Vydáno: 17. 7. 2008

 

Zákon č. 310/2008 Sb.

změna zákona o námořní plavbě


Schválený 17. 7. 2008 Účinný od 1. 1. 2009 do 31. 12. 9999

 
 
 

STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; NÁZEV STÁTU, STÁTNÍ SYMBOLY, HYMNA, STÁTNÍ ZNAK, STÁTNÍ VLAJKA, PEČEŤ.; SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.; Loď jako předmět právních vztahů.; Lodní rejstřík.; Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.; Technická bezpečnost a cejchování lodí.; Přístavy. Přístavní řád.; Posádka námořních lodí.; Právní postavení cizinců.;

310/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto: 1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Zákon upravuje“ nahrazují slovy „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje“. Poznámka pod čarou č. 1 zní: „1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (Text s významem pro EHP). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/103/ES ze dne 17. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků (Text s významem pro EHP). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.“. Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 2. V § 2 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: „(9) Osobní loď je námořní plavidlo určené k přepravě více než 12 cestujících. Za cestujícího se považuje každá přepravovaná osoba s výjimkou velitele lodi, ostatních členů posádky lodi a dítěte mladšího 1 roku.“. Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10. 3. V § 3, § 44 odst. 2 a § 84 odst. 1 a 2 se slova „a spojů“ zrušují. 4. V § 4 odst. 3 větě druhé se slova „platit roční“ nahrazují slovem „uhradit“. 5. V § 4 odst. 4 větě první se slovo „ročního“ zrušuje, za slova „v závislosti“ se vkládají slova „na době trvání práva plout pod státní vlajkou České republiky,“ a slovo „na“ se zrušuje. 6. V § 4 odst. 4 větě druhé se slovo „Způsob“ nahrazuje slovy „Výši poplatku a způsob“. 7. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní: „c) osobní lodě.“. 8. V § 6 odstavec 2 zní: „(2) Provozovatelem námořního plavidla je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky nebo občan jiného členského státu Evropské unie nebo právnická osoba se sídlem nebo organizační složkou na území České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a která vlastním jménem provozuje námořní plavbu pod státní vlajkou České republiky a je současně vlastníkem námořního plavidla anebo je vlastníkem námořního plavidla zmocněna k provozování námořního plavidla vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.“. 9. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3a zní: „(3) Za občana jiného členského státu Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje též fyzická osoba, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna dočasně poskytovat služby na území České republiky3a). 3a) § 69a a 70 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).“. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 10. V § 8 odst. 1 písm. e) bodě 1 se slova „ , rodné číslo“ zrušují. 11. V § 8 odst. 1 písm. e) bodě 1, § 11 odst. 2 písm. a) a b), § 14 odst. 2 a v § 14 odst. 3 písm. d) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova „nebo bydliště“. 12. V § 8 odst. 1 písm. e) bodě 2 se slovo „IČO,“ zrušuje. 13. V § 11 odst. 2 písm. a) a b), § 14 odst. 2 a § 76 odst. 1 se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“. 14. V § 11 odst. 2 písm. a) a b) se slova „a dále identifikační číslo“ zrušují. 15. V § 11 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 4a zní: „a) výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo u občanů jiných států obdobným dokladem4a), je-li žadatelem fyzická osoba, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo u občanů jiných států obdobným dokladem4a) všech členů statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba; výpis z evidence Rejstříku trestů nesmí být starší než 6 měsíců, 4a) § 46 odst. 1 písm. a) body 2 a 3 živnostenského zákona.“. 16. V § 11 odst. 3 písmeno i) zní: „i) dokladem prokazujícím splnění podmínek podle § 6 odst. 2,“. 17. V § 14 odst. 3 písmeno d) zní: „d) dokladem prokazujícím splnění podmínek podle § 6 odst. 2,“. 18. V § 16 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6. 19. V § 24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí: „m) zajistit, aby z provozovaného námořního plavidla nebyly vypouštěny znečišťující látky uvedené v prováděcím právním předpise v množství, které překročí limit stanovený prováděcím právním předpisem, nebo v rozporu s podmínkami pro jejich vypouštění, stanovenými prováděcím právním předpisem, a n) zabezpečit, aby při provozování námořní plavby byly na námořním plavidle průkazy způsobilosti velitele námořního plavidla a všech členů posádky.“. 20. V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: „(2) Prováděcí právní předpis stanoví největší množství znečišťující látky, které je možné vypustit, druh námořního plavidla, ze kterého je možné znečišťující látku vypouštět, a technické požadavky na toto námořní plavidlo a na jeho vybavení, polohu a rychlost plavby námořního plavidla, při které je možné znečišťující látku vypouštět, a způsob vypouštění znečišťující látky.“. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 21. V § 26 odst. 1 písmeno c) zní: „c) seznam členů posádky námořní jachty,“. 22. V § 27 odstavec 2 zní: „(2) Náležitosti listinných dokladů a údaje v nich vedené stanoví prováděcí právní předpis.“. 23. V § 28 odstavec 4 zní: „(4) Provozovatel lodě je povinen zajistit, aby velitelem lodě byl občan České republiky nebo občan členského státu Evropské unie, který má znalosti českého jazyka dostatečné k výkonu jeho činností uvedených v § 34, 35, 39 a 40. Znalost českého jazyka se prokáže dokladem o ukončení základního, středního, vyššího nebo vysokoškolského vzdělání v českém jazyce, nebo složením zkoušky u Úřadu nebo u osoby Úřadem pověřené, nebo jiným dokladem osvědčujícím dostatečnou znalost českého jazyka.“. 24. V § 28 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , nebo upustit od prokázání dostatečné znalosti českého jazyka“. 25. V § 33 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a zajistit, aby z lodě nebyly vypouštěny znečišťující látky uvedené v prováděcím právním předpise v množství, které překročí limit stanovený prováděcím právním předpisem, nebo v rozporu s podmínkami pro jejich vypouštění, stanovenými prováděcím právním předpisem“. 26. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno o), které zní: „o) zaznamenat v lodním deníku čas a místo přechodu provozu lodě na jiný druh paliva.“. 27. V § 42 odstavec 1 zní: „(1) Člen posádky lodě nesmí vykonávat na lodi činnosti, k nimž není zdravotně a odborně způsobilý a k jejichž výkonu jej neopravňuje průkaz způsobilosti člena posádky lodě (dále jen „průkaz způsobilosti“).“. 28. V nadpisu § 43 se slova „člena posádky lodě“ zrušují. 29. V § 43 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „člena posádky lodě (dále jen „průkazy způsobilosti“)“ zrušují. 30. V § 43 se doplňuje odstavec 3, který zní: „(3) Průkaz způsobilosti je veřejnou listinou.“. 31. § 47 včetně nadpisu zní: „§ 47 Uznání průkazu způsobilosti (1) Na žádost držitele platného průkazu způsobilosti, vydaného jiným členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor, uzná Úřad tento průkaz. Jedná-li se o držitele platného průkazu způsobilosti, opravňujícího k výkonu funkce na velitelské úrovni, uzná Úřad tento průkaz, prokáže-li žadatel znalosti právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby, včetně souvisejících ustanovení trestního, občanského a obchodního práva, a znalosti anglického jazyka, osvědčené dokladem osvědčujícím znalost právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby a znalost anglického jazyka, nebo zkouškou vykonanou u Úřadu nebo u osoby Úřadem pověřené. Obsah zkoušky a jiné doklady osvědčující znalost právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby nebo anglického jazyka stanoví prováděcí právní předpis. (2) Platný průkaz způsobilosti, vydaný členským státem Mezinárodní námořní organizace (IMO) podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky, nejedná-li se o stát uvedený v odstavci 1, uzná Úřad na žádost jeho držitele, prokáže-li žadatel, že je zdravotně způsobilý. Jedná-li se o držitele platného průkazu způsobilosti, opravňujícího k výkonu funkce na velitelské úrovni, uzná Úřad tento průkaz, prokáže-li žadatel, že je zdravotně způsobilý a má znalosti právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby, včetně souvisejících ustanovení trestního, občanského a obchodního práva, a znalosti anglického jazyka, osvědčené dokladem osvědčujícím znalost právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby a znalost anglického jazyka, nebo zkouškou vykonanou u Úřadu nebo u osoby Úřadem pověřené. Obsah zkoušky a jiné doklady osvědčující znalost právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby nebo anglického jazyka stanoví prováděcí právní předpis. (3) Platný průkaz způsobilosti, vydaný státem uvedeným v odstavci 2, jehož držitel je oprávněn k výkonu funkce na velitelské úrovni nebo funkce radisty, uzná Úřad pouze v případě, že tento stát byl uznán Evropskou komisí. Podmínky uvedené v odstavci 2 tím nejsou dotčeny. (4) V případě uznání průkazu způsobilosti vydá Úřad potvrzení o uznání průkazu způsobilosti. Doba platnosti potvrzení o uznání průkazu způsobilosti se shoduje s dobou platnosti tohoto průkazu, činí však nejdéle 5 let. (5) Do doby vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti vydá Úřad žadateli o uznání průkazu způsobilosti podle odstavce 1 nebo 2 na jeho žádost prozatímní doklad o uznání způsobilosti, pokud a) žadatel doloží písemný souhlas provozovatele lodi, jejíž posádky je žadatel členem, s vydáním prozatímního dokladu, b) s ohledem na obsah žádosti o uznání průkazu způsobilosti a její přílohy lze důvodně předpokládat, že průkaz způsobilosti bude uznán.

