Vydáno: 2. 5. 2006

 

Vyhláška č. 197/2006 Sb.

změna vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel


Schválený 2. 5. 2006 Účinný od 1. 6. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.; Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.; Dopravní předpisy v silničním provozu.; Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.; Technická bezpečnost zařízení.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;

197/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. května 2006, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 19 odst. 8, § 72 odst. 3 a § 76 odst. 1 zákona: Čl.I Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 15 odst. 1 písm. d) se bod 4 zrušuje. 2. V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta Hmotnost připadající na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy přípojných vozidel nesmí překročit 10 t.". 3. V § 16 odstavec 1 zní: "(1) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou a) největší povolená šířka
1. vozidel kategorie M1 ............................. 2,50 m,
2. vozidel kategorií M2, M3, N, O,
   OT, T ............................................ 2,55 m,
3. vozidel s tepelně izolovanou nástavbou,
   u které je tloušťka stěn větší
   než 45 mm ........................................ 2,60 m,
4. dvoukolových mopedů .............................. 1,00 m,
5. ostatních vozidel kategorie L .................... 2,00 m,
6. přípojných vozidel za dvoukolová
   motorová vozidla ................................. 1,00 m,
7. samojízdných a výměnných tažených 
   strojů, nesených pracovních strojů
   v soupravě s nosičem a traktorů za podmínek
   stanovených v § 22 odst. 4 ....................... 3,00 m,
8. tramvají ......................................... 2,65 m,
b) největší povolená výška
1. vozidel, včetně sběračů tramvají
   a trolejbusů v nejnižší pracovní
   poloze ........................................... 4,00 m,
2. vozidel kategorie L .............................. 2,50 m,
3. vozidel kategorií N3, O4, určených pro
   přepravu vozidel ................................. 4,20 m,
4. souprava tahače
   s návěsem ................................ 4,00 m + 2 % výšky,
c) největší povolená délka
1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu
   a návěsu ........................................ 12,00 m,
2. a) autobusu se dvěma nápravami .................. 13,50 m,
	  b) autobusu se třemi
     a více nápravami ............................. 15,00 m,
3. kloubového dvoučlánkového autobusu
   a trolejbusu .................................... 18,75 m,
4. kloubového tříčlánkového autobusu
   a trolejbusu .................................... 22,00 m,
   do největší povolené délky autobusů
   se započítává jakákoliv odnímatelná
   výbava, například schrána na lyže,
5. soupravy tahače s návěsem ....................... 16,50 m,
6. soupravy motorového vozidla s jedním
   přívěsem ........................................ 18,75 m,
7. soupravy motorového vozidla s jedním
   přívěsem kategorie O4 určeným pro
   přepravu vozidel ................................ 20,75 m,
8. vozidla kategorie L ............................. 4,00 m,
9. tramvaje (sólo) včetně spřáhel .................. 18,00 m,
10. soupravy tramvají a kloubové tramvaje
   včetně spřáhel .................................. 40,00 m,
11. soupravy traktoru s jedním přívěsem
   (návěsem) ....................................... 18,00 m,
12. soupravy traktoru s přípojným
   pracovním strojem ............................... 18,00 m,
13. soupravy samojízdného stroje s podvozkem
   pro přepravu pracovního
   zařízení stroje ................................. 20,00 m,
14. soupravy se dvěma přívěsy nebo
   s návěsem a jedním přívěsem ..................... 22,00 m.
   Do celkové délky vozidla (jízdní soupravy)
   se nepočítá délka nakládacího satelitního
   vozíku, který je v přepravní poloze
   namontován vzadu na vozidle, pokud
   nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m.".
4. V § 18 odst. 3 větě třetí se slova " "STOP" nebo "POLICIE STOP" " nahrazují slovy " "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA" " a větě páté se slova " "STOP" nebo "POLICIE STOP" " nahrazují slovy " "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA" ". 5. V § 26 se slova v nadpisu "Technické požadavky na konstrukci vozidel typu kategorie L" nahrazují slovy "Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorie L". 6. V § 32 odstavec 7 zní: "(7) Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27.". 7. V § 38 odstavec 3 zní: "(3) Kontrolnímu technikovi, který absolvoval speciální kurz a složil zkoušku z odborné způsobilosti podle odstavce 2, (dále jen "kontrolní technik typu K") ministerstvo vystaví osvědčení a přidělí razítko s evidenčním číslem. Absolvent, který při zkoušce neprospěl, může si své znalosti individuálně doplnit a požádat o opakování komisionálního přezkoušení. Tuto žádost může podat nejdříve za jeden měsíc a nejpozději do šesti měsíců po ukončení kurzu. Další opakování zkoušky není možné bez nového absolvování speciálního kurzu k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.". 8. Příloha č. 1 zní: "Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií M, N, L, O, T, OT a S. 1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, která mají největší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h-1 a pro vozidla kategorií O, ať již dokončená nebo nedokončená. Pro vozidla, která mají největší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h-1 určí schvalovací orgán podle případu rozsah, který z požadavků této přílohy se uplatní na tato vozidla. Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla. Pro vozidla kategorií M, N, O platí homologace a schválení podle tabulky v čl. 2. Ke schválení typů vozidel zvláštního určení platí homologace a schválení podle tabulek v čl. 22 (vozidla jsou definována v příslušných tabulkách). Pro vozidla kategorií M, N, L, O, T, OT a S platí homologační předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a technické dokumenty (směrnice, rozhodnutí a nařízení) Evropského společenství, které tvoří předpisovou základnu. Pokud není u názvu technického předpisu uvedena kategorie vozidla, jedná se o předpis, který se vztahuje na všechny kategorie vozidel. a) Přehled předpisů EHK/OSN, které tvoří přílohy Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995 Předpisy EHK/OSN
 
