Vydáno: 28. 4. 2011

 

Zákon č. 137/2011 Sb.

změna z. o civilním letectví a změna z. o elektronických komunik.


Schválený 28. 4. 2011 Účinný od 1. 8. 2011 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.; Pozemní zařízení (letiště atd.).; Předpisy v letecké dopravě.; Letecká správa.; Letadla. Technická bezpečnost letadel.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Pokuty. Blokové pokuty.; Elektronická pošta. Elektronické prostředky.; Poplatky ostatní.; Veřejné telekomunikační a datové sítě.;

137/2011 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o civilním letectví Čl. I Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb. a zákona č. 407/2010 Sb., se mění takto: 1. V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) a upravuje ve věcech civilního letectví“. 2. Poznámka pod čarou č. 1 zní: „1) Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS). Směrnice Rady 94/56/ES ze dne 21. listopadu 1994, kterou se zavádějí základní zásady pro vyšetřování nehod a nahodilých událostí.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví.Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/23/ES ze dne 5. dubna 2006 o licenci řídícího letového provozu Společenství.Směrnice Komise 2008/49/ES ze dne 16. dubna 2008, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o provádění prohlídek na odbavovací ploše u letadel, která používají letiště Společenství.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích.“. 3. V § 12a odst. 2 písm. f) a g) se slova „§ 91a odst. 5“ nahrazují slovy „§ 91a odst. 6“. 4. V § 22j se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: „(5) Úřad kontroluje plán průběžného výcviku, a to alespoň jednou za 3 roky.“. Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8. 5. Za § 42c se vkládá nová hlava VI, která včetně nadpisu zní: „HLAVA VI CENA ZA UŽÍVÁNÍ LETIŠTĚ § 42d (1) Ustanovení této hlavy se použijí na sjednávání ceny za užívání letiště, na němž se odbaví a) více než 5 milionů cestujících v kalendářním roce, nebo b) nejvíce cestujících v kalendářním roce, nesplňuje-li žádné letiště podmínku podle písmene a). (2) Ministerstvo dopravy každý rok zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam letišť, na která se použijí ustanovení této hlavy. § 42e Provozovatel letiště nesmí při sjednávání ceny za užívání letiště leteckého dopravce diskriminovat. To nebrání rozlišení ceny za užívání letiště z důvodu veřejného zájmu, zejména s ohledem na provozní bezpečnost letiště, ochranu životního prostředí nebo zdraví lidí, a to na základě podstatných, přesných a objektivně měřitelných kritérií, souvisejících s provozem letiště. § 42f Provozovatel letiště vyzve každý rok způsobem umožňujícím dálkový přístup letecké dopravce, kteří užívají jím provozované letiště, aby se přihlásili k účasti na projednávání návrhu ceny za užívání letiště (dále jen „letištní ceník“); k tomu jim stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 60 dnů. Letečtí dopravci, kteří se přihlásí na výzvu provozovatele letiště, mu ve lhůtě podle věty první sdělí údaje předpokládané alespoň pro období následujících 2 let v ročním členění v rozsahu: a) počet přepravených, včetně přestupujících cestujících a předpokládaný počet vzletů a přistání na letišti, b) složení a využití letadlového parku a c) požadavky na činnosti a vybavení letiště, které jsou zahrnovány do letištního ceníku. § 42g (1) Provozovatel letiště každý rok projedná letištní ceník s leteckými dopravci, kteří se přihlásili na jeho výzvu a sdělili mu požadované údaje. To neplatí, dohodne-li si provozovatel letiště s leteckými dopravci četnost projednání jinak. (2) Pro účely projednání letištního ceníku sdělí provozovatel letiště Ministerstvu dopravy a leteckým dopravcům, kteří se přihlásili na jím zveřejněnou výzvu, údaje v rozsahu: a) letištní ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení, b) činnosti a vybavení letiště, které jsou zahrnuty do letištního ceníku, c) prostředky z veřejných rozpočtů poskytnuté na činnosti nebo vybavení letiště, které byly zahrnuty do letištního ceníku v předcházejícím kalendářním roce, d) výši nákladů na činnosti a vybavení letiště, které byly zahrnuty do letištního ceníku v předcházejícím kalendářním roce, e) výši výnosů spojených s platbou cen za užívání letiště v předcházejícím kalendářním roce, f) počet odbavených cestujících a počet vzletů a přistání na letišti v předcházejícím kalendářním roce, g) rozsah využití vybavení letiště, které bylo zahrnuto do letištního ceníku v předcházejícím kalendářním roce, h) počet odbavených cestujících a počet vzletů a přistání na letišti předpokládaný alespoň pro období následujících 2 let v ročním členění, i) výši nákladů na činnosti a vybavení letiště, které jsou zahrnuty do letištního ceníku, předpokládanou alespoň pro období následujících 2 let v ročním členění, j) výši výnosů spojených s platbou cen za užívání letiště, předpokládanou alespoň pro období následujících 2 let v ročním členění. (3) Provozovatel letiště sdělí požadované údaje alespoň 4 měsíce přede dnem, od kterého má být letištní ceník použit. Tuto lhůtu může provozovatel letiště zkrátit, vyžadují-li to závažné a odůvodněné okolnosti. (4) Údaje poskytované provozovatelem letiště a leteckými dopravci pro účely projednání letištního ceníku nelze sdělovat třetím osobám bez souhlasu toho, kdo je poskytl; tímto ustanovením není dotčena povinnost sdělovat údaje orgánům příslušným