Obsah dokumentu

Vydáno: 6. 12. 2011

 

Zákon č. 466/2011 Sb.

zrušení z. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zař.


Schválený 6. 12. 2011 Účinný od 30. 12. 2011 do 31. 12. 9999

 
 
 

Právo na odměnu za vykonanou práci.; Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.; Právo na život a zdraví.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.; Klasifikace a číselníky. Kódy.; Statistika.; ŘÍZENÍ PŘED ROZHODCI A VÝKON ROZHODČÍCH NÁLEZŮ.; Daň z příjmů právnických osob.; Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.; Daň z dědictví a darování.; Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..; ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.; Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;

466/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2011, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních § 1 Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, se zrušuje. § 2 Řízení zahájená podle zákona č. 245/2006 Sb., která nebyla pravomocně skončena, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o péči o zdraví lidu § 3 V § 12a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 2d zrušuje. ČÁST TŘETÍ zrušena § 4 zrušen ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o daních z příjmů § 5 V § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se odstavec 5 zrušuje. ČÁST PÁTÁ Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů § 6 V § 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o státní statistické službě § 7 V § 22 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 154/2009 Sb., se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 12c zrušuje. Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g). ČÁST SEDMÁ Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 8 V § 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 16c se zrušuje. ČÁST OSMÁ Změna zákona o ochraně veřejného zdraví § 9 § 99a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., se včetně poznámky pod čarou č. 59 zrušuje. ČÁST DEVÁTÁ Změna insolvenčního zákona § 10 V § 6 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 2a zrušuje. Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h). ČÁST DESÁTÁ Změna zákoníku práce § 11 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 185/2011 Sb., se mění takto: 1. V § 109 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“. 2. V § 109 odst. 3 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje. 3. V § 109 odst. 3 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 41a zrušuje. ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona č. 296/2007 Sb. § 12 V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část stá druhá zrušuje. ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona č. 362/2007 Sb. § 13 V zákoně č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část patnáctá zrušuje. ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona č. 126/2008 Sb. § 14 V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 278/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část dvacátá třetí zrušuje. ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona č. 306/2008 Sb. § 15 V zákoně č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 479/2008 Sb., se část dvacátá devátá zrušuje. ČÁST PATNÁCTÁ Změna zákona č. 227/2009 Sb. § 16 V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb., zákona č. 159/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se část sto osmdesátá čtvrtá zrušuje. ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna zákona č. 281/2009 Sb. § 17 V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění zákona č. 153/2010 Sb., se část sto sedmdesátá pátá zrušuje. ČÁST SEDMNÁCTÁ ÚČINNOST § 18 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.