------------------------------------------------------------------
 1 Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových
   vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým
   světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS 1
------------------------------------------------------------------
 2 Jednotná ustanovení pro homologaci elektrických žárovek pro
   světlomety s  asymetrickým tlumeným světlem a/nebo dálkovým
   světlem nebo s oběma světly
------------------------------------------------------------------
 3 Jednotná ustanovení pro homologaci odrazek pro motorová
   vozidla a jejich přípojná vozidla
------------------------------------------------------------------
 4 Jednotná ustanovení pro homologaci zařízení pro osvětlení
   zadních registračních tabulek motorových vozidel (s výjimkou
   motocyklů) a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 5 Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových
   vozidel typu "sealed beam" (SB), které vyzařují evropské
   asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí
------------------------------------------------------------------
 6 Jednotná  ustanovení pro  homologaci směrových  svítilen
   motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 7 Jednotná ustanovení  pro homologaci předních  a zadních
   obrysových svítilen, brzdových  a doplňkových obrysových
   svítilen motorových vozidel (s výjimkou motocyklů) a jejich
   přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 8 Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro motorová
   vozidla,  vyzařujících asymetrické  potkávací světlo nebo
   dálkové  světlo nebo  obojí, a  vybavených halogenovými
   žárovkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR2 a/nebo H11)
------------------------------------------------------------------
 9 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a
   L5 z hlediska hluku
------------------------------------------------------------------
 10 Jednotná  ustanovení pro  homologaci vozidel z hlediska
   elektromagnetické kompatibility
------------------------------------------------------------------
 11 Jednotná ustanovení  pro homologaci vozidel  z hlediska
   dveřních zámků a součástí upevnění dveří
------------------------------------------------------------------
 12 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany
   řidiče proti mechanismu řízení v případě nárazu
------------------------------------------------------------------
 13 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorií M, N, O
   z hlediska brzdění
------------------------------------------------------------------
13H Jednotná ustanovení pro homologaci osobních automobilů z
   hlediska brzdění
------------------------------------------------------------------
 14 Jednotná ustanovení  pro homologaci vozidel  z hlediska
   kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů ukotvení ISOFIX
   a horních kotevních úchytů ISOFIX
------------------------------------------------------------------
 16 Jednotná ustanovení pro homologaci:
   I. bezpečnostních  pásů,  zádržných  systémů,  dětských
     zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro
     cestující v motorových vozidlech
   II. vozidel  vybavených  bezpečnostními  pásy,  zádržnými
     systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými
     systémy ISOFIX
------------------------------------------------------------------
 17 Jednotná ustanovení  pro homologaci vozidel  z hlediska
   sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
------------------------------------------------------------------
 18 Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z
   hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití
------------------------------------------------------------------
 19 Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  předních mlhových
   světlometů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
 20 Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových
   vozidel, které vyzařují asymetrické potkávací světlo nebo
   dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny halogenovými
   žárovkami (H4 žárovky)
------------------------------------------------------------------
 21 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich
   vnitřního vybavení
------------------------------------------------------------------
 22 Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich
   hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech
------------------------------------------------------------------
 23 Jednotná  ustanovení pro  homologaci zpětných světlometů
   motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 24 Jednotná ustanovení pro:
    I. homologaci  vznětových  motorů  z  hlediska  emise
     viditelných nečistot,
   II. homologaci  motorových vozidel  z hlediska vestavby
     vznětových motorů homologovaného typu,
   III. homologaci motorových  vozidel vybavených vznětovými
     motory z hlediska emise viditelných nečistot,
   IV. měření výkonu vznětových motorů
------------------------------------------------------------------
 25 Jednotná ustanovení pro homologaci opěrek hlavy, začleněných
   nebo nezačleněných do sedadel vozidla
------------------------------------------------------------------
 26 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich
   vnějších výčnělků
------------------------------------------------------------------
 27 Jednotná ustanovení pro homologaci výstražných trojúhelníků
------------------------------------------------------------------
 28 Jednotná ustanovení pro homologaci zvukových výstražných
   zařízení a vozidel z hlediska jejich zvukových signálů
------------------------------------------------------------------
 29 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany
   cestujících v kabině nákladního vozidla
------------------------------------------------------------------
 30 Jednotná ustanovení pro  homologaci pneumatik motorových
   vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 31 Jednotná ustanovení pro homologaci halogenových světlometů
   motorových vozidel typu sealed beam (HSB)  vyzařujících
   asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí
------------------------------------------------------------------
 32 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska chování
   nosné konstrukce naraženého vozidla při nárazu zezadu
------------------------------------------------------------------
 33 Jednotná ustanovení pro homologaci z hlediska chování nosné
   konstrukce vozidla při jeho čelním nárazu
------------------------------------------------------------------
 34 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany
   proti nebezpečí požáru
------------------------------------------------------------------
 35 Jednotná ustanovení  pro homologaci vozidel  z hlediska
   uspořádání nožních ovládacích orgánů
------------------------------------------------------------------
 36 Jednotná ustanovení pro homologaci autobusů z hlediska jejich
   celkové konstrukce
------------------------------------------------------------------
 37 Jednotná ustanovení  pro homologaci žárovek  k užití v
   homologovaných  celcích  svítilen/světlometů  motorových
   vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 38 Jednotná ustanovení pro homologaci zadních mlhových svítilen
   pro motorová a jejich přípojná vozidla
------------------------------------------------------------------
 39 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich
   vybavení rychloměrem včetně jeho montáže
------------------------------------------------------------------
 40 Jednotná ustanovení pro  homologaci motocyklů vybavených
   benzínovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin z
   motoru
------------------------------------------------------------------
 41 Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů z hlediska hluku
------------------------------------------------------------------
 42 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich
   předních a zadních ochranných zařízení (nárazníků atd.).
------------------------------------------------------------------
 43 Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  bezpečnostních
   zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidle
------------------------------------------------------------------
 44 Jednotná ustanovení pro  homologaci zařízení pro dětské
   cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy)
------------------------------------------------------------------
 45 Jednotná ustanovení pro homologaci čističů světlometů a
   motorových vozidel z hlediska čističů světlometů
------------------------------------------------------------------
 46 Jednotná ustanovení  pro homologaci zpětných  zrcátek a
   automobilů z hlediska montáže zpětných zrcátek
------------------------------------------------------------------
 47 Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  mopedů vybavených
   zážehovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin motoru
------------------------------------------------------------------
 48 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže
   zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
------------------------------------------------------------------
 49 Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů
   poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných
   zkapalnělými ropnými plyny
------------------------------------------------------------------
 50 Jednotná  ustanovení pro  homologaci předních obrysových
   svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen,
   směrovek a osvětlení zadní registrační tabulky pro mopedy,
   motocykly a takto posuzovaná vozidla
------------------------------------------------------------------
 51 Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel s
   nejméně čtyřmi koly z hlediska emisí jejich hluku
------------------------------------------------------------------
 52 Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  nízkokapacitních
   autobusů M2 a M3 z hlediska jejich všeobecné konstrukce
------------------------------------------------------------------
 53 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L3
   (motocykly) z hlediska montáže jejich zařízení k osvětlení a
   ke světelné signalizaci
------------------------------------------------------------------
 54 Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro nákladní
   automobily a jejich přípojná vozidla
------------------------------------------------------------------
 55 Jednotná ustanovení pro homologaci součástí mechanických
   spojovacích zařízení jízdních souprav
------------------------------------------------------------------
 56 Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů mopedů a shodně
   posuzovaných vozidel
------------------------------------------------------------------
 57 Jednotná ustanovení pro  homologaci světlometů motocyklů a
   takto posuzovaných vozidel
------------------------------------------------------------------
 58 Jednotná ustanovení pro homologaci:
    I. zadních ochranných zařízení proti podjetí (ZOZPP),
   II. vozidel z hlediska montáže zadního ochranného zařízení
     proti podjetí (ZOZP), homologovaného typu,
   III. vozidel z hlediska jejich zadní ochrany proti podjetí
     (ZOZP)
------------------------------------------------------------------
 59 Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních systémů tlumení
   hluku výfuku
------------------------------------------------------------------
 60 Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových motocyklů a
   mopedů z  hlediska řidičem ovládaných  ovladačů, včetně
   identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů
------------------------------------------------------------------
 61 Jednotná ustanovení pro homologaci nákladních automobilů z
   hlediska jejich vnějších výčnělků před zadním panelem kabiny
------------------------------------------------------------------
 62 Jednotná ustanovení pro  homologaci motorových vozidel s
   řidítky z  hlediska jejich ochrany  proti neoprávněnému
   užívání
------------------------------------------------------------------
 63 Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových mopedů z
   hlediska hluku
------------------------------------------------------------------
 64 Jednotná  ustanovení pro  homologaci vozidel,  vybavených
   náhradními koly/pneumatikami pro dočasné použití
------------------------------------------------------------------
 65 Jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních výstražných
   svítilen motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
 66 Jednotná ustanovení  pro homologaci velkých  autobusů z
   hlediska jejich nosné konstrukce
------------------------------------------------------------------
 67 Jednotná ustanovení pro:
   I. homologaci specifického  vybavení motorových vozidel,
     která používají ve svém pohonném systému zkapalněné ropné
     plyny,
   II. homologaci vozidla se specifickým vybavením pro použití
     zkapalněných ropných plynů v jeho pohonném systému s
     ohledem na montáž takového vybavení
------------------------------------------------------------------
 69 Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení
   pomalých vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 70 Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení
   těžkých a dlouhých vozidel
------------------------------------------------------------------
 71 Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských traktorů z
   hlediska pole výhledu řidiče
------------------------------------------------------------------
 72 Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů,
   které vyzařují asymetrické potkávací světlo a dálkové světlo,
   a které jsou vybaveny halogenovými žárovkami (žárovky HS1)
------------------------------------------------------------------
 73 Jednotná ustanovení pro homologaci nákladních automobilů,
   přívěsů a návěsů z hlediska jejich boční ochrany
------------------------------------------------------------------
 74 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L1
   (mopedů) z hlediska montáže zařízení k osvětlení a ke
   světelné signalizaci
------------------------------------------------------------------
 75 Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro motocykly a
   mopedy
------------------------------------------------------------------
 77 Jednotná ustanovení pro  homologaci parkovacích svítilen
   motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
 78 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L z
   hlediska brzdění
------------------------------------------------------------------
 79 Jednotná  ustanovení pro  homologaci vozidel  z hlediska
   mechanismu řízení
------------------------------------------------------------------
 80 Jednotná ustanovení pro homologaci sedadel autobusů a těchto
   autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení
------------------------------------------------------------------
 81 Jednotná ustanovení  pro homologaci zpětných  zrcátek a
   homologaci motorových vozidel se dvěma koly s postranním
   vozíkem nebo bez postranního vozíku z hlediska montáže
   zpětných zrcátek na řídítka
------------------------------------------------------------------
 82 Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro mopedy,
   vybavených halogenovými žárovkami (HS2 žárovky)
------------------------------------------------------------------
 83 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska emisí
   škodlivin podle požadavků na motorové palivo
------------------------------------------------------------------
 85 Jednotná ustanovení pro homologaci spalovacích motorů nebo
   elektrických hnacích ústrojí k pohonu motorových vozidel
   kategorií M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního
   třicetiminutového výkonu elektrických hnacích ústrojí
------------------------------------------------------------------
 86 Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských a lesnických
   traktorů z  hlediska montáže zařízení  pro osvětlení a
   světelnou signalizaci
------------------------------------------------------------------
 87 Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  denních  svítilen
   motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
 89 Jednotná ustanovení pro homologaci:
    I. vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti
     nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti,
   II. vozidel z hlediska montáže homologovaného typu zařízení
     omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného
     omezení rychlosti (ASLD),
   III. zařízení  omezení  rychlosti  (SLD)  a  zařízení
     nastavitelného omezení rychlosti (ASLD).
------------------------------------------------------------------
 90 Jednotná ustanovení  pro homologaci náhradních  částí s
   brzdovým obložením a náhradních obložení bubnových brzd pro
   motorová a jejich přípojná vozidla
------------------------------------------------------------------
 91 Jednotná  ustanovení pro  homologaci bočních  obrysových
   svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 92 Jednotná ustanovení pro homologaci nepůvodních náhradních
   tlumicích systémů výfuku (RESS) pro motocykly, mopedy a pro
   tříkolová vozidla
------------------------------------------------------------------
 93 Jednotná ustanovení pro homologaci
    I. předního ochranného zařízení proti podjetí (POZPP),
   II. vozidla z hlediska montáže POZPP homologovaného typu,
   III. vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí přídě
     (OPPP).
------------------------------------------------------------------
 94 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany
   cestujících při čelním nárazu
------------------------------------------------------------------
 95 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany
   cestujících při bočním nárazu
------------------------------------------------------------------
 96 Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů (C.I.),
   určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do
   nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí škodlivin z
   motoru
------------------------------------------------------------------
 97 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidlových poplašných
   systémů (VAS)  a motorových vozidel  z hlediska jejich
   poplašných systémů (AS)
------------------------------------------------------------------
 98 Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro motorová
   vozidla vybavených výbojkovými zdroji světla
------------------------------------------------------------------
 99 Jednotná ustanovení pro homologaci výbojkových zdrojů světla
   k užívání  v  homologovaných  výbojkových  světlometech
   motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
100 Jednotná ustanovení pro homologaci bateriových elektrických
   vozidel z hlediska  zvláštních požadavků na konstrukci,
   funkční bezpečnost a emise vodíku
------------------------------------------------------------------
101 Jednotná  ustanovení pro  homologaci osobních automobilů
   poháněných  výhradně spalovacím  motorem nebo poháněných
   hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí
   oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby
   elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále
   vozidel kategorií M1 a N1 poháněných výhradně elektrickým
   hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie
   a akčního dosahu
------------------------------------------------------------------
102 Jednotná ustanovení pro homologaci:
   I. zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN)
   II. vozidel z hlediska zástavby homologovaného typu ZSVN
------------------------------------------------------------------
103 Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních katalyzátorů
   motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
104 Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem
   pro těžká a dlouhá vozidla a jejich přívěsy
------------------------------------------------------------------
105 Jednotná ustanovení  pro homologaci vozidel  určených k
   přepravě  nebezpečných  věcí  z  hlediska  zvláštních
   konstrukčních charakteristik těchto vozidel
------------------------------------------------------------------
106 Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro zemědělská a
   lesnická vozidla a pro jejich přípojná vozidla
------------------------------------------------------------------
107 Jednotná ustanovení pro homologaci dvoupodlažních autobusů z
   hlediska jejich celkové konstrukce
------------------------------------------------------------------
108 Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  výroby obnovených
   pneumatik automobilů a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
109 Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  výroby obnovených
   pneumatik užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
110 Jednotná ustanovení pro homologaci:
   I. zvláštních komponent motorových vozidel používajících
     stlačený zemní plyn (CNG) ve svém pohonném systému,
   II. vozidel  s ohledem  na montáž  zvláštních komponent
     homologovaného typu pro použití stlačeného zemního plynu
     (CNG) v jejich pohonném systému
------------------------------------------------------------------
111 Jednotná ustanovení pro  homologaci cisternových vozidel
   kategorie N a O vzhledem ke stabilitě proti překlopení
------------------------------------------------------------------
112 Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových
   vozidel, které vyzařují  asymetrické potkávací světlo nebo
   dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny žárovkami
------------------------------------------------------------------
113 Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových
   vozidel, které vyzařují symetrické potkávací světlo nebo
   dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny žárovkami
------------------------------------------------------------------
114 Jednotná ustanovení pro homologaci:
    I. modulu  airbagu pro  dodatečně montovanou  soustavu
     airbagu,
   II. dodatečně montovaného volantu vybaveného modulem airbagu
     homologovaného typu,
   III. dodatečně montované soustavy airbagu odlišné od původně
     do volantu zamontované soustavy airbagu
------------------------------------------------------------------
115 Jednotná ustanovení pro homologaci:
   I. zvláštních systémů na zkapalněný ropný plyn (LPG) pro
     dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových
     vozidlech pro použití LPG v jejich pohonném systému,
   II. zvláštních systémů na stlačený zemní plyn (CNG) pro
     dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových
     vozidlech pro použití CNG v jejich pohonném systému
------------------------------------------------------------------
116 Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  zařízení  proti
   neoprávněnému použití motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
117 Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik z hlediska emise
   zvuku ze styku pneumatika/vozovka
------------------------------------------------------------------
118 Jednotná ustanovení pro homologaci materiálů používaných v
   interiéru motorových vozidel s ohledem na jejich hořlavost
------------------------------------------------------------------
119 Jednotná  ustanovení pro  homologaci rohových světlometů
   motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
120 Jednotná ustanovení pro homologaci spalovacích motorů pro
   použití v zemědělských a lesnických traktorech a nesilničních
   mobilních strojích s ohledem na měření jejich užitečného
   výkonu
------------------------------------------------------------------
121 Jednotná ustanovení  pro homologaci vozidel  z hlediska
   umístění  a identifikace  ručních ovladačů,  kontrolek,
   sdělovačů a indikátorů
------------------------------------------------------------------
122 Jednotná ustanovení pro homologaci vytápěcích systémů a
   vozidel z hlediska jejich vytápěcích systémů
------------------------------------------------------------------
b) Přehled směrnic, nařízení a rozhodnutí EHS/ES, které se vztahují ke konstrukci a provozu kolových vozidel a nesilničních mobilních strojů (nejsou uváděny pouze dokumenty, týkající se opatření v konkrétních zemích EU). Směrnice, nařízení a rozhodnutí EHS/ES
------------------------------------------------------------------
70/156   Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování
      právních předpisů členských států pro schvalování typu
      motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
70/157   Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      přípustné  hladiny akustického  tlaku a výfukového
      systému motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
70/220   Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových
      motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
70/221   Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se nádrží
      na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u
      motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
70/222   Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      umístění a připevnění zadních registračních tabulek na
      motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech
------------------------------------------------------------------
70/311   Směrnice Rady ze dne 8. června 1970 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      mechanismu  řízení  motorových  vozidel  a  jejich
      přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
70/387   Směrnice Rady ze dne 27. července 1970 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se dveří
      motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
70/388   Směrnice Rady ze dne 27. července 1970 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      zvukových výstražných zařízení motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
71/127   Směrnice Rady ze dne 1. března 1971 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      zpětných zrcátek motorových vozidel - k 24.12.2010 bude
      ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
71/320   Směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      brzdových  zařízení  určitých  kategorií motorových
      vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
72/245   Směrnice Rady ze dne 20. června 1972 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      vysokofrekvenčního    rušení   (elektromagnetické
      kompatibility) vozidel
------------------------------------------------------------------
72/306   Směrnice Rady ze dne 2. srpna 1972 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      opatření  proti  emisím  znečišťujících  látek  ze
      vznětových motorů vozidel
------------------------------------------------------------------
73/350   Směrnice Komise ze dne 7. listopadu 1973 přizpůsobující
      technickému pokroku směrnici Rady z 6. února 1970 o
      sbližování právních předpisů členských států týkajících
      se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového
      systému motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
74/60   Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se vnitřní
      výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro
      cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání
      ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a
      zadní části sedadel)
------------------------------------------------------------------
74/61   Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      zařízení  bránících neoprávněnému použití motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
74/132   Směrnice Komise ze dne 11. února 1974 přizpůsobující
      technickému pokroku směrnici Rady ze dne 26. července
      1971 o sbližování právních předpisů členských států
      týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií
      motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
74/150   Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      schvalování typu kolových zemědělských a lesnických
      traktorů - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
74/151   Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      určitých konstrukčních částí a vlastností kolových
      zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
74/152   Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin
      kolových zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
74/290   Směrnice Rady ze dne 28. května 1974 přizpůsobující
      technickému  předpisu směrnici  Rady 70/220/EHS  o
      sbližování právních předpisů členských států týkajících
      se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových
      motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
74/297   Směrnice Rady ze dne 4. června 1974 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      vnitřního  vybavení  motorových  vozidel  (chování
      mechanismu řízení v případě nárazu)
------------------------------------------------------------------
74/346   Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických
      traktorů
------------------------------------------------------------------
74/347   Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se pole
      výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a
      lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
74/408   Směrnice Rady ze dne 22. července 1974 o sbližování
      právních  předpisů členských  států  týkajících se
      motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení
      a opěrek hlavy
------------------------------------------------------------------
74/483   Směrnice Rady ze dne 17. září 1974 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      vnějších výčnělků motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
75/321   Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických
      traktorů
------------------------------------------------------------------
75/322   Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      potlačení  vysokofrekvenčního  rušení způsobovaného
      zážehovými motory kolových zemědělských a lesnických
      traktorů
------------------------------------------------------------------
75/323   Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se vývodů
      elektrické  energie  namontovaných  na  kolových
      zemědělských a lesnických  traktorech pro napájení
      zařízení  pro  osvětlení  a  světelnou signalizaci
      umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech určených
      pro zemědělství nebo lesnictví
------------------------------------------------------------------
75/443   Směrnice Rady ze dne 26. června 1975 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
75/524   Směrnice Komise ze dne 25. července 1975 přizpůsobující
      technickému  pokroku  směrnici  Rady  71/320/EHS o
      sbližování právních předpisů členských států týkajících
      se brzdových zařízení určitých kategorií motorových
      vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
76/114   Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro
      jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob
      upevnění
------------------------------------------------------------------
76/115   Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
76/432   Směrnice Rady ze dne 6. dubna 1976 o sbližování
      právních  předpisů  členských  států týkajících se
      brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických
      traktorů
------------------------------------------------------------------
76/756   Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se montáže
      zařízení  pro  osvětlení  a  světelnou signalizaci
      motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
76/757   Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se odrazek
      motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
76/758   Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových
      svítilen, zadních obrysových  svítilen a brzdových
      svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
76/759   Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování
      právních  předpisů  členských států  týkajících se
      směrových  svítilen  motorových  vozidel  a jejich
      přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
76/760   Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      svítilen  zadních registračních  tabulek motorových
      vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
76/761   Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      světlometů  motorových vozidel,  které slouží jako
      dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto
      světlomety
------------------------------------------------------------------
76/762   Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      předních mlhových světlometů  motorových vozidel a
      žárovek pro tyto světlomety
------------------------------------------------------------------
76/763   Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se sedadel
      spolujezdců na kolových  zemědělských a lesnických
      traktorech
------------------------------------------------------------------
77/102   Směrnice  Komise  ze  dne  30.  listopadu  1976
      přizpůsobující technickému  pokroku  směrnici  Rady
      70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší
      plyny zážehových motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
77/212   Směrnice Rady ze dne  8. března 1977 pozměňující
      směrnici 70/157/EHS o sbližování právních předpisů
      členských  států týkajících  se přípustné  hladiny
      akustického tlaku a  výfukového systému motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
77/311   Směrnice Rady ze dne 29. března 1977 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se hladiny
      akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických
      traktorů působícího na řidiče
------------------------------------------------------------------
77/389   Směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      odtahových úchytů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
77/536   Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      ochranných  konstrukcí  chránících  při  převrácení
      kolových zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
77/537   Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      opatření  proti  emisím  znečišťujících  látek  ze
      vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a
      lesnických traktorech
------------------------------------------------------------------
77/538   Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se zadních
      mlhových  svítilen  motorových  vozidel  a  jejich
      přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
77/539   Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      zpětných  světlometů motorových  vozidel a  jejich
      přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
77/540   Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      parkovacích svítilen motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
77/541   Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování
      právních  předpisů členských  států  týkajících se
      bezpečnostních pásů a  zádržných systémů motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
77/649   Směrnice Rady ze dne 27. září 1977 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se pole
      výhledu řidičů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
78/315   Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 pozměňující
      směrnici 70/156/EHS o sbližování právních předpisů
      členských států pro schvalování typu motorových vozidel
      a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
78/316   Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se vnitřní
      výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů
      a indikátorů)
------------------------------------------------------------------
78/317   Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se systémů
      odmrazování a odmlžování zasklených povrchů motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
78/318   Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se systémů
      stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
78/507   Směrnice Komise ze dne 19. května 1978, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/114/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se povinných štítků a nápisů pro
      motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro
      jejich umístění a způsob upevnění
------------------------------------------------------------------
78/547   Směrnice Rady ze dne 12. června 1978, kterou se mění
      směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů
      členských států pro schvalování typu motorových vozidel
      a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
78/548   Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      vytápěcích  systémů  v  prostorách  pro  cestující
      motorových vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
78/549   Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se krytů
      kol motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
78/632   Směrnice Komise ze dne 19. května 1978, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel
      (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních
      zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo
      posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
------------------------------------------------------------------
78/665   Směrnice Komise ze dne 14. července 1978, kterou se
