Vydáno: 5. 10. 2009

 

Vyhláška č. 357/2009 Sb.

změna vyhlášky o rozpočtové skladbě


Schválený 5. 10. 2009 Účinný od 16. 10. 2009 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Odvody do státního rozpočtu.; Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;

357/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. října 2009, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.: Čl. I Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb. a vyhlášky č. 175/2009 Sb., se mění takto: 1. V příloze v části A se za řádek s textem „Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost“ vkládá nový řádek s textem „Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů“. 2. V příloze v části B položka 1337 zní:
„1337  Poplatek za provoz systému shromažďování,
    sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
    komunálních odpadů
    Na tuto položku zařazuje obec místní poplatek (místní
    poplatky jinak patří na položky podseskupení 134) za
    provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
    využívání a odstraňování komunálních odpadů,
    který platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
    nebo rekreační stavbu podle § 10b zákona č. 565/1990
    Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001
    Sb. Nepatří sem poplatek za komunální odpad, který
    obec vybírá podle obecně závazné vyhlášky vydané
    podle zákona o odpadech; ten patří na položku 1339.“.
3. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1339, která zní: „Na tuto položku například zařazuje obec poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území, který vybírá podle obecně závazné vyhlášky, kterou vydala podle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 275/2002 Sb. a č. 188/2004 Sb. (dříve podle § 9 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.). Patří sem i poplatek z objemu biopaliv podle § 3a odst. 7 a 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 180/2007 Sb. a č. 37/2008 Sb.“. 4. V příloze v části B náplň podseskupení položek 134 zní: „Položky tohoto podseskupení odpovídají místním poplatkům podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jediným místním poplatkem, který do tohoto podseskupení nepatří, je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (§ 10b uvedeného zákona), který patří na položku 1337.“. 5. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1359, která zní: „Na tuto položku například zařazují obce a Státní fond životního prostředí poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků od žadatelů o registraci použitého vozidla podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2008 Sb.“. 6. V příloze v části B název seskupení položek 16 zní „Povinné pojistné“ a jeho náplň zní: „Příjmy z pojistného, které se platí povinně podle zákonů upravujících veřejné pojištění. Pojistné, které se podle nich platí dobrovolně, patří na podseskupení položek 236.“. 7. V příloze v části B se za položku 1628 vkládá nová položka 1629, která zní:
„1629  Nevyjasněné, neidentifikované a nezařazené příjmy
    z pojistného na sociální zabezpečení
    Příjmy, které patří do podseskupení položek 161 a 162,
    ale které není při jejich přijetí možné zařadit na žádnou
    položku, protože nejsou k dispozici informace, na základě
    kterých by tak bylo možné učinit. Patří sem i případné
    příjmy z pojistného na sociální zabezpečení nehodící
    se na žádnou z předcházejících položek podseskupení
    161 a 162, které byly zavedeny právním předpisem,
    než se pro ně zřídí odpovídající položka.“.
