Vydáno: 9. 3. 2010

 

Zákon č. 120/2010 Sb.

změna zákona o dani z přidané hodnoty


Schválený 9. 3. 2010 Účinný od 29. 4. 2010 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň z přidané hodnoty. DPH.;

120/2010 Sb. ZÁKON ze dne 9. března 2010, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V § 36a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 489/2009 Sb., se písmeno d), včetně poznámky pod čarou č. 26b, zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d). Čl. II Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Fischer v. r.