Vydáno: 24. 5. 2010

 

Zákon č. 199/2010 Sb.

změna zákona o daních z příjmů a změna některých dalších zákonů


Schválený 24. 5. 2010 Účinný od 16. 6. 2010 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daně z příjmů obecně.; Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.; Daň z příjmů fyzických osob.; Daň z příjmů právnických osob.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Státní dluhopisy.; Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.; Působnost státní finanční správy.; Daně obecně.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Daň z nemovitých věcí.; Daň silniční.; Daň z dědictví a darování.; Penzijní připojištění se státním příspěvkem.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.; Účetnictví.; STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.; Pohledávky a jiná práva státu a za státem.; Daň z přidané hodnoty. DPH.; Revize hospodaření. Hospodářská kontrola.; Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;

199/2010 Sb. ZÁKON ze dne 24. května 2010, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 471/2011 Sb. Změna: 456/2011 Sb. Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb. Změna: 250/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 1 se na konci písmene w) čárka nahrazuje tečkou a doplňují se slova „Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby,“. 2. V § 8 odst. 1 písm. a) se za slova „papírů“ vkládají slova „s výjimkou státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby“. 3. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , úrokový výnos státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, a to i v případě odkupu tohoto státního dluhopisu nebo při jeho splatnosti“. 4. V § 8 odst. 2 písm. a) se slovo „nákupu“ nahrazuje slovem „odkupu“ a za slovo „postaveného“ se vkládají slova „s výjimkou státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby,“. 5. V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo „papíru“ vkládají slova „s výjimkou státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby,“. 6. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 4 se slovo „trhu,71)“ nahrazuje slovy „trhu71), včetně úrokového výnosu státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, a to i v případě odkupu tohoto státního dluhopisu nebo při jeho splatnosti,“. 7. V § 35d odst. 5 a 9 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“. 8. V § 36 odst. 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní: „u) z úrokového výnosu státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, a to i v případě odkupu tohoto státního dluhopisu nebo při jeho splatnosti.“. 9. V § 36 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „U státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, se základ daně a daň připadající na tento státní dluhopis nezaokrouhluje, avšak celková částka daně sražená plátcem z veškerých příjmů plynoucích poplatníkovi z těchto státních dluhopisů se zaokrouhluje na celé koruny dolů.“. 10. V § 38d odst. 3 a 11 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“. 11. V § 38e odst. 6 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“. 12. V § 38fa odst. 5 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“. 13. V § 38j odst. 4 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“. ČÁST DRUHÁ Změna rozpočtových pravidel Čl. II Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto: 1. Nadpis § 35 zní: „Výkon činností v souvislosti s řízením státního dluhu“. 2. V § 35 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí: „(1) Ministerstvo nebo právnická osoba jím zřízená podle zvláštního zákona jsou v souvislosti s řízením státního dluhu oprávněny a) sjednávat obchody s investičními nástroji a cennými papíry nabývat, zcizovat a právně zatěžovat investiční nástroje a cenné papíry, zejména obchodovat na vlastní účet se státními dluhopisy a dalšími investičními nástroji; tyto obchody je ministerstvo oprávněno sjednávat s tuzemskými či zahraničními osobami, a to samostatně nebo prostřednictvím jiné osoby, b) organizovat trh se státními dluhopisy, c) provozovat platební systém podle zákona upravujícího platební styk; tento platební systém se nepovažuje za platební systém s neodvolatelností zúčtování20), d) vést evidenci zaknihovaných nebo listinných státních dluhopisů, včetně státních dluhopisů pro fyzické osoby, a provádět související činnosti; tato evidence je samostatnou evidencí podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, vede se též v evidenci emise a provozní řád pro její vedení stanoví ministerstvo, e) provozovat vypořádací systém podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu pro státní dluhopisy; existence a název tohoto vypořádacího systému se Komisi Evropských společenství nenahlašuje, f) provádět úschovu a správu státních dluhopisů a jiných cenných papírů, nebo g) zabezpečovat další činnosti spojené s řízením státního dluhu. (2) Činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) může na základě dohody s ministerstvem vykonávat tuzemská nebo zahraniční osoba, je-li k výkonu takové činnosti oprávněna; činnost uvedenou v odstavci 1 písm. a) může na základě dohody ministerstvo vykonávat také prostřednictvím České národní banky. 20) § 62 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“. 3. V § 35 se za odstavec 2 doplňuje odstavec 3, který zní: „(3) Výkon činností uvedených v odstavci 1, pokud je vykonává ministerstvo nebo právnická osoba zřízená podle jiného právního předpisu ministerstvem, nepodléhá dohledu České národní banky a není k němu třeba povolení, registrace nebo jiné podnikatelské oprávnění.“. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 4. V § 36 odst. 5 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. III V části padesáté druhé článku LXXXI zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb., se bod 2 zrušuje. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o dluhopisech Čl. IV Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto: V § 26 odst. 4 se na konci první věty tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ , kromě dluhopisů, které podle emisních podmínek mohou nabývat výhradně fyzické osoby, tyto dluhopisy prodává ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba.“. ČÁST PÁTÁ Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. V zrušen Čl. VI Přechodná ustanovení 1. Příslušnost k hospodaření s majetkem státu a příslušnost k plnění jiných závazků přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z finančních ředitelství na Generální finanční ředitelství. 