Vydáno: 7. 6. 2007

 

Zákon č. 171/2007 Sb.

změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků


Schválený 7. 6. 2007 Účinný od 12. 7. 2007 do 31. 12. 9999

 
 
 

SPRÁVA VĚDY A VÝZKUMU.; Státní finanční podpory.;

171/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 227/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní: "(5) Institucionální podpora je poskytována na část mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji, v rámci které jsou na základě mezinárodních smluv ministerstvem nebo příslušným poskytovatelem3) hrazeny a) poplatky za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu a vývoje,b) poplatky za členství v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje, neboc) finanční podíly z prostředků České republiky na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, pokud je tento finanční podíl možno hradit z veřejných prostředků, formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek na řešení projektu. 3) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.". 2. V § 4 odst. 7 se slova "včetně způsobu hrazení poplatků za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a poplatků za členství v mezinárodních organizacích" zrušují. 3. V § 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: "(5) Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci podle § 4 odst. 5 písm. c) je poskytována na základě žádosti, kterou předloží poskytovateli uchazeč, vybraný v souladu s pravidly příslušného programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Na zveřejnění náležitostí žádosti se § 27 odst. 1 vztahuje přiměřeně.". Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 4. V § 39 se slova "§ 7 odst. 4 a 5" nahrazují slovy "§ 7 odst. 4 a 6". Čl. II Přechodné ustanovení Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona se poprvé použije pro institucionální podporu zahájenou a probíhající od 1. ledna 2007. Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.