      přizpůsobuje technickému  pokroku směrnice 70/220/EHS
      o sbližování  právních  předpisů  členských  států
      týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny
      zážehových motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
78/764   Směrnice Rady ze dne 25. července 1978 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se sedadla
      řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
------------------------------------------------------------------
78/932   Směrnice Rady ze dne 16. října 1978 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se opěrek
      hlavy na sedadlech motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
78/933   Směrnice Rady ze dne 17. října 1978 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se montáže
      zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na
      kolové zemědělské a lesnické traktory
------------------------------------------------------------------
78/1015  Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1978 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      přípustné  hladiny akustického  tlaku a výfukového
      systému motocyklů - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
79/488   Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      74/483/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících se  vnějších výčnělků motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
79/489   Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících se  brzdových zařízení  určitých
      kategorií  motorových vozidel  a jejich přípojných
      vozidel
------------------------------------------------------------------
79/490   Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany
      proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich
      přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
79/532   Směrnice Rady ze dne 17. května 1979 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      schvalování  typu konstrukční  části zařízení  pro
      osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských
      a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
79/533   Směrnice Rady ze dne 17. května 1979 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      odtahových  úchytů  a  zpětného  chodu  kolových
      zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
79/622   Směrnice Rady ze dne 25. června 1979 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      ochranných  konstrukcí  chránících  při  převrácení
      kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické
      zkoušky)
------------------------------------------------------------------
79/694   Směrnice Rady ze dne 24. července 1979, kterou se mění
      směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů
      členských států týkajících se schvalování typu kolových
      zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
79/795   Směrnice Komise ze dne 20. července 1979, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
79/1073  Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 1979, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      74/347/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel
      kolových zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
80/233   Směrnice Komise ze dne 21. listopadu 1979, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/759/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a
      světelnou signalizaci motorových  vozidel a jejich
      přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
80/720   Směrnice Rady ze dne 24. června 1980 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a
      oken kolových zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
80/780   Směrnice Rady ze dne 22. července 1980 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel s
      přívěsným vozíkem nebo bez něj a jejich montáže na tato
      vozidla - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
80/1267  Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980, kterou se mění
      směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů
      členských států pro schvalování typu motorových vozidel
      a jejich přípojných vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
80/1268  Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      spotřeby paliva motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
80/1269  Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se výkonu
      motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
81/333   Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se mění
      směrnice 79/490/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému
      pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních
      předpisů členských států  týkajících se nádrží na
      kapalná paliva a ochrany  proti podjetí zezadu u
      motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
81/334   Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku
      a výfukového systému motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
81/575   Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění
      směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů
      členských  států  týkajících  se  kotevních úchytů
      bezpečnostních pásů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
81/576   Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění
      směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů
      členských států týkajících se bezpečnostních pásů a
      zádržných systémů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
81/577   Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění
      směrnice 74/408/EHS o sbližování právních předpisů
      členských  států týkajících  se motorových vozidel
      z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
------------------------------------------------------------------
81/643   Směrnice Komise ze dne 29. července 1981, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se pole výhledu řidičů motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
82/244   Směrnice Komise ze dne 17. března 1982, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a
      světelnou signalizaci motorových  vozidel a jejich
      přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
82/318   Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se  kotevních úchytů bezpečnostních
      pásů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
82/319   Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných
      systémů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
82/890   Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1982, kterou se
      pozměňují směrnice o  sbližování právních předpisů
      členských států týkající se kolových zemědělských a
      lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
82/953   Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1982, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se ochranných konstrukcí chránících
      při  převrácení  kolových  zemědělských a lesnických
      traktorů (statické zkoušky)
------------------------------------------------------------------
83/190   Směrnice Komise ze dne 28. března 1983, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících se  sedadla řidiče  na kolových
      zemědělských a lesnických traktorech
------------------------------------------------------------------
83/276   Směrnice Rady ze dne 26. května 1983, kterou se mění
      směrnice 76/756/EHS o sbližování právních předpisů
      členských států týkajících se montáže zařízení pro
      osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a
      jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
83/351   Směrnice Rady ze dne 16. června 1983, kterou se mění
      směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů
      členských  států  týkajících  se  opatření  proti
      znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
84/8    Směrnice Komise ze dne 14. prosince 1983, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a
      světelnou signalizaci motorových  vozidel a jejich
      přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
84/372   Směrnice Komise ze dne 3. července 1984, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku
      a výfukového systému motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
84/424   Směrnice Rady ze dne 3. září 1984, kterou se mění
      směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů
      členských  států týkajících  se přípustné  hladiny
      akustického tlaku a  výfukového systému motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
85/3    Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1984 o hmotnostech,
      rozměrech a některých jiných technických vlastnostech
      určitých silničních vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
85/205   Směrnice Komise ze dne 18. února 1985, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
85/647   Směrnice Komise ze dne 23. prosince 1985, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících se  brzdových  zařízení určitých
      kategorií  motorových vozidel  a jejich přípojných
      vozidel
------------------------------------------------------------------
3821/85  Nařízení Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamových
      zařízeních v silniční dopravě
------------------------------------------------------------------
86/217   Směrnice Komise ze dne 26. května 1986 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      tlakoměrů pro motorová vozidla
------------------------------------------------------------------
86/297   Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      vývodových hřídelů kolových zemědělských a lesnických
      traktorů a jejich ochrany
------------------------------------------------------------------
86/298   Směrnice Rady ze dne  26. května 1986 o zadních
      ochranných  konstrukcích chránících  při převrácení
      úzkorozchodných kolových  zemědělských a lesnických
      traktorů
------------------------------------------------------------------
86/360   Směrnice Rady ze dne 24. července 1986, kterou se mění
      směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých
      jiných technických vlastnostech určitých silničních
      vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
86/364   Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 týkající se
      prokazování shody  vozidel  se  směrnicí 85/3/EHS o
      hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických
      vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
86/415   Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 o instalaci,
      umístění,  funkci  a  označení  ovládačů  kolových
      zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
86/562   Směrnice Komise ze dne 6. listopadu 1986, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
87/354   Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění
      některé  směrnice o  sbližování právních předpisů
      členských států týkajících se průmyslových výrobků s
      ohledem na rozlišovací znaky členských států
------------------------------------------------------------------
87/358   Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění
      směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů
      členských států pro schvalování typu motorových vozidel
      a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
87/402   Směrnice Rady ze dne 25. června 1987 o předních
      ochranných  konstrukcích chránících  při převrácení
      úzkorozchodných  kolových zemědělských a lesnických
      traktorů
------------------------------------------------------------------
87/403   Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se
      doplňuje příloha I směrnice 70/156/EHS o sbližování
      právních předpisů členských států pro schvalování typu
      motorových vozidel a  jejich přípojných vozidel -
      ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
88/76   Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987, kterou se mění
      směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů
      členských  států  týkajících  se  opatření  proti
      znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
88/77   Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      opatření proti emisím plynných znečišťujících látek ze
      vznětových motorů vozidel
------------------------------------------------------------------
88/194   Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících se  brzdových zařízení  určitých
      kategorií  motorových vozidel  a jejich přípojných
      vozidel
------------------------------------------------------------------
88/195   Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
88/218   Směrnice Rady ze dne 11. dubna 1988, kterou se mění
      směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých
      jiných technických vlastnostech určitých silničních
      vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
88/297   Směrnice Rady ze dne 3. května 1988, kterou se mění
      směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů
      členských států týkajících se schvalování typu kolových
      zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
88/320   Směrnice Rady ze dne 9. června 1988 o kontrolách a
      ověřování správné laboratorní praxe - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
88/321   Směrnice Komise ze dne 16. května 1968, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
88/366   Směrnice Komise ze dne 17. května 1988, kterou se
      přizpůsobuje  technickému pokroku   směrnice  Rady
      77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se pole výhledu řidičů motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
88/410   Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      74/151/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se určitých konstrukčních částí a
      vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
88/411   Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      75/321/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících se  mechanismu  řízení  kolových
      zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
88/412   Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      74/152/EHS   o  sbližování   právních  předpisů
      členských států týkajících  se maximální konstrukční
      rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a
      lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
88/413   Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se ochranných konstrukcí chránících
      při převrácení kolových  zemědělských a lesnických
      traktorů (statické zkoušky)
------------------------------------------------------------------
88/414   Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice Rady
      80/720/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k
      místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a
      lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
88/436   Směrnice Rady ze dne 16. června 1988, kterou se mění
      směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů
      členských  států  týkajících  se  opatření  proti
      znečišťování ovzduší plyny motorů motorových vozidel
      (Snižování emisí znečišťujících částic ze vznětových
      motorů)
------------------------------------------------------------------
88/465   Směrnice Komise ze dne 30. června 1988, kterou se
      přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 78/764/EHS o
      sbližování právních předpisů členských států týkajících
      se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických
      traktorech
------------------------------------------------------------------
88/599   Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1988, týkající se
      standardních kontrolních postupů k zavedení nařízení
      (EHS) č. 3820/85  týkajícího se harmonizace určité
      sociální legislativy pro silniční dopravu a nařízení
      (EHS) č. 3821/85 týkajícího se záznamového zařízení
      v silniční dopravě
------------------------------------------------------------------
89/173   Směrnice  Rady  ze  dne  21.  prosince  1988  o
      sbližování právních předpisů členských států týkajících
      se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových
      zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
89/277   Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se
      přizpůsobuje  technickému pokroku  směrnice  Rady
      76/759/EHS o sbližování právních předpisů  členských
      států týkajících se  směrových svítilen motorových
      vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
89/278   Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a
      světelnou signalizaci motorových  vozidel a jejich
      přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
89/297   Směrnice Rady ze dne 13. dubna 1989 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se boční
      ochrany  (bočních  ochranných  zařízení)  určitých
      motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
89/336   Směrnice Rady ze dne 3. května 1989 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      elektromagnetické kompatibility
------------------------------------------------------------------
89/338   Směrnice Rady ze dne 27. dubna 1989, kterou se mění
      směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých
      jiných technických vlastnostech určitých silničních
      vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
89/458   Směrnice Rady ze dne 18. července 1989, kterou se s
      ohledem na  Evropské emisní normy  pro automobily
      s objemem motoru pod 1,4 l mění směrnice 70/220/EHS
      o sbližování  právních  předpisů  členských  států
      týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny
      motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
89/459   Směrnice Rady ze dne 18. července 1989 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se hloubky
      drážek vzorku pneumatik určitých kategorií motorových
      vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
89/461   Směrnice Rady ze dne 18. července 1989, kterou se z
      hlediska stanovení některých  maximálních přípustných
      rozměrů článkových vozidel mění směrnice 85/3/EHS o
      hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických
      vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
89/491   Směrnice Komise ze dne 18. července 1989, kterou se
      přizpůsobují  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/157/EHS,  70/220/EHS,  72/245/EHS,  72/306/EHS,
      80/1268/EHS a 80/1269 týkající se motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
89/516   Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/758/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se doplňkových obrysových svítilen,
      předních  obrysových  svítilen,  zadních obrysových
      svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a
      jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
89/517   Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/761/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se světlometů motorových vozidel,
      které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety,
      a žárovek pro tyto světlomety
------------------------------------------------------------------
89/518   Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku směrnice  Rady
      77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících  se  zadních  mlhových  svítilen
      motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
89/680   Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění
      směrnice 77/536/EHS o sbližování právních předpisů
      členských států týkajících se ochranných konstrukcí
      chránících při převrácení  kolových zemědělských a
      lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
89/681   Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění
      směrnice 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích
      chránících při  převrácení úzkorozchodných kolových
      zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
89/682   Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění
      směrnice 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích
      chránících při  převrácení úzkorozchodných kolových
      zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
90/628   Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných
      systémů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
90/629   Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních
      pásů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
90/630   Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se pole  výhledu řidičů motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
91/60   Směrnice Rady ze dne 4. února 1991, kterou se s ohledem
      na stanovení některých maximálních přípustných rozměrů
      souprav silničních vozidel mění směrnice 85/3/EHS -
      ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
91/157   Směrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o
      bateriích  a  akumulátorech,  obsahujících  některé
      nebezpečné látky
------------------------------------------------------------------
91/226   Směrnice Rady ze dne 27. března 1991 o sbližování
      právních předpisů členských států týkajících se systémů
      proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel
      a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
91/422   Směrnice Komise ze dne 15. července 1991, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících se  brzdových zařízení  určitých
      kategorií  motorových vozidel  a jejich přípojných
      vozidel
------------------------------------------------------------------
91/441   Směrnice Rady ze dne 26. června 1991, kterou se mění
      směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů
      členských  států  týkajících  se  opatření  proti
      znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
91/542   Směrnice Rady ze dne 1. října 1991, kterou se mění
      směrnice  88/77/EHS o sbližování právních předpisů
      členských států týkajících se opatření proti emisím
      plynných znečišťujících látek ze vznětových motorů
      vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
91/662   Směrnice Komise ze dne 6. prosince 1991, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      74/297/EHS z hlediska chování volantu a sloupku řízení
      při nárazu
------------------------------------------------------------------
91/663   Směrnice Komise ze dne 10. prosince 1991, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a
      světelnou  signalizaci motorových  vozidel a jejich
      přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
91/671   Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o sbližování
      právních  předpisů členských  států  týkajících se
      povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s
      hmotností menší než 3,5 t
------------------------------------------------------------------
92/6    Směrnice Rady ze dne 10. února 1992 o montáži a
      používání omezovačů rychlosti u určitých kategorií
      motorových vozidel ve Společenství
------------------------------------------------------------------
92/7    Směrnice Rady ze dne 10. února 1992, kterou se mění
      směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých
      jiných technických vlastnostech určitých silničních
      vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
92/21   Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      hmotností a rozměrů motorových vozidel kategorie M1
------------------------------------------------------------------
92/22   Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním
      zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel
      a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
92/23   Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 týkající se
      pneumatik pro motorová  vozidla a jejich přípojná
      vozidla a jejich montáže
------------------------------------------------------------------
92/24   Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 týkající se
      omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů
      omezení rychlosti u  určitých kategorií motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
92/31   Směrnice Rady ze dne 28. dubna 1992, kterou se mění
      směrnice 89/336/EHS o sbližování právních předpisů
      členských  států  týkajících  se  elektromagnetické
      kompatibility
------------------------------------------------------------------
92/53   Směrnice Rady ze dne 18. června 1992, kterou se mění
      směrnice 70/156/EHS o sbližování zákonů členských států
      týkajících se schvalování typu motorových vozidel a
      jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
92/61   Směrnice Rady ze dne 30. června 1992 o schvalování typu
      dvou nebo tříkolových motorových vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
92/62   Směrnice Komise ze dne 2. července 1992, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/311/EHS týkající se mechanismu řízení motorových
      vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
92/97   Směrnice Rady ze dne 10. listopadu 1992, kterou se mění
      směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů
      členských  států týkajících  se přípustné  hladiny
      akustického tlaku a  výfukového systému motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
92/114   Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1992, týkající se
      vnějších výčnělků před zadní stěnou kabiny motorových
      vozidel kategorie N
------------------------------------------------------------------
93/14   Směrnice Rady ze dne 5. dubna 1993 o brzdění dvou nebo
      tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/29   Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o označování
      kontrolek, sdělovačů a indikátorů dvou nebo tříkolových
      motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/30   Směrnice  Rady ze  14. června  1993 o  zvukových
      výstražných zařízeních pro dvou nebo tříkolová motorová
      vozidla
------------------------------------------------------------------
93/31   Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o stojáncích
      pro dvoukolová motorová vozidla
------------------------------------------------------------------
93/32   Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o držadlech
      spolujezdců u dvoukolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/33   Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o ochranných
      zařízeních proti zneužití u  dvou nebo tříkolových
      motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/34   Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o povinném značení
      dvou nebo tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/59   Směrnice Rady ze dne 28. června 1993, kterou se mění
      směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů
      členských  států  týkajících  se  opatření  proti
      znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/81   Směrnice Komise ze dne 29. září 1993, kterou se
      upravuje  směrnice  Rady  70/156/EHS  týkající  se
      homologace typu motorových vozidel a jejich přípojných
      vozidel
------------------------------------------------------------------
93/86   Směrnice Komise ze dne 4. října 1993, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      91/157/EHS  týkající  se  baterií  a  akumulátorů
      obsahujících některé nebezpečné látky
------------------------------------------------------------------
93/91   Směrnice Komise ze dne 29. října 1993, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      78/316/EHS  týkající se  vnitřní výbavy motorových
      vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
------------------------------------------------------------------
93/92   Směrnice Rady  ze dne 29. října  1993 o montáži
      světelných a signalizačních  zařízení u dvou nebo
      tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/93   Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o hmotnostech a
      rozměrech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/94   Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 týkající se
      prostoru pro montáž zadní tabulky registrační značky u
      dvou nebo tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/116   Směrnice Komise ze dne 17. prosince 1993, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      80/1268/EHS týkající se spotřeby  paliva motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
94/12   Směrnice Evropského  parlamentu a Rady ze dne 23.
      března 1994, týkající se opatření proti znečišťování
      ovzduší emisemi z motorových vozidel a měnící směrnici
      70/220/EHS
------------------------------------------------------------------
94/20   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května
      1994, týkající se mechanických spojovacích zařízení
      motorových vozidel a  přípojných vozidel a jejich
      připevnění na tato vozidla
------------------------------------------------------------------
94/53   Směrnice Komise ze dne 15. listopadu 1994, kterou se
      mění článek 2 směrnice Komise 93/91/EHS, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      78/316/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel
      (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
------------------------------------------------------------------
94/55   Směrnice Rady ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      přepravy nebezpečného zboží po silnici
------------------------------------------------------------------
94/68   Směrnice Komise ze dne 16. prosince 1994, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      78/318/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se systémů stírání a ostřikování
      čelních skel motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
94/78   Směrnice Komise ze dne 21. prosince 1994, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      78/549/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se krytů kol motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
95/1    Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 2. února
      1995 o maximální konstrukční rychlosti, maximálním
      točivém momentu a o maximálním užitečném výkonu motoru
      dvou nebo tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
95/28   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října
      1995, týkající se hořlavosti materiálů vnitřní výbavy
      určitých kategorií motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
95/48   Směrnice Komise ze dne  20. září 1995, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      92/21/EHS týkající se hmotností a rozměrů motorových
      vozidel kategorie M1
------------------------------------------------------------------
95/54   Směrnice Komise ze dne 31. října 1995, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkající  se  vysokofrekvenčního  rušení
      (elektromagnet. kompatibility) způsobovaného zážehovými
      motory motorových vozidel a kterou se mění směrnice
      70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich
      přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
95/56   Směrnice Komise ze dne 8. listopadu 1995, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      74/61/EHS týkající se zařízení bránících neoprávněnému
      použití motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
96/1    Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. ledna
      1996, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a
      znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel -
      ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
96/20   Směrnice Komise ze dne 27. března 1996, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického
      tlaku a výfukového systému motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
96/27   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května
      1996, týkající se ochrany  cestujících v motorových
      vozidlech při bočním  nárazu a pozměňující směrnici
      70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
96/36   Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      77/541/EHS týkající se bezpečnostních pásů a zádržných
      systémů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
96/37   Směrnice Komise ze dne 17. června  1996, kterou se
      přizpůsobuje  technickému pokroku  směrnice  Rady
      74/408/EHS  týkající se  vnitřní výbavy motorových
      vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení) (Text s
      významem pro Evropský hospodářský prostor)
------------------------------------------------------------------
96/38   Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/115/EHS týkající se kotevních úchytů bezpečnostních
      pásů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
96/44   Směrnice Komise ze dne 1. července 1996, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší
      emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
96/53   Směrnice Rady ze dne 25. července 1996, která pro
      určitá  silniční  vozidla,  provozovaná  v  rámci
      Společenství, stanovuje maximální přípustné rozměry pro
      vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné
      hmotnosti pro mezinárodní provoz 96/53/ES
------------------------------------------------------------------
96/63   Směrnice Komise ze dne 30. září 1996, kterou se mění
      směrnice Rady 76/432/EHS o sbližování právních předpisů
      členských  států týkajících  se brzdových zařízení
      kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s
      významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
96/64   Směrnice Komise ze dne 2. října 1996, kterou se
      přizpůsobuje  technickému pokroku   směrnice  Rady
      77/389/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících se  odtahových úchytů motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
96/69   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. října
      1996, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      opatření  proti  znečišťování  ovzduší  emisemi  z
      motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
96/79   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16.
      prosince 1996, týkající  se ochrany cestujících v
      motorových vozidlech při čelním nárazu a pozměňující
      směrnici 70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
96/96   Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1996 o sbližování
      právních  předpisů členských  států týkajících  se
      periodických technických prohlídek motorových a jejich
      přípojných vozidel 96/96/ES
------------------------------------------------------------------
96/627   Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 1996, kterým se
      provádí článek 2 směrnice Rady 77/311/EHS ze dne 29.
      března 1977 o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových
      zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče
      (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/19   Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany
      proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich
      přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/20   Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících  se  opatření  proti  emisím
      znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Text
      s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/21   Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel
      (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/24   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června
      1997 o určitých  komponentech a charakteristických
      vlastnostech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
97/27   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22.
      července 1997, týkající se hmotností a rozměrů určitých
      kategorií  motorových vozidel  a jejich přípojných
      vozidel a pozměňující směrnici 70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
97/28   Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku směrnice  Rady
      76/756/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a
      světelnou  signalizaci motorových vozidel  a jejich
      přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/29   Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/757/EHS týkající se odrazek motorových vozidel a
      jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/30   Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/758/EHS týkající se doplňkových obrysových svítilen,
      předních  obrysových  svítilen,  zadních obrysových
      svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a
      jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/31   Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/760/EHS o zařízení pro osvětlení zadní tabulky
      státní poznávací značky motorových vozidel a jejich
      přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/32   Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      77/539/EHS o zpětných světlometech motorových vozidel a
      jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/39   Směrnice Komise ze dne 24. června 1997, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      75/443/EHS ze dne 26. června 1975 o zařízení pro
      zpětnou jízdu a měření rychlosti motorových vozidel
      (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/54   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23.
      září 1997, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS,
      74/151/EHS,  74/152/EHS,  74/346/EHS,  74/347/EHS,
      75/321/EHS,  75/322/EHS,  76/432/EHS,  76/763/EHS,
      77/311/EHS,  77/537/EHS,  78/764/EHS,  78/933/EHS,
