Obsah dokumentu

Vydáno: 27. 10. 2009

 

Vyhláška č. 383/2009 Sb.

technická vyhláška o účetních záznamech


Schválený 27. 10. 2009 Účinný od 1. 1. 2010 do 31. 12. 9999

 
 
 

Účetnictví.; Inventarizace.; Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.; ROZPOČTOVÉ PRÁVO.; FINANČNÍ KONTROLA.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.; OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;

383/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) Změna: 434/2010 Sb. Změna: 437/2011 Sb. Změna: 437/2011 Sb. (část) Změna: 461/2012 Sb. Změna: 472/2013 Sb. Změna: 300/2014 Sb. Změna: 370/2015 Sb. Změna: 447/2016 Sb. Změna: 274/2017 Sb., 398/2017 Sb. Změna: 341/2021 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8 zákona a podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla): ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví a) pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě vybraných účetních jednotek v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie5), b) rozsah a četnost předávání účetních záznamů vybranými účetními jednotkami do centrálního systému účetních informací státu v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie5), c) které vybrané účetní jednotky předávají do centrálního systému účetních informací státu pouze účetní záznamy pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celek státu, d) způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, e) způsob předkládání vybraných údajů podle právních předpisů upravujících sběr vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí6) a f) požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů. § 2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a) předáváním účetního záznamu činnost předávající účetní jednotky nebo správce centrálního systému účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, b) přebíráním účetního záznamu činnost přebírající účetní jednotky nebo správce centrálního systému účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, c) komunikací veškeré činnosti, včetně automatických, které jsou nezbytné pro předávání a přebírání účetních záznamů mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu podle této vyhlášky, d) správcem centrálního systému účetních informací státu Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), e) správcem kapitoly účetní jednotka, která plní funkci správce kapitoly státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu, f) státní příspěvkovou organizací příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu nebo která byla zřízena zvláštním zákonem, g) osobním přístupovým kódem dokument, datový soubor nebo soubor znaků, který slouží k utajení zabezpečeného šifrovaného přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu, h) otevřeným tvarem informace zaznamenaná způsobem čitelným pro fyzickou osobu, i) konsolidačním účetním záznamem účetní záznam předávaný vybranou účetní jednotkou do centrálního systému účetních informací státu pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku nebo pro sestavení účetních výkazů za dílčí konsolidační celek státu, j) operativním účetním záznamem účetní záznam předávaný vybranou účetní jednotkou do centrálního systému účetních informací státu pro potřeby státu, zejména pro účely operativního řízení hospodaření a nakládání s finančními prostředky, k) finančním údajem údaj předkládaný pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad, l) jiným účetním záznamem účetní záznam, který není konsolidačním účetním záznamem ani operativním účetním záznamem a vybrané účetní jednotky jej předávají do centrálního systému účetních informací státu způsobem stanoveným touto vyhláškou, zpravidla na vyžádání, m) primárním účetním záznamem účetní záznam, který vybraná účetní jednotka vytvořila nebo měla povinnost vytvořit již před požadavkem na jeho předání do centrálního systému účetních informací státu, n) vybraným údajem údaj předkládaný podle zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí7). ČÁST DRUHÁ PRAVIDLA PRO FORMÁT, STRUKTURU, PŘENOS A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ V TECHNICKÉ FORMĚ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK A ROZSAH A ČETNOST PŘEDÁVÁNÍ TĚCHTO ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ HLAVA I OBECNÁ PRAVIDLA PRO FORMÁT, STRUKTURU, PŘENOS A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ § 3 Formát a struktura předávaných účetních záznamů (1) Konsolidační účetní záznamy předávají vybrané účetní jednotky elektronicky ve formalizované datové dávce a) sumarizovaných výkazů u jednotlivých částí účetní závěrky, b) Pomocného konsolidačního přehledu; rozsah jednotlivých částí Pomocného konsolidačního přehledu a jejich vzory stanoví příloha č. 3a k této vyhlášce, c) Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu; rozsah jednotlivých částí Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu a jejich vzory stanoví příloha č. 3b k této vyhlášce, a d) účetního záznamu, včetně souhrnného účetního záznamu, který je nutný pro konsolidaci. (2) Operativní účetní záznamy předávají organizační složky státu a státní fondy a jiné účetní záznamy předávají vybrané účetní jednotky elektronicky ve formalizované datové dávce a) sumarizovaných výkazů, nebo b) účetního záznamu, včetně souhrnného účetního záznamu. (3) Struktura elektronicky předávaných údajů se obecně člení na tyto části: a) záhlaví, které stanoví nezaměnitelnou identifikaci účetního záznamu a další identifikační údaje o obsahu účetního záznamu a vybrané účetní jednotce, která jej vytvořila, b) obsah, který obsahuje přenášenou informaci, ve struktuře stanovené touto vyhláškou, a c) zápatí, které stanoví nezaměnitelnou identifikaci pro zajištění celistvosti přenášeného účetního záznamu a další informace stanovené touto vyhláškou. (4) Formát elektronicky předávaných údajů je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce. (5) Požadavky na formáty účetních záznamů v technické formě a výstupní formáty snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické formy jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. (6) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup metodiku technického zajištění formátu, struktury, přenosu a zabezpečení účetních záznamů podle této vyhlášky (dále jen „Technický manuál centrálního systému účetních informací státu“). Technický manuál centrálního systému účetních informací státu je součástí provozní dokumentace Integrovaného informačního systému státní pokladny. (7) V Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu správce centrálního systému účetních informací státu uvede zejména a) vymezení datových prvků předávaných údajů a jejich atributy, b) vymezení komunikačního rozhraní, včetně bezpečnostních parametrů a bližší podmínky jeho provozu, c) způsob hlášení závad datových přenosů, d) metodiku a termíny pro provádění přenosů dat, opakovaných přenosů dat a náhradních přenosů dat, zejména čas, periodu, počet a způsob opakování, e) termíny vytváření sestav jednotlivých předaných účetních záznamů pro účely uživatelů účetních záznamů, f) strukturu jednotlivých číselníků, registrů a informací z registrů, včetně jejich použití při členění účetních záznamů a jejich přenosu, g) parametry a další údaje potřebné pro zajištění zašifrovaného přenosu účetních záznamů, zejména standardní postupy, dokumentaci procesu a metodiku práce se šifrovacími klíči a hesly, h) způsob a termíny předávání hesel, šifrovacích klíčů a dalších technických údajů, případně prostředků nutných k technickému a organizačnímu zabezpečení zašifrovaného přenosu účetních záznamů mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu, i) způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám a bližší podmínky komunikace se zodpovědnou osobou a náhradní zodpovědnou osobou, j) formuláře pro naplnění požadavků podle § 19 odst. 3, § 20 odst. 4 a § 21 odst. 3, k) obsah protokolu o uskutečněných přenosech dat a o neúspěšných pokusech o přenos dat, l) způsob a postupy provádění syntaktické kontroly, kontroly zabezpečení a obsahové kontroly, m) postupy provádění obsahové kontroly konsolidačních účetních záznamů, které vycházejí z povinností stanovených jiným právním předpisem, n) způsob poskytování součinnosti při odstraňování chyb v přenášených účetních záznamech, o) požadavky na zpřístupnění standardní přenosové cesty, způsob předání údajů o zodpovědné osobě správci centrálního systému účetních informací státu, která je odpovědná za přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu, p) typy a specifikace komunikačních protokolů a související skutečnosti, r) způsob oznamování závažných skutečností správci centrálního systému účetních informací státu vybranou účetní jednotkou, zejména způsob oznámení v případě, že hrozí zneužití přenášených účetních záznamů nebo jiných přenášených dat, s) požadavky na vyžádání a přenos jiného účetního záznamu a postup osoby, která jiný účetní záznam vyžádala, postup správce centrálního systému účetních informací státu a dotčené vybrané účetní jednotky, t) parametry stavových zpráv o přenosech, způsob jejich tvorby a poskytování vybraným účetním jednotkám a související skutečnosti. (8) Při členění účetních záznamů jsou využívány číselníky, rejstříky a informace z registrů spravovaných centrálními orgány veřejné správy nebo spravovaných správcem centrálního systému účetních informací státu. § 3a (1) Pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu předávají vybrané účetní jednotky, s výjimkou účetních jednotek podle odstavce 2, elektronicky ve formalizované dávce Pomocný analytický přehled. (2) Pomocný analytický přehled podle odstavce 1 nepředávají a) zdravotní pojišťovny, b) dobrovolné svazky obcí, c) obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 3 000, a d) příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období výši 100 000 000 Kč. (3) Údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci Pomocného analytického přehledu nevykazují a nepředávají obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000. (4) Rozsah jednotlivých částí Pomocného analytického přehledu a jejich vzory stanoví příloha č. 2a k této vyhlášce, termíny jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu stanoví příloha č. 2b k této vyhlášce. (5) Pomocný analytický přehled se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa. (6) Pokud vybraná účetní jednotka v účetním období naplní podmínky pro předávání Pomocného analytického přehledu podle této vyhlášky, a v následujícím účetním období tyto podmínky nesplní, může ukončit předávání Pomocného analytického přehledu nejdříve po uplynutí tří po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých Pomocný analytický přehled předávala. § 4 Přenos účetních záznamů (1) Vybrané účetní jednotky předávají účetní záznamy podle § 3 a § 3a do centrálního systému účetních informací státu a) standardní přenosovou cestou, kterou se rozumí připojení prostřednictvím datového rozhraní k centrálnímu systému účetních informací státu, které splňuje požadavky průkaznosti a neměnnosti přenášeného účetního záznamu a dále požadavky ochrany a bezpečnosti odpovídající charakteru přenášených informací podle jiných právních předpisů, nebo b) náhradní přenosovou cestou, kterou se rozumí jiné přenesení dat než standardní přenosovou cestou, při splnění požadavků podle písmene a). (2) Standardní přenosová cesta je realizována prostřednictvím internetu. (3) Předávání dat náhradní přenosovou cestou probíhá pouze výjimečně, a to v případě nemožnosti předat data standardní přenosovou cestou. (4) Vybrané účetní jednotky mohou předávat účetní záznamy podle odstavce 1 i prostřednictvím jiné osoby. (5) Vybrané účetní jednotky předávají účetní záznamy v technické formě a přebírají účetní záznamy v technické formě připojením k centrálnímu systému účetních informací státu pomocí datového rozhraní. (6) Veškeré informace přenášené standardní cestou jsou v zašifrovaném tvaru. Náhradní přenosovou cestou jsou informace přenášeny v zašifrovaném tvaru, je-li to technicky možné. § 5 (1) Vybrané účetní jednotky předávají konsolidační účetní záznamy v termínech stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce a jiné účetní záznamy v termínech stanovených v příloze č. 4 k této vyhlášce. (2) Organizační složky státu a státní fondy předávají operativní účetní záznamy v termínech stanovených v příloze č. 5 k této vyhlášce. (3) Skutečnosti nebo informace, které jsou podle jiného právního předpisu1) utajovanými informacemi, účetní jednotky v předávaných účetních záznamech podle § 3 neuvádějí. (4) Vybrané účetní jednotky nepředávají účetní záznamy podle § 3a do centrálního systému účetních informací státu, pokud převážně obsahují skutečnosti nebo informace, které jsou podle jiného právního předpisu1) utajovanými informacemi. (5) Obce a dobrovolné svazky obcí předávají účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací státu a) způsobem podle § 4, nebo b) prostřednictvím krajského úřadu kraje, na jehož území se obec nachází nebo na jehož území má dobrovolný svazek obcí sídlo, pokud tak místně příslušný krajský úřad stanoví. (6) Příspěvkové organizace zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji předávají účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací státu a) způsobem podle § 4, nebo b) prostřednictvím krajského úřadu kraje, na jehož území má zřizovatel příspěvkové organizace sídlo, pokud tak místně příslušný krajský úřad stanoví. (7) Účetní jednotky podle odstavců 5 a 6 předávají účetní záznamy v termínech, které stanoví krajský úřad tak, aby měl možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti předaných výkazů a) před potvrzením jejich úplnosti a správnosti v centrálním systému účetních informací státu v případech podle odstavce 5 písm. a) a odstavce 6 písm. a), nebo b) v případech podle odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 písm. b) před jejich konečným předáním do centrálního systému účetních informací státu a potvrzením jejich úplnosti a správnosti v termínech podle odstavce 1. (8) Přenos účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 písm. b) provádí krajský úřad způsobem podle § 4. Organizační a technologické podmínky stanoví Technický manuál centrálního systému účetních informací státu. (9) V případě hlavního města Prahy předává účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací státu Magistrát hlavního města Prahy. Ustanovení odstavců 6, 7 a 8 platí pro hlavní město Praha obdobně. (10) V případě, že vybraná účetní jednotka ukončí činnost v průběhu účetního období, předá mimořádnou účetní závěrku v termínu pro nejbližší mezitímní účetní závěrku. Nezajistí-li splnění této povinnosti dotčená vybraná účetní jednotka, zajistí splnění této povinnosti její zřizovatel. (11) Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž předávání upravuje tato vyhláška, předkládá tato účetní jednotka účetní záznamy v agregované podobě způsobem stanoveným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu. § 6 Požadavky na standardní přenosovou cestu (1) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy a přebírá účetní záznamy z centrálního systému účetních informací státu standardní přenosovou cestou pomocí technického prostředku využívaného touto vybranou účetní jednotkou k přenosu dat mezi ní a centrálním systémem účetních informací státu. Technický prostředek se připojuje ke komunikačním serverům centrálního systému účetních informací státu za podmínek uvedených správcem centrálního systému účetních informací státu v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu. (2) Správce centrálního systému účetních informací státu může přidělit vybrané účetní jednotce časy a periody zahájení hlavního datového přenosu, časy, periody a počty opakování hlavního datového přenosu v případě neúspěchu hlavního datového přenosu a časy, periody a způsob zahájení záložního datového přenosu. (3) Vybraná účetní jednotka zajistí, aby připojení k internetu na straně vybrané účetní jednotky splňovalo technické parametry pro přenášení šifrovaných dat a jejich předávání a přebírání ve stanoveném rozsahu a termínech do centrálního systému účetních informací státu. (4) Správce centrálního systému účetních informací státu zajistí funkci komunikačních prostředků centrálního systému účetních informací státu, aby byly přístupny všem vybraným účetním jednotkám v přidělených časech. Správce centrálního systému účetních informací státu zajistí, aby připojení k internetu na straně správce splňovalo technické parametry pro přenášení šifrovaných dat a jejich přebírání a předávání ve stanoveném rozsahu a termínech od vybraných účetních jednotek. § 7 Požadavky na náhradní přenosovou cestu (1) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy a přebírá účetní záznamy z centrálního systému účetních informací státu náhradní přenosovou cestou prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím technických prostředků vzdálené komunikace, nemá-li vybraná účetní jednotka zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, nebo prostřednictvím datového nosiče. Podrobnosti uvede správce centrálního systému účetních informací státu v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu. (2) Požadavky na zabezpečení předávaných účetních záznamů při předávání náhradní přenosovou cestou jsou shodné se standardní přenosovou cestou. (3) Jiná data nežli účetní záznamy jsou předávána a přebírána z centrálního systému účetních informací státu standardní nebo náhradní přenosovou cestou pouze v případě, že to vyžaduje technologické nebo bezpečnostní opatření nebo stanoví-li tak Technický manuál centrálního systému účetních informací státu. HLAVA II BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA PŘEDÁVÁNÍ, PŘEBÍRÁNÍ A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ A JEJICH ÚSCHOVU § 8 Pravidla pro správce centrálního systému účetních informací státu (1) Z centrálního systému účetních informací státu jsou předávány vybraným účetním jednotkám účetní záznamy v zašifrovaném tvaru podle této vyhlášky. (2) Pokud je nefunkční standardní přenosová cesta na straně správce centrálního systému účetních informací státu, provádí se předávání a přebírání dat náhradní přenosovou cestou. (3) Správce centrálního systému účetních informací státu poskytuje vybrané účetní jednotce potřebnou součinnost při lokalizaci závad datových přenosů a jejich odstranění, a to nejpozději do jednoho pracovního dne od jejího nahlášení vybranou účetní jednotkou správci centrálního systému účetních informací státu. (4) Správce centrálního systému účetních informací státu zajistí kontrolu vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb přenesených částí účetní závěrky vybraných účetních