Vydáno: 6. 12. 2007

 

Zákon č. 377/2007 Sb.

změna zákona o rozpočtovém určení daní


Schválený 6. 12. 2007 Účinný od 1. 1. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daně obecně.; Daň z přidané hodnoty. DPH.; Daně spotřební obecně.; Daň z dědictví a darování.; Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.; Daně z příjmů obecně.; Daň silniční.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; Obce jako subjekty práv a povinností.;

377/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 1 písm. b) až f) se číslo "20,59" nahrazuje číslem "21,4". 2. V § 4 odstavec 2 zní: "(2) Procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, (dále jen "ostatní obce") podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f), se vypočte jako součet a) poměru celkové výměry katastrálních území obce k celkové výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, c) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,94 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f) podílejí ostatní obce; toto celkové procento se vypočte způsobem uvedeným v odstavci 4.". 3. V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 7, které znějí: "(3) Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů [odstavec 2 písm. c)] jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu. (4) Celkové procento, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f), se stanoví pomocí zlomku, v jehož čitateli se uvede násobek přepočítacího koeficientu pro ostatní obce uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu a celkového počtu obyvatel ostatních obcí, a ve jmenovateli součet násobků příslušných přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a počtu obyvatel připadajících na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce. (5) Procento, kterým se hlavní město Praha, Plzeň, Ostrava a Brno podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f) se vypočte jako součet a) poměru celkové výměry katastrálních území obce k celkové výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, c) poměru násobku příslušného přepočítacího koeficientu uvedeného v příloze č. 3 k tomuto zákonu a připadajícího na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu nebo Brno a počtu obyvatel hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy nebo Brna k součtu násobků příslušných přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a počtu obyvatel připadajících na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,94. (6) Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. (7) Při stanovení výměry katastrálních území obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 se vychází z údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1. lednu běžného roku.". Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 8 a 9. 4. V § 4 odstavec 9 zní: "(9) Ministerstvo financí vyhlásí vyhláškou vydanou v dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, vždy s účinností od 1. září běžného roku a) celkové procento, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f), b) procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f), c) procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na výnosu daně podle odstavce 1 písm. i), stanovené v závislosti na poměru počtu zaměstnanců v obci, vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů9a), k celkovému počtu zaměstnanců takto vykázaných v České republice, a to podle stavu k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku.". 5. Příloha č. 2 zní: "Příloha č. 2 k zákonu č. 243/2000 Sb. Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů
----------------------------- ---------------- -------------------------------------------------
Obce s počtem obyvatel     Koeficienty   Násobek postupných přechodů
od - do obyvatel        postupných
                přechodů
----------------------------- ---------------- -------------------------------------------------
      0-300        1,0000     1,0000 x počet obyvatel obce

     301-5 000       1,0640     300 + 1,0640 x počet obyvatel z počtu obyvatel
                        obce přesahujících 300

    5001-30 000      1,3872     5 300,8+1,3872 x počet obyvatel
                        z počtu obyvatel obce přesahujících 5 000

   30 001- a více      1,7629     39 980,8 + 1,7629 x počet obyvatel
                        z počtu obyvatel obce přesahujících 30 000
----------------------------- ---------------- -------------------------------------------------
6. Příloha č. 3 zní: "Příloha č. 3 k zákonu č. 243/2000 Sb.
              
------------------------------------------
               Přepočítací
               koeficient
------------------------------------------
Hlavní město Praha       4,2098
Plzeň             2,5273
Ostrava            2,5273
Brno              2,5273
Ostatní obce          1,0000
------------------------------------------
Čl.II Přechodná ustanovení 1. Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl obcím nárok do 31. prosince 2007 podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí do 31. prosince 2007, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. 2. Poprvé bude vyhláška podle § 4 odst. 9 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydána tak, aby nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2008 s počty obyvatel obcí a výměrou katastrálních území obcí k 1. lednu 2007 a počty zaměstnanců k 1. prosinci 2006. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.