Vydáno: 18. 12. 2008

 

Zákon č. 1/2009 Sb.

změna zákona o dani z nemovitostí


Schválený 18. 12. 2008 Účinný od 1. 1. 2009 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň z nemovitých věcí.; Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.; Vlastnictví bytů a nebytových prostor.;

1/2009 Sb. ZÁKON ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto: 1. V § 9 odst. 1 se písmeno g) zrušuje. 2. V § 9 odst. 1 písm. r) se slova „anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení,“ zrušují. 3. Na konci textu § 12 se doplňují slova „ , s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1“. Čl. II Přechodná ustanovení 1. Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, osvobození se poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009. 2. Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, osvobození se poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2012. Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.