Úřad vydá prozatímní doklad o uznání způsobilosti do 10 dnů od podání žádosti o vydání prozatímního dokladu o uznání způsobilosti.

(6) Prozatímní doklad o uznání způsobilosti pozbývá platnosti dnem vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od jeho vydání. (7) Úřad odejme potvrzení o uznání průkazu způsobilosti, jestliže jeho držitel a) při výkonu funkce ohrozil zdraví nebo život člena posádky lodě nebo přepravovaných osob, b) při výkonu funkce ohrozil bezpečnost námořní plavby, c) při výkonu funkce opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti stanovené tímto zákonem, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, d) neprokáže na výzvu Úřadu, že jeho odborná způsobilost k výkonu funkce na lodi trvá, e) pozbyl zdravotní způsobilost, f) pozbyl způsobilost k právním úkonům, nebo g) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. (8) Vzor žádosti o uznání průkazu způsobilosti stanoví prováděcí právní předpis.“.
32. Za § 50 se vkládá nový § 50a, který zní: „§ 50a Vydávat listiny, které mohou být s ohledem na jejich vzhled a obsah zaměněny s průkazem způsobilosti, je zakázáno.“. 33. V § 63 se doplňuje odstavec 7, který zní: „(7) Vzor formuláře evidence pracovní doby členů posádky námořního plavidla stanoví prováděcí právní předpis.“. 34. Za § 77 se vkládá označení nové části osmé včetně nadpisu v tomto znění: „ČÁST OSMÁ SPRÁVNÍ DELIKTY“. Dosavadní část sedmá s nadpisem „Společná, přechodná a závěrečná ustanovení“ se označuje jako část devátá. 35. § 78 a 79 včetně nadpisů znějí: „§ 78 Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 34 odst. 1 se na námořním plavidle neřídí příkazy velitele námořního plavidla, b) v rozporu s § 49 odst. 1 vede námořní jachtu bez průkazu způsobilosti, nebo c) v rozporu s § 50a vydává listiny, které mohou být s ohledem na jejich vzhled a obsah zaměněny s průkazem způsobilosti. (2) Fyzická osoba se jako provozovatel námořního plavidla dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 18 odst. 2 neprodleně neodevzdá Úřadu rejstříkový list, b) v rozporu s § 19 odst. 4 neprodleně nevrátí Úřadu rejstříkový list, c) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. a) provozuje námořní plavbu pod státní vlajkou České republiky bez zápisu námořního plavidla do námořního rejstříku nebo bez rozhodnutí o prozatímním povolení k plavbě, d) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. c) nezajistí po celou dobu provozování námořního plavidla jeho technickou způsobilost k plavbě, e) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. d) nejmenuje velitele lodě nebo velitele námořní jachty způsobilého ke kvalifikovanému vedení námořního plavidla, f) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. h) nezajistí, aby veškerá zařízení na námořním plavidle byla schváleného typu, měla schválenou dokumentaci a jejich provoz vyhovoval požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví a mořského prostředí, g) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. i) nenahlásí Úřadu případy narození, úmrtí, nezvěstnosti nebo pádu přes palubu a vážné újmy na zdraví, k nimž došlo na námořním plavidle, h) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. j) neoznámí Úřadu účast námořního plavidla na námořní nehodě a nezajistí dokumentaci stavu v době námořní nehody, i) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. k) neoznámí Úřadu událost ovlivňující technickou způsobilost námořního plavidla k plavbě nebo jinak ovlivňující technický stav námořního plavidla, j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. m) nezajistí, aby z provozovaného námořního plavidla nebyly vypouštěny znečišťující látky v množství, které překročí limit, nebo v rozporu s podmínkami pro jejich vypouštění, k) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. n) nezabezpečí, aby při provozování námořní plavby byly na námořním plavidle průkazy způsobilosti velitele námořního plavidla a všech členů posádky, l) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby loď byla obsazena kvalifikovanou posádkou v odpovídajícím počtu a složení, m) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. f) nevybaví