jednotek a umožní sestavení sumářů a zařazení do požadovaných úrovní agregace, případně je oprávněn vyžadovat v této souvislosti doplňující informace, a to v souladu s Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu. (5) Správce centrálního systému účetních informací státu zajistí podmínky pro vyžádání a přenos jiných účetních záznamů ve stanoveném rozsahu a termínech standardní přenosovou cestou v souladu s Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu, včetně podmínek pro osoby, které jsou oprávněny vyžádat si jiný účetní záznam. § 9 Pravidla pro vybrané účetní jednotky (1) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu v zašifrovaném tvaru stanoveném touto vyhláškou. (2) Pokud je nefunkční standardní přenosová cesta na straně vybrané účetní jednotky, provádí se předávání a přebírání dat náhradní přenosovou cestou. Požadavek na předání dat z centrálního systému účetních informací státu náhradní přenosovou cestou sděluje účetní jednotka správci centrálního systému účetních informací státu telefonicky za použití hesla pro telefonickou autorizaci zodpovědné osoby podle § 17 odst. 2 písm. e). (3) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu a přebírá účetní záznamy z centrálního systému účetních informací státu standardní přenosovou cestou v termínech stanovených touto vyhláškou nebo jiným právním předpisem. V případě, že přenos dat pomocí připojení ke komunikačnímu serveru z technických důvodů není uskutečněn úspěšně, vybraná účetní jednotka provede opakovaný přenos dat v souladu s Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu. (4) Není-li přenos dat podle odstavce 3 uskutečněn úspěšně, vybraná účetní jednotka zároveň oznámí tuto skutečnost neprodleně správci centrálního systému účetních informací státu. (5) Vybraná účetní jednotka zajistí podmínky pro vyžádání a přenos jiných účetních záznamů ve stanoveném rozsahu a termínech standardní přenosovou cestou v souladu s Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu. § 10 Protokoly o uskutečněných přenosech dat a jejich uchovávání (1) Vybraná účetní jednotka uchovává protokoly o uskutečněných přenosech dat a o neúspěšných pokusech o přenos dat ke každému jednotlivému datovému přenosu. Technické požadavky na protokol o uskutečněných přenosech dat a součinnost správce centrálního systému účetních informací státu jsou uvedeny v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu. (2) Správce centrálního systému účetních informací státu uchovává protokoly o uskutečněných přenosech dat na datovém médiu, které splňuje podmínky průkaznosti a trvalosti obsahu uložených dat. § 11 Požadavky na úschovu účetních záznamů Na úschovu účetních záznamů uvedených v § 3 odst. 1 a 2, jejich průkaznost, přenos a opravy se vztahují ustanovení § 31, 32, 33, 33a, 34 a 35 zákona. § 12 Organizační zajištění přenosu účetních záznamů (1) Informaci o změně skutečností o vybrané účetní jednotce oznámí účetní jednotka správci centrálního systému účetních informací státu bezprostředně. (2) Strukturu jednotlivých rejstříků a číselníků zveřejní správce centrálního systému účetních informací státu způsobem umožňujícím dálkový přístup. § 13 Zajištění kontroly při přenosu účetních záznamů Při přebírání účetních záznamů provádí správce centrálního systému účetních informací státu a) syntaktickou kontrolu, kterou se rozumí kontrola rozsahu předávaných účetních záznamů a jejich neporušenosti během přenosu, b) kontrolu zabezpečení, kterou se rozumí kontrola bezpečnostních parametrů předávaných účetních záznamů, a c) obsahovou kontrolu, kterou se rozumí kontrola správnosti a provázanosti ve smyslu pravidel stanovených právními předpisy a postupů uvedených v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu, zejména kontrola provázání informací v účetních záznamech podle § 3 odst. 1 až 3 předávaných vybranou účetní jednotkou do centrálního systému účetních informací státu a případná kontrola jejich provázání s informacemi v účetních záznamech předávaných jinou vybranou účetní jednotkou. § 14 Zabezpečení účetních záznamů určených k přenosu (1) Účetní záznam podle § 3 odst. 1 a 2 určený k přenosu se přenáší v zašifrované podobě. Splnění požadavků na zašifrování účetního záznamu podle této vyhlášky se pro potřeby jeho přenosu považuje za podpis účetního záznamu obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě podle § 33a odst. 3 zákona; povinnost připojit podpisový záznam k účetnímu záznamu podle zákona nebo jiného právního předpisu není tímto dotčena. (2) U přenášených účetních záznamů, hesel a šifrovacích klíčů zabezpečí vybrané účetní jednotky i správce centrálního systému účetních informací státu, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s nimi jinou osobou nebo k jinému zneužití. Přenášené účetní záznamy jsou uchovávány na datových nosičích v zašifrovaném tvaru. (3) Vybraná účetní jednotka zajistí technické prostředky potřebné k zajištění zašifrovaného předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu. (4) Požadavky na proces zašifrování a dešifrování jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce. (5) Správce centrálního systému účetních informací státu zajišťuje šifrovací klíče, hesla a dokumentaci procesů a předávání šifrovacích klíčů, hesel a dalších dat potřebných pro zajištění zašifrovaného přenosu účetních záznamů vybraným účetním jednotkám. Organizační požadavky zabezpečení účetních záznamů a jiných dat určených k přenosu § 15 (1) Osobou zodpovědnou za přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu (dále jen „zodpovědná osoba“) může být pouze fyzická osoba, kterou jmenuje vybraná účetní jednotka. (2) Vybraná účetní jednotka předá správci centrálního systému účetních informací státu jméno, příjmení, kontaktní údaje, emailovou adresu a funkci zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby. (3) Zodpovědné osobě jsou správcem centrálního systému účetních informací státu předány hesla, šifrovací klíče a další technické údaje. Hesla a šifrovací klíče jsou vytvářeny a předávány tak, aby zajistily jednoznačnou a průkaznou identifikaci zodpovědné osoby a jejich použití pouze touto zodpovědnou osobou. (4) Správce centrálního systému účetních informací státu zruší heslo, šifrovací klíč a další technické údaje zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby, která a) do půl roku od obdržení hesla, šifrovacího klíče a dalších technických údajů nedokončí proces registrace zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby, nebo b) za posledních 18 měsíců neprovedla úspěšné přihlášení do centrálního systému účetních informací státu. (5) Náhradní zodpovědná osoba zajišťuje na základě jmenování vybrané účetní jednotky činnosti stanovené zodpovědné osobě. Vybraná účetní jednotka může vymezit skupinu účetních záznamů, pro které jmenuje náhradní zodpovědnou osobu; neučiní-li tak, má se za to, že náhradní zodpovědná osoba je jmenována pro přenos všech dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu. Náhradní zodpovědnou osobou může být pouze fyzická osoba. (6) Vybraná účetní jednotka oznámí správci centrálního systému účetních informací státu bezprostředně změny o jmenování zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby. (7) V případě přenosu účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle § 5 odst. 5 písm. b) a § 5 odst. 6 písm. b) se použijí ustanovení této vyhlášky týkající se zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby přiměřeně pro krajský úřad příslušného kraje. (8) V případě technologického, bezpečnostního nebo operativního organizačního opatření může správce centrálního systému účetních informací státu provést změnu v registraci zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby mimo postup uvedený v příloze č. 7. O takovémto postupu správce centrálního systému účetních informací státu neprodleně informuje dotčenou vybranou účetní jednotku a dotčenou zodpovědnou osobu nebo náhradní zodpovědnou osobu. § 16 (1) V případě, že hrozí zneužití přenášených účetních záznamů nebo jiných přenášených dat, oznámí vybraná účetní jednotka bezprostředně tuto skutečnost správci centrálního systému účetních informací státu prostřednictvím zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby. (2) Správce centrálního systému účetních informací státu realizuje změny v přístupech do systému centrálního systému účetních informací státu a změny v údajích zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby nejpozději do jednoho pracovního dne od oznámení těchto skutečností vybranou účetní jednotkou. § 17 Osobní přístupové kódy (1) Osobní přístupové kódy tvoří komplex bezpečnostních prvků sloužících k utajení zabezpečeného šifrovaného přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu. Osobní přístupové kódy sděluje správce centrálního systému účetních informací státu výhradně zodpovědné osobě nebo náhradní zodpovědné osobě. (2) Osobním přístupovým kódem je a) přístupový dekódovací kód určený k dekódování 1. přístupového jména a hesla podle písmen c) a d) a2. šifrovacích klíčů podle písmene b), b) symetrický AES klíč určený k zašifrování nebo dešifrování dat přenášených mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu v otevřeném tvaru, c) přístupové jméno určené pro připojení k centrálnímu systému účetních informací státu v otevřeném tvaru, d) heslo určené pro připojení k centrálnímu systému účetních informací státu v otevřeném tvaru, e) heslo pro telefonickou autorizaci zodpovědné osoby určené pro telefonickou komunikaci zodpovědné osoby a správce centrálního systému účetních informací státu, f) vstupní osobní heslo určené pro zpřístupnění údajů potřebných k automatizovanému přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu a g) vstupní osobní heslo pro uložení určené pro ukládání osobních přístupových kódů podle § 21 odst. 2. (3) Zodpovědná osoba a náhradní zodpovědná osoba u osobních přístupových kódů zabezpečí, aby nedošlo k jejich zneužití. (4) Způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám stanoví správce centrálního systému účetních informací státu v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce. § 18 Bližší požadavky na informační systémy, technické prostředky a přenos dat (1) Při přenosu účetních záznamů a jiných dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu jsou použity předepsané komunikační protokoly. Zadávání osobních přístupových kódů nezbytných pro připojení ke komunikačnímu serveru centrálního systému účetních informací státu a zahájení přenosu dat provádí zodpovědná osoba bezprostředně před zahájením přenosu dat. (2) Technický prostředek určený k přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu musí být technicky a technologicky zabezpečen tak, aby a) neoprávněná osoba nemohla ani při vynaložení značného úsilí získat osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném tvaru v průběhu jejich zadávání zodpovědnou osobou nebo bezprostředně po jejich zadání nebo získat takové informace, ze kterých je možné osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) odvodit, b) bezprostředně po ukončení přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a komunikačním serverem centrálního systému účetních informací státu byly osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném tvaru odstraněny ze všech paměťových médií technického prostředku určeného k přenosu dat, aby nebylo možno tyto osobní přístupové kódy zpětně načíst či rekonstruovat, c) osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) nebyly v otevřeném tvaru přístupné ostatním aplikacím, které mohou být spuštěny nad operačním systémem technického prostředku využívaném vybranou účetní jednotkou k přenosu dat mezi ní a centrálním systémem účetních informací státu a které by potenciálně mohly umožnit osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném tvaru získat, zkopírovat nebo jinak zcizit nebo získat takové informace, ze kterých je možné osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) odvodit, a d) osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) nebyly v otevřené formě přístupné ostatním technickým prostředkům nebo zařízením, pokud je s nimi technický prostředek využívaný vybranou účetní jednotkou k přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu propojen tak, že mezi nimi může docházet k automatickému přenosu dat bez použití dalších přenosových médií. (3) Pokud probíhá přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a komunikačním serverem centrálního systému účetních informací státu automatizovaně, je přípustné osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) uložit v elektronické podobě na datovém médiu při současném splnění těchto požadavků: a) osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) jsou uloženy na datovém médiu umožňujícím přístup k výše uvedeným údajům v otevřeném tvaru, zejména načtení údajů z média v otevřeném tvaru, výhradně po zadání správného vstupního osobního hesla, b) osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) uložené na datovém médiu jsou dočasně nebo trvale znepřístupněny v případě, že vybraná účetní jednotka bezprostředně po sobě devětadevadesátkrát zadá nesprávné vstupní osobní heslo, c) datové médium buď tvoří součást technického prostředku využívaného vybranou účetní jednotkou k přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu, nebo je s ním přímo propojeno odděleným datovým kanálem, který musí být zabezpečen proti neautorizovanému načtení osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném tvaru odposlechnutím datové komunikace, a d) datové médium je zabezpečeno proti neautorizovanému načtení osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném tvaru v případě neoprávněného pokusu o načtení těchto osobních přístupových kódů datovou komunikací nebo při fyzickém vniknutí dovnitř média, například sejmutím krytu média nebo mechanickým poškozením média. (4) Požadavky na vstupní osobní hesla stanoví příloha č. 8 k této vyhlášce. (5) Zašifrování souborů s účetními záznamy musí být provedeno šifrovacím algoritmem využívajícím symetrickou šifru splňující požadavky podle odstavce 6. (6) Symetrická šifra využívá algoritmus Rijndael dle AES s tím, že délka klíče je 256 bitů. Požadavky na stupeň a metodu šifrování stanoví příloha č. 9 k této vyhlášce. § 19 Požadavky na předávání a přebírání dat, šifrovacích a dešifrovacích klíčů a manipulaci s těmito klíči (1) Správce centrálního systému účetních informací státu předává vybraným účetním jednotkám datové soubory nezbytné pro předávání a přebírání dat podle této vyhlášky (dále jen „zajišťovací a identifikační soubory“). Název, formát, obsah, typ zajišťovacích a identifikačních souborů, způsob jejich předání uvede správce centrálního systému účetních informací státu v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu. (2) Vybraná účetní jednotka potvrzuje správci centrálního systému účetních informací státu převzetí zajišťovacích a identifikačních souborů vyplněním a zasláním formuláře o potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů po doplnění potvrzovacího kontrolního součtu podle § 20 odst. 5. (3) Formulář o potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů je uveden v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu. Požadavky na předávání a přejímání přístupových kódů § 20 (1) Správce centrálního systému účetních informací státu předává zodpovědné osobě jmenované vybranou účetní jednotkou, případně náhradní zodpovědné osobě dokumenty obsahující osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. a) a e). Vybraná účetní jednotka poskytne zajišťovací a identifikační soubory zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě. Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba pomocí těchto osobních přístupových kódů a zajišťovacích a identifikačních souborů předaných podle § 19 odst. 1 vygeneruje technickým prostředkem uvedeným v § 14 odst. 3 osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) a f). (2) Přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a) je na vzoru formuláře kódů podle odstavce 4 vytištěn ve tvaru řetězce znaků a skládá se z kombinace číslic 0 až 9. Kombinace číslic mohou být pro přehlednost rozděleny do skupin a graficky odděleny mezerou nebo jiným znakem. (3) Heslo pro telefonickou autorizaci podle § 17 odst. 2 písm. e) je na vzoru formuláře kódů podle odstavce 4 vytištěno ve tvaru řetězce znaků a skládá se z kombinace číslic 0 až 9 a písmen A až F. Kombinace znaků mohou být pro přehlednost rozděleny do skupin a graficky odděleny mezerou nebo jiným znakem. (4) Formulář kódů podle odstavců 2 a 3 je uveden v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu. (5) Postup při generování osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2 písm. b) až d) stanoví příloha č. 12 k této vyhlášce. § 21 (1) Po převzetí a dekódování osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2 písm. b) až d) zodpovědná osoba vytvoří technickým prostředkem uvedeným v § 14 odst. 3 potvrzovací kontrolní součet postupem stanoveným v příloze č. 13 k této vyhlášce. Tento potvrzovací kontrolní součet vybraná účetní jednotka doplní do formuláře o potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů. (2) Osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) až d) jsou po ukončení procesu jejich dekódování buď zaznamenány v listinné podobě anebo uloženy na datovém médiu, které splňuje požadavky stanovené v § 18 odst. 4 a 5. Technický prostředek při ukládání osobních přístupových kódů podle věty první musí požadovat po příslušné zodpovědné osobě zadání vstupního osobního hesla. (3) Informace požadované po vybrané účetní jednotce stanoví příloha č. 14 k této vyhlášce. (4) Na základě požadavku vybrané účetní jednotky podle odstavce 2 předá správce centrálního systému účetních informací státu vybrané účetní jednotce zajišťovací a identifikační soubory. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. a), c) a e). § 22 Požadavky na technický prostředek ke generování osobních přístupových kódů a jejich případnému přenosu či uložení Technický prostředek použitý ke generování osobních přístupových kódů a jejich případnému přenosu či uložení musí být zabezpečen tak, aby splňoval požadavky stanovené v § 18 odst. 3 a 4. ČÁST TŘETÍ PŘEDÁVÁNÍ FINANČNÍCH A VYBRANÝCH ÚDAJŮ § 23 Obecně k předávání finančních údajů (1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy, územní samosprávné celky, Regionální rady regionů soudržnosti a dobrovolné svazky obcí sestavují a předávají do centrálního systému účetních informací státu pro potřeby státu též finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen „finanční údaje“) podle jiného právního předpisu2). (2) Pro formát, strukturu, přenos, zabezpečení, rozsah a četnost předávání finančních údajů se použijí ustanovení části druhé obdobně, pokud nestanoví část třetí nebo jiný právní předpis2) jinak. (3) Pro předávání finančních údajů obcí a dobrovolných svazků obcí se použije § 5 odst. 5 a 7 obdobně, pokud nestanoví jiný právní předpis2) jinak. § 23a Obecně k předávání vybraných údajů (1) Pro formát, přenos, zabezpečení a rozsah předávání vybraných údajů se použijí ustanovení části druhé obdobně, pokud nestanoví část třetí jinak. (2) Pro předávání vybraných údajů obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji se použijí § 5 odst. 5, 6 a 7 obdobně, nestanoví-li jiný právní předpis8) jinak. § 24 Termíny předávání finančních údajů (1) Účetní jednotky podle § 23 odst. 1 sestavují a předávají finanční údaje ve formalizované datové dávce, a to v termínech stanovených jiným právním předpisem2). (2) Rozsah jednotlivých finančních údajů a jejich vzory stanoví jiný právní předpis2). § 24a Termíny předávání vybraných údajů (1) Účetní jednotky sestavují a předávají vybrané údaje ve formalizované datové dávce, a to v termínech stanovených jiným právním předpisem8). (2) Strukturu jednotlivých vybraných údajů stanoví jiný právní předpis9). § 25 zrušen ČÁST ČTVRTÁ POŽADAVKY PRO TECHNICKÉ A SMÍŠENÉ FORMY ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ Úvodní ustanovení § 26 (1) Účetní jednotka může provést převod účetního záznamu z jedné formy do jiné nové formy. Tímto převodem vzniká nový účetní záznam. (2) V případě převodu podle odstavce 1 účetní jednotka zajistí, že obsah účetního záznamu v nové formě je shodný s obsahem účetního záznamu v původní formě. (3) Provedení postupu podle odstavce 2 se má za prokázané, pokud účetní jednotka předloží účetní záznam v původní i nové formě a jejich obsah je shodný. (4) Provedení postupu podle odstavce 2 může účetní jednotka prokázat i jiným způsobem, který nezpochybní žádná z osob, které s převedeným záznamem pracují. V případě nezpochybnění průkaznosti převodu účetního záznamu žádnou z osob, které s převedeným záznamem pracují, se u účetních záznamů, které nejsou označeny skartačními znaky pro výběr nebo archiválii podle jiného právního předpisu3), nevyžaduje předložení účetního záznamu v původní formě. (5) Účetní záznam v technické nebo smíšené formě se skartačními znaky „A“ nebo „V“ vzniklý z činnosti účetní jednotky musí být ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následnou čitelnost pro fyzickou osobu. Pokud tuto podmínku nemůže účetní jednotka zabezpečit, převede takové účetní záznamy do listinné formy odpovídající době jejich vyřízení a opatří je náležitostmi originálu, a to nejpozději před jejich zařazením do výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo něj; obdobně postupuje při nakládání s účetními záznamy přijatými účetní jednotkou v technické, případně smíšené formě, u účetních záznamů obsahujících uznávaný elektronický podpis včetně průkazného potvrzení v listinné formě o platnosti uznávaného elektronického podpisu v době přijetí účetního záznamu. (6) Účetní jednotka zajistí, aby disponovala účetními záznamy, kterými se dokládá forma vedení účetnictví. § 27 Požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů upravené touto vyhláškou se týkají a) účetních záznamů vzniklých převodem z jedné formy do jiné, b) účetních záznamů, u kterých se doplněním informace na účetní záznam změní jejich forma, c) účetních záznamů vytvořených technickými prostředky a d) přidělení jednoznačné identifikace k účetním záznamům tak, aby byly splněny podmínky srozumitelnosti účetnictví a podmínky jednoznačnosti obsahu účetních záznamů. Požadavky při vzniku technických, případně smíšených forem účetního záznamu § 28 Požadavky a podmínky při vzniku účetních záznamů upravené touto vyhláškou se vztahují na případy a) smíšeného účetního záznamu doplněním informace a b) účetního záznamu v technické formě technologií na bázi optického rozpoznání písma, případně rozpoznání čárového kódu. § 29 Doplněním informace v technické formě, která je pro fyzickou osobu nečitelná, na účetní záznam v listinné formě vzniká účetní záznam ve smíšené formě. Při doplnění informace na účetní záznam musí být splněny podmínky podle § 33 odst. 7 zákona. § 30 (1) Převodem účetního záznamu v listinné nebo smíšené formě s využitím technologie na bázi optického rozpoznání písma vzniká nový účetní záznam v technické formě. (2) Účetní záznam podle odstavce 1 se převede za použití snímacího zařízení. Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do technické, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti obsahu a čitelnosti. (3) Účetní záznam převedený podle odstavce 1 může být současně nebo následně zpracován technologiemi na bázi optického rozpoznání písma, případně rozpoznání čárového kódu. Účetní jednotka zajistí, aby obsah původního účetního záznamu v listinné, případně smíšené formě byl shodný s obsahem účetního záznamu v technické formě, a připojí k takto získanému účetnímu záznamu podpisový záznam. § 31 (1) Účetní záznam v technické formě a ve formátu, který umožňuje jeho zpracování pomocí technologií na bázi optického rozpoznání písma, případně rozpoznání čárového kódu, může být zpracován touto technologií tak, že vznikne nový účetní záznam v technické, případně smíšené formě. (2) Účetní jednotka zajistí, aby obsah původního účetního záznamu byl shodný s obsahem účetního záznamu v technické, případně smíšené formě, a připojí k takto získanému účetnímu záznamu podpisový záznam. § 32 Pro účely průkaznosti účetního záznamu převedeného podle § 34 a 36 uchová účetní jednotka společně s novým účetním záznamem původní účetní záznam v listinné, technické, případně smíšené formě. § 33 Převod účetního záznamu z listinné formy do účetního záznamu v technické formě Převod účetního záznamu v listinné formě do účetního záznamu v technické formě se provádí za použití snímacího zařízení. Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do technické formy, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti obsahu a čitelnosti. § 34 Převod účetního záznamu z listinné formy do účetního záznamu ve smíšené formě (1) Účetní záznam ve smíšené formě může též vzniknout převodem části účetního záznamu do technické formy. (2) V tomto případě se převod části účetního záznamu v listinné formě do technické části účetního záznamu ve smíšené formě provádí za použití snímacího zařízení. Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do technické formy, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti obsahu a čitelnosti. (3) Nový účetní záznam ve smíšené formě tvoří původní účetní záznam v listinné formě a k němu připojený účetní záznam v technické formě vzniklý převodem části účetního záznamu v listinné formě. V těchto případech účetní záznam v původní formě i účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem. § 35 Převod účetního záznamu z technické formy neobsahující podpisový záznam do účetního záznamu v listinné formě (1) Převod účetního záznamu v technické formě bez podpisového záznamu do účetního záznamu v listinné formě se provádí za použití výstupního zařízení. (2) Výstupní zařízení musí umožňovat záznam na analogový nosič způsobem zaručujícím jeho neměnnost a čitelnost. § 36 Převod účetního záznamu z technické formy neobsahující podpisový záznam do účetního záznamu ve smíšené formě (1) Převod části nebo celého účetního záznamu v technické formě do účetního záznamu ve smíšené formě se provádí za použití výstupního zařízení. (2) Výstupní zařízení musí umožňovat záznam na analogový nosič způsobem zaručujícím jeho neměnnost a čitelnost. (3) Nový účetní záznam ve smíšené formě tvoří původní účetní záznam v technické formě a k němu připojený účetní záznam v listinné formě vzniklý převodem části nebo celého účetního záznamu v technické formě. V těchto případech účetní záznam v původní formě i účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem. § 37 Převod účetního záznamu v technické formě s podpisovým záznamem do účetního záznamu v listinné formě Pro převod účetního záznamu v technické formě s podpisovým záznamem do účetního záznamu v listinné formě se použije autorizovaná konverze dokumentů4). § 38 Převod účetního záznamu v technické formě s podpisovým záznamem do účetního záznamu ve smíšené formě (1) Pro převod části nebo celého účetního záznamu v technické formě do účetního záznamu ve smíšené formě se použije autorizovaná konverze dokumentů4). (2) Nový účetní záznam ve smíšené formě tvoří původní účetní záznam v technické formě a k němu připojený účetní záznam v listinné formě vzniklý autorizovanou konverzí dokumentů části nebo celého účetního záznamu v technické formě. V těchto případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem. § 39 Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v listinné formě (1) Pro převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v listinné formě se použije pro část účetního záznamu v technické formě výstupní zařízení. (2) Výstupní zařízení musí umožňovat záznam na analogový nosič způsobem zaručujícím jeho neměnnost a čitelnost. (3) Nový účetní záznam v listinné formě pak tvoří část původního účetního záznamu v listinné formě a nový účetní záznam vzniklý převodem technické části původního účetního záznamu ve smíšené formě. V těchto případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem. § 40 Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v technické formě (1) Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v technické formě se provádí pro listinnou část účetního záznamu ve smíšené formě za použití snímacího zařízení. (2) Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do technické formy, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti obsahu a čitelnosti. (3) Výslednou technickou formu účetního záznamu tvoří část původního účetního záznamu v technické formě a nový účetní záznam vzniklý převodem z části původního účetního záznamu v listinné formě. V těchto případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem. (4) V případě účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která neobsahuje podpisový záznam a která je uchována výstupním tiskovým zařízením na analogovém nosiči, například štítek s čárovým kódem, může účetní jednotka provést převod podle § 36. Zároveň musí být splněna podmínka, že informace obsažená na smíšeném účetním záznamu v části záznamu v technické formě bude zachována i v novém účetním záznamu vzniklém převodem z původního účetního záznamu v technické formě. § 41 Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v listinné formě (1) Pro převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v listinné formě se použije autorizovaná konverze dokumentů4). (2) Výslednou listinnou formu pak tvoří část původního účetního záznamu v listinné formě a nový účetní záznam vzniklý autorizovanou konverzí z části původního účetního záznamu v technické formě. V těchto případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem. § 42 Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v technické formě (1) Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v technické formě se pro listinnou část účetního záznamu ve smíšené formě provádí za použití snímacího zařízení. (2) Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do technické formy, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti obsahu a čitelnosti. (3) Výslednou technickou formu účetního záznamu tvoří část původního účetního záznamu v technické formě a nový účetní záznam vzniklý převodem z části původního účetního záznamu v listinné formě. V těchto případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem. (4) K novému účetnímu záznamu v technické formě se připojí podpisový záznam osoby odpovědné za převod. § 43 Obecné požadavky při převodu účetního záznamu (1) Účetní záznam v listinné formě do účetního záznamu v technické formě převádí účetní jednotka pouze v případě, že u převáděných účetních záznamů je zajištěna podmínka neměnnosti a trvalosti. (2) Pokud není barva v účetním záznamu nositelem obsahu nebo jeho části, je možné převádět účetní záznam černobíle. V opačném případě se převádí barevně. (3) U účetních záznamů převáděných z listinné formy do technické formy pomocí skeneru bezodkladně po provedení převodu účetního záznamu posoudí účetní jednotka pohledovou kontrolou čitelnost celé plochy převedeného záznamu. Nejsou-li některé části záznamu čitelné, je možné provést nový převod záznamů s pozměněným nastavením parametrů technického zařízení, případně jinou technologií. (4) Převod účetního záznamu nesmí způsobit nejednoznačnost obsahu. (5) Při převodu účetních záznamů týkajících se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, které obsahují podpisový záznam, lze kromě autorizované konverze dokumentů použít i jinou metodu. (6) Použitá metoda musí splňovat podmínku, že bude možné nezávisle na sobě určit odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly podpisové záznamy přiloženy, a to jak u původního účetního záznamu, tak i u záznamu vzniklého převodem. ČÁST PÁTÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ § 44 (1) Ustanovení této vyhlášky se poprvé použijí v účetním období započatém 1. ledna 2010 a později, není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak. (2) Účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) (účetní závěrka) předávají organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, státní fondy a Pozemkový fond České republiky do centrálního systému účetních informací poprvé v účetním období roku 2010 ve stavu k 31. březnu 2010, a to nejpozději do 20. dubna 2010. (3) Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti a příspěvkové organizace zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji předávají účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) (účetní závěrka) do centrálního systému účetních informací poprvé v účetním období roku 2010 ve stavu k 31. březnu a k 30. červnu 2010, a to nejpozději do 20. července 2010. (4) Účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) (pomocný konsolidační přehled a ostatní pomocné konsolidační informace) předávají vybrané účetní jednotky do centrálního systému účetních informací poprvé v účetním období roku 2011 ve stavu k 31. prosinci 2010, a to nejpozději do 31. srpna 2011, s výjimkou vybraných účetních jednotek, které jsou součástí dílčího konsolidačního celku podle jiného právního předpisu konsolidující účetní jednotky státu Ministerstva financí. (5) Operativní účetní záznamy podle § 3 odst. 2 předávají organizační složky státu a státní fondy do centrálního systému účetních informací poprvé v účetním období roku 2010 ve stavu k 30. červnu 2010, a to nejpozději do 20. července 2010. ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST § 45 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010. Ministr: Ing. Janota v. r. Příloha 1 Formát elektronicky předávaných údajů Obecné zásady struktury a formát předávaných údajů Soubory účetních záznamů předávaných mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu obsahují záhlaví souboru, která obsahuje základní identifikační údaje o souboru jako takovém, o vybrané účetní jednotce, a další nezbytně nutné identifikační údaje. Soubory dále obsahují vlastní obsah souboru, který se skládá z jednotlivých předávaných informací mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu. Soubory jsou zakončeny zápatím, které stanoví jednoznačnou identifikaci celistvosti přenášeného účetního záznamu a další informace nutné pro zabezpečení souboru. Soubory jsou ve tvaru přenosových vět ve formátu XML. Soubor vždy musí být zakončen tak, aby .XML soubor na konci (jako poslední dva znaky) obsahoval CR LF, tj. 0x0D a 0x0A. Soubory XML musí být v kódování dle UTF-8. Základními částmi přenosové věty jsou: a) záhlaví, které stanoví nejméně nezaměnitelnou identifikaci účetního záznamu a další identifikační údaje o obsahu účetního záznamu a účetní jednotce, která jej vytvořila, b) obsah, který obsahuje zejména přenášenou informaci (záznam) a má různou strukturu podle typu souboru; v části obsah je vždy obsažen alespoň jeden záznam a c) zápatí, které stanoví nejméně nezaměnitelnou identifikaci pro zajištění celistvosti přenášeného účetního záznamu, pravidla pro část obsahující kontrolní a bezpečnostní údaje. Účetní záznamy předávané mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu se navrhují tak, aby odpovídaly pravidlům pro standardizované datové prvky podle vyhlášky č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích. Příloha 2 Formáty účetních záznamů v technické formě a výstupní formáty snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické formy 1. Formáty účetních záznamů v technické formě: a. PDF (Portable Document Format) verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A (Portable Dokument Format/Archive)b. XMLc. PNG (Portable Network Graphic) dle standardu ISO/IEC 15948:2004,d. JPEG (Joint Photographic Experts Group). 2. Parametry snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické formy: a. rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpib. barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění. Příloha 2a Pomocný analytický přehled Příloha 2b Termíny pro předávání Pomocného analytického přehledu
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Název účetního záznamu     I Četnost předávání účetního záznamu    I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část I: Počáteční a koncové   I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I stavy a obraty na vybraných   I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I rozvahových účtech       I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část II: Vybrané náklady od   I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I počátku roku za hlavní a    I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I hospodářskou činnost      I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část III: Vybrané výnosy od   I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I počátku roku za hlavní a    I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I hospodářskou činnost      I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část IV: DNM a DHM - typy změn I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I na straně MD a D vybraných   I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I rozvahových účtů        I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část V: Zásoby - typy změn na  I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I straně MD a D vybraných     I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I rozvahových účtů        I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část VI: Pohledávky - typy změn I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I na straně MD a D vybraných   I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I rozvahových účtů        I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část VII: Závazky - typy změn  I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I na straně MD a D vybraných   I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I rozvahových účtů        I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část VIII: Ostatní aktiva -   I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I typy změn na straně MD a D   I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I vybraných rozvahových účtů   I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část X: Počáteční a koncové   I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I stavy a obraty na vybraných   I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I rozvahových účtech v členění  I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I podle jednotlivých partnerů   I následujícího roku,           I
