmí být poskytnuty v rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací.". ČÁST TŘINÁCTÁ Změna lesního zákona Čl.XIV Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 14 odst. 1 se slovo "Zpracovatelé" nahrazuje slovem "Projektanti". 2. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu10a) a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.". Poznámka pod čarou č. 10a zní: "10a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". 3. V § 48 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují. Dosavadní písmena e) až s) se označují jako písmena c) až p). 4. V § 48 odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí: "b) uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo, c) vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),". Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena d) až i). 5. V § 48a odst. 1 se písmena b) až d) zrušují. Dosavadní písmena e) až r) se označují jako písmena b) až n). 6. V § 48a odst. 2 se vkládají nová písmena a) až c), která znějí: "a) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo, b) uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností, c) vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,". Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena d) až i). 7. V § 49 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d). 8. V § 49 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: "c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje,". Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena d) až n). 9. V § 58 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.". Poznámka pod čarou č. 30 zní: "30) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.". ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Čl.XV Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 2 větě poslední se slovo "závazný" nahrazuje slovem "nezbytný". 2. Poznámka pod čarou č. 4 zní: "4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).". 3. V § 3 odst. 3 větě druhé se slova "současně zastavěném území obce, pozemky v zastavitelném území obce" nahrazují slovy "zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách". 4. V § 9 odst. 12 se slovo "obce" zrušuje a na konci odstavce 12 se doplňuje věta "V ostatních případech musí být plán společných zařízení dohodnut s úřadem územního plánování.". 5. V § 9 odst. 14 větě druhé se slova "současně zastavěném území obce, pozemky v zastavitelném území obce" nahrazují slovy "zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách". 6. V § 14 odst. 8 písm. a) se slova "současně zastavěném území obce nebo v zastavitelném území obce" nahrazují slovy "zastavěném území nebo v zastavitelných plochách". 7. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova " ; uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům". 8. V § 22 písmeno f) zní: "f) zabezpečuje v dohodě s krajským úřadem vazbu pozemkových úprav na zásady územního rozvoje.". ČÁST PATNÁCTÁ Změna veterinárního zákona Čl.XVI Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 49 odst. 1 písmeno i) zní: "i) vydává závazné posudky pro stavební řízení, ohlášení stavby a pro kolaudační souhlas a osvědčuje splnění požadavků a podmínek stanovených pro zacházení se živočišnými produkty,". 2. V § 49 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: "j) uplatňuje stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a závazná stanoviska v územním řízení z hlediska veterinární péče,". Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena k) až v). 3. V § 56 úvodní část odstavce 1 zní: "Závazný posudek orgánu veterinární správy, který není správním rozhodnutím, je podkladem ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu a musí být vyžádán". 4. V § 76 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska a posudky vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu39) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.". Poznámka pod čarou č. 39 zní: "39) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". 5. V § 77a větě první se slova "v územním, stavebním a kolaudačním řízení" nahrazují slovy "ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu". ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna vodního zákona Čl.XVII Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 5 odst. 3 větě druhé se slova "kolaudační rozhodnutí" nahrazují slovy "kolaudační souhlas". 2. V § 23 odst. 2 se za slovo "jsou" vkládá slovo "nezbytným". 3. V § 50 písm. g) se slovo "současně" a slovo "obce" zrušují. 4. V § 51 odst. 1 písm. c) se slovo "současně" a slovo "obce" zrušují. 5. V § 66 odst. 2 se slova "současně zastavěných územích obcí, v územích určených k zástavbě" nahrazují slovy "zastavěných územích, v zastavitelných plochách". 6. V § 66 odst. 5 se za slovo "úřady" vkládají slova "a orgány územního plánování". 7. V § 106 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, s výjimkou územních plánů těchto obcí.". 8. V § 107 se vkládá nové písmeno a), které zní: "a) uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností,". Dosavadní písmena a) až x) se označují jako písmena b) až y). 