Vydáno: 23. 4. 2010

 

Zákon č. 149/2010 Sb.

změna zákona o zaměstnanosti


Schválený 23. 4. 2010 Účinný od 1. 7. 2010 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování práce.; Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;

149/2010 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna zákona o zaměstnanosti V § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené mzdové náklady snižují o částku odpovídající výši poskytnuté naturální mzdy.“. Čl. II Přechodné ustanovení Poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za období přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí právními předpisy účinnými do dne účinnosti tohoto zákona. Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Fischer v. r.