      79/532/EHS,  79/533/EHS,  80/720/EHS,  86/297/EHS,
      86/415/EHS a  89/173/EHS, pokud se  týká nejvyšší
      konstrukční  rychlosti  kolových  zemědělských nebo
      lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
97/68*)  Směrnice Evropského  parlamentu a Rady ze dne 16.
      prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se opatření proti emisím plynných
      znečišťujících  látek a  znečišťujících částic ze
      spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní
      stroje
------------------------------------------------------------------
97/836   Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení
      Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské
      komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných
      technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a
      části, které se mohou montovat a/nebo používat na
      kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání
      schválení  udělených  na  základě  těchto předpisů
      (Revidovaná Dohoda 1958)
------------------------------------------------------------------
98/12   Směrnice Komise ze dne 27. ledna 1998, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících se  brzdových zařízení  určitých
      kategorií  motorových vozidel  a jejich přípojných
      vozidel (text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
98/14   Směrnice Komise ze dne 6. února 1998, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice Rady č.
      70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se schvalování typu motorových vozidel
      a jejich přípojných vozidel (text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
98/38   Směrnice Komise ze dne 3. června 1998, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      74/151/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a
      vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
      (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
98/39   Směrnice Komise ze dne 5. června 1998, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      75/321/EHS týkající se  mechanismu řízení kolových
      zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro
      EHP)
------------------------------------------------------------------
98/40   Směrnice Komise ze dne 8. června 1998, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      74/346/EHS  týkající se  zpětných zrcátek kolových
      zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro
      EHP)
------------------------------------------------------------------
98/69   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října
      1998, týkající se opatření proti znečišťování ovzduší
      emisemi  z motorových  vozidel a  měnící směrnici
      70/220/EHS
------------------------------------------------------------------
98/77   Směrnice Komise ze dne 2. října 1998, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší
      emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
98/89   Směrnice Komise ze dne 20. listopadu 1998, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      74/152/EHS týkající se maximální konstrukční rychlosti
      a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických
      traktorů (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
98/90   Směrnice Komise ze dne 30. listopadu 1998, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku směrnice  Rady
      70/387/EHS týkající se dveří motorových vozidel a
      jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
98/91   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 14.
      prosince 1998, týkající se motorových vozidel a jejich
      přípojných  vozidel určených pro silniční přepravu
      nebezpečných věcí a měnící směrnici 70/156/EHS týkající
      se  schvalování typu motorových vozidel  a  jejich
      přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/7   Směrnice Komise ze dne 26. ledna 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/311/EHS týkající se mechanismu řízení motorových
      vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/14  Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících  se  zadních  mlhových  svítilen
      motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/15  Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/759/EHS týkající se směrových svítilen motorových
      vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem
      pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/16  Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      77/540/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se parkovacích svítilen motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/17  Směrnice Komise ze dne 18. března 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/761/EHS týkající se světlometů motorových vozidel,
      které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety,
      a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/18  Směrnice Komise ze dne 18. března 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/762/EHS týkající se předních mlhových světlometů
      motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety (Text
      s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/23  Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      93/33/EHS o ochranných zařízeních proti zneužití u dvou
      nebo tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/24  Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      93/32/EHS  o držadlech  spolujezdců u dvoukolových
      motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/25  Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému pokroku  směrnici Rady o
      povinném značení dvou  nebo tříkolových motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/26  Směrnice Komise ze dne 20. dubna 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      93/94/EHS  týkající  se  místa  pro  montáž zadní
      registrační  tabulky  dvoukolových  a  tříkolových
      motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/37  Směrnice Rady ze dne 29. dubna 1999 o registračních
      dokumentech vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/40  Směrnice Komise ze dne 6. května 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      79/622/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících
      při převrácení kolových  zemědělských a lesnických
      traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/52  Směrnice Komise ze dne 26. května 1999, kterou se
      přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES
      o sbližování  právních  předpisů  členských  států
      týkajících se technických prohlídek motorových vozidel
      a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/55  Směrnice  Komise ze dne 1. června 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      77/536/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících
      při převrácení kolových  zemědělských a lesnických
      traktorů (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/56  Směrnice Komise ze dne 3. června 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      78/933/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a
      světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické
      traktory (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/57  Směrnice Komise ze dne 7. června 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      78/764/EHS týkající se sedadla řidiče na kolových
      zemědělských a lesnických traktorech (Text s významem
      pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/58  Směrnice Komise ze dne 7. června 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      79/533/EHS týkající se odtahových úchytů a zpětného
      chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text
      s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/86  Směrnice Rady ze dne 11. listopadu 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      76/763/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových
      zemědělských a lesnických traktorech
------------------------------------------------------------------
1999/94  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13.
      prosince 1999 týkající se dostupnosti informací pro
      spotřebitele o palivové ekonomii a o emisích CO2 při
      obchodování s novými osobními vozidly
------------------------------------------------------------------
1999/96  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13.
      prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se opatření proti emisím plynných
      znečišťujících látek a částic ze vznětových motorů
      vozidel a proti emisím plynných znečišťujících látek ze
      zážehových motorů poháněných stlačeným zemním plynem
      nebo zkapalnělým ropným plynem a pozměňující směrnici
      Rady 88/77/EHS
------------------------------------------------------------------
1999/98  Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se
      přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského
      parlamentu a Rady 96/79/ES o ochraně cestujících v
      motorových vozidlech při čelním nárazu (Text s významem
      pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2135/98  Nařízení Rady 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se
      mění nařízení č. 3821/85/EHS týkající se záznamového
      zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS pro
      aplikaci nařízení č. 3820/84/EHS a č. 3821/85/EHS a
      2135/98/EHS
------------------------------------------------------------------
1999/99  Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se výkonu motoru motorových vozidel
      (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/100  Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      80/1268/EHS týkající se emisí oxidu  uhličitého a
      spotřeby paliva motorových vozidel (Text s významem pro
      EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/101  Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického
      tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Text s
      významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/102  Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se
      přizpůsobuje  technickému   pokroku  směrnice Rady
      70/220/EHS  týkající se  opatření proti znečišťování
      ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem
      pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/1   Směrnice Komise ze dne 14. ledna 2000, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      89/173/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a
      vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
      (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/2   Směrnice Komise ze dne 14. ledna 2000, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      75/322/EHS týkající se potlačení vysokofrekvenčního
      rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do
      kolových zemědělských a lesnických traktorů a směrnice
      Rady 74/150/EHS týkající se schvalování typu kolových
      zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro
      EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/3   Směrnice Komise ze dne 22. února 2000, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      77/541/EHS  o  bezpečnostních  pásech  a zádržných
      systémech motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/4   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února
      2000,  kterou  se  mění  směrnice  Rady 74/60/EHS
      o sbližování  právních  předpisů  členských  států
      týkajících  se vnitřní  výbavy motorových  vozidel
      (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních
      zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo
      posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
------------------------------------------------------------------
2000/7   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března
      2000 o rychloměrech pro dvou nebo tříkolová motorová
      vozidla,  kterou  se  mění  směrnice  92/61/EHS o
      schvalování typu dvou  nebo tříkolových motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
2000/8   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března
      2000, kterou se mění  směrnice Rady 70/221/EHS o
      sbližování právních předpisů členských států týkajících
      se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí
      zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
2000/19  Směrnice Komise ze dne 13. dubna 2000, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících
      při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a
      lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/22  Směrnice Komise ze dne 28. dubna 2000, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      87/402/EHS  o  předních  ochranných  konstrukcích
      chránících při  převrácení úzkorozchodných kolových
      zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro
      EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/25  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května
      2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících
      látek a znečišťujících částic z motorů používaných k
      pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se
      mění směrnice Rady 74/150/EHS
------------------------------------------------------------------
2000/30  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. června
      2000 o technických silničních kontrolách užitkových
      vozidel provozovaných ve Společenství z hlediska jejich
      způsobilosti provozu na pozemních komunikacích
------------------------------------------------------------------
2000/40  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června
      2000 o sbližování právních předpisů členských států
      týkajících  se  ochrany  proti  podjetí  zepředu
      u motorových vozidel, kterou se mění směrnice Rady
      70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
2000/53  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září
      2000 o vozidlech s ukončenou životností
------------------------------------------------------------------
2000/63  Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění
      rozhodnutí 96/627/ES, kterým  se provádí článek 2
      směrnice Rady 77/311/EHS o hladině akustického tlaku
      kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího
      na řidiče (oznámeno pod číslem K(1999/3546) (Text s
      významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/72  Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      93/31/EHS o stojáncích pro dvoukolová motorová vozidla
------------------------------------------------------------------
2000/73  Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se
      přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/92 o
      montáži světelných a signalizačních zařízení u dvou
      nebo tříkolových motorových vozidel (Text s významem
      pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/74  Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      93/29/EHS o označování ovládačů, sdělovačů a indikátorů
      dvou nebo tříkolových  motorových vozidel (Text s
      významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/1   Směrnice Evropského parlamentu ze dne 22. ledna 2001,
      kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS týkající se
      opatření  proti  znečišťování  ovzduší  emisemi  z
      motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
2001/3   Směrnice Komise ze dne 8. ledna 2001, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      74/150/EHS o schvalování typu kolových zemědělských
      nebo lesnických traktorů a směrnice Rady 75/322/EHS
      týkající  se  potlačení  vysokofrekvenčního  rušení
      zážehových  motorů  namontovaných  do  kolových
      zemědělských nebo lesnických traktorů (Text s významem
      pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/7   Směrnice Komise ze dne 29. ledna 2001, kterou se
      potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady
      94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států
      o dopravě nebezpečných věcí po silnici (Text s významem
      pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/9   Směrnice Komise ze dne 12. února 2001, kterou se
      přizpůsobuje technickému pokroku  směrnice Rady č.
      96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek
      motorových a jejich přípojných vozidel (Text s významem
      pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/11  Směrnice Komise ze dne 14. února 2001, kterou se
      přizpůsobuje technickému pokroku  směrnice Rady č.
      96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek
      motorových a jejich přípojných vozidel - provozní
      zkoušky omezovačů rychlosti užitkových vozidel (Text s
      významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/27  Směrnice Komise ze dne 10. dubna 2001, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se opatření proti emisím plynných
      znečišťujících  látek  a znečišťujících  částic ze
      vznětových  motorů  vozidel  a  emisím  plynných
      znečišťujících látek ze  zážehových motorů vozidel
      poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem
      (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/31  Směrnice Komise ze dne 8. května 2001, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/387/EHS týkající se  dveří motorových vozidel a
      jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/43  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června
      2001, kterou  se mění směrnice  Rady 92/23/EHS o
      pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná
      vozidla a o jejich montáži
------------------------------------------------------------------
1753/2000 Rozhodnutí  Evropského parlamentu  a Rady  ze dne
      22.6.2000 zakládající systém k monitorování průměrných
      měrných emisí CO2 z nových osobních vozidel
------------------------------------------------------------------
2001/56  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27.
      září 2001 o systémech vytápění pro motorová vozidla a
      jejich přípojná vozidla, kterou se mění směrnice Rady
      70/156/EHS a kterou se zrušuje směrnice Rady 78/548/EHS
------------------------------------------------------------------
2001/63  Směrnice Komise ze dne 17. srpna 2001, kterou se
      přizpůsobuje technickému  pokroku směrnice 97/68/ES
      Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních
      předpisů členských států týkajících se opatření proti
      emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících
      částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční
      mobilní stroje
------------------------------------------------------------------
2001/85  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20.
      listopadu 2001 o zvláštních ustanoveních pro vozidla
      pro dopravu osob, která mají kromě sedadla řidiče více
      než osm sedadel a o změně směrnic 70/156/EHS a 97/27/ES
------------------------------------------------------------------
2001/92  Směrnice Komise ze dne 30. října 2001, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      92/22/EHS o bezpečnostním  zasklení a zasklívacích
      materiálech motorových vozidel a jejich přípojných
      vozidel a směrnice Rady 70/156/EHS o schvalování typu
      motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s
      významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/100  Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 7.
      prosince 2001, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o
      sbližování  právních  předpisů  členských  států o
      opatřeních  proti znečišťování  ovzduší emisemi  z
      motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/116  Směrnice Komise ze dne 20. prosince 2001, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se schvalování typu motorových vozidel
      a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/505  Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení
      Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské
      komise OSN č. 105 o schvalování typu vozidel určených k
      přepravě  nebezpečných věcí  z hlediska zvláštních
      konstrukčních vlastností těchto vozidel
------------------------------------------------------------------
2001/506  Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení
      Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské
      komise OSN č. 104 o schvalování reflexního značení
      těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
2001/507  Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení
      Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské
      komise OSN č. 109 o schvalování obnovovaných pneumatik
      nákladních vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
2001/509  Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení
      Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské
      komise OSN č. 108 o schvalování obnovovaných pneumatik
      motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
2002/7   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. února
      2002, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, která
      stanovuje pro určitá silniční vozidla, provozovaná v
      rámci  Společenství,  maximální  přípustné  rozměry
      pro vnitrostátní  a  mezinárodní  provoz a maximální
      přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
------------------------------------------------------------------
2002/24  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. března
      2002 o schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových
      motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady
      92/61/EHS
------------------------------------------------------------------
2002/41  Směrnice Komise ze dne 17. května 2002, kterou se
      přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského
      parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční
      rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním
      netto  výkonu  motoru  dvoukolových nebo tříkolových
      motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
2002/51  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19.
      července 2002 o snižování úrovně znečišťujících látek
      ze dvou a tříkolových motorových vozidel, a kterou se
      mění směrnice 97/24/ES (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2002/78  Směrnice Komise ze dne 1. října 2002, kterou se
      přizpůsobuje technickému  pokroku   směrnice  Rady
      71/320/EHS o  sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se  brzdových  zařízení  určitých
      kategorií  motorových vozidel  a jejich přípojných
      vozidel
------------------------------------------------------------------
2002/80  Směrnice Komise ze dne 3. října 2002, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/220/EHS týkající se  opatření proti znečišťování
      ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem
      pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2002/85  Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 5.
      listopadu 2002 pozměňující směrnici Rady 92/6/EHS o
      montáži a užití zařízení k omezení rychlosti určitých
      kategorií motorových vozidel ve Společenství
------------------------------------------------------------------
2002/88  Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 9.
      prosince 2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o
      sbližování právních předpisů členských států týkajících
      se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek
      a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených
      pro nesilniční mobilní stroje
------------------------------------------------------------------
1360/2002 Nařízení Komise ze dne 13. června 2002, kterým se
      posedmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady
      3821/85/EHS o záznamovém zařízení v silniční dopravě
      (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2002/525  Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2002, kterým se
      mění příloha II. směrnice Evropského parlamentu a Rady
      2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
------------------------------------------------------------------
2003/19  Směrnice Komise ze dne 21. března 2003, kterou se pro
      účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice
      Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES o hmotnostech
      a rozměrech určitých kategorií motorových vozidel a
      jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/20  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. dubna
      2003, kterou se mění  směrnice Rady 91/671/EHS o
      sbližování právních předpisů členských států týkajících
      se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech
      s hmotností nižší než 3,5 t
------------------------------------------------------------------
2003/26  Směrnice Komise ze dne 3. dubna 2003, kterou se
      přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského
      parlamentu a Rady 2000/30/ES, pokud jde o omezovače
      rychlosti a emise z výfuku užitkových vozidel (Text s
      významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/27  Směrnice Komise ze dne 3. dubna 2003, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      96/96/ES, pokud jde o zkoušky emisí z výfuku motorových
      vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/28  Směrnice Komise ze dne 7. dubna 2003, kterou se
      technickému pokroku počtvrté přizpůsobuje směrnice Rady
      94/55/ES o sbližování  právních předpisů členských
      států z hlediska dopravy nebezpečných věcí po silnici
      (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/37  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. května
      2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických
      traktorů,  jejich přípojných  vozidel a  výměnných
      tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních
      částí a samostatných technických celků, kterou se
      zrušuje  směrnice  74/150/EHS,  změněná  směrnicí
      2004/66/ES (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/73  Směrnice Komise ze dne 24. července 2003, kterou se
      mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady
      1999/94/ES
------------------------------------------------------------------
2003/76  Směrnice Komise ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění
      směrnice Rady 70/220/EHS týkajících se opatření proti
      znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text
      s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/77  Směrnice Komise ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění
      směrnice Evropského parlamentu  a Rady 97/24/ES a
      2002/24/ES  o  schvalování  typu  dvoukolových  a
      tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro
      EHP)
------------------------------------------------------------------
      Rozhodnutí Komise ze dne 27. února 2003, kterým se
      stanoví normy pro označování  konstrukčních částí a
      materiálů  pro vozidla  podle  směrnice  Evropského
      parlamentu a Rady č. 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou
      životností (Text s významem pro EHP)
      (oznámeno pod číslem dokumentu K(2003/620)
------------------------------------------------------------------
2003/97  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 10.
      listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se schvalování typu zařízení pro
      nepřímé vidění a vozidel vybavených těmito zařízeními,
      kterou se mění směrnice 70/156/EHS a zrušuje směrnice
      71/127/EHS (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/102  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17.
      listopadu  2003  o  ochraně  chodců  a  ostatních
      nechráněných účastníků silničního provozu před srážkou
      a v průběhu srážky s motorovým vozidlem a kterou se
      mění směrnice Rady 70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
2003/127  Směrnice Komise ze dne 23. prosince 2003, kterou se
      mění  směrnice  Rady  1999/37/ES  o  registračních
      dokumentech vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2004/3   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února
      2004, kterou se mění  směrnice Rady 70/156/EHS a
      80/1268/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel
      kategorie N1 a měření emisí CO2 (Text s významem pro
      EHP)
------------------------------------------------------------------
2004/11  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února
      2004, kterou se mění směrnice Rady 92/24/EHS týkající
      se omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů
      omezení  rychlosti u určitých  kategorií motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
2004/26  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna
      2004,  kterou  se  mění  směrnice  97/68/ES  o
      sbližování právních předpisů členských států týkajících
      se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek
      a částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční
      mobilní stroje
------------------------------------------------------------------
2004/78  Směrnice Komise ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění
      směrnice 2001/56/ES týkající se systémů vytápění pro
      motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/156/EHS (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2004/86  Směrnice Komise ze dne 5. července 2004, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      93/93/EHS  o  hmotnostech  a  rozměrech dvou nebo
      tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
2004/104  Směrnice Komise ze dne 14. října 2004, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení
      způsobovaného zážehovými motory motorových vozidel a
      kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
2005/11  Směrnice Komise ze dne 16. února 2005, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      92/23/EHS týkající se pneumatik pro motorová vozidla a
      jejich přípojná vozidla a jejich montáže
------------------------------------------------------------------
2005/13  Směrnice Komise ze dne 21. února 2005, kterou se mění
      směrnice 2000/25/ES Evropského  parlamentu a Rady,
      týkající se emisí plynných znečišťujících látek a
      znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu
      zemědělských a lesnických traktorů, a kterou se mění
      příloha I směrnice 2003/37/ES Evropského parlamentu a
      Rady, týkající se schvalování typu zemědělských a
      lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
2005/21  Směrnice Komise ze dne 7. března 2005, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských
      států  týkajících  se  opatření  proti  emisím
      znečišťujících látek ze vznětových motorů používaných
      ve vozidlech
------------------------------------------------------------------
2005/27  Směrnice Komise ze dne 29. března 2005, kterou se
      přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského
      parlamentu a Rady 2003/97/ES o sbližování právních
      předpisů členských států týkajících se schvalování typu
      zařízení  pro nepřímý výhled  a vozidel vybavených
      těmito zařízeními (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2005/30  Směrnice Komise ze dne 22. dubna 2005, kterou se
      přizpůsobuje technickému pokroku směrnice  Evropského
      parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se
      schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
2005/39  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září
      2005, kterou se mění směrnice Rady 74/408/EHS týkající
      se motorových vozidel  z hlediska sedadel, jejich
      ukotvení a opěrek hlavy
------------------------------------------------------------------
2005/40  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září
      2005, kterou se mění  směrnice Rady 77/541/EHS o
      sbližování právních předpisů členských států týkajících
      se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
2005/41  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září
      2005, kterou se mění  směrnice Rady 76/115/EHS o
      sbližování právních předpisů členských států týkajících
      se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových
      vozidel
------------------------------------------------------------------
2005/49  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26.
      července 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/245/EHS
      o sbližování právních předpisů členských států týkající
      se vysokofrekvenčního   rušení   (elektromagnetické
      kompatibility) vozidel
------------------------------------------------------------------
2005/55  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. září
      2005 o sbližování právních předpisů členských států
      týkajících  se  opatření  proti  emisím  plynných
      znečišťujících  látek  a  znečišťujících částic ze
      vznětových  motorů  vozidel  a  emisím  plynných
      znečišťujících látek ze  zážehových motorů vozidel
      poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem
------------------------------------------------------------------
2005/63  Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění
      příloha II. směrnice  Evropského parlamentu a Rady
      2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
------------------------------------------------------------------
2005/64  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. října
      2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska
      jejich  opětné použitelnosti,  recyklovatelnosti  a
      využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
2005/66  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. října
      2005 o použití systémů čelní ochrany na motorových
      vozidlech a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
2005/67  Směrnice Komise ze dne 8. října 2005, kterou se pro
      účely jejich úpravy mění přílohy I a II směrnice Rady
      86/298/EHS, přílohy I a II směrnice Rady 87/402/EHS a
      přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a
      Rady  2003/37/ES  týkající  se  schvalování  typu
      zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro
      EHP)
------------------------------------------------------------------
2005/78  Směrnice Komise ze dne 14. listopadu 2005, kterou se
      provádí  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady
      2005/55/ES o sbližování právních předpisů členských
      států týkajících se opatření proti emisím plynných
      znečišťujících látek  a  znečišťujících  částic ze
      vznětových  motorů  vozidel  a  emisím  plynných
      znečišťujících látek ze  zážehových motorů vozidel
      poháněných zemním plynem nebo zkapalnělým ropným plynem
      a mění přílohy I, II, III, IV a VI uvedené směrnice
      (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2005/83  Směrnice Komise ze dne 23. listopadu 2005, kterou se
      mění přílohy I, VI, VII, VIII, IX a X směrnice Rady
      72/245/EHS    o    vysokofrekvenčním    rušení
      (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel za účelem
      jejich  přizpůsobení technickému  pokroku (Text  s
      významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2005/438  Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2005, kterým se
      mění příloha II. směrnice Evropského parlamentu a Rady
      2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
------------------------------------------------------------------
2005/673  Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2005, kterým se mění
      příloha II. směrnice  Evropského parlamentu a Rady
      2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
------------------------------------------------------------------
2006/20  Směrnice Komise ze dne 17. února 2006, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      70/221/EHS týkající se nádrží  na kapalná paliva a
      ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a
      jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
2006/26  Směrnice Komise ze dne 2. března 2006, kterou se
      přizpůsobují  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      74/151/EHS,  77/311/EHS,  78/933/EHS  a  89/173/EHS
      týkající se kolových  zemědělských nebo lesnických
      traktorů
------------------------------------------------------------------
2006/27  Směrnice Komise ze dne 3. března 2006, kterou se
      přizpůsobují  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      93/14/EHS o brzdění dvou nebo tříkolových motorových
      vozidel a 93/34/EHS o povinném značení dvou nebo
      tříkolových motorových vozidel, směrnice Evropského
      parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční
      rychlosti, maximálním točivém momentu a o maximálním
      užitečném  výkonu  motoru  dvou  nebo  tříkolových
      motorových vozidel a 97/24/ES o určitých komponentech a
      charakteristických vlastnostech dvou nebo tříkolových
      motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
2006/28  Směrnice Komise ze dne 6. března 2006, kterou se
      přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice  Rady
      72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o sbližování právních
      předpisů   členských   států   týkajících   se
      vysokofrekvenčního    rušení   (elektromagnetické
      kompatibility)  vozidel  a  směrnice  70/156/EHS o
      sbližování  právních předpisů  členských států pro
      schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných
      vozidel
------------------------------------------------------------------