9. V § 107 se na konci písmene y) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní: "z) vyžadovat od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena povinnost zajistit provádění technicko-bezpečnostního dohledu, zpracování údajů o parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a rozsah ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a složkám integrovaného záchranného systému.". 10. V § 108 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí uplatňují stanoviska k politice územního rozvoje.". Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6. 11. V § 126 se odstavec 6 zrušuje. 12. Část osmá se včetně nadpisu zrušuje. ČÁST SEDMNÁCTÁ Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl.XVIII V § 6 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: "h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů obrany České republiky.". ČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona o dráhách Čl.XIX Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 2 větě první se slovo "rozhodnutí" nahrazuje slovem "souhlasu". 2. V § 56 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: "d) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů a záměrů ve věcech drah.". 3. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který zní: "§ 56a Obecní úřady uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, pokud není příslušné ministerstvo.". 4. Na konci § 64 se doplňuje věta "Souhlas drážního správního úřadu podle § 7 odst. 3 a § 9 odst. 1 vydávaný jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle zvláštního právního předpisu, územní souhlas nebo ohlášení stavby je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.". ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl.XX Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., se mění takto: 1. Na konci § 4 se doplňují věty "V této působnosti uplatňuje též stanoviska k politice územního rozvoje a k územně plánovací dokumentaci. Tato stanoviska nejsou správním rozhodnutím.". 2. V § 5 odst. 3 se slova "ve správním řízení" zrušují. 3. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní: "(4) Souhlas plavebního úřadu podle odstavce 3 nebo souhlas se zřízením přístavu podle § 6 odst. 2 vydávaný jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle zvláštního právního předpisu2a), územní souhlas nebo ohlášení stavby je závazným stanoviskem podle správního řádu2b) a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 2a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 2b) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". ČÁST DVACÁTÁ Změna zákona o pozemních komunikacích Čl.XXI Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 16 odst. 2 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "komunikace" se vkládají slova "nebo veřejně přístupné účelové komunikace". Poznámka pod čarou č. 5 zní: "5) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).". 2. § 17 včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 zní: "§ 17 (1) Pro uskutečnění stavby dálnice, silnice nebo místní komunikace lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zvláštního právního předpisu7). Právo odpovídající věcnému břemenu je právem, které podle zvláštního právního předpisu8) opravňuje stavebníka ke zřízení požadované stavby na dotčeném pozemku. (2) Jestliže byla zřízena stavba dálnice, silnice nebo místní komunikace na cizím pozemku a vlastníku této stavby se prokazatelně nepodařilo dosáhnout majetkoprávního vypořádání s vlastníkem pozemku, je příslušný speciální stavební úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě. (3) Součástí rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je stanovení výše jednorázové náhrady podle zvláštního právního předpisu7). 7) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 8) § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.". 3. V § 25 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm. d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.". 4. V § 30 odstavec 3 zní: "(3) Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního ochranného pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky: a) na území je postaveno pět a více staveb, b) mezi jednotlivými stavbami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých staveb (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy staveb, spolu se stranami upravených půdorysů staveb, tvoří území.

Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy.".

5. V § 40 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí: "f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.". 6. V § 40 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: "f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.". 7. V § 40 odst. 4 písm. a) se za slova "III. třídy" vkládají slova " , místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací". 8. V § 40 odst. 4 písmeno c) zní: "c) uplatňují stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.". 9. V § 40 odst. 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje. 10. Poznámka pod čarou č. 19 zní: "19) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.". 11. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlasy a stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu19a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.". Poznámka pod čarou č. 19a zní: "19a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.".
