Vydáno: 20. 7. 2011

 

Zákon č. 249/2011 Sb.

změna atomového zákona


Schválený 20. 7. 2011 Účinný od 30. 8. 2011 do 31. 12. 9999

 
 
 

Využívání jaderné energie.; Jaderné materiály. Radioaktivní látky.; Bezpečnost jaderných zařízení.; Poplatky ostatní.; Poplatky správní.;

249/2011 Sb. ZÁKON ze dne 20. července 2011, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna atomového zákona Čl. I Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene t) doplňují slova „a zajišťuje plnění dalších povinností vyplývajících z předpisů Evropské unie41) týkajících se zejména vnitrostátního a mezinárodního hodnocení státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení“. Poznámka pod čarou č. 41 zní: _______________ „41) Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.“. 2. Za § 3 se vkládají nové § 3a3g, které včetně nadpisů znějí: „§ 3a Poplatky na odbornou činnost Úřadu Poplatky na odbornou činnost Úřadu jsou a) poplatek za žádost o vydání povolení (dále jen „poplatek za žádost“), b) udržovací poplatek. § 3b Subjekty poplatků na odbornou činnost Úřadu (1) Poplatníkem poplatku za žádost je žadatel o vydání povolení. (2) Poplatníkem udržovacího poplatku je držitel povolení. § 3c Předmět poplatků na odbornou činnost Úřadu (1) Předmětem poplatku za žádost je činnost Úřadu související s vydáním a) povolení k umístění jaderného zařízení, b) povolení k výstavbě 1. jaderného zařízení, nebo2. pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči, c) prvního povolení k provozu 1. jaderného zařízení,2. pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, nebo3. pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči, nebo d) povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu 1. jaderného zařízení,2. pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, nebo3. pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči. (2) Předmětem udržovacího poplatku je činnost Úřadu související s výkonem státního dozoru nad činností držitelů povolení k a) provozu 1. jaderného zařízení,2. pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, nebo3. pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči, nebo b) jednotlivým etapám vyřazování z provozu 1. jaderného zařízení,2. pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, nebo3. pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči. § 3d Osvobození od poplatků na odbornou činnost Úřadu (1) Od poplatků na odbornou činnost Úřadu se osvobozují a) veřejné vysoké školy a zdravotnická zařízení, která činnosti podle tohoto zákona vykonávají za úhradu z veřejného zdravotního pojištění, b) osoby, které činnosti podle tohoto zákona vykonávají pouze za úhradu z veřejných prostředků na vědu a výzkum včetně prostředků z fondů Evropské unie. (2) Skutečnosti rozhodné pro osvobození od poplatků na odbornou činnost Úřadu dokládá poplatník při podání žádosti o vydání povolení nebo na výzvu Úřadu. (3) Dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro osvobození od poplatků na odbornou činnost Úřadu, oznámí poplatník tuto skutečnost Úřadu do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo. § 3e Sazba poplatků na odbornou činnost Úřadu (1) Sazba poplatku za žádost činí v případě žádosti o vydání povolení podle a) § 3c odst. 1 písm. a) nejvýše 30 000 000 Kč, b) § 3c odst. 1 písm. b) nejvýše 150 000 000 Kč, c) § 3c odst. 1 písm. c) nejvýše 60 000 000 Kč, d) § 3c odst. 1 písm. d) nejvýše 60 000 000 Kč. (2) Sazba udržovacího poplatku činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost, nejvýše 4 000 000 Kč. (3) Vláda stanoví nařízením sazby poplatků na odbornou činnost Úřadu pro jednotlivé činnosti Úřadu podle § 3c. § 3f Poplatková povinnost k udržovacímu poplatku (1) Poplatková povinnost k udržovacímu poplatku vzniká prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nabylo rozhodnutí o vydání povolení právní moci. (2) Poplatková povinnost k udržovacímu poplatku zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém povolení zaniklo. § 3g Správa a rozpočtové určení poplatků na odbornou činnost Úřadu (1) Poplatek za žádost je splatný do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení. (2) Udržovací poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skončení poplatkového období, kterým je kalendářní rok. (3) Správu poplatků na odbornou činnost Úřadu vykonává Úřad. (4) Poplatky na odbornou činnost Úřadu jsou příjmem státního rozpočtu.“. 3. V § 12 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: „b) pro činnosti vedoucí k ozáření související s lékařskou radiodiagnostikou při poskytování zdravotní péče zubními lékaři odborná způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře podle zákona o výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,“. Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 4. V § 12 odst. 1 písm. c) se za slovo „pro“ vkládá slovo „ostatní“. 5. V § 12 odst. 2 se slova „písm. a) a b)“ nahrazují slovy „písm. a) a c)“. 6. V § 17 odst. 1 písm. a) se za slovo „bezpečnost“ vkládají slova „ , přičemž odpovědnost za zajištění jaderné bezpečnosti nelze přenést na jinou osobu“. 7. V § 18 odst. 1 písm. p) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“. 8. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní: „s) zajistit a udržovat odpovídající finanční a lidské zdroje potřebné k plnění povinností souvisejících s jadernou bezpečností jaderného zařízení.“. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl. II Položka 106 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, včetně poznámky pod čarou č. 65 zní: „Položka 106 Přijetí žádosti o povolení65)
a) k umístění jaderného zařízení nebo úložiště 
  radioaktivních odpadů              Kč 5 000
b) k výstavbě jaderného zařízení nebo pracoviště 
  IV. kategorie                  Kč 5 000
c) k jednotlivým etapám uvádění jaderného zařízení
  do provozu                   Kč 3 000
d) k provedení rekonstrukce nebo jiných změn 
  ovlivňujících jadernou bezpečnost,
  radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní 
  připravenost jaderného zařízení
  nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie     Kč 3 000
e) k nakládání s jadernými materiály        Kč 1 000
f) k provozu pracoviště III. kategorie       Kč 3 000
g) k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště 
  IV. kategorie                  Kč 5 000
h) k uvádění radionuklidů do životního prostředí  Kč 1 000
i) k nakládání s radioaktivními odpady       Kč 1 000
j) k jednotlivým etapám vyřazování jaderného 
  zařízení nebo pracoviště III. nebo
  IV. kategorie z provozu             Kč 1 000
k) k nakládání se zdroji ionizujícího záření    Kč 1 000
l) k dovozu nebo vývozu jaderných položek     Kč 500
m) k přepravě
  – velmi významných zdrojů ionizujícího záření  Kč 500
  – jaderných materiálů              Kč 2 000
n) ke zpětnému dovozu radioaktivních odpadů 
  vzniklých při zpracování materiálů
  vyvezených z České republiky          Kč 1 000
o) k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb 
  významných z hlediska radiační ochrany     Kč 1 000
p) k přidávání radioaktivních látek do spotřebních 
  výrobků při jejich výrobě nebo přípravě
  nebo k dovozu či vývozu těchto výrobků     Kč 1 000
Osvobození Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů a s. p. DIAMO. 65) § 9 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.