"ZRUŠENÉ" směrnice jsou uváděny pro úplnost přehledu - odkazy na
tyto směrnice se mohou vyskytovat ve starších dokumentech, které
jsou stále platné a používané.

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu (předmět schválení je uveden ve zkratce):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět9)                Předpis   Základní  Platí pro kategorii vozidla
                     EHK     směrnice  -------------------------------------------------------
                           EHS/ES   M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4
Bod
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Hladiny hluku            51     70/157   x   x   x   x   x   x
  Náhradní výfukové systémy      59     70/157   x         x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Emise znečišťujících látek      83     70/220   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Palivové nádrže                 70/221   x*  x*  x*  x*  x*  x*  x   x   x   x
  Zadní ochrana proti podjetí     58     70/221   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Prostor pro zadní registr. tabulku        70/222   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Systém řízení            79     70/311   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Dveře, vstup do vozidla a výstup   11     70/387   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Zvukový signál            28     70/388   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Nepřímé vidění            46     2003/97   x   x   x   x   x   x 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Brzdění               13     71/320   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
                     13H           x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
 9) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 
  70/156/EHS ve znění pozdějších předpisů, v její příloze IV, 
  část I (seznam směrnic povinných pro homologace typu vozidel). 
  Vynechaná čísla se týkají směrnic a předpisů, které jsou 
  uvedeny v odst. 5 tohoto článku. Předpisy EHK, pro které není 
  odpovídající směrnice EHS/ES a nejsou tedy uvedeny v příloze 
  IV směrnice 70/156/EHS, jsou  v tabulce označeny číslem 
  začínajícím X. Stejně je označeno nařízení (ES) 3821/85 pro 
  tachografy,  které  je  předmětem jiných ustanovení,  než 
  je směrnice 70/156/EHS příloha IV.
 * U vozidel poháněných  LPG se požaduje  homologace podle 
  předpisu EHK č. 67.
  U vozidel poháněných  CNG se požaduje  homologace podle 
  předpisu EHK č. 110.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět9)                Předpis   Základní  Platí pro kategorii vozidla
                     EHK     směrnice  -------------------------------------------------------
                           EHS/ES   M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4
Bod
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Elektromagnetická kompatibilita   10     72/245   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Kouř vznětových motorů        24     72/306   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Bezpečnost interiéru vozidel     21     74/60    x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Zařízení proti zneužití;       18           x   x   x   x   x   x
  zařízení proti zneužití       ,      74/61    x         x
  imobilizér              97     74/61    x         x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Bezpečnost při nárazu na řízení   12     74/297   x         x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Pevnost sedadel           17           x   x   x   x   x   x
                     80              x   x
                           74/408   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Vnější výčnělky           26     74/483   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Rychloměr              39     75/443   x   x   x   x   x   x
  zpětný chod             -      75/443   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Štítky (povinné)                 76/114   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů  14     76/115   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Montáž světelných zařízení      48     76/756   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Odrazky               3      76/757   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Svítilny doplňkové obrysové,     7      76/758   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
  přední obrysové, zadní
  obrysové, brzdové, boční
  obrysové)
  Boční obrysové svítilny       91           x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Směrové svítilny           6      76/759   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Osvětlení zadní registrační     4      76/760   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
  tabulky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Světlomety, žárovky, výbojky     1, 5, 8,  76/761   x   x   x   x   x   x
                     20, 31, 37,
                     98, 99,
                     112, 113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Odtahové úchyty vozidel             77/389   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Zadní mlhové svítilny        38     77/538   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Zpětné světlomety          23     77/539   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Parkovací svítilny          77     77/540   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Bezpečnostní pásy          16     77/541   x   x   x   x   x   x 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Výhled řidiče dopředu              77/649   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Označení ovladačů                78/316   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Odmrazování/odmlžování              78/317   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Ostřikování/stírání               78/318   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. Vytápěcí systémy*)                2001/56   x   x   x   x   x   x   [x]  [x]  [x] [x]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. Kryty kol                    78/549   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
*) Směrnice platí pro prostory určené pro osoby ve vozidlech 
  kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech, 
  kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno [x]).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět9)                Předpis   Základní  Platí pro kategorii vozidla
                     EHK     směrnice  -------------------------------------------------------
                           EHS/ES   M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4
Bod
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38. Opěrky hlavy             12, 25   78/932   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. Emise CO2/spotřeba paliva      101     80/1268   x
                           2004/3            x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Výkon motoru             85     80/1269   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. Emise vznětových motorů       49     88/77    x   x   x   x   x   x 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42. Boční ochrana            73     89/297               x   x         x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43. Zařízení proti rozstřiku             91/226               x   x         x   x 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44. Hmotnost a rozměry vozidel M1          92/21    x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45. Bezpečnostní skla          43     92/22    x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46. Pneumatiky              30, 54, 64 92/23    x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Omezovače rychlosti         -      92/6          x      x   x
                     89     92/24          x      x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. Hmotnosti a rozměry (mimo M1)          96/53,      x   x   x   x   x   x   x   x   x
                           97/27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N   61     92/114            x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51. Hořlavost materiálů interiéru          95/28          x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52. Autobusy               36, 52,   2001/85      x   x
                     66, 107
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53. Čelní náraz             94     96/79    x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54. Boční náraz             95     96/27    x         x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56. Vozidla pro dopravu         105     98/91             x   x   x   x   x   x   x
  nebezpečných věcí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57. Ochrana proti podjetí zepředu    93     2000/40               x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58. Ochrana chodců                  2003/102  x         x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X1. Záznamová zařízení (tachografy)   -      3821/85   x   x   x   x   x   x
                           2479/95   x   x   x   x   x   x
                           1056/97   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X2. Desky zadního značení těžkých    70                 x         x   x   x   x   x
  a dlouhých vozidel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X3. Desky zadního značení        69           x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
  pomalých vozidel (do 30 km.h-1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X4. Bateriové elektromobily       100           x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X5. Cisternová vozidla pro přepravy   111                       x   x         x   x
  podle ADR - stabilita proti
  překlopení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro tabulku platí a) Pokud je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tuto kategorii vozidla povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tuto kategorii vozidla určen). Pokud má výrobce záměr použít na této kategorii vozidla předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví jiné požadavky. b) Pokud je ve 3. sloupci tabulky (Základní směrnice EHS/ES) uvedeno .../..., znamená to, že je připraven návrh, který bude v blízké době vydán jako směrnice ES. c) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti. 3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo části na vozidlo montovány dodatečně, samy musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán. 4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento zvláštní předpis stanovuje. 5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, kterou mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4. Pro tabulku rovněž platí ustanovení čl. 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět                 Předpis   Základní  Platí pro kategorii vozidla
                     EHK     směrnice  -------------------------------------------------------
                           EHS/ES   M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přední mlhové světlomety         19     76/762   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dětská zádržná zařízení         44           x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zařízení pro čištění světlometů     45           x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zařízení pro mechanická spojení vozidel 55     94/20    x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Náhradní kola pro dočasné užití     64     92/23    x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvláštní výstražná světla        65           x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denní svítilny              87           x   x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poplašná zařízení            97     74/61    x         x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zařízení ke spojení vozidel nakrátko   102                       x   x         x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrysové značení s vratným odrazem    104                 x         x   x   x   x   x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vozidla pro přepravu určitých druhů   -      91/628            x   x   x   x   x   x   x
živých zvířat                    95/29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karoserií musí být za poslední řadou sedadel přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. Tato přepážka musí být do výšky nejméně 500 mm nad bodem "H" uvedených sedadel v provedení z plného materiálu a nad touto výškou musí být v provedení zabraňujícím vniknutí velkých předmětů (o rozměru nejméně 50 x 50 mm) do prostoru pro cestující. U vozidel s uzavřeným prostorem pro náklad a opatřených ve stěnách a ve dveřích okny mohou být okna zasklena bezpečnostními skly nebo zasklívacím materiálem, který musí splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem a musí být podle něho homologovány (schváleny). Tato okna musí být ze strany prostoru pro náklad (kromě zasklení v zadních dveřích či zadní stěně) chráněna tuhou a pevnou zábranou (například mříží s maximálním rozměrem otvorů 50 x 50 mm) proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem. Instalace takové zábrany nemusí být u posuvných dveří vozidla, pokud to konstrukční řešení těchto dveří neumožňuje. Pro zařazení vozidla s nedělenou skříní do kategorie N1 musí být splněna následující nerovnost P - (M + N . 69) > N . 68, kde P = největší technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla v kg M = provozní hmotnost N = počet míst k sezení s výjimkou řidiče, přičemž za místo k sezení se považuje takové místo, pro které jsou ve vozidle dostupná místa ukotvení sedadel. Za dostupné se považuje takové ukotvení, které se dá využít pro montáž sedadla. Aby nemohla být některá ukotvení považována za dostupná, musí se jejich užití mechanicky zabránit, např. přivařením krycích desek nebo montáží podobných trvalých krytů, které nemohou být odstraněny běžně dostupným nářadím. Pokud výše uvedená nerovnost není splněna, vozidlo se zařazuje do kategorie M1. Při rozhodování o změně zařazení vozidla do kategorie N1 dříve zařazeného v kategorii M1 snížením počtu míst k sezení se uvažuje pro uplatnění vzorce provozní hmotnost původního vozidla M1 uvedená v technickém průkazu vozidla v případě jednotlivého schvalování nebo v základním technickém popisu vozidla (dále jen "ZTP") při typovém schvalování před úpravou pro kategorii N1. Případná alternativní výbava uvedená v poznámce ZTP, ani hmotnost případně odstraněných sedadel či hmotnost přepážky nebude pro uplatnění vzorce uvažována. 7. Požadavky pro bezbariérovou úpravu umožňující přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech kategorií M2 a M3 třídy I (městský autobus) jsou uvedeny ve směrnici 2001/85/ES příloze VII. 8. Elektrická instalace a) elektrická instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla se u vozidel kategorií M, N a O připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídaající zástrčkou černé (tmavé) barvy na taženém vozidle; zásuvka a zástrčka pro jiné účely (doplňkové) musí být pro rozlišení bílé (světlé) barvy. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickými normami ISO 1724 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (N - normální), ISO 3732 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (S - doplňkové), ISO 1185 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (N - normální), ISO 3731 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (S - doplňkové). Vozidla s elektrickou instalací 24 V, určená k tažení přípojných vozidel kategorie O1 a O2 musí být vybavena vhodným zařízením (přechodovým dílem), umožňujícím vzájemné propojení zásuvek a zástrček 24 V se zásuvkami a zástrčkami 12 V, dříve užívaných i pro napětí 24 V. Odpojení zadní mlhové svítilny tažného vozidla zasunutím zástrčky přípojného vozidla není přípustné. b) u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily se systémem 12 V) nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V), jejichž provedení musí odpovídat mezinárodním předpisům ISO 11446. Je-li tažné vozidlo vybaveno třináctipólovou nebo patnáctipólovou zásuvkou a přípojné vozidlo sedmipólovou zástrčkou, pak musí být k propojení těchto vozidel použita redukční spojka ze 13, resp. 15 na 7 pólů, její provedení musí být schváleno. 9. Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4 mohou být vybavena dvěma dvojicemi předních a dvěma dvojicemi zadních doplňkových obrysových svítilen schváleného typu. 10. Rozměry vozidel a) největší povolené rozměry vozidel kategorií M, N a O jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 16, b) pevné části vozidla (s výjimkou vozidel se skříňovou karoserií a autobusů) nesmějí překročit obrys ložné míry pro přepravu po železnici [podle doporučené technické normy ČSN 28 0312], c) pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy.3) 11. Hmotnosti vozidel a jízdních souprav a) pro hmotnosti vozidel platí ustanovení čl. 2 této přílohy, bodů 44 nebo 48 tabulky. Z těchto ustanovení jsou vyjmuty jízdní soupravy ve vnitrostátním provozu, jejichž největší povolená hmotnost smí být 48,00 t, a neuplatňuje se podmínka uvedená v bodě 4.3 přílohy I směrnice 96/53/ES, b) největší povolené hmotnosti vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 15, c) pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost stanovenou v písm. a), nebo u nichž hmotnost připadající na nápravu přesahuje hmotnost stanovenou tamtéž, platí zvláštní právní předpisy.3) 12. Motor a) výkon motoru vozidel kategorií M a N a jejich jízdních souprav, s výjimkou speciálních vozidel (např. těžkých silničních tahačů apod.), je stanoven zvláštním předpisem uvedeným v čl. 2 bod 48 tabulky (směrnice 97/27/ES příl. I čl. 7.10). Výkon motoru se měří podle jednoho z technických předpisů uvedených v čl. 2 bod 40 tabulky. Ustanovení tohoto písmene se nevztahuje na vozidla poháněná elektrickou energií. b) zážehové benzinové motory vozidel musí být konstruovány pro bezolovnatý benzin. 13. Vozidla kategorie M a N musí mít řízení na levé straně vozidla, kromě vozidla určeného ke zvláštnímu užití vyžadujícího řízení na pravé straně nebo uprostřed. 14. Kryty kol a protiskluzové řetězy a) ustanovení technického předpisu podle čl. 2 bod 37 tabulky platí i pro vozidla kategorie N1. Tato vozidla mohou mít zařízení proti rozstřiku. V tomto případě se schvalují podle technického předpisu uvedeného v čl. 2 bodu 43 tabulky. b) pro vozidla kategorií M2, M3, N2 s největší povolenou hmotností do 7,50 t a vozidla kategorií O1 a O2 platí následující ustanovení: ba) vozidla musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem, bb) blatníky, podběhy a lapače nečistot vozidel uvedených v bodě b) musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karoserií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně; bc) kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky - při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karoserií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola, - zadní kryt na zadní straně u vozidel se sklápěcí karoserií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho pohotovostní hmotnosti, bd) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20 st., be) u vozidel kategorií M2 a M3, u nichž podběhy kol a navazující části karoserie zajišťují účinek lapačů nečistot, nejsou tyto lapače povinné, c) vozidla kategorií N2 s největší povolenou hmotností přesahující7,50 t, N3, O3, O4 mohou do doby, než vstoupí v účinnost homologace typu podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií N a O, splňovat požadavky čl. 14 písm. b) této přílohy. d) u vozidel kategorií M a N musí být možné namontovat protiskluzové řetězy na kola hnací nápravy (náprav), a to podle pokynů výrobce vozidla. Pro případ použití protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu, aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování vnějších pneumatik ve dvojité montáži kol. Prostor mezi koly a podběhy, karoserií, rámem vozidla apod. musí být tak velký, aby při provozní i největší technicky přípustné hmotnosti vozidla byla dostatečná vůle mezi pevnými částmi vozidla a koly s protiskluzovými řetězy. 15. Pneumatiky a) na vozidle kategorie M, N nebo O se smějí použít jen pneumatiky podle ustanovení technického předpisu uvedeného v čl. 2 bod 46 tabulky této přílohy (92/23/EHS, příloha IV). Užití pneumatik na vozidle musí být homologováno podle uvedeného předpisu nebo schváleno podle jeho technických příloh. b) další ustanovení pro pneumatiky na vozidlech v provozu jsou uvedena v § 21 této vyhlášky. 16. Vozidlo určené k přepravě dlouhého neděleného materiálu (tyče, sloupy, roury, klády apod.), s výjimkou deskového nebo hraněného řeziva, který posunem při náhlém prudkém zabrzdění nebo nárazu může ohrozit bezpečnost osob v kabině řidiče, musí být konstruováno nebo vybaveno tak, aby samo nebo jeho ochranné zařízení odpovídalo těmto podmínkám a) musí udržet rovnoměrně rozloženou sílu 7850 N z každé započaté tuny nákladu vozidla, b) zabránit alespoň v rozsahu celé šířky a celé výšky kabiny řidiče posunu nákladu vozidla.

