Vydáno: 23. 4. 2010

 

Zákon č. 141/2010 Sb.

změna zákona o pomoci v hmotné nouzi


Schválený 23. 4. 2010 Účinný od 1. 6. 2010 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.; FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;

141/2010 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „a osob, které jsou invalidní ve třetím stupni, ale nemají nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“ zrušují. 2. V § 24 odst. 1 písm. c), e) a g) se slova „§ 25 až 30“ nahrazují slovy „§ 25 až 28 a 30“. 3. V § 24 odst. 1 písm. g) se za slova „výdělečné činnosti,“ vkládají slova „osobu, která je invalidní v prvním nebo ve druhém stupni,“. 4. V § 24 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje. Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Fischer v. r.