2. Příslušnost k hospodaření s majetkem státu užívaným Ministerstvem financí přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství, pokud byl tento majetek využíván výlučně k výkonu působnosti Ministerstva financí podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství. 3. Generální finanční ředitelství jako příslušná organizační složka státu za stát vykonává práva a plní povinnosti a závazky týkající se majetku uvedeného v bodech 1 a 2 anebo s tímto majetkem související, je za stát účastníkem smluvních vztahů, které se tohoto majetku týkají anebo s ním souvisejí, a vystupuje za stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány v řízeních, která se tohoto majetku týkají anebo s ním souvisejí. Totéž platí obdobně pro plnění jiných závazků podle bodu 1. 4. O předání a převzetí majetku a závazků uvedených v bodech 1 a 2, včetně dokumentace týkající se tohoto majetku, závazků i smluvních vztahů a řízení, pořídí Generální finanční ředitelství protokol, jehož přílohou budou seznamy předávaného majetku, závazků a dokumentace. Protokol je zároveň listinou, kterou Generální finanční ředitelství zašle s ohlášením změny příslušnosti hospodařit k provedení záznamu do katastru nemovitostí. 5. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců ve finančních ředitelstvích přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství. 6. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v Ministerstvu financí přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství, pokud se tito zaměstnanci podíleli na výkonu působnosti Ministerstva financí podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství. 7. Zaměstnanci v Generálním finančním ředitelství, v jejichž případě přešel výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů na Generální finanční ředitelství podle bodu 5 nebo 6, jsou povinni plnit povinnosti vyplývající z § 13 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počínaje nejpozději prvním dnem sedmého měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 8. Řízení, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla Ministerstvem financí ukončena, dokončí Generální finanční ředitelství v případech, kdy je pro tato řízení příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 9. Spisovou agendu Ministerstva financí převezme Generální finanční ředitelství v případech, kdy je příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. VII Zrušovací ustanovení Zrušují se: 1. Vyhláška č. 492/2009 Sb., o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem- Staré Boleslavi. 2. Vyhláška č. 516/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu. ČÁST ŠESTÁ zrušena Čl. VIII zrušen ČÁST SEDMÁ Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. IX V § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“. ČÁST OSMÁ zrušena Čl. X zrušen ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o dani silniční Čl. XI Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 15 odst. 1 se poslední věta zrušuje. 2. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní: „(4) Daňové přiznání k dani silniční se podává na tiskopise vydaném Generálním finančním ředitelstvím. Je-li daňové přiznání podáno na technickém nosiči dat ve tvaru stanoveném pro tento účel Generálním finančním ředitelstvím, vyplňuje poplatník pouze část tiskopisu daňového přiznání stanovenou Generálním finančním ředitelstvím.“. ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XII Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 30 odst. 6 se slova „ ; penále vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad podle zákona upravujícího správu daní a poplatků9)“ zrušují. 2. V § 43c odst. 8 se věta první zrušuje. Čl. XIII Přechodné ustanovení Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z finančních úřadů na celní úřady, zahájená před finančními úřady do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí tyto finanční úřady. ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona o krajích Čl. XIV V § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 421/2004 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ministerstvo financí může přezkoumáním hospodaření kraje pověřit územní finanční orgán.“. ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XV V § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb. a zákona č. 421/2004 Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ministerstvo financí může v případech, kdy je příslušné k přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy podle odstavců 1 a 2, pověřit tímto přezkoumáním územní finanční orgán.“. ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje Čl. XVI Na konci § 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., se doplňuje věta „Ministerstvo financí může přezkoumáním hospodaření Regionální rady pověřit územní finanční orgán.“. ČÁST ČTRNÁCTÁ zrušena Čl. XVII ČÁST PATNÁCTÁ zrušena Čl. XVIII zrušen ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XIX Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 489/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 47a odst. 1 se slova „Ministerstvo financí“ nahrazují slovy „Generální finanční ředitelství“. 2. V § 80 odst. 7, § 82 odst. 2, § 83 odst. 4, § 86 odst. 5, § 88 odst. 4 a 9 a § 101 odst. 1 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Generálním finančním ředitelstvím“. ČÁST SEDMNÁCTÁ Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Čl. XX Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se mění takto: 1. V § 5 odst. 1 se za slova „v tomto ministerstvu,“ vkládají slova „územní finanční orgán státní zaměstnance zařazené v tomto orgánu,“. 2. V § 5 odst. 3 se za slova „Ministerstvo financí,“ vkládají slova „územní finanční orgán,“. ČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. XXI Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 32 odst. 2 se slova „příslušné finanční ředitelství“ nahrazují slovy „Generální finanční ředitelství“. 2. V § 39 odst. 1 písm. d) se slova „příslušnému finančnímu ředitelství“ nahrazují slovy „Generálnímu finančnímu ředitelství“. ČÁST DEVATENÁCTÁ ÚČINNOST Čl. XXII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 1 až 6, 8 a 9 a části druhé čl. II, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, a části páté čl. V bodů 3, 8 a 11, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012. v z. Němcová v. r. Klaus v. r. Fischer v. r.