loď výstrojí schváleného typu včetně dokumentace a označení, nebo o ni průběžně nepečuje, n) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. g) nezajistí průběžné zásobování lodi vodou a potravinami, o) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z provozu námořního plavidla nebo zaplaceno pojistné po celou dobu provozování lodě, nebo p) v rozporu s § 24 odst. 4 použije námořní plavidlo nebo umožní jeho použití k neoprávněné přepravě drog, psychotropních látek, zbraní, výbušnin nebo otroků. (3) Fyzická osoba se jako provozovatel lodě dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 24 odst. 3 neoznámí v době válečného konfliktu údaje o zeměpisné poloze lodě, b) v rozporu s § 25 odst. 1 nezabezpečí, aby při provozování námořní plavby na lodi byly povinné listinné doklady, c) v rozporu s § 25 odst. 4 neuschová listinné doklady po dni posledního zápisu do nich na lodi, d) v rozporu s § 28 odst. 4 nezajistí, aby velitelem lodě byl občan České republiky nebo občan členského státu Evropské unie, e) v rozporu s § 28 odst. 4 nezajistí, aby velitel lodě měl znalosti českého jazyka doložené dokladem o dosaženém vzdělání v českém jazyce nebo složením zkoušky nebo jiným osvědčujícím dokladem, f) v rozporu s § 67 odst. 1 nezajistí, aby loď odpovídala podmínkám zdravotní péče a hygienickým požadavkům, g) v rozporu s § 67 odst. 1 nezajistí vybavení lodě zdravotnickým materiálem, výstrojí, léky a prostředky zdravotnické techniky v lodní lékárničce a jejich doplňování, nebo h) v rozporu s § 67 odst. 2 nezajistí, aby jeden člen posádky lodě byl držitelem průkazu způsobilosti zdravotníka. (4) Fyzická osoba se jako vlastník námořního plavidla dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 4 odst. 3 neuhradí poplatek za právo plout pod státní vlajkou České republiky, nebo b) v rozporu s § 17 odst. 1 neoznámí Úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o zápis do námořního rejstříku, nebo o nich nepředloží doklady. (5) Fyzická osoba se jako vlastník lodě dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 16 odst. 4 nevrátí rejstříkový list, nebo b) v rozporu s § 25 odst. 4 nezajistí předání listinných dokladů do úschovy archivu Úřadu. (6) Fyzická osoba se jako vlastník námořní jachty dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 26 odst. 2 nezajistí předání rejstříkového listu Úřadu, nebo b) v rozporu s § 26 odst. 3 nezajistí úschovu lodního deníku. (7) Velitel námořního plavidla se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. a) neřídí loď a nezajistí bezpečné nautické vedení lodě, b) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. c) nezajištěním nácviku cvičných poplachů a praktického cvičení nouzových situací ohrozí bezpečnost přepravovaných osob a posádky, c) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. d) nezajištěním řádné péče o svěřený náklad ohrozí bezpečnost cestujících nebo způsobí škodu na nákladu, d) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby na lodi byly povinné listinné doklady, doklady členů posádky a doklady vztahující se k nákladu, e) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. f) neprovede opatření nutná k odvrácení škody hrozící osobám, lodi a nákladu, f) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. h) nezabrání znečištění mořského prostředí námořním plavidlem, g) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. h) nezajistí, aby z námořního plavidla nebyly vypouštěny znečišťující látky v množství, které překročí limit, nebo v rozporu s podmínkami pro jejich vypouštění, h) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. i) neposkytne pomoc osobě, lodi nebo letadlu v nouzi, i) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. o) nezaznamená v lodním deníku čas a místo přechodu lodě na jiný druh paliva, j) v rozporu s § 38 odst. 1 nezajistí, aby byla učiněna všechna opatření k záchraně přepravovaných osob, posádky a k záchraně povinných listinných dokladů, cenností, map a pokladní hotovosti, k) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní opatření k zabránění pokračování v trestné činnosti na námořním plavidle nebo vyhnutí se