I aktiva / pasiva nebo partnerů  I                     I
I transakce            I                     I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část XI: Vybrané náklady a   I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I výnosy od počátku roku za    I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I hlavní a hospodářskou činnost v I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I členění podle jednotlivých   I následujícího roku            I
I partnerů transakce       I                     I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část XII: Typy změn na straně  I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I MD a D vybraných rozvahových  I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I účtů v členění podle      I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I jednotlivých partnerů transakce I následujícího roku            I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část XIII: Typy změn na straně I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I MD a D vybraných rozvahových  I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I účtů v členění podle      I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I jednotlivých partnerů aktiva / I následujícího roku            I
I pasiva a partnerů transakce   I                     I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část XIV: Přehled majetkových  I ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2.   I
I účastí a jejich změn      I následujícího roku            I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část XV: Přehled podrozvahových I ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2.   I
I účtů              I následujícího roku            I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část XVI: Počáteční a koncové  I ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2.   I
I stavy na vybraných       I následujícího roku            I
I podrozvahových účtech v členění I                     I
I podle jednotlivých partnerů   I                     I
I podrozvahového účtu       I                     I
I---------------------------------I------------------------------------------I
Poznámka: Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou požadovány v jednotlivých částech Pomocného analytického přehledu, sestavuje jednotlivé části Pomocného analytického přehledu v agregované podobě způsobem stanoveným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu. Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
Příloha 3 Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název účetního záznamu   Četnost předávání účetního záznamu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvaha           čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to 
Rozvaha           čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to 
              do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní
              závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
              zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní 
              účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu 
              k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
              vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky:
              čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - ezitímní účetní závěrka, a to
              do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka,
              a to do 25. 2. následujícího roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výkaz zisku a ztráty    čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 
              25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, 
              a to do 20. 2. následujícího roku,
              zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní 
              závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. 
              - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
              vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: 
              čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne 
              následujícího měsíce a ročně, tj.ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2.
              následujícího roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přehled o peněžních tocích ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
              zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. 
              následujícího roku,
              vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: ročně, 
              tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přehled o změnách      ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
vlastního kapitálu     zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2.
              následujícího roku,
              vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: ročně,
              tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příloha           čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30.9. - mezitímní účetní závěrka, a to 25. dne 
              následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. 
              následujícího roku,
              zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní 
              závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12.
              - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
              vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: 
              čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne 
              následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do
              25. 2. následujícího roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomocný konsolidační    ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. následujícího roku
přehled 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznam účetních jednotek  ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 15. 1. následujícího roku
patřících do dílčího 
konsolidačního celku státu 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomocný konsolidační    do deseti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání pomocného konsolidačního 
záznam           záznamu ministerstvem, nestanoví-li ministerstvo lhůtu pro předání delší
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
Příloha 3a Pomocný konsolidační přehled
I--------I-----------I-----------------------------I----------------------------I--------I
I Kód  I  Číslo  I    Název položky    I     Běžné období    I Minulé I
I výkazu I položky I               I--------I---------I---------I období I
I    I      I               I Brutto I Korekce I Netto I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.I.1.  I Nehmotné výsledky výzkumu a I    I     I     I    I
I    I      I vývoje           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.I.2.  I Software          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.I.3.  I Ocenitelná práva      I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.I.4.  I Povolenky na emise a    I    I     I     I    I
I    I      I preferenční limity     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.I.5.  I Drobný dlouhodobý nehmotný I    I     I     I    I
I    I      I majetek           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.I.6.  I Ostatní dlouhodobý nehmotný I    I     I     I    I
I    I      I majetek           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.I.7.  I Nedokončený dlouhodobý   I    I     I     I    I
I    I      I nehmotný majetek      I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.I.8.  I Poskytnuté zálohy na    I    I     I     I    I
I    I      I dlouhodobý nehmotný majetek I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.I.9.  I Dlouhodobý nehmotný majetek I    I     I     I    I
I    I      I určený k prodeji      I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.I.A.  I Konsolidační rozdíl     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.II.1. I Pozemky           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.II.2. I Kulturní předměty      I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.II.3. I Stavby           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.II.4. I Samostatné hmotné movité  I    I     I     I    I
I    I      I věci a soubory hmotných   I    I     I     I    I
I    I      I movitých věcí        I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.II.5. I Pěstitelské celky trvalých I    I     I     I    I
I    I      I porostů           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.II.6. I Drobný dlouhodobý hmotný  I    I     I     I    I
I    I      I majetek           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.II.7. I Ostatní dlouhodobý hmotný  I    I     I     I    I
I    I      I majetek           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.II.8. I Nedokončený dlouhodobý   I    I     I     I    I
I    I      I hmotný majetek       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.II.9. I Poskytnuté zálohy na    I    I     I     I    I
I    I      I dlouhodobý hmotný majetek  I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.II.10. I Dlouhodobý hmotný majetek  I    I     I     I    I
I    I      I určený k prodeji      I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.III.1. I Majetkové účasti v osobách I    I     I     I    I
I    I      I s rozhodujícím vlivem    I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.III.2. I Majetkové účasti v osobách I    I     I     I    I
I    I      I s podstatným vlivem     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.III.3. I Dluhové cenné papíry držené I    I     I     I    I
I    I      I do splatnosti        I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.III.4. I Dlouhodobé půjčky      I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.III.5. I Termínované vklady     I    I     I     I    I
I    I      I dlouhodobé         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.III.6. I Ostatní dlouhodobý finanční I    I     I     I    I
I    I      I majetek           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.III.7. I Pořizovaný dlouhodobý    I    I     I     I    I
I    I      I finanční majetek      I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.III.8. I Poskytnuté zálohy na    I    I     I     I    I
I    I      I dlouhodobý finanční majetek I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.III.A. I Cenné papíry a podíly v   I    I     I     I    I
I    I      I ekvivalenci         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.IV.1. I Poskytnuté návratné     I    I     I     I    I
I    I      I finanční výpomoci      I    I     I     I    I
I    I      I dlouhodobé         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.IV.2. I Dlouhodobé pohledávky z   I    I     I     I    I
I    I      I postoupených úvěrů     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.IV.3. I Dlouhodobé poskytnuté    I    I     I     I    I
I    I      I zálohy           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.IV.4. I Dlouhodobé pohledávky z   I    I     I     I    I
I    I      I ručení           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.IV.5. I Ostatní dlouhodobé     I    I     I     I    I
I    I      I pohledávky         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.IV.6. I Dlouhodobé poskytnuté    I    I     I     I    I
I    I      I zálohy na transfery     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I A.IV.A. I Pohledávky z veřejného   I    I     I     I    I
I    I      I zdravotního pojištění -   I    I     I     I    I
I    I      I dlouhodobé         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.I.1.  I Pořízení materiálu     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.I.2.  I Materiál na skladě     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.I.3.  I Materiál na cestě      I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.I.4.  I Nedokončená výroba     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.I.5.  I Polotovary vlastní výroby  I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.I.6.  I Výrobky           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.I.7.  I Pořízení zboží       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.I.8.  I Zboží na skladě       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.I.9.  I Zboží na cestě       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.I.10. I Ostatní zásoby       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.1. I Odběratelé         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.2. I Směnky k inkasu       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.3. I Pohledávky za eskontované  I    I     I     I    I
I    I      I cenné papíry        I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.4. I Krátkodobé poskytnuté    I    I     I     I    I
I    I      I zálohy           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.5. I Jiné pohledávky z hlavní  I    I     I     I    I
I    I      I činnosti          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.6. I Poskytnuté návratné     I    I     I     I    I
I    I      I finanční výpomoci      I    I     I     I    I
I    I      I krátkodobé         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.7. I Krátkodobé pohledávky z   I    I     I     I    I
I    I      I postoupených úvěrů     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.9. I Pohledávky za zaměstnanci  I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.10. I Sociální zabezpečení    I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.11. I Zdravotní pojištění     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.12. I Důchodové spoření      I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.13. I Daň z příjmů        I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.14. I Ostatní daně, poplatky a  I    I     I     I    I
I    I      I jiná obdobná peněžitá    I    I     I     I    I
I    I      I plnění           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.15. I Daň z přidané hodnoty    I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II. 16. I Pohledávky za osobami mimo I    I     I     I    I
I    I      I vybrané vládní instituce  I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.17. I Pohledávky za vybranými   I    I     I     I    I
I    I      I ústředními vládními     I    I     I     I    I
I    I      I institucemi         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II. 18. I Pohledávky za vybranými   I    I     I     I    I
I    I      I místními vládními      I    I     I     I    I
I    I      I institucemi         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.23. I Krátkodobé pohledávky z   I    I     I     I    I
I    I      I ručení           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.24. I Pevné termínové operace a  I    I     I     I    I
I    I      I opce            I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.25. I Pohledávky z neukončených  I    I     I     I    I
I    I      I finančních operací     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.26. I Pohledávky z finančního   I    I     I     I    I
I    I      I zajištění          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.27. I Pohledávky z vydaných    I    I     I     I    I
I    I      I dluhopisů          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.28. I Krátkodobé poskytnuté    I    I     I     I    I
I    I      I zálohy na transfery     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.29. I Krátkodobé zprostředkování I    I     I     I    I
I    I      I transferů          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.30. I Náklady příštích období   I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.31. I Příjmy příštích období   I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.32. I Dohadné účty aktivní    I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.33. I Ostatní krátkodobé     I    I     I     I    I
I    I      I pohledávky         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.II.A. I Pohledávky z veřejného   I    I     I     I    I
I    I      I zdravotního pojištění -   I    I     I     I    I
I    I      I krátkodobé         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.1. I Majetkové cenné papíry k  I    I     I     I    I
I    I      I obchodování         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.2. I Dluhové cenné papíry k   I    I     I     I    I
I    I      I obchodování         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.3. I Jiné cenné papíry      I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.4. I Termínované vklady     I    I     I     I    I
I    I      I krátkodobé         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.5. I Jiné běžné účty       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.9. I Běžný účet         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.10. I Běžný účet FKSP       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.11 I Základní běžný účet     I    I     I     I    I
I    I      I územních samosprávných   I    I     I     I    I 
I    I      I celků            I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.12. I Běžné účty fondů      I    I     I     I    I
I    I      I územních samosprávných   I    I     I     I    I