Pro přepravu tyčového nebo trubkového železného materiálu je dovoleno použít pro vnitřní stěnu čela nákladního prostoru vozidla nebo pro ochranné zařízení ocelový plech s minimální tloušťkou 5 mm.

17. Karoserie vozidel a) vstupní dveře vozidel kategorií N a O se skříňovou karoserií musí být vybaveny pevným nebo snímatelným zařízením pro bezpečný a pohodlný vstup a výstup do této skříňové karoserie, b) u trolejbusů a jiných vozidel s elektrickým pohonem musí být nástupní a výstupní schůdky a madla elektricky odizolovány od skříně karoserie, c) je-li autobus vybaven žebříkem pro výstup na střechu a sestup z ní, musí být žebřík na pravém boku nebo zádi autobusu, je-li žebřík umístěn na boku autobusu, musí být odnímací, d) pro přední části karoserie vozidel kategorie M1 do celkové největší přípustné hmotnosti nepřesahující 2,5 t a vozidel kategorie N1 odvozených od kategorie M1 s celkovou největší přípustnou hmotností do 2,5 t, která odpovídají článku 2 přílohy II směrnice 70/156/EHS platí ustanovení směrnice 2003/102/ES o ochraně chodců a jiných nechráněných účastníků silničního provozu před srážkou a v průběhu srážky s motorovým vozidlem. 18. Motorová vozidla kategorií M, N a O musí být vybavena zařízením pro nepřímé vidění schváleným v souladu s ustanoveními směrnice 2003/97/ES a musí být s tímto zařízením schválena. Zařízením pro nepřímé vidění se rozumí zařízení pro sledování oblasti přiléhající k vozidlu, kterou řidič nemůže svým zrakem pozorovat přímo. Těmito zařízeními mohou být konvenční zrcátka, kamerové systémy nebo jiná zařízení schopná zprostředkovat pro řidiče informaci z oblasti, která se nalézá mimo jeho přímé zorné pole. 19. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest. 20. Motorová vozidla s největší přípustnou hmotností překračující 3,50 T mohou být vybavena doplňkovým zvukovým výstražným zařízením umístěným na zádi vozidla, které při zařazeném zpětném chodu a při chodu motoru vydává přerušované výstražné zvukové znamení. Hladina akustického tlaku tohoto zařízení měřená v střední podélní rovině vozidla ve výši 1,20 m nad vozovkou a 2,00 m za zádí vozidla musí být vyšší než vnější hluk za zádí vozidla při otáčkách motoru odpovídajících 3/4 otáček největšího výkonu motoru, nejvýše však 85 dB (A). Kmitočet (f) přerušování zvukového znamení musí být v rozmezí 2 až 4 Hz a jeho trvání nesmí být delší než 0,6 s, vozidla jiných kategorií mohou být tímto zařízením vybavena, pokud hladina akustického tlaku tohoto zařízení 2,00 m za zádí vozidla nepřesahuje 85 dB (A). 21. Vozidla kategorií M a N, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h-1, a jejich přípojná vozidla (tzv. "pomalá vozidla") musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi (tj. na zádi posledního vozidla jízdní soupravy) opatřena zvláštním označením. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 69 uvedeným v čl. 2 bod X3 tabulky a musí být podle něj homologováno. Pro umístění a montáž těchto označení musí vozidlo splňovat požadavky přílohy 15 tohoto předpisu. 22. Předpis EHK č. 70 (uvedený v této příloze čl. 2 bod X2 tabulky) se aplikuje na kategorie vozidel uvedené v příloze 15 tohoto předpisu. Pro uspořádání a umístění označení na vozidle platí rovněž ustanovení přílohy 15 tohoto předpisu. 23. Tabulky požadovaných homologací a schválení pro vozidla zvláštního určení podle čl. 1. Pro tabulky v následujících písm. a) až d) platí ustanovení čl. 2 písm. a) až c). Pro systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulkách v následujících písm. a) až d) a jsou na vozidlo namontovány ať již v prvorýrobě nebo dodatečně, platí ustanovení čl. 3.
   a) obytné automobily, sanitní automobily, pohřební automobily

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět                 Předpis   Základní  Platí pro kategorii vozidla
                     EHK     směrnice  ------------------------------------------------------------
                           EHS/ES   M1 =mensi 2500 kg   M1 > 2500 kg   M2     M3
                                 10)        10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Hladiny hluku            51     70/157   H         G + H       G + H    G + H
  Náhradní výfukové systémy      59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Emise znečišťujících látek      83     70/220   Q         G + Q       G + Q    G + Q
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Palivové nádrže                 70/221   F         F         F      F
  Zadní ochrana proti podjetí     58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Prostor pro zadní registr. tabulku        70/222   X         X         X      X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Systém řízení            79     70/311   X         G         G      G
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Zámky a závěsy dveří         11     70/387   B         G + B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Zvukový signál            28     70/388   X         X         X      X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Výhled dozadu            46     71/127   X         G         G      G
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Brzdění               13, 90,   71/320   X         G         G      G
                     13H
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Elektromagnetická kompatibilita   10     72/245   X         X         X      X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Kouř vznětových motorů        24     72/306   H         H         H      H
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Vnitřní výčnělky           21     74/60    C         G + C
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér 18, 97   74/61    X         G         G      G
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Bezpečnost při nárazu na řízení   12     74/297   X         G         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Pevnost sedadel           17, 80   74/408   D         G + D       G + D    G + D
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Vnější výčnělky           26     74/483   V pro kabinu   G pro kabinu
                                 A pro ostatní   A pro ostatní
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Rychloměr pro zpětný chod      39     75/443   X         X         X      X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Štítky (povinné)                 76/114   X         X         X      X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů  14     76/115   D         G + L       G + L    G + L
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Montáž světelné techniky       48     76/756   A + N       A + G + N     A + G + N  A + G + N
                                          pro kabinu    pro kabinu pro kabinu
                                          A + N       A + N    A + N
                                          pro ostatní    pro ostatní pro ostatní
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Odrazky               3      76/757   X         X         X      X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
10) Největší technicky přípustná hmotnost vozidla

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět                 Předpis   Základní  Platí pro kategorii vozidla
                     EHK     směrnice  ------------------------------------------------------------
                           EHS/ES   M1 =mensi 2500 kg   M1 > 2500 kg   M2     M3
                                 10)        10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Svítilny doplňkové obrysové,     7      76/758   X         X         X      X
  přední a zadní obrysové,
  brzdové)
  Denní svítilny            87
  Boční obrysové svítilny       91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Směrové svítilny           6      76/759   X         X         X      X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Osvětlení zadní registrační tabulky 4      76/760   X         X         X      X 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Světlomety, výbojky         1, 5, 8,  76/761   X         X         X      X
                     20, 31,
                     98, 99,
                     112, 113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Žárovky               37           X         X         X      X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Přední mlhové světlomety       19     76/762   viz čl. 5 této přílohy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Odtahové úchyty vozidel             77/389   E         E         E      E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Zadní mlhové svítilny        38     77/538   X         X         X      X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Zpětné světlomety          23     77/539   X         X         X      X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Parkovací svítilny          77     77/540   X         X         X      X 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Bezpečnostní pásy          16     77/541   D         G + M       G + M    G + M
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Výhled dopředu                  77/649   X         G
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Označení ovladačů                78/316   X         X         X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Odmrazování/odmlžování              76/317   X         G + O       O      O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Ostřikování/stírání               78/318   X         G + O       O      O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. Vytápěcí systémy                 2001/56   I         G + P       G + P    G + P
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. Kryty kol                    78/549   X         G
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38. Opěrky hlavy             17, 25   78/932   D         G + D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. Emise CO2/spotřeba paliva      101     80/1268   #        # 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Výkon motoru             85     80/1269   X         X         X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. Emise vznětových motorů       49     88/77    H         G + H       G + H    G + H
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44. Hmotnosti a rozměry (M1)             92/21    X         X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45. Bezpečnostní skla          43     92/22    J         G + J       G + J    G + J
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46. Pneumatiky              30, 54, 64 92/23    X         G         G      G
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Omezovače rychlosti         89     92/24                            X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. Hmotnosti a rozměry (jiné než M1)                                X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50. Spojovací zařízení          55     94/20    viz čl. 5 této přílohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51. Hořlavost                    95/28                            G
                                                         pro kabinu
                                                         X
                                                         pro ostatní
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52. Autobusy               36, 52,   2001/85                     A      A
                     66, 107
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53. Čelní náraz             94     96/79   #          #            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54. Boční náraz             95     96/27   #          #         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X2. Desky zadního značení těžkých    70                                   X
  a dlouhých vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X3. Desky zadního značení        69           X         X         X      X
  pomalých vozidel (do 30 km.h-1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   b) pancéřovaná vozidla

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět                 Předpis   Základní  Platí pro kategorii vozidla
                     EHK     směrnice  -----------------------------------------------------------
                           EHS/ES   M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Hladiny hluku            51     70/157   X   X   X   X   X   X
  Náhradní výfukové systémy      59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Emise znečišťujících látek      83     70/220   A   A   A   A   A   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Palivové nádrže                 70/221   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
  Zadní ochrana proti podjetí     58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Prostor pro zadní registr. tabulku        70/222   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Systém řízení            79     70/311   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Zámky a závěsy dveří         11     70/387   X         X   X   X 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Zvukový signál            28     70/388   A + K A + K A + K A + K A + K A + K
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Výhled dozadu            46     71/127   A   A   A   A   A   A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Brzdění               13, 90   71/320   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
                     13H
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Elektromagnetická kompatibilita   10     72/245   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Kouř vznětových motorů        24     72/306   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Vnitřní výčnělky           21     74/60    A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér 18, 97   74/61    X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Bezpečnost při nárazu na řízení   12     74/297   #      #         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Pevnost sedadel           17, 80   74/408   X   D   D   D   D   D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Vnější výčnělky           26     74/483   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Rychloměr              39     75/443   X   X   X   X   X   X
  zpětný chod
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Štítky (povinné)                 76/114   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů  14     76/115   A   A   A   A   A   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Montáž světelné techniky       48     76/756   A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Odrazky               3      76/757   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Svítilny doplňkové obrysové,     7      76/758   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
  přední obrysové, zadní
  obrysové, brzdové, boční
  obrysové)
  Denní svítilny            87
  Boční obrysové svítilny       91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Směrové svítilny           6      76/759   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Osvětlení zadní registrační     4      76/760   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
  tabulky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Světlomety, výbojky         1, 5, 8,  76/761   X   X   X   X   X   X
                     20, 31, 98,
                     99, 112,
                     113
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Žárovky               37           X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Přední mlhové světlomety       19     76/762   viz bod 5
                                 této přílohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Závěsy k odtažení vozidla            77/389   A   A   A   A   A   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Zadní mlhové svítilny        38     77/538   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Zpětné světlomety          23     77/539   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Parkovací svítilny          77     77/540   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Bezpečnostní pásy          16     77/541   A   A   A   A   A   A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Výhled dopředu                  77/649   S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Označení ovladačů                78/316   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Odmrazování/odmlžování              78/317   A   O   O   O   O   O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Ostřikování/stírání               78/318   A   O   O   O   O   O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. Vytápěcí systémy                 2001/56   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. Kryty kol                    78/549   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38. Opěrky hlavy             17, 25   78/932   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. Emise CO2/spotřeba paliva      101     80/1268   #
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Výkon motoru             85     80/1269   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. Emise vznětových motorů       49     88/77    A   X   X   X   X   X 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42. Boční ochrana            73     89/297               X   X         X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43. Zařízení proti rozstřiku             91/226               X   X         X   X 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44. Hmotnost a rozměry vozidel (M1)         92/21    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45. Bezpečnostní skla          43     92/22    #   #   #   #  #   #   #   #   #   #                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46. Pneumatiky              30, 54, 64 92/23    A   A   A   A   A   A   A   A   A   A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Omezovače rychlosti         89     92/24          X      X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. Hmotnosti a rozměry (jiná vozidla        97/27       X   X   X   X   X   X   X   X   X
  než M1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N                        A   A   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50. Spojovací zařízení          55     94/20    viz bod 5 této přílohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51. Hořlavost materiálů interiéru          95/28          X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52. Autobusy               36, 52,   2001/85
                     66, 107
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53. Čelní náraz             94     96/79    #
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54. Boční náraz             95     96/27    #         #         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56. Vozidla pro dopravu         105     98/91             X   X   X   X   X   X   X
  nebezpečných věcí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57. Ochrana proti podjetí zepředu    93     2000/40               X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X2. Desky zadního značení těžkých    70                 X         X   X   X   X   X
  a dlouhých vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X3. Desky zadního značení        69           X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
  pomalých vozidel (do 30 km.h-1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   c) ostatní  vozidla zvláštního  určení (včetně  obytných 
    přívěsů)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět                 Předpis   Základní  Platí pro kategorii vozidla
                     EHK     směrnice  -------------------------------------------------------
                           EHS/ES   M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Hladiny hluku            51     70/157   H   H   H   H   H
  Náhradní výfukové systémy      59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Emise znečišťujících látek      83     70/220   Q   Q   Q   Q   Q
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Palivové nádrže                 70/221   F   F   F   F   F   X   X   X   X
  Zadní ochrana proti podjetí     58     70/221
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Prostor pro zadní registr. tabulku        70/222   A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Systém řízení            79     70/311   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Zámky a závěsy dveří         11     70/387         B   B   B 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Zvukový signál            28     70/388   X   X   X   X   X           x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Výhled dozadu            46     71/127   X   X   X   X   X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Brzdění               13, 90,   71/320   X   X   X   X   X   X   X   X   X
                     13H
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Elektromagnetická kompatibilita   10     72/245   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Kouř vznětových motorů        24     72/306   H   H   H   H   H
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér 18, 97   74/61    X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Bezpečnost při nárazu na řízení   12     74/297         X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Pevnost sedadel           17, 80   74/408   D   D   D   D   D
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Rychloměr              39     75/443   X   X   X   X   X
  zpětný chod
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Štítky (povinné)                 76/114   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů  14     76/115   D   D   D   D   D
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Montáž světelných zařízení      48     76/756   A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Odrazky               3      76/757   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Svítilny doplňkové obrysové,     7      76/758   X   X   X   X   X   X   X   X   X
  přední obrysové, zadní
  obrysové, brzdové, boční
  obrysové)
  Denní svítilny            91
  Boční obrysové svítilny
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Směrové svítilny           6      76/759   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Osvětlení zadní registrační     4      76/760   X   X   X   X   X   X   X   X   X
  tabulky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Světlomety, výbojky         1, 5, 8,  76/761   X   X   X   X   X
                     20, 31, 98,
                     99, 112,
                     113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Žárovky               37           X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Přední mlhové světlomety       19     76/762   viz bod 5 této přílohy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Závěsy k odtažení vozidla            77/389   A   A   A   A   A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Zadní mlhové svítilny        38     77/538   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Zpětné světlomety          23     77/539   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Parkovací svítilny          77     77/540   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Bezpečnostní pásy          16     77/541   D   D   D   D   D 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Označení ovladačů                78/316   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Odmrazování/odmlžování              78/317   O   O   O   O   O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Ostřikování/stírání               78/318   O   O   O   O   O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Výkon motoru             85     80/1269   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. Emise vznětových motorů       49     88/77    H   H   H   H   H 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42. Boční ochrana            73     89/297            X   X         X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43. Zařízení proti rozstřiku             91/226            X   X         X   X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45. Bezpečnostní skla          43     92/22    J   J   J   J   J   J   J   J   J
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46. Pneumatiky              30, 54, 64 92/23    X   X   X   X   X   X   X   X   X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Omezovače rychlosti         89     92/24       X      X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. Hmotnosti a rozměry               97/27    X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N                     X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50. Spojovací zařízení          55     94/20    viz bod 5 této přílohy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51. Hořlavost                    95/28       X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52. Autobusy               36, 52,   2001/85   X   X
                     66, 107
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54. Boční náraz             95     96/27          A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56. Vozidla pro dopravu         105     98/91             X   X   X   X   X   X
  nebezpečných věcí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57. Ochrana proti podjetí zepředu    93     2000/40            X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X2. Desky zadního značení těžkých    70              X         X   X   X   X   X
  a dlouhých vozidel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X3. Desky zadního značení        69           X   X   X   X   X   X   X   X   X
  pomalých vozidel (do 30 km.h-1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   d) mobilní jeřáby