8. V příloze v části B náplň položky 1702 zní: „Příjmy státního rozpočtu z vydávání kolkových známek (vyhláška č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách, ve znění vyhlášky č. 264/1997 Sb.). Nepatří sem příjmy organizačních složek státu z prodeje kolků osobám, aby jimi mohly u nich platit poplatky (v současné době jen správní a soudní poplatky), ty patří na položku 2329. Příjmy položky 1702 představují příjmy ze správních poplatků (§ 6 odst. 8 věta první zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.) a ze soudních poplatků (§ 8 odst. 1 věta třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995 Sb.), které jsou placeny kolky. Nezahrnují příjmy ze správních a soudních poplatků placených penězi. Zahrnují však příjmy z vydaných kolků, které dosud nebyly na úhradu poplatků použity a jsou v držení osob. Jestli v budoucnosti nějaký právní předpis stanoví, že je možné kolky platit i jiné poplatky nebo daně [§ 59 odst. 3 písm. c) a odstavec 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách], budou součástí příjmů položky 1702 i tyto poplatky a daně, a to v částkách placených kolky.“. 9. V příloze v části B se název podseskupení položek 214 mění na „Výnosy z finančního majetku“ a na konci náplně tohoto podseskupení se doplňují věty „Na položky tohoto podseskupení se zařazují příjmy, které mají povahu výnosů z finančního majetku (nikoliv příjmy z jeho prodeje, ty patří na položky z podseskupení 320), kterými jsou příjmy z držby finančního majetku (§ 9 a 13 vyhlášky č. 505/2002 Sb. ve znění vyhlášek č. 401/2005 Sb. a č. 353/2007 Sb.) a z investičních nástrojů. Jsou to příjmy z úroků kromě těch, které patří do třídy 1, příjmy z majetkových účastí, příjmy z investičních nástrojů (§ 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 56/2006 Sb. a č. 230/2008 Sb.) a části příjmů označované jako kursové zisky, jestliže je organizace takto označuje.“. 10. V příloze v části B se za položku 2145 vkládá nová položka 2149, která zní:
„2149  Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku
    Příjmy z výnosů finančního majetku, které nepatří na
    položky 2141 až 2145. Jsou to zejména neúrokové příjmy
    z investičních nástrojů s výjimkou příjmů z držby
    akcií. Příjmy z finančních derivátů [§ 3 odst. 1 písm. d),
    g), j) a k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
    trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.] se sem
    zařazují jen v případě, že organizace tak rozhodne.
    V tom případě postupuje podobně jako při sledování
    kursových zisků (položka 2143) a na položku 2149 zařazuje
    rozdíl (kladný nebo záporný) mezi příjmem, jak
    byl inkasován, a příjmem, jaký by byl, kdyby finančního
    derivátu nebylo.“.
11. V příloze v části B podseskupení položek 221 zní:
„221  Přijaté sankční platby
    Na položky tohoto podseskupení patří přijaté sankční
    platby, které lze oddělit od plateb, za jejichž zpoždění
    jsou placeny, s výjimkou sankcí přijatých v souvislosti
    s výběrem daní a ostatních příjmů patřících do třídy 1
    (tyto sankce patří, jsou-li odděleny, na položku 1704,
    a nejsou-li od příslušné daně nebo jiného daňového
    příjmu odděleny, na položku této daně nebo tohoto
    daňového příjmu).
2211  Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
    Patří sem sankční platby přijaté od organizací, které se
    řídí rozpočtovou skladbou (§ 1 odst. 2 vyhlášky), tj. od
    organizačních složek státu, obcí, krajů, státních fondů,
    regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Jsou to
    veškeré sankční platby přijaté od nich s výjimkou těch,
    které patří na položky 1627, 1628, 1638, 1642, 1643
    a 1704 (organizace veškeré sankční platby poukazované
    jiným organizacím zařazují na položku 5363).
2212  Sankční platby přijaté od jiných subjektů
    Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než
    státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných
    svazků obcí. Jsou to veškeré sankční platby
    přijaté od nich s výjimkou těch, které patří na položky
    1627, 1628, 1638, 1642, 1643 a 1704.“.