I    I      I celků            I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.15. I Ceniny           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.16. I Peníze na cestě       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.17. I Pokladna          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.A. I Běžné účty zdravotních   I    I     I     I    I
I    I      I pojišťoven         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I B.III.B. I Ostatní krátkodobý finanční I    I     I     I    I
I    I      I majetek           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.I.1.  I Jmění            I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.I.3.  I Transfery na pořízení    I  -  I  -  I     I    I
I    I      I dlouhodobého majetku    I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.I.4.  I Kurzové rozdíly       I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.I.5.  I Oceňovací rozdíly při    I  -  I  -  I     I    I
I    I      I prvotním použití metody   I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.I.6.  I Jiné oceňovací rozdíly   I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.I.7.  I Opravy předcházejících   I  -  I  -  I     I    I
I    I      I účetních období       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.I.A.  I Ostatní kapitálové fondy  I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.I.B.  I Konsolidační kurzové    I  -  I  -  I     I    I
I    I      I rozdíly           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.II.1. I Fond odměn         I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.II.2. I Fond kulturních a      I  -  I  -  I     I    I
I    I      I sociálních potřeb      I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.II.3. I Rezervní fond tvořený ze  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I zlepšeného výsledku     I    I     I     I    I
I    I      I hospodaření         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.II.4. I Rezervní fond z ostatních  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I titulů           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.II.5. I Fond reprodukce majetku,  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I fond investic        I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.II.6. I Ostatní fondy        I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.II.A. I Ostatní fondy tvořené ze  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I zisku            I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.III.2. I Výsledek hospodaření ve   I  -  I  -  I     I    I
I    I      I schvalovacím řízení     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.III.A. I Konsolidovaný výsledek   I  -  I  -  I     I    I
I    I      I hospodaření běžného     I    I     I     I    I
I    I      I účetního období       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.III.B. I Výsledek hospodaření    I  -  I  -  I     I    I
I    I      I předcházejících účetních  I    I     I     I    I
I    I      I období           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.III.C. I Konsolidační rezervní fond I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.V.A.  I Menšinový základní kapitál I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.V.B.  I Menšinové kapitálové fondy I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.V.C.  I Menšinové fondy tvořené ze I  -  I  -  I     I    I
I    I      I zisku včetně nerozděleného I    I     I     I    I
I    I      I zisku            I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I C.V.D.  I Menšinový výsledek     I  -  I  -  I     I    I
I    I      I hospodaření běžného     I    I     I     I    I
I    I      I účetního období       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.I.I.  I Rezervy vybraných účetních I  -  I  -  I     I    I
I    I      I jednotek          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.I.A.  I Rezervy ostatní       I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.II.1. I Dlouhodobé úvěry      I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.II.2. I Přijaté návratné finanční  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I výpomoci dlouhodobé     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.II.3. I Dlouhodobé závazky z    I  -  I  -  I     I    I
I    I      I vydaných dluhopisů     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.II.4. I Dlouhodobé přijaté zálohy  I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.II.5. I Dlouhodobé závazky z ručení I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.II.6. I Dlouhodobé směnky k úhradě I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.II.7. I Ostatní dlouhodobé závazky I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.II.8. I Dlouhodobé přijaté zálohy  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I na transfery        I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.II.A. I Závazky z veřejného     I  -  I  -  I     I    I
I    I      I zdravotního pojištění -   I    I     I     I    I
I    I      I dlouhodobé         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.1. I Krátkodobé úvěry      I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.2. I Eskontované krátkodobé   I  -  I  -  I     I    I
I    I      I dluhopisy (směnky)     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.3. I Krátkodobé závazky z    I  -  I  -  I     I    I
I    I      I vydaných dluhopisů     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.4. I Jiné krátkodobé půjčky   I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.5. I Dodavatelé         I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.6. I Směnky k úhradě       I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.7. I Krátkodobé přijaté zálohy  I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.9. I Přijaté návratné finanční  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I výpomoci krátkodobé     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.10. I Zaměstnanci         I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.11. I Jiné závazky vůči      I  -  I  -  I     I    I
I    I      I zaměstnancům        I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.12. I Sociální zabezpečení    I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.13. I Zdravotní pojištění     I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.14. I Důchodové spoření      I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.15. I Daň z příjmů        I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.16. I Ostatní daně, poplatky a  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I jiná obdobná peněžitá    I    I     I     I    I
I    I      I plnění           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.17. I Daň z přidané hodnoty    I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.18. I Závazky k osobám mimo    I  -  I  -  I     I    I
I    I      I vybrané vládní instituce  I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.19. I Závazky k vybraným     I  -  I  -  I     I    I
I    I      I ústředním vládním      I    I     I     I    I
I    I      I institucím         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.20. I Závazky k vybraným místním I  -  I  -  I     I    I
I    I      I vládním institucím     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.27. I Krátkodobé závazky z ručení I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.28. I Pevné termínové operace a  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I opce            I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.29. I Závazky z neukončených   I  -  I  -  I     I    I
I    I      I finančních operací     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.30. I Závazky z finančního    I  -  I  -  I     I    I
I    I      I zajištění          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.31. I Závazky z upsaných     I  -  I  -  I     I    I
I    I      I nesplacených cenných papírů I    I     I     I    I
I    I      I a podílů          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.32. I Krátkodobé přijaté zálohy  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I na transfery        I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.33. I Krátkodobé zprostředkování I  -  I  -  I     I    I
I    I      I transferů          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.35. I Výdaje příštích období   I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.36. I Výnosy příštích období   I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.37. I Dohadné účty pasivní    I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.38. I Ostatní krátkodobé závazky I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I D.III.A. I Závazky z veřejného     I  -  I  -  I     I    I
I    I      I zdravotního pojištění -   I    I     I     I    I
I    I      I krátkodobé         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.1.  I Spotřeba materiálu     I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.2.  I Spotřeba energie      I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.3.  I Spotřeba jiných       I  -  I  -  I     I    I
I    I      I neskladovatelných dodávek  I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.4.  I Prodané zboží        I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.5.  I Aktivace dlouhodobého    I  -  I  -  I     I    I
I    I      I majetku           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.6.  I Aktivace oběžného majetku  I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.7.  I Změna stavu zásob vlastní  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I výroby           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.8.  I Opravy a udržování     I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.9.  I Cestovné          I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.10. I Náklady na reprezentaci   I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.11. I Aktivace          I  -  I  -  I     I    I
I    I      I vnitroorganizačních služeb I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.12. I Ostatní služby       I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.13. I Mzdové náklady       I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.14. I Zákonné sociální pojištění I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.15. I Jiné sociální pojištění   I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.16. I Zákonné sociální náklady  I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.17. I Jiné sociální náklady    I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.18. I Daň silniční        I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.19. I Daň z nemovitostí      I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.20. I Jiné daně a poplatky    I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.21. I Vratký nepřímých daní    I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.22. I Smluvní pokuty a úroky z  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I prodlení          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.23. I Jiné pokuty a penále    I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.24. I Dary a jiná bezúplatná   I  -  I  -  I     I    I
I    I      I předání           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.25. I Prodaný materiál      I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.26. I Manka a škody        I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.27. I Tvorba fondů        I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.28. I Odpisy dlouhodobého majetku I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.29. I Prodaný dlouhodobý nehmotný I  -  I  -  I     I    I
I    I      I majetek           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.30. I Prodaný dlouhodobý hmotný  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I majetek           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.31. I Prodané pozemky       I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.32. I Tvorba a zúčtování rezerv  I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.33. I Tvorba a zúčtování     I  -  I  -  I     I    I
I    I      I opravných položek      I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.34. I Náklady z vyřazených    I  -  I  -  I     I    I
I    I      I pohledávek         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.35. I Náklady z drobného     I  -  I     I     I    I
I    I      I dlouhodobého majetku    I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.36. I Ostatní náklady z činnosti I  -  I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.A.  I Náklady zdravotních     I  -  I     I     I    I
I    I      I pojišťoven         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.I.B.  I Odměny členům orgánů    I  -  I     I     I    I
I    I      I společnosti, družstva a   I    I     I     I    I
I    I      I ostatních institucí     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.II.1. I Prodané cenné papíry a   I  -  I     I     I    I
I    I      I podíly           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.II.2. I Úroky            I  -  I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.II.3. I Kurzové ztráty       I  -  I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.II.4. I Náklady z přecenění reálnou I  -  I     I     I    I
I    I      I hodnotou          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.II.5. I Ostatní finanční náklady  I  -  I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.III.A. I Náklady na transfery    I    I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.V.1.  I Daň z příjmů        I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I A.V.2.  I Dodatečné odvody daně z   I  -  I  -  I     I    I
I    I      I příjmů           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  V  I B.I.1.  I Výnosy z prodeje vlastních I  -  I  -  I     I    I
I    I      I výrobků           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  V  I B.I.2.  I Výnosy z prodeje služeb   I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  V  I B.I.3.  I Výnosy z pronájmu      I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  V  I B.I.4.  I Výnosy z prodaného zboží  I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  V  I B.I.5.  I Výnosy ze správních     I  -  I  -  I     I    I
I    I      I poplatků          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  V  I B.I.6.  I Výnosy z místních poplatků I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  V  I B.I.8.  I Jiné výnosy z vlastních   I  -  I  -  I     I    I
I    I      I výkonů           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.I.9.  I Smluvní pokuty a úroky z  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I prodlení          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.I.10. I Jiné pokuty a penále    I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.I.11. I Výnosy z vyřazených     I  -  I  -  I     I    I
I    I      I pohledávek         I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.I.12. I Výnosy z prodeje materiálu I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.I.13. I Výnosy z prodeje      I  -  I  -  I     I    I
I    I      I dlouhodobého nehmotného   I    I     I     I    I
I    I      I majetku           I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.I.14. I Výnosy z prodeje      I  -  I  -  I     I    I
I    I      I dlouhodobého hmotného    I    I     I     I    I
I    I      I majetku kromě pozemků    I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.I.15. I Výnosy z prodeje pozemků  I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.I.16. I Čerpání fondů        I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.I.17. I Ostatní výnosy z činnosti  I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.I.A.  I Výnosy z veřejného     I  -  I  -  I     I    I
I    I      I zdravotního pojištění    I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.II.1. I Výnosy z prodeje cenných  I  -  I  -  I     I    I
I    I      I papírů a podílů       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.II.2. I Úroky            I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.II.3. I Kurzové zisky        I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.II.4. I Výnosy z přecenění reálnou I  -  I  -  I     I    I
I    I      I hodnotou          I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.II.5. I Výnosy z dlouhodobého    I  -  I  -  I     I    I
I    I      I finančního majetku     I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.II.6. I Ostatní finanční výnosy   I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  v  I B.IV.A. I Výnosy z transferů     I  -  I  -  I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  HV  I C.I.1.  I Výsledek hospodaření před  I V - (součet N položek A.I až A.III.)I
I    I      I zdaněním          I                   I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  HV  I C.I.2.  I Výsledek hospodaření    I V - N I V - N  I V - N I V - N I
I    I      I běžného účetního období   I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  HV  I C.I.A.  I Menšinový výsledek     I  -  I  -  I     I    I
I    I      I hospodaření běžného     I    I     I     I    I
I    I      I účetního období       I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  HV  I C.I.B.  I Konsolidovaný výsledek   I HV položka C.I.2 - HV položka C.I.A I
I    I      I hospodaření běžného účetníhoI                   I  
I    I      I období bez         I                   I
I    I      I ekvivalence         I                   I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  HV  I  C.I.C. I Podíl na výsledku      I  -  I  -  I     I    I
I    I      I hospodaření v ekvivalenci  I    I     I     I    I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZA  I AKTIVA  I Aktiva celkem        I součet I součet I součet I součet I
I    I      I               I MZA  I  MZA  I  MZA  I MZA  I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I MZP  I PASIVA  I Pasiva celkem        I  -  I  -  I součet I součet I
I    I      I               I    I     I  MZP  I MZP  I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  N  I  A.   I Náklady celkem       I  -  I  -  I součet I součet I
I    I      I               I    I     I  N  I  N  I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I
I  V  I  B.   I Výnosy celkem        I  -  I  -  I součet I součet I
I    I      I               I    I     I  V  I  V  I
I--------I-----------I-----------------------------I--------I---------I---------I--------I


