Vydáno: 16. 11. 2006

 

Zákon č. 531/2006 Sb.

změna služebního zákona a některých dalších zákonů


Schválený 16. 11. 2006 Účinný od 7. 12. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.; Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;

531/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. listopadu 2006, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 234/2014 Sb. Změna: 250/2014 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů Čl.III Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 115 se odstavce 2 a 4 zrušují. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 2. Příloha č. 2 se zrušuje. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů Čl.IV Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova "pokud dále není stanoveno jinak," zrušují. 2. V § 10 odst. 2 část věty za středníkem zní: "v těchto případech naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. c) nezahrnuje úhradu za spotřebované pohonné hmoty". 3. § 10a se zrušuje. ČÁST PÁTÁ Změna zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem Čl.V V § 3 odst. 2 zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2002 Sb., se za slovem "předpisu" čárka nahrazuje tečkou a slova "do 31. prosince 2006, jinak nárok zaniká." se zrušují. ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.