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět                 Předpis   Základní  Mobilní jeřáby kategorie N
                     EHK     směrnice
                           EHS/ES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Hladiny hluku            51     70/157   T
  Náhradní výfukové systémy      59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Emise znečišťujících látek      83     70/220   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Palivové nádrže                 70/221   X
  Zadní ochrana proti podjetí     58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Prostor pro zadní registr. tabulku        70/222   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Systém řízení            79     70/311   X (boční pohyb přípustný) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Zámky a závěsy dveří         11     70/387   A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Zvukový signál            28     70/388   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Výhled dozadu            46     71/1277   X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Brzdění               13, 90,   71/320   U
                     13H
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Elektromagnetická kompatibilita   10     72/245   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Kouř vznětových motorů        24     72/306   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Vnitřní výčnělky           21     74/60    x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér 18, 97   74/61    X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Pevnost sedadel           17, 80   74/408   D
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Rychloměr              39     75/443   X
  zpětný chod
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Štítky (povinné)                 76/114   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů  14     76/115   D
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Montáž světelné techniky       48     76/756   A + Y 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Odrazky               3      76/757   X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Svítilny doplňkové obrysové,     7      76/758   X
  přední obrysové, zadní
  obrysové, brzdové, boční
  obrysové)
  Denní svítilny            87
  Boční obrysové svítilny       91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Směrové svítilny           6      76/759   X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Osvětlení zadní registr. tabulky   4      76/760   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Světlomety, výbojky         1, 5, 8,  76/761   X
                     20, 31,
                     98, 99,
                     112, 113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Žárovky               37           X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Přední mlhové světlomety       19     76/762   viz bod 5 této přílohy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Závěsy k odtažení vozidla            77/389   A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Zadní mlhové svítilny        38     77/538   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Zpětné světlomety          23     77/539   X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Parkovací svítilny          77     77/540   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Bezpečnostní pásy          16     77/541   D 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Označení ovladačů                78/316   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Odmrazování/odmlžování              78/317   O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Ostřikování/stírání               78/318   O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Výkon motoru             85     80/1269   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. Emise vznětových motorů       49     88/77    V 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42. Boční ochrana            73     89/297   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43. Zařízení proti rozstřiku             91/226   X 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45. Bezpečnostní skla          43     92/22    J
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46. Pneumatiky              30, 54, 64 92/23    A, pokud jsou splněny požadavky ISO 10571-1995(E) nebo
                                 ETRTO manuálu norem 1998 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Omezovače rychlosti         89     92/24    X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. Hmotnosti a rozměry               97/27    X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N               X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50. Spojovací zařízení          55     94/20    viz čl. 5 této přílohy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57. Ochrana proti podjetí zepředu    93     2000/40   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X2. Desky zadního značení těžkých    70           X
  a dlouhých vozidel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X3. Desky zadního značení        69           X
  pomalých vozidel (do 30 km.h-1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝZNAM SYMBOLŮ V TABULKÁCH A: Pokud zvláštní určení neumožní plné vyhovění, jsou přípustné výjimky. Výrobce musí ke spokojenosti homologačního nebo schvalovacího orgánu prokázat, že pro zvláštní určení nelze požadavky splnit. B: Aplikace se omezuje na dveře s přístupem k sedadlům, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a tam, kde vzdálenost mezi bodem R sedadla a střední rovinou povrchu dveří, při měření kolmo na střední podélnou rovinu vozidla, nepřesáhne 500 mm. C: Aplikace se omezuje na část vozidla před sedadlem umístěným nejblíže k zadní části vozidla, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a je také omezena na oblast dopadu hlavy podle definice předpisu EHK č. 21 nebo směrnice společenství 74/60/EHS. D: Aplikace se omezuje na sedadla, konstruovaná pro běžné užití při jízdě vozidla po silnici. E: Pouze vpředu. F: Je přípustná modifikace průběhu a délky plnícího potrubí a přemístění nádrže ve vozidle. G: Požadavky na kategorii základního/nedokončeného vozidla (podvozku, který byl využit ke stavbě vozidla zvláštního určení). U nedokončených/dokončených vozidel je přijatelné, aby byly splněny požadavky pro vozidla odpovídající kategorie N (podle největší hmotnosti). H: Bez dalšího zkušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m. I: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky. J: U všech zasklení oken jiných než je zasklení kabiny řidiče (čelní sklo a boční okna) musí být materiálem buď bezpečnostní sklo nebo tuhé plastové zasklení. K: Přípustná jsou zařízení pro přídavné výstražné signály. L: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně kotevní místa pro břišní pásy. M: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují neméně břišní pásy. N: Za podmínky, že jsou namontována všechna povinná světelná zařízení a že není ovlivněna jejich geometrická viditelnost. O: Vozidlo musí být vpředu vybaveno přiměřeným systémem. P: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky. Vozidlo musí být vpředu vybaveno vhodným systémem. Q: Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m. Homologace, udělená pro nejvíce reprezentativní základní vozidlo, zůstává v platnosti bez ohledu na změny referenční hmotnosti. R: Pokud jde namontovat registrační tabulky všech členských států a tyto tabulky jsou viditelné. S: Činitel přenosu světla je nejméně 60 %, úhel zakrytí sloupkem "A" není větší než 10 st. T: Zkoušení se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo může být zkoušeno podle směrnice 70/157/EHS ve znění naposledy změněném směrnicí 1999/10/ES. Ve vztahu k bodu 5.2.2.1 přílohy I směrnice 70/157/EHS se užijí následující mezní hodnoty: - 81 dB (A) u vozidel s výkonem motoru menším než 75 kW, - 83 dB (A) u vozidel s výkonem motoru větším nebo rovným než 75 kW, ale menším než 150 kW, - 84 dB (A) u vozidel s výkonem motoru větším než 150 kW. U: Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo, vybavené až čtyřmi nápravami, musí plnit požadavky stanovené směrnicí 71/320/EHS. Odchylky jsou přípustné u vozidel s více než čtyřmi nápravami za předpokladu, že: - jsou oprávněné příslušnou konstrukcí, - jsou splněny veškeré brzdné vlastnosti stanovené směrnicí 71/320/EHS pro parkovací, provozní a nouzové brzdění. V: Lze připustit vyhovění směrnici 97/68/EHS. X: Žádné výjimky mimo ty, které uvádí jednotlivá směrnice. Y: Za předpokladu, že je namontováno povinné zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci. #: Směrnice se neaplikuje (žádné požadavky). (Pozn. ASPI: Z technických důvodů znak "#" nahrazuje značku průměru) 24. Do doby, než vstoupí v platnost homologace typu vozidla podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3, musí být tyto kategorie vozidel vybaveny zařízením proti neoprávněnému použití podle předpisu EHK č. 18 uvedeného v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle něho homologovány. 25. Vozidla kategorie M1 musí být vybavena imobilizérem, který splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle nich homologována nebo schválena. Vozidla ostatních kategorií M a N mohou být vybavena imobilizérem, který musí splňovat požadavky podle předchozí věty, a pokud jsou jím vybavena, musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena. 26. Vozidla kategorií M a N mohou být vybavena poplašným zařízením, které splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky. Pokud jsou jím vybavena, musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena. 27. Vozidla kategorie M a N, u nichž největší povolená hmotnost vozidla včetně případně připojitelného přívěsu nebo návěsu přesáhne 3,50 t, musí být vybavena tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče, homologovaným podle nařízení Rady EHS č. 3821/85. Tato povinnost neplatí pro vozidla uvedená v příslušných výjimkách nařízení Rady EHS č. 3820/85. Výše uvedené tachografy nebo elektronická kontrolní záznamová zařízení, pokud jsou homologovány podle výše uvedených nařízení a jejich použití je předepsáno, musí být ověřeny nejdéle jednou za dva roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstem a musí být včetně jejich pohonu zaplombovány. Pokud jsou tyto tachografy nebo elektronická kontrolní záznamová zařízení namontovány ve vozidlech, kde není jejich použití předepsáno, musí být ověřovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nejdéle jednou za pět let. Ve vnitrostátní dopravě může být toto zařízení nahrazeno jiným kontrolním záznamovým zařízením schváleného typu, které splňuje nejméně podmínky pro elektronické kontrolní záznamové zařízení s registrací pracovní činnosti řidiče nařízení Rady EHS č. 3821/85, které však není dle tohoto nařízení homologováno. Vozidlo uvedené do provozu musí svým provedením odpovídat za provedení, ve kterém bylo schváleno, jestliže nebylo předcházejícími právními úpravami stanoveno jinak. Povinnost výbavy vozidel tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče podle data jejich prvního uvedení vozidla do provozu
------------------------------------------------------------------------------------------
KATEGORIE    1.7.1972 až    1.7.1984 až    1.1.1990 až    1.7.2001 až
uvedení     30.6.1984     31.12.1989    30.6.2001
do provozu
------------------------------------------------------------------------------------------
M1        -         -         -         "EC" - při největší
                                    povolené hmotnosti
                                    soupravy nad 3,5 t
                                    - kromě vj
------------------------------------------------------------------------------------------
M2        "TC" - nad 7,0 t "TC1" - nad    "EC" - kromě vj  "EC" - kromě vj
         - nad 40 km.h-1  7,0 t
         - mimo městské  - nad 40 km.h-1
          autobusy    - mimo městské
                   autobusy
------------------------------------------------------------------------------------------
M3        "TC" - nad 7,0 t "TC" - nad 7,0 t "EC" - kromě vj  "EC" - kromě vj 
         - nad 40 km.h-1  - nad 40 km.h-1
         - mimo městské  - mimo městské
          autobusy     autobusy
------------------------------------------------------------------------------------------
N1        -         -         "EC" - při    "EC" - při
                           největší povolené největší povolené
                           hmotnosti     hmotnosti
                           soupravy     soupravy
                           nad 3,5 t     nad 3,5 t
                           - kromě vj    - kromě vj
                           - pro vozidla
                           uvedená do provozu
                           po 25.4.1995
                           a provozovaná
                           v mezinárodní
                           silniční dopravě
------------------------------------------------------------------------------------------
N2        "TC" - nad 7,0 t "TC1" - nad    "EC" - kromě vj  "EC" - kromě vj
         - nad 40 km.h-1  7,0 t
                  - nad 40 km.h-1
------------------------------------------------------------------------------------------
N3        "TC" - nad 40   "TC1" - nad 40  "EC" - kromě vj  "EC" - kromě vj
         km.h-1      km.h-1
------------------------------------------------------------------------------------------
Legenda: Povinnost vybavení vozidla tachografem nebo jiným kontrolním záznamovým zařízením se vztahuje i na vozidla kategorií M1 a N1, která jsou vybavena spojovacím zařízením v případě, že největší povolená hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3,5 t. "TC" - nehomologovaný tachograf, který včetně jeho náhonu musí být u nákladních automobilů a autobusů plomobován; to neplatí pro tachografy s elektrickým pohonem. Tachografový záznam musí odpovídat svými průběhy údajům počítače ujeté vzdálenosti, rychloměru a času jízdy i stání při spolehlivé čitelnosti bez pomocných přístrojů; tachografový hodinový strojek a jeho údaje nesmí vykazovat při jednom natažení strojku odchylku větší než +/- 2 minuty za 24 hodin. Doba chodu strojku na jedno natažení musí být nejméně pro záznam 3hodinový ........ 24 hodin,6hodinový ........ 48 hodin,12hodinový ....... 62 hodin,24hodinový ....... 168 hodin. "TC1" shodné s "TC", avšak tachograf, jakož i jeho pohon musí být možné u vozidel všech kategorií zaplombovat. "EC" - tachograf homologovaný podle nařízení Rady EHS č. 3821/85 a označený homologační značkou musí být ověřen nejméně jednou za dva roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, měření a zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být včetně jeho pohonu zaplombován. Pokud je tento tachograf nebo elektronické kontrolní záznamové zařízení namontováno ve vozidlech, kde není jeho použití předepsáno, musí být ověřen Úřadem pro technickou normalizaci, měření a zkušebnictví nejméně jednou za pět let. vj - vozidla, na něž se nevztahuje povinnost vybavení tachografem a) vozidla určená pro přepravu nákladu, jejichž největší povolená hmotnost včetně největší povolené hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřekračuje 3,50 t, b) vozidla pro přepravu cestujících, která podle druhu své konstrukce a svého vybavení jsou určena pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, c) vozidla používaná pro přepravu cestujících na pravidelných linkách, kde délka tratě této linky nepřesahuje 50 km, d) vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 30 km.h-1, e) vozidla používaná nebo řízená ozbrojenými silami, jednotkami požární ochrany a Policií České republiky, f) vozidla používaná pro zvláštní účely, tj. údržbu a opravy kanalizací, vody, plynu a elektřiny, údržbu a kontrolu silnic, odvoz a likvidaci odpadků, telegrafní a telefonní služby, přepravu poštovních zásilek, rozhlasové a televizní vysílání a detekce rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů, g) vozidla používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích, h) specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely, i) vozidla přepravující cirkus a lunapark, j) speciální havarijní vozidla, k) vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby a nová nebo přestavěná vozidla, která ještě nebyla uvedena do provozu, l) vozidla používaná pro nekomerční přepravu nákladů pro osobní užití, m) vozidla používaná pro svoz mléka z farem a zpětnou přepravu kontejnerů na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení dobytka na farmy, n) vozidla Správy státních hmotných rezerv při zajišťování přepravy materiálů státních hmotných rezerv, humanitární pomoci státu za krizových situací. 28. Při konstrukci a výrobě vozidel kategorií M1 a N1 a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování. 29. Výrobci vozidel kategorie M1 zajistí, aby všechna prodejní místa v ČR nabízející jejich nové typy vozidel kategorie M1 obdržela údaje o emisích CO2 a spotřeby paliva, které jsou uvedeny v osvědčení o homologaci příslušného typu vozidla podle jednoho ze zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bod 39 tabulky tak, aby tato prodejní místa je měla k dispozici pro splnění požadavků směrnice 1999/94/ES na informovanost spotřebitelů o spotřebě paliva a emisích CO2 při nabízení nových osobních automobilů. 30. U osobních automobilů kategorie M1 a nákladních automobilů kategorie N1 se měření emisí oxidu uhličitého (CO2) a spotřeby paliva provádí podle směrnice 80/1268/EHS a směrnice 2004/3/ES. Pro měření spotřeby paliva a emisí CO2 u těchto vozidel se použijí postupy pro zkoušky emisí prováděné podle technických požadavků směrnice 70/220/EHS. Postup zkoušek, postup při rozšíření schválení typu a schvalování rodiny vozidel kategorie N1 se řídí přílohami směrnice 80/1268/EHS pozměněné směrnicí 2004/3/ES. Pro výrobce vozidel v malých sériích se uplatní výjimka z ustanovení této směrnice. Ustanovení směrnice 2004/3/ES se nepoužijí na vozidla kategorie N1, jestliže motory do nich namontované byly typově schváleny podle směrnice 88/77/EHS a jestliže celková roční výroba vozidel kategorie N1 je u výrobce nižší než 2000 jednotek. 31. Spojovací zařízení třídy A50-X namontované na vozidle nesmí zakrývat místo pro zadní registrační tabulku nebo zhoršovat čitelnost zadní registrační tabulky. Jestliže tomu tak není, musí být část se spojovací koulí odmontovatelná bez použití nářadí, případně s nářadím umístěným povinně ve vozidle. Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením. 32. U vozidel rychlé zdravotnické pomoci, kromě terénních vozidel, musí být světlá výška prostoru určeného pro přepravu pacienta nejméně 1700 mm. 33. Vyústění výfukového potrubí nesmí být vpravo a osa vyústění koncové části výfukového potrubí, s výjimkou potrubí směrovaného vzhůru a vyústěného nad vozidlem, musí být buď rovnoběžná s vodorovnou rovinou, nebo skloněná k rovině vozovky. 34. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směrující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. 35. U vozidel se samostatnou skříňovou karoserií nesmějí zadní a boční dveře ve zcela otevřeném stavu přesahovat šířku vozidla o více než o vlastní tloušťku dveří, a v této otevřené poloze musí být spolehlivě zajištěny. 36. Počítače ujeté vzdálenosti namontované ve vozidlech musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně +/- 5 % z měřené hodnoty. 37. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů. Technické požadavky na vozidla poháněná stlačeným plynem 38. Zařízení pro pohon CNG tvoří soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru CNG, zejména části pro plnění, nádrže nebo lahve, potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány. 39. Části zařízení pro pohon CNG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 110, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány pro vozidla nově schvalovaná od 1.11.2001, pro všechna nově registrovaná od 1.11.2003. 40. Použití, zástavby a funkce zařízení pro pohon CNG na vozidle musí splňovat ustanovení a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorií M, N technického předpisu EHK č. 110 a této vyhlášky, b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla podle této vyhlášky. 41. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných CNG nesmí překročit hodnoty stanovené technickými předpisy podle této přílohy, čl. 2, bod 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 39 této přílohy stanoveno jinak. 42. Pro schválení způsobilosti typu vozidla nebo přestavby typu vozidla (hromadné přestavby) poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky čl. 39 a čl. 40 písm. a) a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy. 43. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky podle čl. 39 a čl. 40 písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie. Technické požadavky na vozidla poháněná zkapalněnými ropnými plyny 44. Zařízení pro pohon LPG tvoří soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru LPG, zejména části pro plnění, nádrže, čerpadla potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány. 45. Části zařízení pro pohon LPG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 67, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány. 46. Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon LPG na vozidle musí splňovat ustanovení: a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorie M, N technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky, b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla kategorie M1, N1 technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky. 47. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných LPG nesmí překročit hodnoty podle čl. 2, bodu 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 45 této přílohy stanoveno jinak. 48. Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo hromadné přestavby typu vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 45 a čl. 46, písm. a) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy. 49. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 45 a čl. 46, písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie. Kontroly nádrží a láhví u vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem v provozu 50. Pokud výrobce nádrže nestanoví jinak, je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 15 let. Elektromobily kategorií M a N 51. Elektromobily kategorií M a N musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v této příloze v čl. 2 s následujícími odchylkami a) nevyžaduje se homologace nebo schválení podle čl. 2 bodů 2, 11 a 41 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů; b) u bodu 1 tabulky se vyžaduje homologace nebo schválení pouze podle metody měření vozidla za jízdy z předpisu EHK č. 51 nebo směrnice 70/157/EHS; měření stojícího vozidla v tomto případě odpadá; c) mimo uvedené požadavky se vyžaduje homologace elektromobilů podle předpisu EHK č. 100. 52. Typ vozidla homologovaný podle směrnice 70/156/EHS se pokládá za splňující ustanovení čl. 51. Mobilní stroje 53. Mobilní stroj je zařízení se spalovacím motorem, který není používáno především k přepravě osob a nákladů, ale k pracovní činnosti. Mobilní stroj je často pevnou nebo výměnnou nástavbou vozidla, zvláštním vozidlem, pracovním strojem neseným, nebo je to stroj určený k zapojení do jízdní soupravy. Na spalovací motor používaný v mobilním stroji se vztahuje homologace nebo schválení podle článku 1.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět                 Předpis   Základní  Spalovací motor může být použit
                     EHK     směrnice  na vozidle kategorie
                           EHS/ES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emise nečistot z výfuku         96     97/68    T nebo je v mobilním stroji, který je přemístitelný
vznětových motorů                        po pozemních komunikacích
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emise nečistot z výfuku         není    97/68/ES  M, N, T, O jako pomocný motor, např. chladírenského
zážehového motoru                  ve znění  zařízení, klimatizační jednotky apod.
                           2002/88/ES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mezi mobilní stroje, na jejichž vznětové motory se vztahují homologace, patří například a) stroje s motory s proměnnými otáčkami - průmyslové vrtací zařízení, buldozery, hydraulická rypadla, sněhové pluhy, mobilní jeřáby, zdvihací plošiny, manipulační stroje, stroje na údržbu silnic, b) stroje s motory s konstantními otáčkami, např. kompresory, generátory elektrické energie, chladící jednotky, svářecí soupravy, vodní čerpadla, sněhové frézy a zametací vozy, c) plavidla určená k provozu na vnitrozemských vodních cestách s výkonem motoru od 37 kW a jejich délka je 20 m nebo větší a výtlak 100 m3 nebo větší a d) motorové vozy, speciální drážní vozidla a lokomotivy s výkonem motoru větším než 130 kW."
9. Příloha č. 5 zní: "Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. Technické požadavky na konstrukci dalších zvláštních vozidel Jednonápravové traktory s přívěsy 1. Jednonápravový traktor je vozidlo s poháněnou nápravou, řiditelné pomocí řídítek řidičem, sedícím na sedadle přívěsu, s nímž tvoří jízdní soupravu. Při řízení nesmí být možná taková poloha řídítek traktoru, která by znemožňovala současné držení obou rukojetí. Provoz jednonápravového traktoru bez přívěsu je na pozemních komunikacích zakázán. 2. Pro jednonápravový traktor s přívěsem (dále jen "souprava") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se a) kol a pneumatik; b) značení některých údajů na vozidle; c) výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla. 3. Nejvyšší konstrukční rychlost soupravy nesmí být vyšší než 10 km.h-1. 4. Souprava nesmí překročit a) celkovou šířku 1,60 m; b) celkovou délku 4,00 m; c) největší povolenou hmotnost 1,50 t. 5. Souprava musí být vybavena soustavami pro provozní a parkovací brzdění nejméně na jednom vozidle soupravy. Uvedené soustavy mohou mít společné části. Soustava pro parkovací brzdění musí být výhradně mechanická. 6. Hodnota účinku provozního brzdění soupravy vyjádřená středním brzdným zpomalením nesmí být menší než 1,6 m.sE-2. Účinek parkovacího brzdění musí spolehlivě udržet stojící soupravu na svahu (ve stoupání i klesání) o sklonu nejméně 12 %. (Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti soupravy). Nejvyšší přípustné síly na ovladačích pro provozní i parkovací brzdění nesmí být vyšší než a) 60 N - na páce na řídítkách, ovládané prsty; b) 250 N - na páce ovládané jednou rukou; c) 400 N - na pedálu. 7. Přívěs musí být vybaven odrazkami podle požadavků příslušných ustanovení pro vozidla kategorie OT. 8. V případě, že souprava je vybavena zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci, musí na přívěsu jeho provedení a umístění odpovídat požadavkům příslušných ustanovení pro vozidla kategorie SP, traktor musí být vybaven alespoň jedním světlometem s potkávacím světlem schváleného typu umístěným v jeho podélné střední rovině a jedno z vozidel soupravy musí být vybaveno schválenými předními směrovými svítilnami, kategorie 1 umístěnými tak, aby horizontální úhly geometrické viditelnosti byly 80 st. směrem ven a 10 st. směrem dovnitř a vertikální úhly byly 15 st. nad a pod horizontálu. Není-li souprava vybavena tímto zařízením, je její provoz na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti zakázán. 9. Hladina vnějšího hluku musí odpovídat požadavkům stanoveným pro vozidla kategorie T. 10. Vyústění výfukového potrubí traktoru musí být směrováno tak, aby bylo zabráněno vdechování výfukových plynů řidičem. 11. U soupravy, jejíž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 400 kg, musí být traktor opatřen zařízením pro zpětnou jízdu (couvání), které je ovladatelné z místa řidiče. 12. Traktor musí z hlediska elektromagnetická kompatibilita splňovat podmínky stanovené technickým předpisem nebo technickými normami EHK č. 10, ČSN EN ISO 14982, ISO/DIS 13766, CISPR 12. 13. Spojovací zařízení traktoru musí zajišťovat přívěs proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou. 14. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest. 15. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. 16. Elektrická instalace musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Propojení elektrické instalace mezi traktorem a přívěsem musí být provedeno sedmipólovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí a zásuvkou černé (tmavé) barvy. Vidlice a zásuvka co do provedení a barvy musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN 30 4450, ISO 1724 a musí být podle ní schválena. Speciální nosiče pracovních adaptérů 17. Speciální nosiče pracovních adaptérů jsou lehká motorová vozidla určená do náročného terénu v mezinárodní terminologii souhrnně označovaná jako vozidla ATV (All - Terrain Vehicles) konstrukčně a svým vybavením sloužící zejména k montáži různých pracovních adaptérů, případně k přepravě méně objemného nákladu, která mohou být v nezbytných případech provozována i na pozemních komunikacích. V některých případech mohou být konstrukčně odvozena od motorových vozidel kategorie L (např. speciální čtyřkolky). Nejsou určena pro přepravu osob. Mimo vozidel odvozených od vozidel kategorie L může však být přepravována osoba, pokud to vyžaduje zajištění pracovní činnosti vozidla, nebo je-li to nezbytné pro naložení a složení nákladu a je-li vozidlo vybaveno odpovídajícím sedadlem pro spolujezdce. 18. Pro speciální nosiče pracovních adaptérů (dále jen "vozidlo") platí ustanovení této přílohy a dále přiměřeně ustanovení vyhlášky týkající se: a) kol a pneumatik; b) značení některých údajů na vozidle; c) výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla; d) zvláštních výstražných světelných zařízení; e) rozměrů a umístění tabulky s registrační značkou předepsaných pro vozidla kategorie L; f) povinné výbavy vozidla předepsané pro vozidla kategorie L. 19. Vozidlo nesmí překročit a) celkovou šířku: 2,0 m; b) celkovou délku: 4,0 m; c) celkovou výšku: 2,5 m; d) největší povolenou hmotnost: 1,0 t; e) nejvyšší konstrukční rychlost: 40 km.h-1. 20. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje technický předpis 74/151/EHS, hodnotu 85 dB (A). Vozidlo, i s případně namontovaným pracovním adaptérem, musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze. 21. Z hlediska brzdového zařízení musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška účinku parkovacího brzdění v soupravě s přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla. V případě, že se jedná o vozidlo konstrukčně odvozené od vozidel kategorie L, musí plnit následující požadavky: Zkouška typu 0: a) vozidla s brzdovými zařízeními působícími pouze na přední nebo na zadní kola: Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla. Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění jen přední a jen zadní brzdou platí tyto vzorce:
1. s naloženým vozidlem:
       