Příloha 3b Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státuPříloha 4 Termíny pro předávání jiných účetních záznamů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Název účetního záznamu              Četnost předávání účetního záznamu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyžádaný primární účetní záznam z účetních knih    do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání
                           jiného účetního záznamu správcem centrálního systému
                           účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné 
                           správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a
                           kontrolních činností jiný termín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyžádaný soubor primárních účetních          do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
záznamů z účetních knih                předání jiného účetního záznamu správcem centrálního
                           systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán
                           veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a
                           kontrolních činností jiný termín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyžádaný jiný účetní záznam              do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání
                           jiného účetního záznamu správcem centrálního systému
                           účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné 
                           správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a
                           kontrolních činností jiný termín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyžádaný soubor jiných účetních            do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na
záznamů                        předání jiného účetního záznamu správcem centrálního
                           systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán
                           veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a
                           kontrolních činností jiný termín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Účetní záznamy o inventarizaci            do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání
                           jiného účetního záznamu správcem centrálního systému
                           účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné 
                           správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a
                           kontrolních činností jiný termín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyžádaný konkrétní účetní doklad           do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání
                           jiného účetního záznamu správcem centrálního systému
                           účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné 
                           správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a
                           kontrolních činností jiný termín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyžádaný seznam primárních účetních záznamů a     do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání
účetních dokladů dle bližší specifikace        jiného účetního záznamu správcem centrálního systému
                           účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné 
                           správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a
                           kontrolních činností jiný termín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace o schválení nebo neschválení účetní     v případě řádné účetní závěrky do 31. 7. roku
závěrky, včetně souvisejících informací        následujícího po účetním období, za které je účetní
                           závěrka schvalována; v případě mimořádné účetní
                           závěrky do 3 měsíců od rozvahového dne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka: Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
Příloha 5 Termíny pro předávání operativních účetních záznamů
---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
     Název účetního záznamu           Četnost předávání účetního záznamu
---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Peněžní prostředky           měsíčně  - ve stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, a
                          to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Disponibilní majetek          měsíčně  - ve stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, a
                          to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Poznámka: Disponibilní majetek se vztahuje k § 27 odst. 1 písm. h) zákona. Pokud k příslušnému poslednímu dni kalendářního měsíce sestavuje vybraná účetní jednotka mezitímní účetní závěrku nebo řádnou účetní závěrku, předává operativní účetní záznamy v termínu pro předávání mezitímní účetní závěrky nebo řádné účetní závěrky. Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Operativní účetní záznamy k poslednímu dni kalendářního roku a k poslednímu dni následujícího měsíce ledna předává vybraná účetní jednotka v termínu pro předání řádné účetní závěrky sestavované k poslednímu dni tohoto kalendářního roku.
Příloha 6 Požadavky na proces zašifrování a dešifrování 1. Postup při zašifrování datových souborů za použití symetrického šifrovacího klíče Všechny .XML soubory obsahující účetní záznamy zodpovědná osoba před předáním do centrálního systému účetních informací státu zašifruje. Při zašifrování se postupuje následovně: a) do každého jednotlivého .XML souboru je vložen (přidán na začátek) první řádek, který je tvořen "náhodným řetězcem 1" s délkou 16 znaků, b) na konec .XML datového souboru modifikovaného dle předchozího bodu, je vložen poslední řádek, který je tvořen "náhodným řetězcem 2" s takovou délkou, aby celková délka zašifrovaného .XML souboru byla rovná násobku 16 byte. c) datový .XML soubor se následně zašifruje algoritmem AES s délkou klíče 256 bitů, a to pomocí symetrického šifrovacího AES klíče dle § 17 odst. 2 písm. b) vyhlášky, mód (režim) šifrování Cipher Block Chaining (CBC), přičemž inicializačním vektorem je posloupnost 16-ti binárních číslic s hodnotou 0, d) po zašifrování se datový .XML soubor převede do kódování Base64, změní se přípona na XM6 a v tomto tvaru je soubor připraven k odeslání do centrálního systému účetních informací státu. Poznámka: Detailní popis metody šifrování CBC je uveden na http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38a/sp800-38a.pdf. 2. Postup při dešifrování datových souborů za použití symetrického šifrovacího klíče Při dešifrování datových souborů za použití symetrického šifrovacího klíče .XML se soubory předané vybrané účetní jednotce z centrálního systému účetních informací státu po uskutečnění přenosu dešifrují. Při dešifrování se postupuje následovně: a) datový soubor s příponou .XM6 soubor se převede z kódování Base64, do binárního kódu, b) převedený datový soubor se následně dešifruje algoritmem AES s délkou klíče 256 bitů, a to pomocí symetrického šifrovacího AES klíče podle § 17 odst. 2 písm. b) vyhlášky, mód (režim) šifrování Cipher Block Chaining (CBC), přičemž inicializačním vektorem je posloupnost 16-ti binárních číslic s hodnotou 0, c) změní se přípona dešifrovaného souboru na .XML d) ze souboru se odstraní (vymaže) první a poslední řádek – odstraní se náhodné řetězce 1 a 2. Poznámka: Detailní popis metody dešifrování CBC je uveden na http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38a/sp800-38a.pdf Poznámka: Vymezení pojmů použitých v této tabulce a odkazy jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce Příloha 7 Způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám 1. Statutární zástupce účetní jednotky nebo osoba jím určená zašle správci centrálního systému účetních informací státu informace požadované po vybrané účetní jednotce stanovené v příloze č. 14 k této vyhlášce prostřednictvím formuláře uveřejněného správcem centrálního systému účetních informací státu. 2. Správce centrálního systému účetních informací státu vygeneruje zajišťovací a identifikační soubory podle přílohy č. 12 k této vyhlášce zodpovědným, případně náhradním zodpovědným osobám. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle prostřednictvím datových schránek zprávu účetní jednotce (v případě, že účetní jednotka nemá zřízenu datovou schránku, tak jiným způsobem) pouze při registraci první zodpovědné, případně náhradní zodpovědné osoby k dané účetní jednotce nebo na vyžádání vyplněním bodu 6 v registračním formuláři. Zpráva obsahuje přístupové kódy (přihlašovací jméno a heslo). 3. Účetní jednotka se pomocí údajů podle 2. bodu přihlásí k centrálnímu systému účetních informací státu a stáhne zajišťovací a identifikační soubory, které předá zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě. 4. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle každé zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě, listovní zásilku v chráněné obálce, která obsahuje informace popsané v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu. 5. Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba odemkne předepsaným způsobem pomocí zaslaných informací popsaných v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu přihlašovací údaje a šifrovací klíč (klíče) a prostřednictvím svého programového vybavení vygeneruje kontrolní součet. Kontrolní součet zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba předá účetní jednotce, která zašle příslušný formulář správci centrálního systému účetních informací státu způsobem popsaným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu. 6. Správce centrálního systému účetních informací státu aktivuje přístupy zodpovědné, případně náhradní zodpovědné osobě dané účetní jednotky, která zaslala potvrzení podle 5. bodu se správným kontrolním součtem. 7. Obdobným způsobem podle bodů 1. až 6. se postupuje i při žádosti účetní jednotky o změnu zodpovědné či náhradní zodpovědné osoby. Příloha 8 Požadavky na vstupní osobní hesla
--------------------------------------------- -------------------------------------------------
Heslo znakové                  Heslo číslicové
--------------------------------------------- -------------------------------------------------
a) minimální délka hesla je 8 znaků, pokud je  g) minimální délka 12 číslic, pokud se heslo
  použita kombinace číslic a písmen,       sestává výhradně z číslic,
b) povolena jsou písmena „A..Z“ a číslice    h) číslice, ze kterých se skládá heslo,
  „0..9“,                     musejí být náhodně vygenerované,
c) metoda ověření hesla musí být „necitlivá“ na i) heslo, nesmí být tvořeno z dvou nebo více
  záměnu malých a velkých písmen, tj. záměna   opakujících se posloupností číslic nebo jedné
  malých a velkých písmen je ignorována,     či několika skupin shodných číslic,
d) znaky, ze kterých se sestává heslo, musejí  j) heslo nesmí být tvořeno z jedné či
  být náhodně vygenerované, heslo musí obsahovat několika shodných číselných řad, kde jsou
  minimálně 2, maximálně 5 číslic a všechny    snadno odvoditelné vazby mezi jednotlivými
  číslice se nesmějí vyskytovat na pozicích,   členy číselných řad,
  které spolu navzájem sousedí,        k) heslo nesmí být složeno z číselných řad
e) pro znaky použité v heslu platí analogická   nebo jejich částí, které jsou snadno
  kritéria uvedená ve sloupci u hesla       zjistitelné vzhledem k zodpovědné osobě
  číslicového pod písmeny i) a j),        (například údaje odvozené od data narození
f) písmena použitá v hesle nesmějí tvořit     vlastního či rodinných příslušníků, rodná 
  srozumitelné slovo v českém či anglickém    čísla atd.).
  jazyce, i kdyby toto slovo bylo „proloženo“   
  číslicemi případně slovo napsáno v obráceném
  pořadí (odzadu),
--------------------------------------------- -------------------------------------------------
Příloha 9 Požadavky na stupeň a metodu šifrování pro zašifrování souborů se použije symetrická šifra Rijndael dle AES FIPS 197 Nov 2001 Advanced Encryption Standard - viz

