Vydáno: 7. 6. 2006

 

Nařízení č. 324/2006 Sb.

změna nařízení, kterým se stanoví seznam oborů živností volných


Schválený 7. 6. 2006 Účinný od 1. 7. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.; Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;

324/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. června 2006, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.: ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných Čl.I Příloha k nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb., nařízení vlády č. 492/2004 Sb. a nařízení vlády č. 100/2005 Sb., se mění takto: 1. V čísle oboru 1. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slova "- kování koní" zrušují. 2. V čísle oboru 31. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se za slova "- dekorace porcelánu" doplňují slova "a keramiky". 3. V čísle oboru 40. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slovo "- lakování" zrušuje. 4. V čísle oboru 45. sloupci "Obor živnosti" se slovo "televizních" zrušuje. 5. V čísle oboru 66. sloupci "Obor živnosti" se slova "Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu" nahrazují slovy "Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody" a ve sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se vkládá nový text, který zní: "- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu", "- provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu" a "- úprava a rozvod užitkové vody". 6. V čísle oboru 69. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slova "- malířské a natěračské práce" zrušují. 7. V čísle oboru 77. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se doplňují slova "- prodej zboží pomocí prodejních automatů" a "- ... (jiný maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny)". 8. V čísle oboru 85. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slova "- doprava lyžařskými vleky" zrušují. 9. V čísle oboru 91. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se doplňují slova "- ... (jiné související činnosti)". ČÁST DRUHÁ Změna nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností Čl.II Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb. a nařízení vlády č. 100/2005 Sb., se mění takto: 1. V příloze č. 1, Obsahové náplně řemeslných živností, skupina 101 "Kovy a kovové výrobky" se za obor živnosti "Kovářství" vkládá nový obor živnosti, který včetně textu obsahové náplně zní: "Podkovářství Strojní a ruční výroba podkov různých velikostí a typů (dostihové, parkurové, lehké sportovní a podobně), podkování koní chovaných pro účely jezdecké, kočárové i tažné a související činnosti. V rámci živnosti lze provádět úpravy a ošetřování paznehtů skotu, ovcí, koz a prasat.". 2. V příloze č. 1, Obsahové náplně řemeslných živností, část A, skupina 113 "Stavebnictví" se u oboru živnosti "Kamnářství" v obsahové náplni za slova "V rámci živnosti lze provádět" vkládají slova "navrhování, instalaci a zkoušky teplovzdušných rozvodů,". 3. V příloze č. 1, Obsahové náplně řemeslných živností, skupina 113 "Stavebnictví" se doplňuje obor živnosti, který včetně textu obsahové náplně zní: "Malířství, lakýrnictví a natěračství Malířské, lakýrnické a natěračské práce v interiéru a exteriéru novodobých i historických objektů; příprava podkladů pro malbu, odstraňování starých maleb, úprava povrchů pomocí malířských směsí a stěrek, jejich uhlazení, přebroušení, bandážování, penetrování a izolace skvrn. Provádění maleb vápenných, klihových, disperzních, silikátových, včetně jejich tónování; provádění a obnova linkrust, zdobné malířské techniky, válečkování, linkování, šablonování, batikování, dekorační nástřiky, speciální malířské techniky. Lakování a natírání kovů, dřeva, plastů, omítek a betonů. Aplikace speciálních laků, nátěrů a technik (patinování, mramorování, fládrování, nástřiky a podobně). V rámci živnosti lze provádět veškeré tapetářské práce s úpravou podkladů, lepení dekoračních prvků (lišty, rozety, bordury a jiné), zlacení, písmomalířské práce, přípravu podkladů pod laky a nátěry (tmelení, broušení, napouštění a podobně), odstraňování starých laků a nátěrů mechanickou nebo chemickou cestou.". 4. V příloze č. 1, Obsahové náplně řemeslných živností, část B, skupina 114 "Ostatní" u oboru živnosti "Kosmetické služby" text obsahové náplně zní: "Aplikace kosmetických přípravků určených pro péči o kůži celého těla za účelem zlepšení a udržování jejího vzhledu, zpomalení příznaků stárnutí (pěsticí kosmetika) s vyloučením masérských postupů. Zdobení kůže těla včetně líčení a zdobení pomocí speciálních tužek a barev probarvujících dočasně povrch kůže (dekorativní kosmetika). Aplikace masek a nezahřívajících zábalů, konečná úprava, odborné líčení, barvení řas a obočí, lepení řas, úprava obočí, depilace a epilace. Kosmetická masáž v oblasti obličeje, krku a dekoltu - s vyloučením masáže oční bulvy přes oční víčko. K výkonu kosmetických služeb se používají odpovídající kosmetické přístroje, kosmetické prostředky, kosmetické postupy a technologie (například diagnostika pleti, povrchové čištění pleti, peeling, napářka, odstraňování komedonů a mílií nekrvavou cestou). Nelze provádět ošetřování sliznic, manipulace s mateřskými znaménky, porušování integrity lidské kůže vpravováním cizorodých látek, manikúru, pedikúru a masérské služby. V rámci živnosti lze dále provádět poradenské služby, včetně poradenství barevné typologie, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi, divadlo, vyhodnocování kosmetických prostředků.". 5. V příloze č. 2, Obsahové náplně vázaných živností, skupina 203 "Motorové a ostatní dopravní prostředky" u oboru živnosti "Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu" se v obsahové náplni živnosti slova "kontejnerů a výměnných nástaveb, která jsou konstruována a vyráběna pro provozování dráhy nebo drážní dopravy, a slouží-li pro provozování dráhy nebo drážní dopravy" nahrazují slovy "která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo lyžařských vleků". 6. V příloze č. 2, Obsahové náplně vázaných živností, skupina 203 "Motorové a ostatní dopravní prostředky" se v názvu oboru živnosti slova "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky" nahrazují slovy "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení" a text obsahové náplně živnosti zní: "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení určených pro použití v civilním letectví a leteckých pozemních zařízení podle zvláštního právního předpisu.". 