12. V příloze v části B v náplni položek 2223 a 5366 se za slovo „obcemi“ vkládají slova „a dobrovolnými svazky obcí“ a za slovo „obcím“ slova „a dobrovolným svazkům obcí“ a na konci náplně obou položek se připojuje věta „Položka zahrnuje i vypořádací vztahy mezi kraji navzájem.“. 13. V příloze v části B v náplni položek 2226 a 5367 věta první zní: „Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi navzájem, mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí a mezi dobrovolnými svazky obcí navzájem.“. 14. V příloze v části B se na konci náplně položky 2329 doplňují věty „Na tuto položku patří i peněžní prostředky organizačních složek státu utržené za prodej kolků, jestliže utržené peněžní prostředky nepoužívají na jejich nákup. Jestliže je na jejich nákup používají, patří sem příjmy z prodeje části kolků při snížení jejich zásoby a z prodeje zbytku kolků při zrušení této služby. Nepatří sem příjmy účtu státního rozpočtu z prodeje kolků prodejním místům, ty patří na položku 1702.“. 15. V příloze v části B název seskupení položek 32 a podseskupení položek 320 zní: „Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku“. 16. V příloze v části B se doplňuje náplň podseskupení položek 320, která zní: „Na položky tohoto podseskupení patří příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (§ 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu).“. 17. V příloze v části B se za položku 3202 vkládají nové položky 3203 a 3209, které znějí:
„3203  Příjmy z prodeje dluhopisů
    Patří sem příjmy organizačních složek státu z prodeje
    dluhopisů jiných než státních (§ 25 odst. 1 zákona
    č. 190/2004 Sb., o dluhopisech) a příjmy státních fondů,
    obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků
    obcí z prodeje cizích dluhopisů (jiných než těch, kterých
    jsou emitenty). Příjmy Ministerstva financí z prodeje
    státních dluhopisů a příjmy státních fondů, obcí,
    krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí
    z prodeje vlastních dluhopisů patří na položky třídy 8.
3209  Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního
    majetku
    Patří sem příjmy z prodeje dlouhodobého finančního
    majetku, které nejsou uvedeny na položkách 3201, 3202
    ani 3203. Jsou to zejména příjmy z prodeje cenných
    papírů (§ 1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných
    papírech, ve znění zákonů č. 362/2000 Sb., č. 308/2002
    Sb., č. 88/2003 Sb. a č. 257/2004 Sb.) mimo akcie a dluhopisy.“.
18. V příloze v části B náplň položky 4152 zní: „Přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních institucí kromě Evropské unie (přijaté neinvestiční transfery od Evropské unie patří na položku 4153, a jsou-li přijímány z Národního fondu, na položku 4118).“. 19. V příloze v části B náplň položky 4153 zní: „Příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie, a to přímý příjem, nikoliv příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie prostřednictvím Národního fondu, který patří na položku 4118.“. 20. V příloze v části B se položka 4154 zrušuje. 21. V příloze v části B v náplni třídy 5 se za pátou větu vkládají věty „Výdaje na jednu hodnotu (na nákup jednoho druhu věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv), jednu náhradu nebo jeden transfer (poskytnutí jednoho druhu podpory jednomu příjemci) organizace zařazuje jen na jednu položku, a to i v případě, že pořízení této hodnoty nebo poskytnutí této náhrady nebo transferu souvisí s pořízením hodnoty jiné nebo s poskytnutím jiné náhrady či jiného transferu. Organizace rovněž nemůže částku, kterou odečítá od ceny placené dodavateli (nebo od jiné platby jinému subjektu) z důvodu, že jí ji dlužil, převádět ze svých výdajů do příjmů proto, aby měla ve výdajích plnou cenu a ve svých příjmech částku úhrady dluhu. Jestli např. organizační složka státu platí např. za nájem kanceláří, které používá, majiteli domu dohodnutý nájem snížený o cenu oprav, které pro něj v domě provedla (započtení podle § 580 a 581 občanského zákoníku), zařadí na položku 5164 jen takto zaplacenou částku a nemůže částku ve výši ceny oprav převést ze svého výdajového rozpočtového účtu na svůj rozpočtový účet příjmový proto, aby tento převod ve výdajích zařadila na položku 5164 a výdaj na této položce tak dorovnala na původní cenu nájmu, a v příjmech na položku 2111 a měla v nich tak platbu odpovídající ceně oprav. Ze stejných důvodů např. náhradu mzdy za první dva týdny nemoci zařazuje organizace celou na položku 5424 i v případě, že má nárok na refundaci poloviny této náhrady a o tuto polovinu náhrady platí nižší pojistné na sociální zabezpečení. Nemůže platbu zaměstnanci zařadit na položku 5424 jen v částce rozdílu mezi touto platbou a částkou refundace, částku refundace zařadit na položku 5031 a výdaj na této položce tak dorovnat na částku pojistného, jakou by platila, kdyby refundace nebylo. Převody ze svých výdajů do svých příjmů provádí organizace jen v případě, že to stanoví rozpočtová skladba nebo jiný právní předpis. Totéž platí pro zařazování výdaje na jednu hodnotu, náhradu nebo transfer na více položek. Tato pravidla platí nejen pro běžné výdaje, ale i výdaje kapitálové.“. 22. V příloze v části B v náplni třídy 5 se na konec připojuje věta, která začíná na novém řádku a zní: „Dotací se rozumí transfer, který je jako dotace označen v právním předpise, na základě nějž se poskytuje, nebo v rozhodnutí nebo ve smlouvě, podle nichž se poskytuje.