Obsah dokumentu

Vydáno: 22. 4. 2010

 

Zákon č. 157/2010 Sb.

změna zákona o nemocenském pojištění


Schválený 22. 4. 2010 Účinný od 1. 8. 2010 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.; SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;

157/2010 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41//2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 84 odst. 2 se na konci textu písmene n) doplňují slova „a ošetřujícím lékařům bezplatně obálky určené pro zasílání stanovených hlášení a oznámení podle § 61 okresním správám sociálního zabezpečení v případech, kdy cenu dodání těchto zásilek uhrazuje Česká správa sociálního zabezpečení podle § 167b“. 2. V § 85 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ ; uzavírá dohodu podle § 167b a zajišťuje vydávání obálek uvedených v § 84 odst. 2 písm. n)“. 3. Za § 167a se vkládá nový § 167b, který včetně nadpisu zní: „§ 167b Úhrada poštovného Česká správa sociálního zabezpečení uhrazuje držiteli poštovní licence na základě uzavřené dohody cenu dodání zásilky zasílané ošetřujícími lékaři okresním správám sociálního zabezpečení v případech uvedených v § 61 písm. e), g), i), n), o) a q) s využitím obálek uvedených v § 84 odst. 2 písm. n).“. Čl. II Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Fischer v. r.