(http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf) csrc.nist.gov přičemž délka klíče je 256 bitů

Příloha 10 zrušena Příloha 11 zrušena Příloha 12 Postup při generování osobních přístupových kódů 1) Vymezení pojmů a) binární číslicí se dále rozumí jeden osmibitový byte, tj. celé číslo v rozsahu intervalu <0-255> dekadicky, b) řetězcem znaků se dále rozumí posloupnost binárních číslic v intervalu <32-127> dekadicky, které reprezentují znaky v kódování ASCII (dále jen "znaky"). Posloupnost je zakončena znaky [CR] [LF] dle tabulky ASCII, tj. hodnotami 13 dekadicky a 10 dekadicky (dále jen "ukončení řetězce"), c) „náhodný řetězec“ se dále rozumí řetězec znaků, kde jednotlivé znaky jsou vytvořeny náhodně pomocí generátoru pseuodonáhodných čísel. Metoda generování náhodných čísel je popsána v http://csrc. nist. gov/, sekce "Random number generation", d) délkou řetězce znaků se rozumí celkový počet znaků, ze kterých je řetězec znaků složen, přičemž ukončení řetězce není do údaje délka započítáno. 2) Zodpovědná osoba pomocí přístupového dekódovacího kódu podle § 17 odst. 2 písm. a) dekóduje níže popsaným postupem osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) až d). 3) Přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a) je přímo dešifrovacím klíčem algoritmu AES s délkou šifry 128 bitů, mód (režim) šifrování Electronic Codebook (ECB), přičemž znaky reprezentují dešifrovací klíč vyjádřený v hexadecimálním tvaru. Dešifrovací klíč se aplikuje na všechny zajišťovací a identifikační soubory zaslané na datovém médiu, které jsou uloženy v zašifrovaném tvaru.