“. 23. V příloze v části B v náplni položky 5021 text za poslední čárkou zní: „například odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby (§ 60 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění účinném do 31. 12. 2006 v návaznosti na § 120 odst. 10 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) či odměny přísedícím senátů kárných soudů (§ 5 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění zákona č. 314/2008 Sb.).“. 24. V příloze v části B náplň položky 5191 zní: „Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby placené jiným subjektům než státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí (sankce placené těmto subjektům patří na položku 5363), jsou-li odděleny od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny (sankce, které nelze od plateb, za jejichž zpoždění jsou uloženy, oddělit, se zatřiďují na stejné položky jako tyto platby). Nerozhoduje, zda se sankce platí na základě soukromoprávních předpisů (jako např. úroky z prodlení podle § 369 odst. 1 či smluvní pokuta podle § 436 odst. 4 obchodního zákoníku nebo úroky nebo poplatky z prodlení podle § 517 odst. 2 či § 723 nebo smluvní pokuta podle § 544 a 545 občanského zákoníku) či předpisů veřejnoprávních (jako např. penále podle § 18 a 19 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákonů č. 161/1993 Sb., č. 59/1995 Sb., č. 48/1997 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 176/2002 Sb. a č. 189/2006 Sb.), ale jen na tom, komu se platí.“. 25. V příloze v části B se na konci náplně položky 5192 doplňuje věta „Na položku 5192 se zařazují též náhrady svědkům, osobám přezvědným a dalším osobám předvolaným příslušným orgánem k výslechu (svědečné) podle ustanovení o těchto náhradách v zákonech upravujících řízení, v kterých tyto osoby vystupují, například podle § 104 trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 139 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 30 odst. 2 písm. a) zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 177 odst. 3 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (zákon č. 361/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 58 odst. 1 soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo čl. 19 přílohy č. 1 k zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (zákon č. 90/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů).“. 26. V příloze v části B se doplňuje náplň seskupení položek 52, která zní: „Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům se stejně jako neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a neinvestiční transfery do zahraničí člení do položek zpravidla podle druhu subjektu, kterému je transfer poskytován. To platí i pro obdobné transfery investiční. Transfer je poskytnut určitým poskytovatelem určitému příjemci, jestliže je mezi nimi právní vztah poskytovatele a příjemce. Tento právní vztah vzniká rozhodnutím poskytovatele nebo dohodou poskytovatele s příjemcem, jakou částku poskytovatel příjemci poskytne a případně jaké budou další práva a povinnosti obou v souvislosti s transferem. Tento právní vztah nevzniká mezi poskytovatelem a prostředníkem a mezi prostředníkem a příjemcem. Prostředníkem je subjekt, jemuž poskytovatel částku transferu poukáže nebo jinak předá s tím, aby ji poukázal nebo jinak předal příjemci, případně mu též pošle nebo předá související dokumenty s tím, aby je příjemci rovněž poslal nebo předal. Prostředník [např. kraj podle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.] o právech a povinnostech příjemce souvisejících s transferem nerozhoduje a pouze plní příkaz poskytovatele k předávání peněžních částek a dokumentů. Poskytovatel ani příjemce při zařazování transferu na položku a paragraf rozpočtové skladby neberou skutečnost, že transfer je poskytován přes prostředníka, v úvahu.“. 27. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 5331, která zní: „Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní správy příspěvky, které poskytují příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a obce, dobrovolné svazky obcí a kraje příspěvky, které poskytují příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, podle § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 27/2008 Sb.“. 28. V příloze v části B se za položku 5335 doplňuje položka 5336, která zní:
„5336 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým
    organizacím
    Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní správy,
    obce, dobrovolné svazky obcí a kraje neinvestiční
    transfery, které poskytují příspěvkovým organizacím,
    kterých jsou zřizovateli, jiné než ty, které patří na položku
    5331. Jsou to zejména dotace podle § 54 odst. 1
    písm. e) a f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
    pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
    (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.,
    dotace podle § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
    pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona
    č. 27/2008 Sb. a dotace podle zákona č. 130/2002
    Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
    a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
    o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších
    předpisů.“.
