Vydáno: 2. 6. 2006

 

Vyhláška č. 284/2006 Sb.

změna seznamů chemických látek, jejichž uvádění na trh je omezeno


Schválený 2. 6. 2006 Účinný od 1. 7. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ochrana proti chemicky škodlivým látkám (jedy, žíraviny).; Chemický průmysl. Chemie.;

284/2006 Sb. Vyhláška ze dne 2. června 2006, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů: Čl.I Příloha č. 2 vyhlášky č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb. a vyhlášky č. 78/2006 Sb., se v souladu s právem Evropských společenství1) mění takto: 1. V části I se doplňují body 48 až 51a, které znějí:
------------------------------------------------------------------------------------------
48. Toluen             Nesmí se od 15. června 2007 uvádět na trh, do oběhu
   CAS č. 108-88-3        nebo používat jako látka nebo složka přípravků
                  v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech
                  a barvách ve sprejích, které jsou určeny k prodeji
                  spotřebitelům.
------------------------------------------------------------------------------------------
49. Trichlorbenzen         Nesmí se od 15. června 2007 uvádět na trh, do oběhu
   CAS č. 120-82-1        nebo používat jako látka nebo složka přípravků
                  v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší pro všechny
                  způsoby použití s výjimkou použití
                  - jako meziprodukt syntézy,
                  - jako rozpouštědlo v procesu chlorace v uzavřených
                   systémech, nebo
                  - při výrobě 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzenu
                   (TATB).
------------------------------------------------------------------------------------------
50. Polycyklické aromatické    1. Nastavovací oleje nesmějí být od 1. ledna 2010
   uhlovodíky (PAU)         uváděny na trh, do oběhu nebo používány při výrobě
                    pneumatik nebo částí pneumatik, obsahují-li:
   1. Benz(a)pyren (BaP)       - více než 1 mg/kg BaP nebo
   CAS č. 50-32-8          - více než 10 mg/kg celkového množství všech PAU
                     uvedených v druhém sloupci.
   2. Benz(e)pyren (BeP)       Za dodržení limitu se považuje, když je extrakt
   CAS č. 192-97-2          polycyklických aromatických látek (PCA) nižší než
                    3 % hmot., měřený podle standardu Ropného
   3. Benz(a)antracen (BaA)     institutu IP346:1998 (Stanovení PCA v nepoužitých
   CAS č. 56-55-3          mazacích olejích a ropných frakcích bez asfalténu
                    - metoda refrakčního indexu dimethylsulfoxidového
   4. Chryzen (CHR)         extraktu), za předpokladu, že dodržování limitních
   CAS č. 218-01-9          hodnot BaP a PAU uvedených v druhém sloupci, stejně
                    jako vztah mezi naměřenými hodnotami a extraktem
   5. Benz(b)fluoranten (BbFA)    PCA jsou kontrolovány výrobcem nebo dovozcem každých
   CAS č. 205-99-2          6 měsíců nebo po každé větší provozní změně, která
                    může mít vliv na dodržení limitů, podle toho, co
   6. Benz(j)fluoranten (BjFA)    nastane dříve.
   CAS č. 205-82-3       
                  2. Dále nesmějí být na trh nebo do oběhu uváděny
   7. Benz(k)fluoranten (BkFA)    pneumatiky a běhouny k protektorování vyrobené
   CAS č. 207-08-9          po 1. lednu 2010, pokud obsahují nastavovací oleje
                    přesahující limity uvedené v odstavci 1. Za dodržení
   8. Dibenz(a,h)antracen      tohoto limitu se považuje, když u vulkanizovaných
   (DBAhA)              pryžových směsí není překročen limit 0,35 %,
   CAS č. 53-70-3          'bay' protonů na základě měření a výpočtu podle
                    ISO 21461 (vulkanizovaná pryž - stanovení
                    aromatičnosti oleje ve vulkanizovaných pryžových
                    směsích).
                 
                  3. Odstavec 2 se nevztahuje na protektorované
                    pneumatiky, pokud osoba uvádějící na trh nebo
                    do oběhu prokáže, že jejich běhouny neobsahují
                    nastavovací oleje přesahující limity uvedené
                    v odstavci 1.
------------------------------------------------------------------------------------------
51. Následující ftaláty:      Nesmějí se od 16. ledna 2007 používat jako látky nebo
                  složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot.
   Di(2-ethylhexyl)-ftalát    v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě
   (DEHP)             hraček a předmětů pro péči o děti.
   CAS č. 117-81-7       
   EINECS č. 204-211-0      Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto
                  ftaláty ve vyšší koncentraci, než je výše uvedená
   Dibutyl-ftalát (DBP)      hodnota, se nesmějí uvádět na trh.
   CAS č. 84-74-2        
   EINECS č. 201-557-4      Předmětem pro péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek
                  určený pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu,
   Benzyl-butyl-ftalát (BBP)   krmení dětí nebo k cucání dětmi.
   CAS č. 85-68-7        
   EINECS č. 201-622-7     
                 
   Omezení se týká těchto    
   látek i v případě, že mají  
   jiná čísla CAS a EINECS   
------------------------------------------------------------------------------------------
51a. Následující ftaláty:      Nesmějí se od 16. ledna 2007 používat jako látky nebo
                  složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot.
   Diisononyl-ftalát (DINP)    měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě
   CAS č. 28553-12-0 a      hraček a předmětů pro péči o děti, které děti mohou
   68515-48-0           vkládat do úst.
   EINECS č. 249-079-5 a    
   271-090-9           Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto
                  ftaláty ve vyšší koncentraci, než je výše uvedená
   Diisodecyl-ftalát (DIDP)    hodnota, se nesmějí uvádět na trh.
   CAS č. 26761-40-0 a     
   68515-49-1           Předmětem pro péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek
   EINECS č. 247-977-1 a     určený pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu,
   271-091-4           krmení dětí nebo k cucání dětmi.
                 
   Di(n-oktyl)-ftalát (DNOP)  
   CAS č. 117-84-0       
   EINECS č. 204-214-7     
                 
   Omezení se týká těchto    
   látek i v případě, že mají  
   jiná čísla CAS a EINECS   
------------------------------------------------------------------------------------------
2. V části II bodě 1 se dosavadní text v druhém sloupci nahrazuje slovem "neobsazeno" a text v třetím sloupci se zrušuje.
Čl.II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006. Ministr: RNDr. Ambrozek v. r. 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/59/ES, kterou se po dvacáté osmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (toluen a trichlorbenzen). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/69/ES, kterou se po dvacáté sedmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (polycyklické aromatické uhlovodíky v nastavovacích olejích a v pneumatikách). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/84/ES, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a předmětech pro péči o děti).