Detailní popis metody šifrování ECB je uveden na

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38a/sp800-38a.pdf.

4) Pomocí zaslaného přístupového dekódovacího kódu podle § 17 odst. 2 písm. a) se dešifrují následující datové soubory: Název souboru: AESKEY_C. TXT Název souboru: LOGIN_C. TXT Název souboru: PASSWD_C. TXT 5) Detailní struktura a metoda dešifrování výše uvedených souborů:

Soubor: AESKEY_C. TXT

Obsahem souboru je jeden znakový řetězec v kódování Base64, který není zakončen žádným dalším znakem.

Postup při dešifrování souboru: a) obsah souboru se převede z kódování Base64 do binárního tvaru. Výsledkem převodu je posloupnost 32 binárních číslic (tj. celková délka datového bloku po převodu činí 256 bitů), b) na výše uvedenou posloupnost 32 binárních číslic se aplikuje dešifrovací algoritmus AES dle bodu 3), přičemž jako dešifrovací 128 bitový klíč se použije přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a), c) výsledkem výpočtu dle předcházejícího bodu je posloupnost 32 8 bitových číslic, která je přímo 256 bitovým šifrovacím a dešifrovacím klíčem algoritmu AES dle § 17 odst. 2 písm. b). Soubor: LOGIN_C. TXT a) obsah souboru se převede z kódování Base64 do binárního tvaru. Výsledkem převodu je posloupnost 16-ti binárních číslic (tj. celková délka datového bloku po převodu činí 128 bitů), b) na výše uvedenou posloupnost 16-ti binárních číslic se aplikuje dešifrovací algoritmus AES dle bodu 3), přičemž jako dešifrovací 128 bitový klíč se použije přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a), c) výsledkem výpočtu dle předcházejícího bodu je řetězec znaků, který vybraná účetní jednotka použije jako přihlašovací jméno pro přihlášení ke komunikačnímu serveru centrálního systému účetních informací státu. Znaky následující za ukončením řetězce se ignorují. Soubor: PASSWD_C. TXT a) obsah souboru se převede z kódování Base64 do binárního tvaru. Výsledkem převodu je posloupnost 16-ti binárních číslic (tj. celková délka datového bloku po převodu činí 128 bitů), b) na výše uvedenou posloupnost 16-ti binárních číslic se aplikuje dešifrovací algoritmus AES dle bodu 3), přičemž jako dešifrovací 128 bitový klíč se použije přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a), c) výsledkem výpočtu dle předcházejícího bodu je řetězec znaků, který vybraná účetní jednotka použije jako přihlašovací jméno pro přihlášení ke komunikačnímu serveru centrálního systému účetních informací státu. Znaky následující za ukončením řetězce se ignorují. Poznámka: Plné specifikace pro kódování Base64 jsou obsažené v RFC 1421 a RFC 2440. http://www.ietf.org/rfc/rfc1421.txt http://www.ietf.org/rfc/rfc2440.txt
Příloha 13 Postup při vytvoření potvrzovacího kontrolního součtu Po ukončení procesu dešifrování souborů dle této tabulky se sestaví zpráva složená ze souborů UJEID. TXT, DATNAR. TXT, JMEZO. TXT, PRIZO. TXT, zaslaných podle § 19 odst. 1, ke kterým se připojí osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) až d) v otevřeném tvaru (ve výše uvedeném pořadí souborů a kódů), obsah souborů i osobních přístupových kódů se interpretuje jako binární číslice, obsah zprávy se doplní znaky 0x00 na celistvý násobek 512 bitů a ze zprávy se vypočte pomocí algoritmu SHA256 kontrolní hash (kontrolní součet). Kontrolní součet se převede do hexadecimálního tvaru (tj. do tvaru řetězce s celkovou délkou 64 hexadecimálních znaků), který zodpovědná osoba zašle centrálnímu systému účetních informací státu s použitím vzoru formuláře dle přílohy 10) (kontrolní součet se uvede v řádce „doplňující údaje“). Poznámka:Plná specifikace algoritmu SHA-256 je uvedena v FIPS PUB 180-2 http://csrc. nist. gov/publications/fips/fips180-2/fips180-2.pdf Příloha 14 Informace požadované po vybrané účetní jednotce v rámci registrace zodpovědných a náhradních zodpovědných osob 1. Identifikace vybrané účetní jednotky: Název účetní jednotky, identifikační číslo, adresa sídla, doručovací adresa, telefon, e-mail, fax, identifikátor datové schránky, jméno a příjmení statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby, rozsah vedení účetnictví 2. Identifikace zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail, registrační číslo zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby, je-li v centrálním systému účetních informací státu přiděleno. 3. Specifikace požadavku vybrané účetní jednotky: a) žádost o registraci zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby, b) určení rozsahu oprávnění zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby, včetně případného vymezení oprávnění pro skupinu účetních záznamů, c) zaslání výpisu aktuálních údajů vedených v CSÚIS o vybrané účetní jednotce, d) aktualizace údajů o vybrané účetní jednotce, e) aktualizace údajů o zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osobě, f) žádost o vydání nových osobních přístupových kódů zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby podle § 17, g) žádost o ukončení registrace zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby. Vybraná ustanovení novel Čl. III vyhlášky č. 434/2010 Sb. Společná a přechodná ustanovení 1. Vybrané účetní jednotky ode dne účinnosti této vyhlášky nepoužijí ustanovení § 44 odst. 4 vyhlášky č. 383/2009 Sb. 2. Vybrané účetní jednotky uvedené v § 5 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb. nesestavují a nepředávají do centrálního systému účetních informací státu operativní účetní záznamy ve stavu k 31. prosinci 2010. 3. Vybrané účetní jednotky postupují podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, poprvé při předávání konsolidačních účetních záznamů číslo 1 až 4 ve stavu ke dni 31. prosince 2010. Čl. II vyhlášky 437/2011 Sb. Přechodná ustanovení 1. Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období počínajícím 1. ledna 2012. 2. První předávání účetních záznamů podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, provádí vybrané účetní jednotky ve stavu k 30. červnu 2012, a to ve lhůtě do 31. července 2012. 3. V účetním období roku 2012 vybrané účetní jednotky nemusejí vykázat počáteční a koncové stavy v účetních záznamech podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestavovaných k 30. červnu 2012 a k 30. září 2012; počáteční stav nemusejí tyto vybrané účetní jednotky vykázat též k 31. 12. 2012. 4. V účetním období roku 2012 nepředávají účetní záznamy podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, též obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 menší než 3 000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují k 31. prosinci 2010 nebo k 30. září 2011 výši 100 000 000 Kč. 5. V účetním období roku 2013 nepředávají účetní záznamy podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, též obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2012 menší než 1 500, a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují k 31. prosinci 2011 nebo k 31. prosinci 2012 výši 20 000 000 Kč. 6. Organizační složky státu a státní fondy nesestavují a nepředávají do centrálního systému účetních informací státu operativní účetní záznamy ve stavu k 31. prosinci 2011. Čl. II vyhlášky č. 461/2012 Sb. Přechodné ustanovení Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2013 a později. Čl. II vyhlášky č. 472/2013 Sb. Přechodná ustanovení 1. Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později, nestanoví-li následující body jinak. 2. Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky za účetní období roku 2012 a mimořádné účetní závěrky s rozvahovým dnem v průběhu roku 2012 podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti této vyhlášky předává účetní jednotka ve lhůtě stanovené v příloze č. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti této vyhlášky pro předávání řádné účetní závěrky za rok 2013. 3. V případě sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 1 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v účetním období roku 2014 použije účetní jednotka vzor částí Pomocného analytického přehledu podle § 3a odst. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti této vyhlášky, označený jako „VZOR pro rok 2014“ v příloze č. 2a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti této vyhlášky. Čl. II vyhlášky č. 300/2014 Sb. Přechodná ustanovení 1. Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2015 a později, není-li dále stanoveno jinak. 2. První předání konsolidačního účetního záznamu podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, provádí konsolidované jednotky státu podle konsolidační vyhlášky státu ve stavu k 31. prosinci 2016, a to ve lhůtě do 31. července 2017 s tím, že nemusejí vykazovat za účetní období roku 2016 stavy minulého období. 3. První předání konsolidačního účetního záznamu podle § 3 odst. 1 písm. c) Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu provádí spravující jednotky podle konsolidační vyhlášky státu ve stavu k 31. prosinci 2014, a to ve lhůtě do 31. března 2015. 4. V účetním období roku 2015 nevykazují a nepředávají příspěvkové organizace údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci Pomocného analytického přehledu. Čl. II vyhlášky č. 370/2015 Sb. Přechodné ustanovení Vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později. Čl.II vyhlášky č. 447/2016 Sb. Přechodná ustanovení 1. V účetním období započatém před 1. lednem 2017 se použije vyhláška č. 383/2009 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 2. Soupis pohledávek, soupis závazků, soupis podmíněných pohledávek a soupis podmíněných závazků ve stavu k 31. prosinci 2016 již vybraná účetní jednotka nesestavuje a nepředává je do Centrálního systému účetních informací státu. Čl.II vyhlášky č. 274/2017 Sb. Přechodná ustanovení 1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 2. Vybrané údaje podle § 23a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předávají účetní jednotky poprvé až za období započatá k 1. lednu 2018 a později. Čl. II vyhlášky č. 398/2017 Sb. Přechodné ustanovení V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Čl.II vyhlášky č. 341/2021 Sb. Přechodné ustanovení V účetním období započatém před 1. lednem 2022 se pro sestavení pomocného analytického přehledu použije vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. r_69601_1608) 1) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.“. 2) Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 5) Například nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění), ve znění nařízení Rady (EU) č. 679/2010. r_69601_1640) 6) Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. 7) § 3, 4, 5 a 6 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. 8) Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 9) Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.