29. V příloze v části B se v názvu položky 5339 slova „příspěvky ostatním“ nahrazují slovy „transfery cizím“ a náplň této položky zní: „Na tuto položku zařazují organizace neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, zřizovateli kterých nejsou. V případě, že budou zákonem zřízeny další právnické osoby podobné příspěvkovým organizacím (jiné než ty, transfery kterým se zařazují na položky 5333, 5334 a 5335), budou sem patřit i neinvestiční transfery těmto právnickým osobám.“. 30. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 5361, která zní: „Na tuto položku patří výdaje na pořízení kolků určených k tomu, aby organizace jimi hradila daně a poplatky, ke kterým je povinna. Patří sem i výdaje organizačních složek státu na nákupy kolků, jestliže na tyto nákupy nepoužívají peněžní prostředky utržené jejich prodejem. Jestliže je na jejich nákupy používají, patří sem výdaje na prvotní nákup kolků při zavedení jejich prodeje a výdaje na nákup kolků při zvýšení jejich zásoby. 31. V příloze v části B náplň položky 5363 zní: „Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí (sankce placené jiným subjektům patří na položku 5191), jsou-li odděleny od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny (sankce, které nelze od plateb, za jejichž zpoždění jsou uloženy, oddělit, se zatřiďují na stejné položky jako tyto platby). Patří sem zvláště odvody a penále za porušení rozpočtové kázně podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákonů č. 482/2004 Sb., č. 270/2007 Sb. a č. 26/2008 Sb. a podle § 22 odst. 4 až 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb., pokuty podle § 22a a 22b tohoto zákona, pokuty podle § 37 a 37a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákonů č. 437/2003 Sb. a č. 230/2006 Sb., pokuty, penále, úroky z prodlení a zvýšení daně podle § 37, 37a, 37b, 63 a 68 zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokuty a přirážky k pojistnému podle § 20 až 22 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) apod. Sankce podle soukromoprávních předpisů a podle smluv uzavřených podle nich, jako úroky z prodlení podle § 369 odst. 1 či smluvní pokuty podle § 436 odst. 4 obchodního zákoníku nebo úroky nebo poplatky z prodlení podle § 517 odst. 2 či § 723 nebo smluvní pokuty podle § 544 a 545 občanského zákoníku, patří na položku 5363 jen v případě, že jsou placeny státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám nebo dobrovolným svazkům obcí, jinak patří na položku 5191.“. 32. V příloze v části B v náplni položky 5410 ve větě první se za slova „až 418“ vkládají slova „ , paragrafu 4195“ a na konci náplně se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).“. 33. V příloze v části B v náplni položky 5424 se v poslední větě spojka „nebo“ nahrazuje čárkou a na konec věty se doplňují slova „nebo podle § 81 odst. 6 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 305/2008 Sb. Peněžitá plnění poskytovaná v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény sem patří i v případě, že jsou označená jinak než jako náhrada mzdy nebo platu (například jsou označená jako plat ve snížené výši), jako je peněžité plnění podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákonů č. 261/2007 Sb. a č. 305/2008 Sb. Na položku 5424 patří veškeré částky vyplacené za první dva týdny nemoci bez ohledu na