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o civilním letectví Čl.XXII Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 36 odst. 4 se slova "kolaudační rozhodnutí" nahrazují slovy "kolaudační souhlas". 2. V § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní: "p) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů letecké dopravy.". 3. Na konci § 95 se doplňují věty "Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlas úřadu vydávaný podle § 40, 41 a § 89 písm. q) jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas jsou závazným stanoviskem podle správního řádu8a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.". Poznámka pod čarou č. 8a zní: "8a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o elektronických komunikacích Čl.XXIII Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 104 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 44a zní: "(4) Nedojde-li s vlastníkem dotčené nemovitosti k uzavření písemné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene podle odstavce 3 nebo prokáže-li podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, že vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není určen anebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo je-li vlastnictví nemovitosti sporné, či vlastník v dispozici s ní omezen, rozhodne o návrhu podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť na zřízení věcného břemene vyvlastňovací úřad podle zvláštního právního předpisu44a). Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť může vykonávat oprávnění uvedená v rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva k dotčené nemovitosti ode dne vykonatelnosti tohoto rozhodnutí. 44a) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).". 2. V § 147 odst. 2 se slovo "nebo" nahrazuje slovem "a," slova "obecný stavební" se nahrazují slovem "vyvlastňovací" a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova " , pokud s výkonem oprávnění nebylo započato". 3. Část osmnáctá se včetně nadpisu zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o geologických pracích Čl.XXIV Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 13 odstavec 1 zní: "(1) Orgány územního plánování a stavební úřady vycházejí při své činnosti z výsledků geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména ochranu zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod a vytvářet podmínky pro jejich hospodárné využití.". 2. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Ministerstvo uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko5c) při územním řízení z hlediska zvláštních podmínek geologické stavby území.". Poznámka pod čarou č. 5c zní: "5c) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". 3. V § 13 odst. 3 větě první se slova "orgány územního plánování" nahrazují slovy "stavební úřady" a slova "s jeho předchozím souhlasem nebo po splnění jím stanovených podmínek" se nahrazují slovy "na základě jeho závazného stanoviska5c)". ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ zrušena Čl.XXV zrušen ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl.XXVI Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní: "(4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody9a). 9a) § 43 odst. 1 a § 61 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).". 2. V § 19 odst. 1 větě první se slovo "současně" a slovo "obcí" zrušují. 3. Poznámka pod čarou č. 17 zní: "17) Zákon č. 183/2006 Sb.". 4. § 44 včetně nadpisu zní: "§ 44 Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích (1) Bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nelze učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle vodního zákona na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti. (2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 není třeba, jde-li o stavby v souvisle zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti a pokud má obec schválenou územně plánovací dokumentaci se zapracovaným stanoviskem orgánů ochrany přírody k této dokumentaci. (3) V bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.". 5. V § 45i odst. 2 větě poslední se slova "ve stadiu konceptu řešení" nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu17)". 6. V § 45i odst. 9 se slova " , případně řešení v rámci územně plánovací dokumentace přijmout" zrušují. 7. V § 45i odst. 10 větě první se slova " , případně řešení v rámci územně plánovací dokumentace přijmout" zrušují. 8. V § 45i odst. 11 se věta třetí včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 17 zrušuje. 9. V § 45i odst. 11 větě čtvrté se slova "nebo o kompenzačních opatřeních, která jsou součástí schválené územně plánovací dokumentace," zrušují. 10. V § 55 odst. 3 se slovo "ústřední" zrušuje. 11. V § 63 odst. 1 větě první se slovo "obcí" zrušuje. 12. V § 65 se slovo "tomto" zrušuje. 13. V § 70 odst. 3 se slova "od zahájení řízení orgánu státní správy, který řízení zahájil" nahrazují slovy "ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno". 14. V § 70 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.". 15. V § 77 odst. 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: "j) uplatňují stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem.". 16. V § 77a odst. 3 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní: "y) uplatňují stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem.". 17. V § 79 odst. 3 písmeno u) zní: "u) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem,". 18. V § 90 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Souhlasy a stanoviska vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu43a) a nejsou samostatným správním rozhodnutím.". Poznámka pod čarou č. 43a zní: "43a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". 19. V § 90 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.". ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl.XXVII Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 5 se věta druhá zrušuje. 2. V § 10a odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se včetně poznámky pod čarou č. 4b zrušuje. 