Vydáno: 3. 11. 2011

 

Zákon č. 353/2011 Sb.

změna zákona o stavebním spoření a změna zákona o daních z příjmů


Schválený 3. 11. 2011 Účinný od 1. 1. 2012 do 31. 12. 9999

 
 
 

Stavební spoření.; Stavební spoření.;

353/2011 Sb. ZÁKON ze dne 3. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření Čl. I Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto: 1. V § 9 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , v roce 2012 nejvýše 25 %“. 2. V § 9 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , v roce 2012 30 % tohoto součtu“. 3. V § 10 odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“. Čl. II Přechodné ustanovení Ustanovení § 10 zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na smlouvu o stavebním spoření bez ohledu na datum, kdy byla smlouva uzavřena. Tím nejsou dotčeny nároky na státní podporu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o daních z příjmů Čl. III V § 4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 348/2010 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., písmeno s) zní: „s) příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření4a),“. ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.