podle tohoto nebo zvláštního zákona. (5) Letecký dopravce může sdělit své odůvodněné připomínky k letištnímu ceníku v přiměřené lhůtě stanovené provozovatelem letiště. Provozovatel letiště tyto připomínky projedná, přičemž postupuje tak, aby bylo dosaženo shody, je-li to s ohledem na užívání letiště možné. (6) Provozovatel letiště letištní ceník po jeho projednání s leteckými dopravci zveřejní. Letištní ceník lze pro účely sjednávání ceny za užívání letiště použít nejdříve 2 měsíce ode dne jeho zveřejnění. Nebylo-li o letištním ceníku dosaženo mezi provozovatelem letiště a leteckými dopravci shody, provozovatel letiště zveřejní konkrétní důvody, které jej k odmítnutí připomínek leteckých dopravců vedly. § 42h Provozovatel letiště vyzve způsobem umožňujícím dálkový přístup letecké dopravce, kteří užívají jím provozované letiště, aby se přihlásili k účasti na projednávání záměru rozvoje letiště, jehož předpokládané náklady jsou vyšší než 15 % ročního obratu provozovatele letiště v předcházejícím kalendářním roce. K tomu jim stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 60 dnů. Provozovatel letiště projedná s leteckými dopravci, kteří se přihlásili na jeho výzvu, záměr rozvoje letiště nejpozději před započetím realizace takového záměru. § 42i (1) Ministerstvo dopravy rozhodne na žádost leteckého dopravce, zda zveřejněný letištní ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení nejsou v rozporu s § 42e. Žádost lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy provozovatel letiště letištní ceník zveřejnil. (2) Žádost musí obsahovat údaje o tom, v čem je spatřován rozpor zveřejněného letištního ceníku, jeho složek nebo způsobu jejich stanovení s § 42e, a označení důkazů potřebných k prokázání tohoto rozporu. Neobsahuje- li žádost stanovené údaje, Ministerstvo dopravy vyzve žadatele, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení výzvy žádost doplnil. Nedoplní-li žadatel v této lhůtě svoji žádost, Ministerstvo dopravy ji neprojedná a řízení zastaví. (3) Účastníky řízení jsou žadatel a provozovatel letiště. (4) Rozhodne-li Ministerstvo dopravy, že zveřejněný letištní ceník, jeho složky nebo způsob jejich stanovení je v rozporu s § 42e, nelze tento letištní ceník použít, přičemž provozovatel letiště upravený letištní ceník bez zbytečného odkladu opětovně projedná. (5) Proti rozhodnutí podle odstavce 4 nelze podat rozklad. (6) Ministerstvo dopravy každý rok zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup souhrnnou zprávu za předchozí kalendářní rok o výsledcích dohledu nad plněním povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce a zahájených řízeních podle této hlavy.“. Dosavadní hlava VI se označuje jako hlava VII. 6. V § 55a odst. 3 se slova „§ 55b odst. 4 a § 55c“ nahrazují slovy „§ 55c odst. 4 a § 55d“. 7. V § 55a odst. 8 se slova „55c“ nahrazují slovy „55d“. 8. V § 88 odst. 1 písm. c) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní: „2. rozhodnutí o tom, zda zveřejněný letištní ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení nejsou v rozporu s § 42e,“. Dosavadní body 2 až 6 se označují jako body 3 až 7. 9. V § 88 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až f), která znějí: „d) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam letišť, na která se použijí ustanovení části čtvrté hlavy VI, e) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup souhrnnou zprávu o výsledcích dohledu nad plněním povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce a zahájených řízeních podle části čtvrté hlavy VI, f) kontroluje plnění povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce podle části čtvrté hlavy VI,“. Dosavadní písmena d) až r) se označují jako písmena g) až u). 10. Nadpis nad § 92 zní: „Správní delikty“. 11. V § 92 nadpis zní: „Přestupky“. 12. V § 92 odst. 1 na konci písmene v), v § 93 odst. 1 na konci písmene v) a v § 93 odst. 6 na konci písmene b) se doplňuje slovo „nebo“. 13. V § 93 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: „(8) Provozovatel letiště uvedeného v § 42d odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že neprojedná s leteckými dopravci letištní ceník podle § 42g.“. Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10. 14. V § 93 odst. 9 písm. c) se slova „správní delikty“ nahrazují slovy „správní delikt“. 15. V § 93 odst. 9 písm. d) se za slova „odstavce 6 písm. a)“ doplňuje čárka a slova „nebo odstavce 7 písm. i) nebo j)“ se nahrazují slovy „odstavce 7 písm. i) nebo j) nebo odstavce 8,“. 16. V § 98 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tímto ustanovením není dotčena hlava VI části čtvrté.“. 17. V § 99a odst. 3 se slova „§ 55a odst. 7“ nahrazují slovy „§ 55a odst. 8“. 18. V § 102 odst. 1 se slova „§ 22j odst. 7“ nahrazují slovy „§ 22j odst. 8“. Čl. II Přechodné ustanovení Cena sjednaná podle § 98 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se hradí nejdéle do dne sjednání ceny za užívání letiště podle části čtvrté hlavy VI zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. III Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006, zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., se mění takto: V § 24 odst. 3 se za slova „pro amatérskou radiokomunikační službu“ doplňují slova „a pro leteckou pohyblivou službu při sportovní a rekreační činnosti“. ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. IV Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.