3. § 10i včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 4d zní: "§ 10i Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí (1) Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí se postupuje podle stavebního zákona4b) a v rozsahu podle odstavců 2 až 5; předkladatel je pořizovatel politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace. (2) Regulační plán, který stanoví podmínky pro provedení záměru podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, se posuzuje jako záměr podle dílu 2 tohoto zákona. (3) Ministerstvo a orgán kraje jako dotčené orgány ve smyslu stavebního zákona při pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace stanoví požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně zpracování možných variant řešení, a pokud vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje náležitosti podle stavebního zákona4d), jsou oprávněny požadovat jeho dopracování. Při pořizování územního plánu stanoví orgán kraje na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. (4) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k tomu oprávněná podle § 19. (5) Schvalující orgán je povinen ve svém usnesení o schválení politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit. 4b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 4d) § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.". 4. V § 21 písm. d) se slova "posuzování územního plánu velkého územního celku podle § 10i a dále" zrušují. 5. V § 21 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: "l) vydává stanovisko k vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje na životní prostředí a stanovisko k vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí.". 6. V § 22 písm. b) se slova "posuzování územního plánu obce podle § 10i a dále" zrušují. 7. V § 22 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: "e) vydávají stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.". 8. V § 23 odst. 5 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl.XXVIII Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 4 větě první se slovo "současně" a slovo "obce" zrušují. 2. V § 5 odst. 1 větě první se slovo "zpracovatelé" nahrazuje slovem "projektanti". 3. Poznámka pod čarou č. 6 zní: "6) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).". 4. V § 5 odstavec 2 zní: "(2) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu uplatňují stanoviska6) k územně plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného území z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.". 5. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní: "(3) Územní rozhodnutí nebo územní souhlas, jímž má být dotčen zemědělský půdní fond, vydává stavební úřad na základě souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je závazným stanoviskem podle správního řádu7). 7) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". 6. V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 4 se slovo "současně" a slovo "obce" zrušují. 7. V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 5 se slovo "současně" a slovo "obce" včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 17a a poznámky pod čarou č. 17a zrušují. 8. V § 9 odst. 5 větě první se za slovem "fondu" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "životního prostředí" se vkládají slova "a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů". 9. V § 11 odstavec 6 zní: "(6) Odvody za trvalé odnětí půdy se nepředepíší též v případech odnětí pro stavby pro bydlení v zastavitelných plochách vymezených územním plánem nebo zásadami územního rozvoje6).". 10. V § 15 písmeno d) zní: "d) uplatňují podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území6); stanovisko k regulačnímu plánu musí splňovat náležitosti souhlasu k územnímu rozhodnutí,". 11. V § 17 písmeno a) zní: "a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k zásadám územního rozvoje, územním plánům obcí, ve kterých je sídlo kraje, a k územnímu plánu, který řeší celé území hlavního města Prahy,". 12. V § 17a písmeno a) zní: "a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,". 13. V § 18 odst. 1 větě první se za slovo "řízení" vkládají slova "nebo vydání souhlasu, který je závazným stanoviskem,". 14. V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Stanoviska uplatněná k územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlasy vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu7) a nejsou správním rozhodnutím.". ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ zrušena Čl.XXIX zrušen ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ Změna horního zákona Čl.XXX Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 15 odstavec 2 zní: "(2) Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad uplatňují stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady uplatňují stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství.". 2. V § 18 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní: "(1) V zájmu ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska8) dotčeného orgánu podle tohoto zákona. 8) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". 3. § 19 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní: "§ 19 Umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území (1) Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů10) jen na základě závazného stanoviska8) orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. (2) Žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost závazným stanoviskem podle odstavce 1. 10) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).". 4. V § 29 odst. 5 se za slova "1 až 4" vkládají slova "poskytnou do 30 dnů od vyžádání údaje z evidence orgánům územního plánování a". 5. V § 33 se doplňuje odstavec 8, který zní: "(8) Postup při řešení rozporů podle tohoto zákona se nepoužije na řešení rozporů při vymezení zastavěného území, pořizování územně plánovací dokumentace, v územním a stavebním řízení podle zvláštního právního předpisu10). V uvedených případech se postupuje podle správního řádu.". 6. V § 35 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Údaje z registru poskytuje na vyžádání do 30 dnů příslušným orgánům územního plánování.". ČÁST TŘICÁTÁ Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl.XXXI V § 10 odst. 10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 206/2002 Sb., se věta druhá nahrazuje větou "K plánu otvírky nebo jeho změně vydávají dotčené orgány závazné stanovisko8c).". Poznámka pod čarou č. 8c) zní: "8c) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.". ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ zrušena Čl.XXXII zrušen Čl.XXXIII zrušen ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ zrušena Čl.XXXIV zrušen Čl.XXXV zrušen ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ Změna atomového zákona Čl.XXXVI V § 3 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní: "y) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření.". ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl.XXXVII V § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb., se slova "návrhu na kolaudaci stavby" nahrazují slovy "žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu". ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ Změna živnostenského zákona Čl.XXXVIII V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 10b zní: "j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b). 10b) § 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).". ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o dani z nemovitostí Čl.XXXIX Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 16d zní: "(3) Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora16d) anebo na základě veřejnoprávní smlouvy16d), a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo která se provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti. 16d) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).". 2. V § 7 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 17aa zní: "(1) Předmětem daně ze staveb jsou na území České republiky a) stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas16d), nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu, b) stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající oznámení stavebnímu úřadu16d) a užívané, c) stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí17) nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných právních předpisů dokončené, d) byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí17aa) (dále jen "byty"), e) nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí17aa) (dále jen "samostatné nebytové prostory"). 17) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 17aa) § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.". 3. V § 9 odst. 1 písmeno g) zní: "g) nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých, a to na dobu 15 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž 1. nové stavby začaly být způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, 2. pro nové stavby byl vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí.". 4. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova "na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu" zrušují. 5. V § 11 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení se za slova "u staveb" vkládá slovo "užívaných" a slova "na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu" se zrušují. ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ zrušena Čl.XL zrušen ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl.XLI Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto: 1. V příloze "Sazebník" se v části I položce 17 doplňuje bod 5, který zní:
 "5. Podání žádosti o vydání osvědčení o jmenování autorizovaným 
   inspektorem a podání žádosti právnické osoby o souhlas 
   s výkonem činnosti autorizovaného inspektora            Kč 10 000".
2. V příloze "Sazebník" v části I položce 18 písmeno a) zní:
"a) Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí 
  o změně využití území nebo rozhodnutí o změně stavby 
  a o změně vlivu stavby na využití území                Kč 1 000".
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl.XLII V § 14 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 256/2001 Sb. a zákona č. 47/2002 Sb., se za slova "stavebního řádu," vkládá slovo "vyvlastnění,". ČÁST ČTYŘICÁTÁ Změna zákona o podpoře sportu Čl.XLIII Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 7 se slova "stavebním zákonem2)" nahrazují slovy "zvláštním právním předpisem2)". 2. Poznámka pod čarou č. 2 zní: "2) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).". ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ zrušena Čl.XLIV zrušen Čl.XLV zrušen ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ Změna zákona č. 103/1990 Sb. Čl.XLVI Článek VI zákona č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník, se zrušuje. ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ Změna zákona č. 19/1997 Sb. Čl.XLVII Část šestá zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se včetně nadpisu zrušuje. ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze Čl.XLVIII Část třicátá šestá zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, se včetně nadpisu zrušuje. ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XLIX Část sedmdesátá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se včetně nadpisu zrušuje. ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl.L Část dvacátá sedmá zákona č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se včetně nadpisu zrušuje. ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ Změna zákona č. 218/2004 Sb. Čl.LI Část druhá zákona č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12d zrušuje. ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ Změna zákona č. 83/1998 Sb. Čl.LII Zákon č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 458/2000 Sb., se mění takto: 1. Článek I se zrušuje. 2. Článek II se zrušuje. ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona č. 437/2004 Sb. Čl.LIII Část první zákona č. 437/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, se zrušuje. ČÁST PADESÁTÁ Změna zákona o technických požadavcích na výrobky Čl.LIV Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 5 odst. 8 se za slova "smějí být" vkládají slova " , pokud zvláštní zákon9) nestanoví jinak,". 2. Poznámka pod čarou č. 9 zní: "9) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).". ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ Změna stavebního zákona Čl.LV zrušen ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Čl.LVI 1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 2. Vyvlastňovací řízení zahájená přede dnem 1. července 2006 se dokončí podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění čl. LV tohoto zákona. ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ ÚČINNOST Čl.LVII 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou části třetí, čl. III bodu 1, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, a části padesáté první, čl. LV, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2006. 2. Část padesátá první, čl. LV tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r. 13) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.