Vydáno: 18. 7. 2007

 

Zákon č. 215/2007 Sb.

změna zákona o silničním provozu a změna zákona o přestupcích


Schválený 18. 7. 2007 Účinný od 22. 8. 2007 do 31. 12. 9999

 
 
 

SILNIČNÍ DOPRAVA.; Řidiči motorových vozidel.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Pokuty. Blokové pokuty.; Dopravní předpisy v silničním provozu.;

215/2007 Sb. ZÁKON ze dne 18. července 2007, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Změna: 250/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích Čl. I Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 27 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 16a zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5. 2. V § 47 odst. 5 se slova "nižší než 50 000 Kč" nahrazují slovy "ve výši 50 000 Kč a nižší". 3. V příloze k zákonu první položka za 1 bod zní: "nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 1 1". 4. V příloze k zákonu se položka čtvrtá za 1 bod zrušuje. ČÁST DRUHÁ zrušena Čl. II zrušen ČÁST TŘETÍ Účinnost Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.