Vydáno: 18. 9. 2009

 

Vyhláška č. 337/2009 Sb.

změna vyhlášky o technicky zdůvodněných ztrátách minerálních olejů


Schválený 18. 9. 2009 Účinný od 1. 10. 2009 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.; Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;

337/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. září 2009, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb., k provedení § 49 odst. 16 zákona: Čl. I Vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, se mění takto: 1. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slovo „c),“ vkládá slovo „d),“. 2. V § 3 odst. 1 písm. b) se za slova „písm. c)“ vkládají slova „ , d), e), f), g), h), i), j) a k)“. 3. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní: „c) 0,0020 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 písm. a), b), f), g) a k) zákona.“. 4. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slovo „c)“ vkládají slova „a d)“. 5. V § 3 odst. 2 písm. e) se za slova „písm. c)“ vkládají slova „ , f) a j)“. 6. V § 3 odst. 2 písm. f) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „g)“ se vkládají slova „ , h), i) a k)“. 7. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí: „g) 0,0020 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 písm. a), b) a k) zákona, h) 0,0030 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 písm. f) a g) zákona.“. Čl. II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Tošovský v. r.