Vydáno: 21. 6. 2006

 

Zákon č. 443/2006 Sb.

změna zákona o zrušení FNM ČR a změna zákona o bankách


Schválený 21. 6. 2006 Účinný od 18. 9. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pohledávky právnických a fyzických osob a peněžních ústavů.; NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.; Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.; Fondy.; Privatizace národního majetku.; Převody vlastnictví a práva hospodaření.; PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.; Služebnosti a věcná břemena.;

443/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2006, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Změna: 37/2007 Sb. Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku Čl.I V § 5 odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), se za písmenem i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: "j) k převodu 2 mld. Kč Ministerstvu práce a sociálních věcí na podporu výstavby domovů důchodců.". ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen Čl.III zrušen ČÁST TŘETÍ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST ČTVRTÁ Účinnost Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Topolánek v. r.