Vydáno: 17. 7. 2008

 

Zákon č. 307/2008 Sb.

změna zákona o státní památkové péči


Schválený 17. 7. 2008 Účinný od 21. 8. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Památky kulturní a historické.; Národní kulturní památky.; Archeologické nálezy.; Památkové rezervace. Památkové zóny.; Konzervace a restaurace památek.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; OCHRANA NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;

307/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto: 1. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Jde-li o věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, ministerstvo kultury vyrozumí o prohlášení této věci za kulturní památku též příslušný katastrální úřad k provedení záznamu do katastru nemovitostí.“. 2. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní: „§ 6a Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón (1) Krajský úřad může po projednání s ministerstvem kultury, orgánem územního plánování1) a příslušnou obcí jako dotčenými orgány vydat opatření obecné povahy o ochraně památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich částí (dále jen „plán ochrany“), ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace a památkové zóny z hlediska státní památkové péče, a ve kterém lze určit, u jakých nemovitostí, nejsou-li kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných prostranstvích (dále jen „úprava dřevin“), je vyloučena povinnost vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2. (2) Plán ochrany lze vydat na dobu nejdéle 10 let. Pokud po vydání plánu ochrany nabude účinnosti pro památkovou rezervaci, památkovou zónu nebo jejich část regulační plán1), pozbývají účinnosti ty podmínky plánu ochrany, které jsou v rozporu s tímto regulačním plánem. (3) Plán ochrany lze změnit, pokud se změnily kulturní hodnoty daného území nebo způsob jejich zabezpečení z hlediska státní památkové péče. Pro vydání změny plánu ochrany se použije odstavec 1 obdobně. (4) Odborná organizace státní památkové péče poskytuje krajskému úřadu bezplatně odborné podklady, údaje a informace, které slouží jako podklad pro vydání plánu ochrany. (5) Po nabytí účinnosti plánu ochrany krajský úřad bez zbytečného odkladu posoudí, zda jsou dány důvody pro podání návrhu podle § 17 odst. 5. (6) Náležitosti a obsah plánu ochrany stanoví ministerstvo kultury prováděcím právním předpisem.“. 3. V § 7 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 4. V § 10 odst. 1 se slova „orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajský úřad“. 5. V § 12 odst. 1 se za slovo „působností“ vkládají slova „ , jde-li o národní kulturní památku krajskému úřadu,“. 6. V § 12 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , jde-li o národní kulturní památku krajskému úřadu“. 7. V 14 odst. 2 se slova „vyloučena (§ 17)“ nahrazují slovy „vyloučena (§ 6a, 17)“. 8. V § 14 odst. 6 se číslovka „10“ nahrazuje číslovkou „30“. 9. V § 14c odst. 2 na konci věty druhé se slovo „žadatele“ nahrazuje slovem „uchazeče“. 10. V § 15 odst. 1 větě první se slova „Ministerstvo kultury“ nahrazují slovy „krajský úřad“ a věta druhá se zrušuje. 11. V § 15 odst. 2 se slova „národní výbor“ nahrazují slovy „krajský úřad“. 12. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Povinnost vyžádat si závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 je vyloučena, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti v tomto ochranném pásmu, která není kulturní památkou.“. 13. V § 18 odst. 1 se slova „ministerstva kultury“ nahrazují slovy „krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče“. 14. V § 18 odst. 3 se slovo „Orgán“ nahrazuje slovy „Krajský úřad“. 15. V § 20 odst. 1 se slova „ , a jde-li o národní kulturní památku, jen s předchozím souhlasem vlády České republiky“ zrušují. 16. V § 21b odst. 2 na konci věty druhé se slovo „žadatele“ nahrazuje slovem „uchazeče“. 17. V § 23 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 18. V § 26 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: „d) je dotčeným orgánem k projednání návrhu opatření obecné povahy podle § 6a,“. Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k). 19. V § 27a odst. 1 písm. a) se slova „nebo předchozí souhlas vlády České republiky (§ 20 odst. 1) a zda kulturní památka nebo národní“ nahrazují slovy „(§ 20 odst. 1) a zda“. 20. V § 35 odst. 1 úvodní části ustanovení se částka „100 000 Kčs“ nahrazuje částkou „2 000 000 Kč“. 21. V § 35 odst. 1 písm. f) se slova „ministerstva kultury“ nahrazují slovy „krajského úřadu“. 22. V § 35 odst. 2 úvodní části ustanovení se částka „500 000 Kčs“ nahrazuje částkou „4 000 000 Kč“. 23. V § 35 odst. 2 písm. b) se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajského úřadu“. 24. V § 35 odst. 2 písm. d) se slova „ministerstva kultury“ nahrazují slovy „krajského úřadu“ a slova „bez předchozího souhlasu krajského úřadu“ se zrušují. 25. V § 35 odst. 2 písm. e) se slova „ , zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze národní kulturní památku bez předchozího souhlasu vlády České republiky“ zrušují. 26. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se částka „10 000 Kčs“ nahrazuje částkou „2 000 000 Kč“. 27. V § 39 odst. 2 úvodní části ustanovení se částka „50 000 Kčs“ nahrazuje částkou „4 000 000 Kč“. 28. V § 39 odst. 2 písm. b) se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajského úřadu“. 29. V § 39 odst. 2 písmeno c) zní: „c) přemístí nemovitou kulturní památku nebo národní kulturní památku, nebo trvale přemístí movitou kulturní památku z veřejně přístupného místa bez předchozího souhlasu krajského úřadu,“. 30. V § 39 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g). 31. V § 39 odst. 2 písm. d) se slova „ , zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze národní kulturní památku bez předchozího souhlasu vlády České republiky“ zrušují. 32. V § 44a se dosavadní text označuje jako odstavec 3 a vkládají se nové odstavce 1 a 2, které znějí: „(1) Ve správních řízeních vedených podle tohoto zákona lze listinu prokazující vlastnictví věci nahradit čestným prohlášením, nejde-li o věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí. (2) Ve správních řízeních vedených podle tohoto zákona týkajících se movité kulturní památky, která je příslušenstvím nemovité kulturní památky, je místní příslušnost orgánu státní památkové péče určena místem, kde se nachází nemovitá kulturní památka.“. 33. V § 45 odst. 1 se za slova „§ 3 odst. 6“ vkládají slova „ , § 6a odst. 6“ a slova „§ 7 odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 7 odst. 5“. Čl. II Přechodné ustanovení Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li rozhodnutí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému projednání správnímu orgánu, postupuje se podle dosavadních právních předpisů. Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. v z. Čunek v. r.