odpovědnosti, nebo nevyslechne osoby, neprovede další úkony nezbytné k zajištění důkazů, nebo o nich nesepíše protokol, nebo l) v rozporu s § 40 odst. 1 nesepíše zápis o narození nebo úmrtí na námořním plavidle, nebo neinformuje o této skutečnosti zastupitelský úřad České republiky. (8) Člen posádky lodě se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 42 odst. 1 vykonává na lodi činnosti, k nimž není zdravotně nebo odborně způsobilý, b) v rozporu s § 48 odst. 1 neprokáže svou zdravotní způsobilost, c) v rozporu s § 53 se před naloděním neprokáže platnými průkazy způsobilosti, d) v rozporu s § 61 odst. 1 se nepodrobí vyšetření za účelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek, nebo e) v rozporu s § 61 odst. 2 přechovává na lodi omamné nebo psychotropní látky, střelné zbraně, střelivo nebo výbušniny nebo chráněná zvířata, nebo v takové činnosti pomáhá jinému. (9) Za přestupek lze uložit pokutu a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) a odstavce 2 písm. c), d) a p), b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), h), i), j), k), l) a o), odstavce 3 písm. a), b), d) a e), odstavce 4 písm. a) a odstavce 7 písm. f), g) a h), c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f) a m), odstavce 3 písm. c), odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. a), odstavce 7 písm. a), b), d), e), j) a k) a odstavce 8 písm. d) a e), d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. a), b) a g), odstavce 3 písm. f), g) a h), odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. i) a l) a odstavce 8 písm. a), e) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. n), odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. c) a odstavce 8 písm. b) a c). § 79 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 50a vydává listiny, které mohou být s ohledem na jejich vzhled a obsah zaměněny s průkazem způsobilosti. (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel námořního plavidla dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s § 18 odst. 2 neprodleně neodevzdá Úřadu rejstříkový list, b) v rozporu s § 19 odst. 4 neprodleně nevrátí Úřadu rejstříkový list, c) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. a) provozuje námořní plavbu pod státní vlajkou České republiky bez zápisu námořního plavidla do námořního rejstříku nebo bez rozhodnutí o prozatímním povolení k plavbě, d) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. c) nezajistí po celou dobu provozování námořního plavidla jeho technickou způsobilost k plavbě, e) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. d) nejmenuje velitele lodě nebo velitele námořní jachty způsobilého ke kvalifikovanému vedení námořního plavidla, f) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. h) nezajistí, aby veškerá zařízení na námořním plavidle byla schváleného typu, měla schválenou dokumentaci a jejich provoz vyhovoval požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví a mořského prostředí, g) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. i) nenahlásí Úřadu případy narození, úmrtí, nezvěstnosti nebo pádu přes palubu a vážné újmy na zdraví, k nimž došlo na námořním plavidle, h) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. j) neoznámí Úřadu účast námořního plavidla na námořní nehodě a nezajistí dokumentaci stavu v době námořní nehody, i) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. k) neoznámí Úřadu událost ovlivňující technickou způsobilost námořního plavidla k plavbě nebo jinak ovlivňující technický stav námořního plavidla, j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. m) nezajistí, aby z provozovaného námořního plavidla nebyly vypouštěny znečišťující látky v množství, které překročí limit, nebo v rozporu s podmínkami pro jejich vypouštění, k) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. n) nezabezpečí, aby při provozování námořní plavby byly na námořním plavidle průkazy způsobilosti velitele námořního plavidla a všech členů posádky, l) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby loď byla obsazena kvalifikovanou posádkou v odpovídajícím počtu a