Vydáno: 29. 1. 2008

 

Zákon č. 58/2008 Sb.

změna školského zákona


Schválený 29. 1. 2008 Účinný od 26. 2. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;

58/2008 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna školského zákona Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 624/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 61 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia.". 2. V § 61 se odstavce 3 a 4 zrušují. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3. 3. V § 61 odst. 3 se slova "a vyššího" zrušují. Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.