Obsah dokumentu

Vydáno: 22. 4. 2008

 

Zákon č. 168/2008 Sb.

změna autorského zákona


Schválený 22. 4. 2008 Účinný od 19. 5. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

AUTORSKÉ PRÁVO. DUŠEVNÍ A INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ.; UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA.; Rozhlas.; Televize.; Ubytovací služby. Hotely.;

168/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 23 se věta druhá nahrazuje větou „Za zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými osobami, přísluší autorům odměna, která v úhrnu za všechny kolektivní správce nesmí přesáhnout 50 % výše poplatku za jeden přístroj stanovenou zvláštním zákonem1b).“ a ve větě třetí se slovo „rovněž“ zrušuje. Poznámka pod čarou č. 1b zní: „1b) Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 2. V § 97 odst. 2 se slova „se sídlem v České republice“ zrušují. Čl. II Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.