Vydáno: 17. 6. 2009

 

Zákon č. 215/2009 Sb.

změna obchodního zákoníku a změna některých dalších zákonů


Schválený 17. 6. 2009 Účinný od 20. 7. 2009 do 31. 12. 9999

 
 
 

OBCHODNÍ PRÁVO.; Společné zásady pro činnost obchodních společností. Podíl.; Společnost s ručením omezeným.; Akciová společnost.; Akcie.; Společenská smlouva. Zakladatelská smlouva.; Evropská společnost.; PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.; Střet (kolize) zájmů.; Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.; OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.; DRUŽSTVA PODLE OBCHODNÍHO PRÁVA.; SUBJEKTY OBČANSKÉHO PRÁVA.; Sídlo. Adresa.; Osoby právnické.;

215/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změna: 89/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl. I zrušen Čl. II zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o evropské společnosti Čl. III Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto: 1. § 33 se včetně poznámek pod čarou č. 14 a 15 zrušuje. 2. § 34 se zrušuje. 3. § 41 se zrušuje. Čl. IV Přechodné ustanovení Právní vztahy, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o bankách Čl. V V § 18 odstavec 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 4b zní: „(3) Ustanovení obchodního zákoníku o konfliktu zájmů upravující poskytování úvěrů, půjček a zajištění akciovou společností členům orgánů a dalším osobám se pro banky nepoužije4b). 4b) § 196a obchodního zákoníku.“. ČÁST ČTVRTÁ zrušena Čl. VI zrušen ČÁST PÁTÁ Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Čl. VII Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se mění takto: 1. V § 92 odst. 1 a § 284 odst. 1 se číslovka „117“ nahrazuje číslovkou „116“. 2. § 117 zní: „§ 117 Znalecká zpráva nebo znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi se nevyžadují, jestliže s tím souhlasili všichni akcionáři všech zúčastněných společností.“. ČÁST ŠESTÁ zrušena Čl. VIII zrušen ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST Čl. IX Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Fischer v. r.