Vydáno: 5. 12. 2007

 

Zákon č. 344/2007 Sb.

změna obchodního zákoníku


Schválený 5. 12. 2007 Účinný od 1. 3. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Předmět obchodního práva.; OBCHODNÍ REJSTŘÍK.; Jednání podnikatele. Zastoupení. Prokura. Obchodní listiny.; Podnikání a majetková účast zahraničních osob.; Společné zásady pro činnost obchodních společností. Podíl.; Společnost s ručením omezeným.; Akciová společnost.; Zánik, přeměny, likvidace společnosti.; Uznání obchodního závazku.; Zajištění obchodních závazků.; SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;

344/2007 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl. I zrušen Čl. II zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o přestupcích Čl. III V § 24 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 62/2002 Sb., písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 4 až 6 zní: "c) poruší povinnost 1. uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o jménu a příjmení nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni, popřípadě o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku, včetně spisové značky4), 2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo uložit listinu do sbírky listin5), 3. používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo název6). 4) § 13a obchodního zákoníku. 5) § 27 až 38l obchodního zákoníku. 6) § 8 až 11 obchodního zákoníku.". Dosavadní poznámky pod čarou č. 3m, 3n, 3h, 3o, 3i, 3c, 4, 5, 6, 7, 10 a 11 se označují jako poznámky pod čarou č. 7 až 18, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. IV Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.