Vydáno: 18. 5. 2010

 

Zákon č. 183/2010 Sb.

změna zákona o podpoře sportu a změna některých dalších zákonů


Schválený 18. 5. 2010 Účinný od 16. 6. 2010 do 31. 12. 9999

 
 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA (TĚLOVÝCHOVA), TĚLESNÁ KULTURA A SPORT.; Převody vlastnictví a práva hospodaření.; Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.; STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.; Poplatky (obecně).; Poplatky místní. Poplatky lázeňské.;

183/2010 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2010, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podpoře sportu Čl. I Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto: 1. § 7a včetně nadpisu zní: „§ 7a Povinnosti vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení (1) Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník“) nebo osoba oprávněná vlastníkem využít sportovní zařízení k uspořádání sportovního podniku (dále jen „provozovatel“) jsou povinni, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu sportovního podniku a vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém podle místních podmínek stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení. (2) Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nebo provozovatelem nedojde k obnovení pokojného stavu, jsou vlastník a provozovatel povinni dát podnět k přerušení nebo k ukončení probíhajícího sportovního podniku a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky. (3) Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník nebo provozovatel neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České republiky, náleží Policii České republiky náhrada vynaložených nákladů.“. 2. V § 7b odst. 1 se za slovo „vlastník“ vkládají slova „nebo provozovatel“. 3. V § 7b odst. 2 se za slova „žádosti vlastníka“ vkládají slova „nebo provozovatele“ a za slova „pokud vlastník“ se vkládají slova „nebo provozovatel“. 4. V § 7c odst. 2 se za slovo „vlastníka“ vkládají slova „nebo provozovatele“. 5. V § 7d odst. 1 se v návětí slova „jako vlastník“ vkládají slova „nebo jako provozovatel“. 6. V § 7d odst. 1 písmeno b) zní: „b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky nebo“. 7. V § 7e odst. 1 se v návětí za slova „jako vlastník“ vkládají slova „nebo jako provozovatel“. 8. V § 7e odst. 1 písmeno b) zní: „b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo“. 9. Za § 7f se vkládá nový § 7g, který zní: „§ 7g Ustanovení § 7a až 7f se nevztahují na vlastníka, pokud tento převede své povinnosti podle tohoto zákona spojené s uspořádáním sportovního podniku na provozovatele.“. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu Čl. II Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 211/2003 Sb., zákona č. 485/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 317/2006 Sb. a zákona č. 485/2008 Sb., se mění takto: V § 15 odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o místních poplatcích Čl. III Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 348/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 1 písm. g) se slovo „přístroj,“ nahrazuje slovy „přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu15),“. 2. V § 10a odst. 1 se za slovo „přístroj“ vkládají slova „nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“ a slovo „přístroj.15)“ se nahrazuje slovy „přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.“. 3. V § 10a odst. 2 se za slovo „přístroj“ vkládají slova „nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“. 4. V § 10a odst. 3 se za slovo „přístroj“ vkládají slova „nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl. IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. v z. Němcová v. r. Klaus v. r. Fischer v. r.