       v2
s =< 0,1 v + ---
       70

2. s nenaloženým vozidlem:
       
        v2
s =< 0,1 v + ---
       65
b) vozidla mající jedno z brzdových zařízení, které je kombinovaným brzdovým systémem ve smyslu technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění): Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla. Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění kombinovaným brzdovým systémem s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:
        v2
s =< 0,1 v + ---
       115
Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění druhým zařízením provozního brzdění nebo zařízením nouzového brzdění ve smyslu technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění) s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:
       
        v2
s =< 0,1 v + ---
        65
Uvedených účinků musí být dosaženo i v soupravě s přípojným vozidlem. Pro vzorce platí: s = skutečná brzdná dráha zjištěná při zkoušce v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce Zkouška typu I se provede dle příslušných ustanovení technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění) s tím, že počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla. Z hlediska parkovacího brzdění musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška účinku parkovacího brzdění v soupravě s přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla. 22. Řízení vozidla musí umožňovat plynulé udržování zamýšleného směru jízdy. Vozidla vybavená volantem musí splňovat podmínky stanovené v technickém předpisu 75/321/EHS. 23. Nejvyšší přípustné síly na ovladačích vozidla nesmí překročit: a) 200 N - u páček umístěných na řídítkách a ovládaných pouze prsty; b) 400 N - na páce parkovací brzdy, 250 N - na ostatních pákách ovládaných jednou rukou; c) 500 N - na pedálu; d) 250 N - na volantu. 24. Vozidla musí být opatřena zařízením pro zpětnou jízdu (couvání), které je ovladatelné z místa řidiče. 25. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidel musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 86, 78/933/EHS. U světelných zařízení, u kterých technický předpis stanoví požadavek na vzájemnou vzdálenost vnitřních okrajů jejich činných ploch, může být tato vzdálenost v odůvodněných případech zmenšena až na 400 mm. Na vozidlech smí být použito světelných zařízení určených pro vozidla kategorie L. Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována. 26. Vozidla musí z hlediska odrušení splňovat podmínky stanovené technickými předpisy nebo technickými normami EHK č. 10, 75/322/EHS, ČSN EN ISO 14982, ISO/DIS 13766, ČSN CISPR 12. 27. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h-1 musí mít alespoň jedno zvukové výstražné zařízení, které musí plnit požadavky stanovené technickým předpisem EHK č. 28 a musí být podle něj homologováno, z hlediska signálů musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 28, 74/151/EHS. 28. Z hlediska nejvyšší konstrukční rychlosti musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 74/152/EHS. 29. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí větší než 20 km.h-1 musí být vybavena kryty kol, příp. lapači nečistot, které musí splňovat tyto podmínky: a) překrývat celou šířku běhounu pneumatik všech kol vozidla; b) svým tvarem a rozměry musí zajišťovat účinnou ochranu řidiče, ovladačů a sdělovačů před nečistotami, odstřikujícími od kol vozidla jedoucího vpřed nebo vzad. 30. Vozidla s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upravena tak, aby je bylo možno vléci jinými vozidly na tyči nebo na laně (vyproštění, odtažení). 31. Vozidla musí být vybavena výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výfukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výfukových plynů do kabiny řidiče (místo řidiče). Pokud je výfukové potrubí vozidle vyvedeno svisle vzhůru, musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě. 32. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje. 33. Elektrická instalace vozidel musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou černé (tmavé) barvy. Zásuvka co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena. 34. Vozidla musí být vybavena nejméně dvěma zpětnými zrcátky, která musí být homologována nebo schválena podle příslušných technických předpisů pro zrcátka vozidel kategorie T nebo L. Z hlediska výhledu z místa řidiče musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 74/347/EHS. Náklad nebo namontovaný pracovní adaptér zasahující do zorného pole řidiče nesmí výrazně snižovat výhled. 35. U dílů, součástí, celků a skupin použitých na vozidle nebo pro něj určených nesmí být použito materiálů obsahujících azbest. 36. Za vozidla smí být připojeno přípojné vozidlo schváleného typu, jehož okamžitá hmotnost smí být rovna nejvýše provozní hmotnosti tažného vozidla, není-li při schválení technické způsobilosti stanoveno jinak. 37. Zařízení pro mechanické spojení vozidel musí být homologováno nebo schváleno podle příslušných technických předpisů EHK č. 55, 94/20/EHS. 38. Sedadlo řidiče musí být konstruováno tak, aby zajišťovalo pohodlnou polohu při řízení a ovládání, musí být vyrobeno z materiálu s tepelně izolačními vlastnostmi a musí být čalouněno. Všechny ovládací prvky musí být pro sedícího řidiče pohodlně dosažitelné. 39. Vozidla musí být vybavena vhodnými opěrami pro nohy řidiče, příp. spolujezdce, místo spolujezdce musí být navíc vybaveno odpovídajícím držadlem. Ochrana před pohyblivými a horkými částmi musí plnit minimálně požadavky stanovené technickým předpisem 89/173/EHS příloha II pro úzkorozchodné traktory. Přístup na místo řidiče musí plnit požadavky technického předpisu 80/720/EHS. 40. Palivová nádrž musí plnit požadavky technického předpisu 97/24/ES. Trolejbusy a tramvaje 41. Trolejbus je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými většinou z troleje, které se pohybuje po pozemních komunikacích, nad nimiž je trolej. Na trolejbus se vztahuje zvláštní právní předpis.11) Trolejbus je z hlediska konstrukce autobus se zvláštním druhem elektrického pohonu, přičemž pouze na jeho některé systémy, konstrukční části a samostatné technické celky stanovují předpisy EHK specifické požadavky. 42. Tramvaj je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými z troleje, které se pohybuje po kolejích umístěných na pozemních komunikacích. Na tramvaje se vztahuje především zvláštní právní předpis11) a pouze některá ustanovení tohoto zákona, např. požadavky na rozměry, na směrová a brzdová světla. 43. Příslušné předpisy EHK, které se týkají systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků trolejbusů nebo tramvají stanovují způsob ověření, obsah a uspořádání osvědčení o homologaci těchto systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků hromadně vyráběných trolejbusů a tramvají. Pokud systém, konstrukční část a samostatný technický celek plní technické požadavky stanovené příslušným předpisem EHK, ministerstvo na něj vydá osvědčení o homologaci.
11) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
Čl.II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006. Ministr: Ing. Šimonovský v. r.