složení, m) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. f) nevybaví loď výstrojí schváleného typu včetně dokumentace a označení, nebo o ni průběžně nepečuje, n) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. g) nezajistí průběžné zásobování lodi vodou a potravinami, o) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z provozu námořního plavidla nebo zaplaceno pojistné po celou dobu provozování lodě, nebo p) v rozporu s § 24 odst. 4 použije námořní plavidlo nebo umožní jeho použití k neoprávněné přepravě drog, psychotropních látek, zbraní, výbušnin nebo otroků. (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lodě dopustí správního deliktu tím, žea) v rozporu s § 24 odst. 1 neoznámí v době válečného konfliktu údaje o zeměpisné poloze lodě,b) v rozporu s § 25 odst. 1 nezabezpečí, aby při provozování námořní plavby na lodi byly povinné listinné doklady,c) v rozporu s § 25 odst. 4 neuschová listinné doklady po dni posledního zápisu do nich na lodi,d) v rozporu s § 28 odst. 4 nezajistí, aby velitelem lodě byl občan České republiky nebo občan členského státu Evropské unie,e) v rozporu s § 28 odst. 4 nezajistí, aby velitel lodě měl znalosti českého jazyka doložené dokladem o dosaženém vzdělání v českém jazyce nebo složením zkoušky nebo jiným osvědčujícím dokladem,f) v rozporu s § 67 odst. 1 nezajistí, aby loď odpovídala podmínkám zdravotní péče a hygienickým požadavkům,g) v rozporu s § 67 odst. 1 nezajistí vybavení lodě zdravotnickým materiálem, výstrojí, léky a prostředky zdravotnické techniky v lodní lékárničce a jejich doplňování, neboh) v rozporu s § 67 odst. 2 nezajistí, aby jeden člen posádky lodě byl držitelem průkazu způsobilosti zdravotníka. (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník námořního plavidla dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s § 4 odst. 3 neuhradí poplatek za právo plout pod státní vlajkou České republiky, nebo b) v rozporu s § 17 odst. 1 neoznámí Úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o zápis do námořního rejstříku, nebo o nich nepředloží doklady. (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník lodě dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s § 16 odst. 4 nevrátí rejstříkový list, nebo b) v rozporu s § 25 odst. 4 nezajistí předání listinných dokladů do úschovy archivu Úřadu. (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník námořní jachty dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s § 26 odst. 2 nezajistí předání rejstříkového listu Úřadu, nebo b) v rozporu s § 26 odst. 3 nezajistí úschovu lodního deníku. (7) Za správní delikt se uloží pokuta a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c), d) a p), b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e), h), i), j), k), l) a o), odstavce 3 písm. a), b), d) a e) a odstavce 4 písm. a), c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. f) a m), odstavce 3 písm. c), odstavce 4 písm. b) a odstavce 5 písm. a), d) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), b) a g), odstavce 3 písm. f), g) a h), odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 písm. a), e) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. n) a odstavce 6 písm. b).“. 36. Za § 79 se vkládá nový § 79a, který zní: „§ 79a (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. (5) K projednávání správních deliktů v prvním stupni, výběru a vymáhání pokut podle tohoto zákona je příslušný Úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. (6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.“. 37. V § 85 odstavec 1 zní: „(1) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 8 odst. 3, § 11 odst. 5, § 13 odst. 3, § 20 odst. 7, § 21 odst. 2, § 24 odst. 1 písm. m), § 24 odst. 2, § 27 odst. 2, § 28 odst. 4, § 32 odst. 4, § 33 odst. 1 písm. c), h) a m), § 35 odst. 2, § 44 odst. 3, § 46 odst. 4, § 47 odst. 1, 2 a 8, § 48 odst. 6, § 49 odst. 5, § 50 odst. 4, § 54 odst. 6, § 57 odst. 2, § 67 odst. 1 písm. b), § 67 odst. 2 a 4 a § 84 odst. 3.“. 38. V § 85 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a § 63 odst. 7“.
Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009. Vlček v. r. Klaus v. r. v z. Čunek v. r.