Vydáno: 18. 7. 2007

 

Zákon č. 217/2007 Sb.

změna školského zákona


Schválený 18. 7. 2007 Účinný od 22. 8. 2007 do 31. 12. 9999

 
 
 

SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;

217/2007 Sb. ZÁKON ze dne 18. července 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 185 odst. 8 se slova "před 1. zářím 2007," nahrazují slovy "před 1. zářím 2009,". 2. V § 185 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: "(9) Volitelnou zkoušku podle § 78 odst. 1, 3 a 4 koná žák poprvé v kalendářním roce 2012, a to žák, který má řádně ukončit středoškolské vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2011/2012, a žák, který měl řádně ukončit středoškolské vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011, pokud bude poprvé konat společnou část maturitní zkoušky v kalendářním roce 2012.". Dosavadní odstavce 9 až 24 se označují jako odstavce 10 až 25. 3. V § 192 se slova "dnem 1. září 2007" nahrazují slovy "dnem 1. září 2009". Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.