Vydáno: 19. 4. 2006

 

Zákon č. 212/2006 Sb.

změna z. o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů


Schválený 19. 4. 2006 Účinný od 1. 6. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.; Povolení k některým činnostem.; Správa a organizace průmyslu a energetiky.; Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.; Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Pokuty. Blokové pokuty.; PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.; Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;

212/2006 Sb. ZÁKON ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Změna: 201/2012 Sb. Změna: 383/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ Změna živnostenského zákona Čl.III V příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb., se v části SKUPINA 214: Ostatní ve sloupci 1 za slova "Měření znečišťujících látek a pachových látek" vkládají slova " , ověřování množství emisí skleníkových plynů a" a obor "Ověřování množství emisí skleníkových plynů" se zrušuje. Čl.IV Přechodná ustanovení 1. Fyzické a právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly držiteli platných živnostenských oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií a v oboru Ověřování množství emisí skleníkových plynů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají držiteli platného živnostenského oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií; živnostenský úřad vydá těmto právnickým a fyzickým osobám živnostenský list s předmětem podnikání v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií, na jejich žádost nebo při první změně ohlášené podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tohoto zákona. 2. Vydání živnostenského listu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 6, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, a ustanovení čl. II bodu 7, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. v z. Kasal v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.