Vydáno: 7. 6. 2007

 

Zákon č. 174/2007 Sb.

změna rozpočtových pravidel


Schválený 7. 6. 2007 Účinný od 1. 8. 2007 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.; Fondy.; Správa na úseku MTZ a státních hmotných rezerv.; Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.; Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;

174/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Čl. I Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní: "y) dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu a. s., na financování hlavních činností vymezených jeho zakladatelem.". 2. V § 24 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: "d) bez dopadu na saldo státního rozpočtu zvýšit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a zvýšit příslušné ukazatele jednotlivých kapitol státního rozpočtu ve výši částky převedené z rezervních fondů organizačních složek státu podle § 48 odst. 7, jestliže mají být použity pro jinou organizační složku státu, nebo na jiný účel.". 3. V § 45 odst. 3 větě první se na konci doplňují slova "a prostředky zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv podle zvláštního předpisu24b)". Poznámka pod čarou č. 24b zní: "24b) § 6 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.". 4. V § 45 odst. 3 větě třetí se za slova "dlouhodobého hmotného majetku" vkládají slova "a prostředků zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv". 5. V § 45 odst. 5 se na konci odstavce doplňuje věta "Ministerstvo zahraničních věcí dále zřizuje zvláštní účet pro vedení zálohy k zajištění financování vnitřních organizačních jednotek, které jsou zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí.". 6. V § 48 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: "(7) O prostředcích převedených do rezervních fondů podle § 47 může vláda rozhodnout, že budou převedeny do příjmů státního rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa a použity buď na snížení schodku státního rozpočtu nebo podle § 24 odst. 1 písm. d).". Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. 7. V § 52 odst. 2 se na konci odstavce doplňuje věta "Tyto povinnosti se nevztahují na vnitřní organizační jednotky Ministerstva zahraničních věcí, které jsou zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí.". 8. V § 52 odst. 5 se na konci odstavce doplňují slova " , s výjimkou uvedenou v odstavci 6". 9. V § 52 se doplňuje odstavec 6, který zní: "(6) Ministerstvo zahraničních věcí může pro vnitřní organizační jednotky, které jsou zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí, zřídit běžné účty u bank k soustředění jejich příjmů a k zajištění úhrady jejich výdajů. Tyto organizační jednotky jsou oprávněny používat soustředěné příjmy přímo na úhradu výdajů, přičemž Ministerstvo zahraničních věcí je povinno zajistit pravidelný souhrnný měsíční odvod jejich příjmů do státního rozpočtu. Příjmy a výdaje uskutečněné v zahraničí v období od 1. listopadu do 31. prosince těmito organizačními jednotkami se považují za příjmy a výdaje bezprostředně následujícího rozpočtového roku. Zálohy poskytované z účtu podle § 45 odst. 5 jsou zastupitelské úřady České republiky v zahraničí povinny měsíčně vyúčtovat.". ČÁST DRUHÁ Změna zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů Čl. II Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 172/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 419/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 6 odst. 1 se na konci odstavce doplňují slova "a nejsou příjmy státního rozpočtu". 2. V § 6 se odstavec 3 zrušuje. ČÁST TŘETÍ Účinnost Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.