Vydáno: 26. 1. 2011

 

Zákon č. 30/2011 Sb.

změna daňového řádu a dalších souvisejících zákonů


Schválený 26. 1. 2011 Účinný od 1. 3. 2011 do 31. 12. 9999

 
 
 

Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.; Lhůty.; Doručování.; Elektronická pošta. Elektronické prostředky.; Daňová exekuce.; STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.; Poplatky místní. Poplatky lázeňské.; Daň z nemovitých věcí.; Daň z dědictví a darování.; Daň silniční.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.; Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.; Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.; Poplatky správní.;

30/2011 Sb. ZÁKON ze dne 26. ledna 2011, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony Změna: 456/2011 Sb. Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb. Změna: 234/2014 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna daňového řádu Čl. I Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, se mění takto: 1. V § 11 odst. 1 písm. a) se slovo „tohoto“ zrušuje. 2. V § 24 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.“. 3. V § 25 odst. 1 písmena d) a e) znějí: „d) společný zmocněnec, nebo e) společný zástupce.“. 4. V § 27 odst. 2 se slova „ , pokud je doloženo i její přijetí zmocněncem“ zrušují. 5. V § 28 odstavec 4 zní: „(4) Zvolí-li si zmocnitel nového zmocněnce, platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci.“. 6. V § 29 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 7. V § 29 se odstavce 3 a 4 zrušují. 8. V § 35 odst. 1 písm. c) se za slova „datová zpráva“ vkládají slova „adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně“. 9. V § 36 odst. 3 se slova „před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení bylo požadováno v žádosti“ nahrazují slovy „do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel“. 10. V § 44 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině“. 11. V § 69 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Správce daně z moci úřední zruší schránku, do které nebylo po dobu 3 let nahlíženo; o zrušení schránky daňový subjekt předem vhodným způsobem vyrozumí.“. 12. V § 88 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „V rámci projednání zprávy o daňové kontrole správce“ nahrazují slovem „Správce“. 13. V § 91 odst. 1 se věta poslední zrušuje. 14. V § 115 odst. 3 se slova „a nelze ji prodloužit“ zrušují. 15. V § 136 odst. 1 se za slovo „činí“ vkládá slovo „nejméně“. 16. V § 136 odst. 2 se za slova „podává se daňové přiznání“ vkládají slova „podle odstavce 1“. 17. V § 152 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňových pohledávek“. 18. V § 152 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a splatná daň“. 19. V § 152 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňových pohledávek“. 20. V § 152 odst. 3 písm. a) se slova „vzniklé v důsledku“ nahrazují slovy „a splatná daň z“. 21. V § 152 odst. 3 písm. b) se slova „vzniklé v důsledku“ nahrazují slovem „z“. 22. V § 152 odst. 4 se slova „předchozích odstavců“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“ a slovo „nedoplatky“ se nahrazuje slovy „splatné daňové pohledávky“. 23. V § 166 odst. 4 se věta poslední zrušuje. 24. V § 166 odst. 5 se slova „nebo podle zákona upravujícího platební styk“ zrušují. 25. V § 178 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; z úroku z prodlení vzniklého po nařízení daňové exekuce nevznikají exekuční náklady“. 26. V § 240 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na jiného právního nástupce v souvislosti se zánikem právnické osoby rozdělením.“. 27. V § 244 odst. 6 se za slova „řádné daňové tvrzení“ vkládají slova „ve lhůtě“. 28. V § 265 bodu 2 se číslo „225“ nahrazuje číslem „255“. ČÁST DRUHÁ zrušena Čl. II zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona o místních poplatcích Čl. III V § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 a zákona č. 281/2009 Sb., se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo hromadným předpisným seznamem“. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. IV Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto: 1. V § 13a odst. 1 se věta poslední zrušuje. 2. V § 13a se na konci odstavce 2 slova „a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem“ zrušují. 3. § 13b včetně nadpisu zní: „§ 13b Stanovení daně (1) Daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována. (2) Daň z nemovitostí lze stanovit platebním výměrem, dodatečným platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem; stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje. (3) V případech, kdy se daňové přiznání nepodává, počne běžet lhůta pro stanovení daně dnem 31. ledna zdaňovacího období.“. 4. V § 16a odst. 1 větě první se slovo „srpna“ nahrazuje slovem „října“. ČÁST PÁTÁ zrušena Čl. V zrušen ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o dani silniční Čl. VI V § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se odstavec 4 zrušuje. ČÁST SEDMÁ Změna rozpočtových pravidel Čl. VII Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 44a odst. 9 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Generální finanční ředitelství“. 2. V § 44a odst. 10 se slovo „Ministerstvu“ nahrazuje slovy „Generálnímu finančnímu ředitelství“. 3. V § 75b větě první se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Generální finanční ředitelství“. Čl. VIII Přechodná ustanovení 1. Řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla Ministerstvem financí ukončena, dokončí Generální finanční ředitelství. 2. Spisovou agendu Ministerstva financí týkající se řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související převezme Generální finanční ředitelství. ČÁST OSMÁ Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. IX V § 4 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se za slova „celních orgánů“ vkládají slova „a pro účely územních finančních orgánů“. ČÁST DEVÁTÁ zrušena Čl. X zrušen ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl. XI Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto: 1. V položce 1 bodu 1 písm. a) se slova „o prodloužení lhůty,“ zrušují. 2. V položce 1 bod 2 zní: „2. Vydání potvrzení a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu Kč 100 b) o daňovém domicilu Kč 100“. 3. V položce 1 v ustanovení Předmětem poplatku není se body 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 1. 4. V položce 1 v ustanovení Poznámky se bod 4 zrušuje. ČÁST JEDENÁCTÁ ÚČINNOST Čl. XII Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.