Vydáno: 23. 4. 2008

 

Zákon č. 169/2008 Sb.

změna z. o místním referendu, z. o obcích a z. o Praze


Schválený 23. 4. 2008 Účinný od 1. 7. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Referendum a plebiscit.; Obce jako subjekty práv a povinností.; Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.; Města. Obce. Názvy měst a obcí.;

169/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o místním referendu Čl. I Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 48 odst. 1 se slova „alespoň poloviny“ nahrazují slovy „alespoň 35 %“. 2. V § 48 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob“. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o obcích Čl. II V § 89 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 234/2006 Sb., se slova „nebo s rozhodnutím přijatým v místním referendu“ zrušují. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. III V § 67 odst. 2 a v § 92 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 22/2004 Sb., se slova „nebo s výsledky místního referenda konaného“ zrušují. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl. IV Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.