to, že část z nich se organizaci vrací podle § 9 odst. 2 a 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení (vrácené částky zařazuje Česká správa sociálního zabepečení na položku 5250 a organizace je jakožto příjem neuvádějí, protože místo toho, aby je přijímaly, je podle uvedeného ustanovení odečítají od pojistného na sociální zabezpečení, které této správě odvádějí z mezd svých zaměstnanců), a bez ohledu na to, že organizační složky státu tyto částky převádějí z výdajového účtu státního rozpočtu pro ně určeného na výdajový účet státního rozpočtu pro mzdy, aby mohly být vyplaceny spolu s nimi“. 34. V příloze v části B v náplni položky 5514 se slova „a vyrovnání za Velkou Británii“ zrušují. 35. V příloze v části B se v názvu položky 5515 slovo „produktu“ nahrazuje slovem „důchodu“ a náplň této položky zní: „Tato položka zahrnuje měsíční úhrady odvodů ze zdrojů podle hrubého národního důchodu do rozpočtu Evropské unie, jejichž celková výše se stanoví pro Českou republiku v rozpočtu Evropské unie na příslušný rok. Dále zahrnuje měsíční úhrady, kterými se Česká republika podílí na financování oprav rozpočtových nevyvážeností Velké Británii v rozpočtu Evropské unie, a měsíční úhrady, kterými se Česká republika podílí na financování hrubého snížení ročních příspěvků založených na hrubém národním důchodu, které podle rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství obdrží Nizozemsko a Švédsko v letech 2007 až 2013. Rovněž zahrnuje odvody prostředků, kterými se Česká republika podílí na financování úlev pro Dánsko, Velkou Británii a Irsko, které pro tyto země vyplývají z neúčasti na některých společných politikách Evropské unie a financování úprav vyplývajících z konečného vypořádání s rozpočtem Evropské unie za léta předcházející a případných dalších dodatkových požadavků. Jde o výdaj kapitoly Všeobecná pokladní správa.“. 36. V příloze v části B se na konci náplně položky 5909 doplňuje věta „Na tuto položku patří i výdaje, které jsou vratkami příjmů přijatých na příjmové účty státního rozpočtu v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako záporné příjmy, ale jako kladné výdaje (u organizačních složek státu nejsou vydávány z příjmových účtů státního rozpočtu, ale z účtů výdajových).“. 37. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6349, která zní: „Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům územní úrovně než obcím, krajům a regionálním radám, v současné době dobrovolným svazkům obcí.“. 38. V příloze v části B název podseskupení položek 635 zní: „Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím“. 39. V příloze v části C se doplňuje náplň paragrafu 3513, která zní: „Činnost pracovišť lékařské služby první pomoci. Nepatří sem činnosti zdravotnické záchranné služby, ty patří na paragraf 3533.“. 40. V příloze v části C název paragrafu 3514 zní: „Transfúzní služba a tkáňová zařízení“. 41. V příloze v části C název paragrafu 3515 zní: „Specializovaná ambulantní zdravotní péče“. 42. V příloze v části C pododdíl 352 zní:
„352 Ústavní péče
    3521 Fakultní nemocnice
    Činnost zdravotnických zařízení ústavní péče, kterými
    jsou fakultní nemocnice zřizované Ministerstvem zdravotnictví.
    3522 Ostatní nemocnice
    Činnost zdravotnických zařízení ústavní péče, kterými
    jsou nemocnice neuvedené jinde v pododdílu 352.