7. V příloze č. 2, Obsahové náplně vázaných živností, skupina 205 "Elektrické stroje a přístroje" u oboru živnosti "Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení" v obsahové náplni živnosti se slova "pulty centralizované ochrany, elektronická zabezpečovací signalizace včetně komunikátorů, elektrická požární signalizace včetně komunikátorů, sirény, automatické telefonní hlásiče" nahrazují slovy "komunikátory pro poplachové systémy" a slova "rádiové zabezpečovací systémy" se nahrazují slovy "rádiová přenosová zařízení pro poplachové systémy". 8. V příloze č. 2, Obsahové náplně vázaných živností, skupina 205 "Elektrické stroje a přístroje" se obor živnosti "Poskytování telekomunikačních služeb" zrušuje. 9. V příloze č. 2, Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" v názvu oboru živnosti "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin" se na konci textu doplňují slova "nebo biocidními přípravky". 10. V příloze č. 2, Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se v názvu oboru živnosti "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" čárka za slovem "objektech" nahrazuje slovem "a" a slova "a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" se zrušují. 11. V příloze č. 2, Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se v názvu oboru živnosti "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin" a na konci textu obsahové náplně živnosti slova " , včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin" zrušují. 12. V příloze č. 2, Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se v názvu oboru živnosti "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" slova "a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" zrušují. 13. V příloze č. 2, Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se obor živnosti "Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu" zrušuje. 14. V příloze č. 2, Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se v názvu oboru živnosti "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků" a v textu obsahové náplně za slova "prodej zdravotnických prostředků" vkládají slova "a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa" a na konci textu obsahové náplně se doplňuje věta "V rámci živnosti lze nakupovat, skladovat a prodávat kondomy, pokud tato činnost není provozována na základě jiného živnostenského oprávnění.". 15. V příloze č. 2, Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se v názvu oboru živnosti "Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií" za slova "Měření znečišťujících a pachových látek," vkládají slova "ověřování množství emisí skleníkových plynů a" a v obsahové náplni živnosti se za slova "emisemi škodlivin." vkládá věta "Ověřování množství emisí skleníkových plynů ze zařízení, na které se vztahuje povolení k emisím skleníkových plynů, a ověřování všech souvisejících údajů, které jsou podkladem pro vykazované množství emisí skleníkových plynů.". 16. V příloze č. 2, Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se doplňuje obor živnosti, který včetně textu obsahové náplně zní: "Provozování lyžařských vleků Doprava osob lyžařskými vleky. Činnosti spojené se zabezpečením provozu a údržby lyžařských vleků, spočívající zejména v obsluze příslušného technického zařízení. Obsahem živnosti nejsou činnosti spočívající v provádění oprav, revizí, prohlídek a zkoušek lyžařských vleků.". 17. V příloze č. 3, Obsahové náplně koncesovaných živností, skupina 314 "Ostatní" u oboru živnosti "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" text obsahové náplně zní: "Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektronických poplachových systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných a kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. Montáž, údržba, revize a správa mechanických zábranných systémů, dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.". 18. V příloze č. 4, Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 1. "Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví" se v obsahové náplni slova "a kování koní" zrušují. 19. V příloze č. 4, Obsahové náplně volných živností u oboru živnosti číslo 3. "Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb" se v první větě obsahové náplně na konci textu doplňují slova "a prodej zvířat z tohoto vlastního chovu" a v poslední větě se slova "prodej zvířat určených" nahrazují slovy "obchod se zvířaty určenými". 20. V příloze č. 4, Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 40. "Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů" se v obsahové náplni slova "nátěrovými hmotami (tmely, laky, emaily)" zrušují. 21. V příloze č. 4, Obsahové náplně volných živností se v názvu oboru živnosti číslo 45. "Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén" a v textu obsahové náplně slovo "televizních" zrušuje. 22. V příloze č. 4, Obsahové náplně volných živností název oboru živnosti číslo 66. zní: "Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody"; obsahová náplň živnosti zní: "Souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod pro veřejnou i neveřejnou potřebu, zejména provozování zařízení pro odběr, úpravu a dopravu pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související činnosti. Činnosti spojené se sběrem, čištěním a rozvodem užitkové vody. Obsahem živnosti není správa majetku ani rozvoj v oblasti vodovodů a kanalizací.". 23. V příloze č. 4, Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 69. "Dokončovací stavební práce" se v obsahové náplni slova " , malířské a natěračské práce" zrušují a za slovo "štukatérství," se vkládají slova "malířství, natěračství,". 24. V příloze č. 4, Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 80. "Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství" se v obsahové náplni slovo "lakováním," zrušuje. 25. V příloze č. 4, Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 85. "Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy" se v obsahové náplni slova "lyžařské vleky," zrušují. 26. V příloze č. 4, Obsahové náplně volných živností u oboru živnosti číslo 91. "Realitní činnost" v obsahové náplni se ve větě první slova "a prodej" nahrazují slovy "prodej nemovitostí,". ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl.III Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, s výjimkou ustanovení v části první bodech 1, 3 a 6 a v části druhé bodech 1, 3, 18, 20, 23 a 24, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2006. Předseda vlády: Ing. Paroubek v. r. Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Urban v. r.