    3523 Odborné léčebné ústavy
    Činnost zdravotnických zařízení uvedených v § 36
    odst. 1, 2 a 5 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
    lidu. Nepatří sem specializovaná pracoviště akutní péče,
    jako jsou například kardiocentrum, traumacentrum,
    onkologické ústavy a Ústav pro matku a dítě, pokud
    v nich převažuje poskytování akutní péče. Rovněž sem
    nepatří lázeňská péče, ozdravovny, sanatoria a péče v léčebnách
    dlouhodobě nemocných a ve specializovaných
    zařízeních hospicového typu (hospic).
    3524 Léčebny dlouhodobě nemocných
    3525 Hospice
    Činnost lůžkových zařízení hospicového typu, ve kterých
    je poskytována paliativní a symptomatická péče
    osobám v terminálním stadiu (§ 22a zákona č. 48/1997 Sb., 
    o veřejném zdravotním pojištění a o změně
    a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
    zákona č. 340/2006 Sb.).
    3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria
    Činnost zdravotnických zařízení, která poskytují léčebně
    preventivní služby pomocí přírodních léčivých
    zdrojů nebo klimatických podmínek, a ozdravoven a sanatorií.
    3527 Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové
    zařízení lůžkové péče
    Činnosti vysoce specializovaných pracovišť akutní
    péče, zejména kardiocentra, traumacentra a onkologické
    ústavy.
    3529 Ostatní ústavní péče
    Patří sem např. kojenecké ústavy a dětské domovy pro
    děti ve věku od jednoho do tří let, které jsou zdravotnickými
    zařízeními (vyhláška č. 242/1991 Sb., o soustavě
    zdravotnických zařízení zřizovaných okresními
    úřady a obcemi).“.
43. V příloze v části C se doplňuje náplň paragrafu 3533, která zní: „Činnost záchranné služby (§ 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákonů č. 548/1991 Sb., č. 290/2002 Sb. a č. 28/2008 Sb.). Nepatří sem vodní záchranná služba a horská služba.“. 44. V příloze v části C se za paragraf 3533 vkládá nový paragraf 3534, který zní: „3534 Doprava ve zdravotnictví Doprava nemocných s výjimkou přepravy zdravotnickou záchrannou službou.“. 45. V příloze v části C pododdíl 354 zní: „354 Zdravotnické programy
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem
    a jinými návykovými látkami
    Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je prevence
    před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými
    látkami.
    3542 Prevence HIV/AIDS
    Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je prevence
    syndromu získaného selhání imunity.
    3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným
    Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je pomoc
    zdravotně postiženým a chronicky nemocným.
    3544 Národní program zdraví
    3545 Programy paliativní péče
    Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je poskytování
    paliativní péče, pokud je lze oddělit.
    3549 Ostatní speciální zdravotnická péče
    Zejména prevence kriminality a ostatní zdravotnické
    programy.“.
46. V příloze v části C náplň paragrafu 3562 zní: „Činnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv a krajských hygienických stanic.“. 47. V příloze v části C náplň paragrafu 3591 zní: „Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím a výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce za účelem mezinárodní spolupráce. Položka obsahuje i činnosti spojené se zdravotní péčí, jež byla poskytnuta českým občanům mimo Českou republiku, a se zdravotní péčí poskytovanou zahraničním státním příslušníkům v České republice, které jsou hrazeny z veřejných rozpočtů kromě veřejného zdravotního pojištění.“. 48. V příloze v části C náplň paragrafu 3611 zní: „Podpora individuální a případně i družstevní bytové výstavby kromě podpory stavebního spoření a hypotečních úvěrů.“. 49. V příloze v části C se za paragraf 3614 doplňuje paragraf 3615, který zní: „3615 Podpora stavebního spoření a hypotečních úvěrů“. 50. V příloze v části C se za paragraf 3802 doplňuje paragraf 3803, který zní:
„3803 Technologická agentura České republiky
    Činnost Technologické agentury České republiky podle
    § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
    experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
    a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
    o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona
    č. 110/2009 Sb.“.
51. V příloze v části C se za paragraf 3809 doplňuje oddíl 39, který zní: „39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
390   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
3900  Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
    Činnosti patřící do skupiny 3 – Služby pro obyvatelstvo,
    které se nehodí do jiných jejích paragrafů. Jsou to
    nepodnikatelské činnosti zaměřené na vzdělávání v nejširším
    smyslu, informování o záležitostech veřejného
    prospěchu, veřejně prospěšnou činnost, sdružování, setkávání
    a výměnu zkušeností osob zabývajících se zájmovou
    nebo podobnou činností (vlastní zájmová činnost
    však patří do pododdílu 342) včetně činností k posilování
    historického vědomí a seznamování s minulostí
    a jiné podobné činnosti, které nelze zařadit na jiné paragrafy.
    Patřily by sem například dotace různým organizacím
    válečných vysloužilců, odbojářů či osob postižených
    diktátorskými režimy nebo občanským sdružením
    zabývajícím se veřejně prospěšnou činností apod.,
    jestliže se taková činnost nedá zařadit na jiné paragrafy.“.
52. V příloze v části C paragrafy 4112 a 4113 znějí:
„4112  Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně
    Výdaje České správy sociálního zabezpečení na důchody,
    jejichž výše se stanoví podle § 41 odst. 1
    a odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
    pojištění, ve znění zákonů č. 211/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb.
4113  Invalidní důchody pro invaliditu druhého
    stupně
    Výdaje České správy sociálního zabezpečení na důchody,
    jejichž výše se stanoví podle § 41 odst. 1
    a odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
    pojištění, ve znění zákonů č. 211/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb.“.
53. V příloze v části C se za paragraf 4116 doplňuje paragraf 4117, který zní:
„4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně
    Výdaje České správy sociálního zabezpečení na důchody,
    jejichž výše se stanoví podle § 41 odst. 1
    a odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
    pojištění, ve znění zákonů č. 211/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb.“.
54. V příloze v části C paragraf 4122 zní:
„4122 Ošetřovné
    Ošetřovné podle § 39 až 41 zákona č. 187/2006 Sb.,
    o nemocenském pojištění, ve znění zákonů č. 261/2007 Sb.,
    č. 239/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 306/2008 Sb.
    a č. 41/2009 Sb. Patří sem i doplatky podpory
    při ošetřování člena rodiny podle zrušeného zákona
    č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců,
    ve znění pozdějších předpisů.“.
55. V příloze v části C název paragrafu 4123 zní: „Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“. 56. V příloze v části C se paragraf 4181 zrušuje. 57. V příloze v části C náplň paragrafu 4182 zní: „Jedná se o dávku vyplácenou podle § 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb. ve znění vyhlášek č. 28/1993 Sb., č. 205/1995 Sb., č. 138/1997Sb., č. 139/1997 Sb. a č. 552/2002 Sb.“. 58. V příloze v části C se na konci náplně paragrafu 4189 doplňuje věta „Patří sem i doplatky příspěvku při péči o osobu blízkou podle § 80 až 85 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne 31. prosince 2006, která je s účinností ode dne 1. ledna 2007 nahrazena příspěvkem na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (položka 4195), a která se v některých případech vyplácela do dne 31. prosince 2008 podle čl. II bodu 5 zákona č. 109/2006 Sb.“. 59. V příloze v části C pododdíl 431 zní:
„431  Sociální poradenství
4311  Základní sociální poradenství
    Základní sociální poradenství podle § 37 odst. 2 zákona
    č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
4312  Odborné sociální poradenství
    Odborné sociální poradenství podle § 37 odst. 3 a 4
    zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
4319  Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím“.
60. V příloze v části C se za paragraf 4391 doplňuje paragraf 4392, který zní:
„4392  Inspekce poskytování sociálních služeb
    Inspekce poskytování sociálních služeb podle § 97 až
    99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
    znění zákona č. 206/2009 Sb.“.
Čl. II Přechodné ustanovení Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných do konce roku 2009 se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb. ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Čl. III Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: Ing. Janota v. r.